Neposredna demokracija!

OddajSrečko Prislan, dne 2017-03-18 ob 16:20:03

Bio-humanizem in neposredna demokracija!

Postani "aktiven državljan" -  bodi solidaren, aktiven, predlagaj, sodeluj - soupravljaj in soodločaj!

Ne zanima nas oblast ali vladanje drugim. Ne zanima nas desna ali leva vlada, ampak skupna sreča za vse. Ne zahtevamo ali želimo utopije, temveč pravico do "neposredne demokracije" ali soupravljanja in soodločanja o vseh javnih in skupnih zadevah na lokalnem in nacionalnem nivoju. 

Kot aktivni člani nove skupnosti bomo v novem družbenm sistemu Bio-humanizmu, na osnovi naravnih zakonov in na podlagi temeljnih človekovih pravic in svoboščin, soupravljali in soodločali o naši skupni sedanjosti in bodočnosti vsi.

Osnovni cilj naše nove nacionalne skupnosti in našega skupnega sodelovanja je ustvarjalno sožitje v katerem se vsi sodelujoči prizadevamo za dosego skupnih razvojnih ciljev s katerimi skupaj soustvarimo pogoje za enakopravno sobivanje ter dosego strpne, solidarne in trajne pravične družbene skupnosti za vse.

Ta osnovni cilj bomo dosegli z uvedbo "NEPOSREDNE DEMOKRACIJE" v politični in ekonomski sistem nove nacionalne skupnosti t.i. - svobodne Slovenije! 

Kaj je in konkretno pomeni uvedba -  NEPOSREDNE DEMOKRACIJE !!!

1. LJUDSKE NEZAUPNICE

Z uvedbo ljudske nezaupnice bomo preko oblik neposreden demokracije na primer referendumom, zbori članov,...itd nove skupnosti, omogočili takojšen odpoklic vseh političnih in drugih funkcionarjev na lokalnem in nacionalnem nivoju, ki ne izpolnjjejo voljo ljudstva (svojih volivcev) ali delujejo v škodo zdravega naravnega okolja in sožija ljudi ter neustvarjajo pogojev skupnega napredka za vse.

2. JAVNE SKUPŠČINE in ZBORI DELAVCEV ter OBČANOV

Za soodločanje in soupravljanje bomo uvedli javne skupščine oz. zbore občanov in delavcev v vsakem kraju bivanja in dela ter zagotovili pogoje enakopravnega sodelovanja članov nove družbene skupnosti ter učinkovitega družbeno-ekonomskega razvoja samoupravne skupnosti, od lokalnega do nacionalnega nivoja, v kateri bo vsak član skupnosti imel enake pravice soodločati o vsej skupnih javnih zadevah, ki so neposredno vezane na pogoje bivanja in dela v vsaki samoupravni skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

3. JAVNE BLAGAJNE ali PRORAČUN in soodločanje ljudstva

Javna finančna sredstva je skupno premoženje in zato pripada pravica občanom ali članom samoupravne skupnosti, da soodločajo in nadzirajo porabo skupnih finančnih sredstev. V novem družbenm sistemu neposredne demokracije davkoplačevalci, ki prispevajo sredstva za skupno dobro in razvoj, potrjujejo prioritete skupnega razvoja ter odločajo o razporejanju in nadzirajo porabe skupnih finančnih sredstev ali proračunsko porabo.

4. SOUPRAVLJANJE PODJETIJ

Zaposleni v podjetjih soustvarjajo novo vrednost, zato imajo izvirno pravico do soupravljanja podjetja preko svojih demokratično izvoljenih predstavnikov v organih upravljanja.

Sočasno tudi neposreden nadzor nad tekočim poslovanjem ali pravico vpogleda v vse temeljne dokumente poslovanja oz. poslovne odločitve, ki jih sprejemajo organi upravljanja ter hkrati možnost zaustavitev vsakega škodljivega ravnanja ali delovanja za zaposlene, kot eno od temeljnih pravic iz delovnega razmerja.

5. SOLASTNIŠTVO PODJETJA IN SKUPNO DOBRO

Pravično družbo ali svobodno družbeno skupnost ni mogoče gradii brez solastništva premoženja vseh zaposlenih, ki ga soustvarjajo, zato se tudi mora uveljaviti neposredno participacijo na prihodkih z upoštevanjem družbenega in okoljskega značaja vsakega poslovnega ali proizvodnega procesa.

