Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust.

Regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače.

Delodajalci morajo regres svojim zaposlenim izplačati do 1. julija, vendar pa lahko v primeru likvidnostnih težav to izplačilo prestavijo, skrajni rok za izplačilo regresa pa se izteče 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Več o tem preberite v nadaljevanju.

 

Kdaj lahko delodajalec regres izplača kasneje?
Delodajalec lahko regres izplača tudi po 1. juliju, če se znajde v resnih likvidnostnih težavah in če to omogoča njegova kolektivna pogodba. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra.

Katera kolektivna pogodba velja za Vašega delodajalca je navedeno v pogodbi o zaposlitvi. Vsebino kolektivne pogodbe pa lahko preverite preko Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije.

Čeprav zakon tega izrecno ne predpisuje, pa je zelo priporočljivo, da delodajalec v primeru zamude pri izplačilu regresa delavce o tem obvesti, ter jim tudi pojasni razloge za zamudo pri izplačilu.(Obvestilo o neizplačilu regresa, zaradi likvidnostnih težav delodajalca)
 
 

Kateri delavci so upravičeni do izplačila regresa?
Pravico do izplačila regresa imajo delavci, ki imajo pravico do dopusta. Če ste v koledarskem upravičeni do celotnega dopusta, ste tako upravičeni tudi do celotnega regresa.

Omeniti je potrebno tudi, da je delavec upravičen do 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve v koledarskem letu.


 

Kdaj je delavec upravičen do sorazmernega dela regresa?
Delavec je upravičen do regresa ob podpisu pogodbe o zaposlitvi. Pripada mu 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve v koledarskem letu.

Če je v koledarskem letu zaposlen 5 mesecev, mu tako pripada 5/12 regresa, če je zaposlen 12 mesecev pa cel regres.

Če delavec med koledarskim letom sklenili pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita drugače. Prav tako se med oba delodajalca sorazmerno porazdeli izplačilo regresa.

Koliko dopusta in regresa delavcu pripada pri pogodbi s skrajšanim delovnim časom?
Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Razen v primerih, ki jih določa 67. člen ZDR-1.

 

Kaj delavec lahko stori, če delodajalec ne izplača regresa pravočasno?
Kot omenjeno lahko delodajalec, če se je znašel v resnih likvidnostnih težavah, regres izplača tudi po 1. juliju, vendar pa ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra.

V prvem koraku je priporočljivo pri delodajalcu preveriti, zakaj regres ni plačan in zakaj plačilo še ni bilo opravljeno.

V kolikor delodajalec ne ponudi konkretnega odgovora (ponuja le izgovore) je naslednji korak delavca, da delodajalca opozori in pisno pozove na odpravo nepravilnosti. (Opozorilo delavca delodajalcu zaradi neizplačila plače, stroškov prevoza, malice odpravnine oz. regresa)

Če se delavec in delodajalec ne moreta dogovoriti, lahko delavec za izplačilo regresa toži delodajalca pred delovnim sodiščem.(Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo regresa za letni dopust)

Če delodajalec tudi po sodbi sodišča ne izplača regresa, lahko delavec poda predlog za izvršbo oz. sodno izterjavo.

Če ima delavec plačilno listo, kjer je prikazan in obračunan regres, ki ni bil izplačan, lahko vloži neposredno izvršbo na podlagi verodostojne listine, brez tožbe na delovnem sodišču.

Postopek izvršbe je v tem primeru isti kot denimo pri izvršbi zaradi neplačanega računa.

V kolikor delavec plačilne liste nima, lahko delodajalca pozove na izdajo plačilne liste in ga opozori na morebitne posledice.

V kolikor mu delodajalec plačilno listo izda, delavec lahko regres izterja hitreje, saj se izogne tožbi na delovnem sodišču.

Članek je bil izvirno objavljen na strani www.informiran.si