Nihče nima pravice samovoljno razpolagati s skupnim premoženjem (ali si prisvajati skupne dobrine ali dobro) in iz tega razloga je potrebno tudi pravno-formalno uveljaviti solastniški delež zaposlenih, ki ne sme biti manjši od 51% ter omogočen enakopraven položaj pri vseh pomembnih odločitvah poslovanja in razvoja podjetja.

Na ta način skupno premoženja (solastništvo) postane temelj za sociano in ekonomsko varnost vseh zaposlenih (ekonomska baza skupnega razvoja) ter hkrati skrb in odgovornost vseh za učinkovito ter uspešno poslovanje podjetja, da sodelujejo v delovnem procesu in pri upravljanju kot dobri gospodarji in družbeno odgovorni podjetniki.

6. EKONOMSKA DEMOKRACIJA in SOLIDARNOST

Ekonomsko delovanje v podjetju pomeni gospodarno ravnanje vseh zaposlenih s ciljem ustvarjati pogoje za novo vrednost (ali razširjeno reprodulcijo) in zagotavljati zadovoljevanje vseh materialni, socialnih in ekoloških potreb družbenega razvoja ožje in širše družbene skupnosti.

Ekonomska demokracija in solidarsnost imata ključen pomen za razvoj pravične družbe, zato je eden od bistvenih ciljev gospodarskega razvoja preoblikovanje obstoječe ekonomije z razvojem kooperativ in socialnega podjetništva, da postanejo podjetja v solastništvu zaposlenih gonilna sila družbeno-ekonomskega razvoja novega družbenega sistema in skupnosti.

7. SOUPRAVLJANJE IN SOODLOČANJE

Sodobna informaijska tehnologija in metode ter tehnike družbenega soupravljanja in soodločanja v poslovnih in družbenih procesih so temelj za vzpostavitev univerzalnega ravnovesja in kontinuiranega družbeno-ekonomskega procesa v katerem so pozitivne družbene vrednote gibalo družbenega razvoja v smeri neposreden demokracije kjer participacija vsakega posamenka preko osebne oodgovornosti daje najboljše rezultate za zdravo in uspešno novo moderno družbeno skupnost v kateri se potrjuje sožitje in ustvarjalno sobivanja človeka s sočlovekom in njegovim naravnim okoljem.

Takšen način organiziranega razvojnega procesa omogoča uporaba že obstoječe IKT, ki je podlaga, da se v proces soupravljanja in soodločanja vključi množico aktivnih soupravljalcev in sokreatorjev skupnega razvojnega procesa, da vsakdo lahko prispeva svoj konreten prispevek v političnem ali odločevalskem procesu za učinkovito sprejemanje in izvajanje skupnih odločitev o najpomembnejših vprašanjih dela, življenja in razvoja nacionaln ter mednarodne družbe, kot celote.

Naveden model uveljavljanja "neposredne demokracije" omogoča sistematičen prenos odločanja o najpomembnejših družbeno-ekonomskih vprašanjih razvoja iz spon strankokracije (odtujeno od človeka) na vsakega posameznika ali celotno nacionalno in mednarodno skupnost po naravnih pravilih in zakonih življenja, kjer se hiša ali dom gradi od temeljev (ali spodaj navzgor) in postanejo tudi politične pravice vsakega člana nove družbene ali pravične družbe tudi temeljne človekove pravice na osnovi katerih človek gradi zdravo človeško skupnost na pozitivnih vrednotah življenja, ki so pogoj za svobodno, srečno in ponosno družbeno skupnost.

"Vsakdo je lahko srečen le, če živi med srečnimi ljudmi v svobodni skupnosti"!

 "OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!"

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
9
Srečko Prislan
0
Nov 15, 2019
Kdo in zakaj privatizira ali legalno krade Slovenijo ter uvaja sodobno suženjstvo!?

Posledice izdajalcev slovenskega naroda v obstoječem družbenem sistemu se kažejo na vsake koraku, saj podrepniki EU in NATA načrtno uničujejo entiteto in samobitnost naroda, ki je skozi vso svojo zgodovino (pod tujo oblastjo) obdržal in razvijal svoj jezik, kulturo in pozitivne vrednote za svoj obstoj!

Obstoječi družben sistem pod taktirko tujega kapitala in političnih interesov postavlja na najpomembnejše družbene položaje v samostojni Sloveniji, po sistemu negativne selekcije, ljudi, ki so vodljivi in podkupljiva ter v službi imperialističnih osvajalcev.

Glavni cilj imperialističnih osvajalcev je ustvariti pogoje za totalno diktaturo (odprava nacionalne entitete in kulture) ali sodobno suženjstvo v katerem si zločinska mafija na oblasti prisvaja vse osnovne človekove pravice ter množico brezpravnih ljudi preoblikuje v sodobne sužnje brez osnovnih človekovih pravic!

Vsak dan se potrjuje na vseh področjih, da slovenski narod nima, in nikoli ne bo imel v obstoječem družbenem sistemu, možnosti za samobitnost in neodvisnost ter lasten razvoj in obstoj, saj nam tujci krojijo usodo in vse pogoje za človeka nevredno življenje, zato smo z dneva v dan večji tujci v lastni državi in vedno večji hlapci tujemu kapitalu v lastni domovini

Kdorkoli si danes domišlja v Sloveniji, da bo po volitvah 2018 brez spremembe obstoječem družbenem sistemu, kaj boljše je popolni naivec in teleban, ki že kaže vse znaka idiota in psihopata, zato bomo tudi jutri (ali po volitvah) imeli na vodilnih družbenih položajih še najprej njim podobne potrjene idiote in psihopate ter izdajalce slovenskega naroda, ki še naprej prodajajo naš dom ali lastno domovino Slovenijo tujemu gospodarju!

Rešitev, da ponovno postanemo in ostanemo gospodar na svoji zemlji (ali svobodni ljudje) in lastni domovini Sloveniji, je v novem družbenem sistemu Bio-humanizmu, ki zagotavlja odpravo obstoječih negativnih vrednot, težav in problemov in uvedbo pozitivnih vrednot življenja v novi skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi.

Bistvo novega družbenega sistema Bio-humanizma je razvojni proces vsakega posameznika in njegov družbene skupnosti, ki s konstruktivnim ustvarjalnim sodelovanjem in sožitjem ustvarjamo pogoje za realizacijo v nove skupnosti svobodnih srečnih in ponosnih ljudi

Le menjava obstoječega družbenega sistema z novim, nam bo posledično omogočila pravo osvoboditev izpod okov suženjstva (tujcem) in zagotovila neodvisnost ter pozitivno kadrovsko selekcijo ter nadaljnjo prosperiteto ali obstoj in učinkovit družbeno-ekonomski razvoj Slovenije, kot domovine slovenskega naroda, v sodobni mednarodni skupnosti!
#9
Srečko Prislan
0
Oct 18, 2018
Spoštovani prijatelji!

Zakaj je zahtevati od obstoječe oblasti pozitivne spremembe totalna neumnost!!!

Le nov družbeni sistem Bio-humanizem vsebuje nove pozitivne vrednote, ki omogočajo povezovanje in sodelovanje, zato je rešite za novo skupnost ali revolucionarne spremembe.

Revolucija ni nasilje, ampak pozitivna sprememba, ki jo prinaša nov družbeni sistem.

Ali konkretno, vsak ćlovek ima pravico živeti drugače in boljše, zato lahko to spremembo in tudi uresničimo!

Skupni cilj "živeti boljše" je tisto, kar nas povezuje!

Za ta cilj pa staro strukturo ne potrebujemo, novo pa je potrebno zgraditi!
Novo in boljše lahko dela in uresniči le tisti, ki ima takšen skupni konkreten cilj in s tistim, kar se clovek nauči, da zna tudi uresničiti!

Zahtevati od obstoječe strukture pozitivne spremembe je totalna neumnost, saj tega niso sposobni narediti, niti nimajo interesa delati spremembe v svojo škodo!

Takšno spremembo je sposobna napraviti le organizirana usposobljena nova struktura, ne pa obstoječa, ki je zasvojena z obstoječlmi vrednotami in korupcijo!
#8
Srečko Prislan
0
Apr 03, 2018
Pet indikatojev vašega obnašanja, ki vam potrjujejo, da ste na pravi poti prebujanja in ozaveščanja ali Bio-humanizma!

https://klepetobkavi.si/novice/podrobnosti/id-5-obnasanj-ki-kazejo-na-to-da-ste-dosegli-visje-stanje-zavesti.html

5 obnašanj, ki kažejo na to, da ste dosegli višje stanje zavesti - Klepet ob kavi

Življenje je evolucionarni proces. Vse- od najmanjših delcev v vesolju kot celota, je del evolucije. Edino vprašanje je,
#7
Srečko Prislan
0
Sep 27, 2017
Kdo in zakaj se boji "neposredne demokracije", lahko vsakdo opazi, če spremlja družbene procese po svetu!

Ker (vsi dosedanji sistemi vladanja in) obstoječi družben sistem bazira na egoizmu se posledično hirarhičnemu družbenemu sistemu ne akumulira le kapital, temveč tisto, ki od znotraj uničuje človeka in človeško skupnost in to je "EGOIZEM" človeka!

Kadar se ljudje želijo osvoboditi centralizma ali tiranije centralne oblasti, želijo (z referendumom - neposredno demokracijo) na sebe prevzeti lastno odgovornost za svoje življenje ali delo in razvoj!

In kdo ter zakaj ljudem to s silo ali grožnjo, kot po pravilu nasprotuje?

"CENTRALISTIČNA OBLAST" (avtokracija-oligarhija) na vrhu hirarhične organizacije (države in cerkve)!

To v vsakdanji praksi (Slovenija - odtujena oblast, Katalonija, Kurdistan,.....) nedvoumno potrjuje, da je jedro egoizma v oblastni strukturi vsake oblastne institucije, ki sistemsko blokira razvoj demokracije v pravo -

"NEPOSREDNO DEMOKRACIJO"!

Centralizem in hirarhična organizacija (država, cerkev, pol. stranke,....) sta temelj za lažno demokracijo in delujeta proti razvoju neposredne demokracije!

Prav za to vsaka "centralna oblastna struktura in institucije države" (dejansko deluje v smeri odprave demokracije oz. je nasprotje za razvoj prave demokracije), ker bi s tem prav oblastna struktura izgubila prisvojene privilegije na račun poštene in delovne množice!
#6
Srečko Prislan
0
May 27, 2017
Zakaj se vsebina demokracije, kot jo poznamo danes, ne more spremeniti je popolnoma jasno, saj je prava demokracija, le "neposredna demokracija"! Večina ljudi žal slepo sledi interpretaciji demokracije političnih strank (ali lažem in prevaram) zato ima napačno informacijo (predstavo) kaj "demokracija" resnično sploh je!

Nevednost ali napačna predstava, zelo ustreza političnim strankam in oblastnim strukturam, saj ljudje zaradi napačne razlage demokracije (oz. laži in prevare), potem sami ne želijo demokracije. So proti demokraciji!!!

Zakaj ljudje ne opazijo te prevare?

Zato ker je prava demokracija najbolj nevarna političnim bleferjem in prevarantom, saj jih dejansko odkriva in jim jemlje pooblastila (beri privilegije) na osnovi katerih lahko uživajo na tuj račun in od tujega dela!

To je tudi glavni razlog, da se ljudi zavaja (z lažmi in bombami) o pojmu "demokracija", da bi ljudje sami bili proti demokraciji, saj s tem moralno pokvarjena oblast brez problemov zadrži in lahko zlorablja svoje formalne privilegije za izkoriščanje množice!

Prav zato za vse kar je slabo niso krivi ljudje na formalnih položajih, ampak je kriva demokracija! Vsi pa vemo, da je demokracija le črka na papirju brez človeka in nikomur ne koristi ali škodi, če jo ljudje ne uporabijo ali zlorabijo!

V kapitalizmu se pojem "demokracija" zlorablja (za prevare in laži) in v Bio-humanizmu se uporabi, da se ugotovi resnica in izloči lažnivce in prevarante! Ali konkretno povedano, le "neposredna demokracija" daje oblast ljudstvu, zato je to prava demokracija in parlamentarna daje oblast političnim strankam (ali bleferjem in prevarantom), zato je to lažna demokracija !!!

Uporaba prave demokracije ali "neposredne demokracije" (preklop v glavi ljudi – spoznavanje resnice), pomeni največjo revolucijo vseh časov !!!

#5
Srečko Prislan
0
Apr 06, 2017
Prijatelj me je opozori na napako v korelaciji in sicer pravilno je : pravice in obveznosti ter dolžnosti in odgovornosti!

Ali pravice ti pripadajo ker izvršuješ svoje obveznosti do skupnosti in neizpolnjevanje svojih dolžnosti ima za posledico odgovornost ali sankcijo za ne izpolnjevanje prevzetih dolžnosti!

Drugače povedano, če ne izpolnjuješ svojih prevzetih obveznosti ti ne pripadajo pravice, ki jih lahko uveljavljaš in če ne izvršuješ vestno svoje dolžnosti (do skupnosti) si odgovoren za negativne posledice, ki sledijo neizpolnjevanju dolžnosti.

Torej opustitev ali ne izpolnjevanje enega od "vzročno-posledičnih" dejanj ali ravnanj v skupnosti ali vsakdanjem življenju ruši ravnovesje, zato sledijo negativne posledice za tistega, ki ne upošteva naravnih zakonitosti življenja!

Takšne zakonitosti življenja veljajo za vse brez izjeme, zato je nov družben sistem Bio-humanizem najbolj pravičen in koristen za človeka ter družbeno skupnost, saj dobro nagrajuje in slabo kaznuje!
#4
Srečko Prislan
0
Mar 27, 2017
Bistvo vladavine ali delovanja političnih strank je da na najpomembnejše družbene položaje nikoli ne pridejo najboljši ljudje!

Zakaj ne?

Zato ker najboljši ljudje nikoli ne želijo vladati drugim!

Prav zato bi za Bio-humanizem lahko rekli - eureka - našel sem bistvo za odpravo političnih strank in spremembe ter pozitivni razvoj človeka in njegove skupnosti!

V Bio-humanizmu z neposredno demokracijo dominirajo tri bistvene prvine pozitivnega razvoja človeka in družben skupnosti, kot celote in sicer:

1. Soupravljanje skupnih zadev in soodgovornost za skupno dobro vseh in vsakega po njegovih sposobnostih (ali pravno enakopraven položaj vsakega člana skupnosti – skrb za sočloveka in naravno okolje),
2. Ustvarjalno sodelovanje in stalno napredovanje vseh, ki v organizirani skupnosti aktivno sodelujejo (nagrada za prispevek k skupnemu – večji je prispevek večja je nagrada).
3. Javni nadzor nad vsemi skupnimi zadevami, kar omogoča najboljšo kontrolo in učinkovite korekcije ali razvojne spremembe (izločanje negativnih pojavov in odpravo slabosti) brez represije ali nasilja, saj sistem avtomatsko izloča slabo (nadomešča z novim) in dobro nagrajuje.

Vse tri sestavine skupaj pa so zasnova svobodne družbene skupnosti v kateri je vsak človek svoboden v odvisnosti od osebne odgovornosti za vse pravice in obveznosti oz. dolžnosti in odgovornosti, ki mu kot svobodnemu človeku, po naravnih zakonih življenja in dogovoru med člani skupnosti v kateri človek prebiva in živi, tudi pripadajo
.
Osebna odgovornost (neposredna demokracija) je vedno pozitiven konkreten odnos posameznika do sebe, sočloveka ali družbene skupnosti oz. okolja v katerem živi.

Ali druga rečeno - več pravic in obveznosti oz. posledično dolžnosti in odgovornosti (ravnovesje) pomeni več svobode za vsakega posameznika in družbeno skupnost, kot celoto!
#3
Dušan Trušnovec
1
Mar 18, 2017
Počasi, korak za korakom se bomo prebujali ....in spoznavali "obrise novega dne" :)
#2
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2017-03-18 16:20:03 (Mar 18, 2017)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Resnica
Komu zvoni!
Sožitje
Razvoj zavesti
Kvazi demokracija
Država in skupnost
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
december 2019
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj