Biološki in patološki učinki sevanja Wi-Fi 2,45 GHz na zdravje

OddajZa zdravo okolje, dne 2020-02-14 ob 09:12:37

Pregled: Biološki in patološki učinki sevanja Wi-Fi 2,45 GHz na celice, plodnost, možgane in vedenje

Prevedeno iz nemščine: Pregled študije "Biološki in patološki učinki 2,45 GHz na celice, plodnost, možganov in vedenje", ki jo je napisala Isabel Wilke,  objavljena pa je bila v reviji Umwelt-Medicine-Gesellschaft. (1/2018).

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1256

Rezultati študije o frekvenci WLAN:

WLAN se ne sme uporabljati v šolah
***
Ta pregled dokumentira več kot 100 študij, ki so ugotovile nevarnosti za zdravje nosilne frekvence 2,45 GHz in impulzne variante WLAN / Wi-Fi. Rezultati študije v zvezi s tveganji ne svetujejo samo sprejema politike z načelom previdnosti, ampak vključujejo opozorilo o nevarnosti: Brez WLAN / Wi-Fi v šolah!
 Fizik dr. Klaus Scheler je o tem pregledu napisal: "Pregled je temeljil na intenzivnem iskanju in analizi več kot 100 študij po vsem svetu, ki so dokumentirale naslednje škodljive učinke 2,45 GHz in WLAN / Wi-Fi: Reproduktivnost in plodnost (18 študij in 8 pregledov), razvoj živčnega sistema in možganov (12 študij), živčni sistem in vedenje (22 študij), poškodbe DNK in tveganje za tumor (29 študij), celična membrana, oksidativni celični stres (41 študij in 1 pregled), organi (srce , jetra, ščitnica, 7 študij), bakterije in rastline (2 študiji). Omeniti velja, da večina študij dokumentira poškodbe, tudi pri gostoti pretoka moči in vrednosti SAR precej pod mejami, včasih tudi pri zelo nizki intenzivnosti ( na celotno telo SAR = 0, 1414 mW / kg, mejna vrednost toka: 80 mW / kg).

Pregled ni omejen na seznam študij in njihove rezultate. Bralec se nauči tudi, kako biološko razvrstiti opažene učinke, kako so se znanstveniki, zdravniki in organizacije že odzvali in kakšne zaključke je treba izvesti. Pregled Isabel Wilke pomembno prispeva k izobraževanju o zdravstvenih tveganjih mobilne telefonije in zlasti o WLAN / WiFi. Tako so eksplozivni znanstveni dokazi o patoloških učinkih WLAN / Wi-Fi dostopni in razumljivi vsem.
Zaključek: Zaradi obsežne raziskave in negativnih učinkov na zdravje, ki jih najdemo v večini raziskav, je priporočljivo sprejeti ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti sevanju. Prednost bi morale imeti žične rešitve (op.prev.: na primer optični kabli)

 
V
eljavne mejne in SAR vrednosti ne ščitijo pred tveganji za zdravje zaradi sevanja WLAN / Wi-Fi. Negativni učinki na učenje, pozornost in vedenje pomenijo, da so v zvezi z aplikacijami Wi-Fi odpovedale izobraževalne institucije za vseh starosti učencev.  Zaradi citotoksičnih učinkov uporaba tehnologij WLAN / Wi-Fi  v bolnišnicah ni primerna. Wi-Fi se ne bi smel uporabljati v spalnicah, na delovnih mestih, v salonih, bolniških sobah, predavalnicah, učilnicah in javnem prevozu. Morebitne nevarnosti sevanja WLAN / Wi-Fi je mogoče zaobiti s testiranjem alternativnih tehnik prenosa z drugimi frekvenčnimi pasovi, kot je optična tehnologija VLC / LiFi (komunikacija z vidno svetlobo). Če se ne morete izogniti WLAN / Wi-Fi, potem kot začasno rešitev (po načelu ALARA) predlagamo: Uporabite nepovezljiv,  z nadzorovani funkcijami  brezžičen dostop do interneta.
 PREGLED Wilke I.
Wilke I. Pregled: Biološki in patološki učinki sevanja 2,45 GHz na celice, plodnost, možgane in vedenje. umwelt • medizin • gesellschaft. 2018; 31 (1) Supl: 1-32. 2018. (angleški prevod)
   
Namen: Ta članek je sistematičen pregled študij o učinkih neionizirnega sevanja na mikrovalovni (MW) frekvenci 2,45 GHz (2450 MHz), ki se večinoma uporablja v WLAN / Wi-Fi aplikacijah (brezžično lokalno omrežje) in mikrovalovnih pečicah. Novejši standardi WLAN uporabljajo tudi frekvenčna območja 5 GHz, 6 GHz in 60 GHz. WLAN, ki so ga v tem pregledu imenovali tudi Wi-Fi, je postal tehnologija izbire za številne brezžične aplikacije, ker ponudniki ne potrebujejo licence, zaradi česar je storitev brezplačna za uporabnike. Da bi izpolnili željo uporabnikov, da so ves čas na spletu, se v knjižnicah, bolnišnicah, hotelih, letališčih, železniških postajah, nakupovalnih središčih, javnih mestih, avtobusih, podzemnih in potniških vlakih postavlja vedno več anten WLAN (dostopne točke, femtocelice, usmerjevalniki), ki oddajajo impulzno 2,45 GHz sevanje. Konzole Wi-Fi se uporabljajo za igranje iger. Pisarniški in gospodinjski aparati so opremljeni tudi z Wi-Fi antenami. Usmerjevalniki v stanovanjih pogosto vsebujejo dva Wi-Fi oddajnika.  Nemška konferenca ministrov za izobraževanje je v okviru svoje pobude za digitalno učenje odločila, da vsem šolam zagotovi omrežja Wi-Fi. Oblikovalci politik ali javna razprava na splošno ne obravnavajo obsežnih raziskav o tveganjih za zdravje zaradi sevanja Wi-Fi.

.

Metoda: Za ta pregled smo v raziskavah iskali predvsem baze podatkov LIVIVO (ZBMED) in PubMed, brez omejtive časovnega obdobja objav. Vse izbrane študije so bile objavljene v strokovno recenziranih revijah.
Rezultat: Analizirali smo več kot 100 raziskav sevanja 2,45 GHz, pri večini so bile ugotovljene spremembe v primerjavi s kontrolnimi skupinami na ravneh pod varnostnimi smernicami Mednarodne komisije za zaščito pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) (izdane kot meje izpostavljenosti - 26. Zvezni odlok o nadzoru onesnaževanja (BImSchV) v ​​Nemčiji). Razpoložljive študije dokumentirajo poškodbe reproduktivnega sistema, vpliv na EEG in možganske funkcije, pa tudi učinke na srce, jetra, ščitnico, izražanje genov, celični cikel, celične membrane, bakterije in rastline. Številne študije kot mehanizem delovanja opredeljujejo oksidativni stres. Neželeni učinki na učenje, spomin, pozornost in vedenje so posledica citotoksičnih učinkov.
 
Zaključki: Na podlagi obsežnih raziskav in škodljivih učinkov na zdravje, ki so se pokazali v večini raziskav, je priporočljivo, da se sprejmejo ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem v skladu z uradnimi priporočili. Prednost bi morali dati žičnim rešitvam. Trenutne mejne vrednosti izpostavljenosti in vrednosti SAR ne ščitijo pred zdravstvenimi tveganji, povezanimi s sevanjem Wi-Fi. Neželeni učinki na učenje, pozornost in vedenje služijo kot osnova, da izobraževalne ustanove vseh starostnih skupin opustijo uporabo Wi-Fi aplikacij. Zaradi citotoksičnih učinkov Wi-Fi tehnologije niso primerne za bolnišnice in telemedicino. Tehnologije Wi-Fi ne bi smeli uporabljati v spalnicah, delovnih prostorih, skupnih salonih, bolniških sobah, predavalnicah, učilnicah in javnem prevozu. Možnim tveganjem, povezanim s sevanjem Wi-Fi, se je mogoče izogniti s testiranjem alternativnih tehnologij v drugih frekvenčnih pasovih, kot so optične tehnologije VLC / Li-Fi (komunikacija z vidno svetlobo). Če uporabe Wi-Fi ni mogoče preprečiti kot prehodne rešitve, je treba uporabiti načelo ALARA: brez neprekinjenega prenosa, uporaba Wi-Fi omrežij, ki jih je mogoče izklopiti in ki imajo dinamično upravljanje porabe energije.

Razprava in zaključki: Ta pregled kaže, da so učinke sevanja 2,45 GHz ugotovile različne raziskovalne ekipe večkrat, v različnih predmetih študije in ob različnih stopnjah izpostavljenosti. Raziskali smo širok spekter vprašanj, kot so učinki 2,45 GHz sevanja, ki ga oddaja usmerjevalnik Wi-Fi, na sproščanje živega srebra iz amalgamskih zobnih zalivk. Ravni živega srebra so se znatno povečale (Paknahad in sod. 2016).


Do danes obstaja le nekaj dolgoročnih študij, zelo malo na ljudeh in še manj epidemioloških študij, razen študij na prenosnih računalnikih z majhnim številom preiskovanih subjektov. Trenutno je še prezgodaj za oblikovanje zanesljivih številk. Vendar obstajajo znaki, da so zlasti novorojenčki, otroci ali mladostniki še posebej ranljivi, kar so podrobno predstavile raziskovalne skupine Nazırogˇ lu, Atasoy, Margaritis / Panagopoulos, Orendacova, Othmann, Ozorak, Sangun, Shahin in Yuksel. Poskusi so bili izvedeni na podganah ali miših, v nekaterih primerih kot dolgoročne študije (do 1 leta). V tem kontekstu je pomembno opozoriti, da imajo podgane in miši, ki se uporabljajo v laboratorijih, življenjsko dobo morda dve leti. To nam vsaj omogoča, da sklepamo, da je treba človeške otroke in mladostnike zaščititi pred možnimi povečanimi tveganji.
  
V študiji Margaritis et al. (2014) avtorji poudarjajo, da so ravni izpostavljenosti Bluetooth (0,3 V / m) in Wi-Fi usmerjevalnikov ( 2,1 V / m) pokazale večje učinke kot viri sevanja mobitela s precej večjo jakostjo polja. To se lahko ujema z ugotovitvami prispevkov von Klitzinga, ki je izjavil, da je od jakosti odvisni impulz 10 Hz (1 ms) iz Wi-Fi usmerjevalnikov sprožil reakcije. Kumari in sod. v raziskavi iz leta 2012 ugotovili, da višja raven ROS (op. prev.: reaktivnih kisikovih spojin) v jetrih zavira antioksidativne encime.  To bi lahko bilo ključno za nadaljnje mehanizme, kako nastajajo poškodbe in ali pride do poškodbe tkiv ali ne. Prav tako bi bilo treba dodatno pozornost nameniti polarizaciji radiofrekvenčnega sevanja (Meena in sod. 2014, Panagopoulos in sod. 2015).
 
Ta pregled predstavlja ugotovitve več kot 100 študij, ki so bile objavljene v uglednih znanstvenih revijah. Večina teh raziskav potrjuje možne vplive na zdravje, ki so bili zbrani v skupni publikaciji ciprske in avstrijske zdravstvene zveze v letu 2017 z naslovom  „Nikozijska deklaracija o elektromagnetnem in radiofrekvenčnem sevanju“ (Nisocia Declaration on Electromagnetic and Radiofrequency Radiation): „Potencialni vplivi neionizirajočega sevanja iz EMP / RF (radiofrekvenčnih elektromagnetnih polj) od 30 KHz do 300 GHz vključujejo rakotvornost (razred 2B, IARC 2011), razvojno nevrotoksičnost, učinke na DNK, plodnost, preobčutljivost in druge resne učinke, ki so dobro dokumentirani v strokovno pregledanih študijah. Radiofrekvenčno sevanje lahko poveča oksidativni stres v celicah in vodi do povečanja vnetnih citokinov in manjše zmožnosti popravljanja enojnih in dvojnih prelomov DNA.
Prikazane so tudi kognitivne motnje v učenju in spominu. Ti učinki se lahko pojavijo na ravneh, ki so precej pod obstoječimi mejami ICNIRP. … Izpostavljenost radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem  v zgodnji razvojni fazi je še posebej zaskrbljujoča, med drugim zaradi večje absorpcije in potencialnih učinkov na možgane v razvoju, živčni sistem in njihov reproduktivni sistem, možnega povzročanja raka, kognitivnih učinkov itd.  

Potencialnih vplivov Wi-Fi na zdravje, tudi pri nizki izpostavljenosti, ni več mogoče postavljati pod vprašaj ali ga relativizirati, niti s tistimi študijami, ki niso našle učinkov. Odločevalci v vladnih, šolskih odborih in zdravstvenih agencijah so odgovorni, da se ukvarjajo z razpoložljivimi raziskovalnimi zbirkami in ne smejo biti prevarani z argumenti industrijskega lobija ali vladnih institucij. Tveganja za zdravje so resničnost. Še posebej pomembno bi bilo izvesti nadaljnje raziskave v zvezi z učinki na možgane in mlade. Uporaba previdnostnega načela, ki je priznano v vseh evropskih državah, omogoča le en sklep: Wi-Fi se ne sme uporabljati nenehno in blizu človeškega telesa. Ni naključje, da uporabniški priročnik usmerjevalnika Telekoma Wi-Fi navaja: „Vgrajene antene vašega Speedport oddajajo in sprejemajo brezžične signale, na primer za zagotavljanje povezave Wi-Fi. Izogibajte se postavljanju svojega Speedporta v neposredni bližini spalnic, otroških sob, pa tudi skupnih prostorov in salonov, da bo izpostavljenost elektromagnetnemu polju čim manjša. "

Ciprsko in avstrijsko zdravniško združenje v skupni pritožbi na področju Wi-Fi pozivata odločevalce, naj "spodbujajo racionalno uporabo digitalne tehnologije, povezane s starostjo, in ne dovolijo brezžičnih omrežij v šolah, zlasti v vrtcih, vrtcih in osnovnih šolah in ter naj se odločijo se za žične povezave. “ Zakonodajalci so pozvani, naj prilagodijo zaščitno zakonodajo trenutnemu stanju raziskav in podprejo raziskave alternativ Wi-Fi, kot so tehnologije VLC (komunikacija z vidno svetlobo, Li-Fi).

Znanstvena revija "UMG-umwelt · medizin · gesellschaft" na znanstveni osnovi obravnava teme okoljske medicine - in njihovo soodvisnost z današnjo družbo. Strokovna revija poroča o najnovejših zdravstvenih ugotovitvah in preučuje ekološko eksplozivne, družbeno pomembne teme. Revija UMG je uradni organ združenja okoljskih in medicinskih združenj DBU, DEGUZ, DGUHT, EUROPAEM, IGUMED, KMT in ÖÄB.

Zasluge za to objavo ima:

 https://www.saferemr.com/2015/09/recent-research-on-wifi-effects.html

Poročani biološki učinki izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju z izjemno nizko inteziteto

(bazne postaje mobilne telefonije, Wi-Fi, brezžični prenosni računalniki, pametni števci)

Pregledne tabele so na strani: Prosimo vas, da jih preučite in ugotovite nizke jakosti izpostavljenosti, ki so že povzročile biološke učinke, daleč pod mejami t.i. varne izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem.

https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf

Primeri:

- 0.5 - 1.0 uW/cm2 Wi-FI prenosnega računalnika: izpostavljenost v času 4 ur je povzročila zmanjšanje števila živih spermijev v semenski tekočini, prišlo je do fragmentacije DNK v spemijih v petri posodici, pod prenosnim računalnikom, ki je bil preko Wi-Fi povezan z internetom , študija Avendano, 2012

- SAR 0,091 W/ kg : brezžični internet 2400 MHz, 24-ur na dan je v 20 tednih povečal poškodbe DNK in zmanjšal sposobnost popravljanja DNK, vprašljiva je bodoča plodnost odraščajočih in integriteta zarodnih celic. Študija Atasoy 2012

- SAR 0.11 W/Kg : povečana programirana celična smrt (apoptosis) and fragmentacija DNK pri Wi-Fi frekvenci 2.45 GHz po 35 dnevih izpostavljenosti. Študija Kesari, 2010

- SAR 0.6 and 1.2 W/Kg : povečanje eno verižnih in dvoverižnih prelomov DNK v možganih podgan po izpostavljenosti WI-Fi frekvenci 2450 MHz (2,34 GHz) Študija: Lai & Singh, 1996

- SAR 1.0 - 2.0 W/Kg : znatno povečanje mikrojeder v celicah preriferne krvi po 8 izpostavljenostih v času 2 ur frekvenci WI-FI 2, 45 GHz. Študija Trosic, 2002

STANDARDI specifične stopnje absorpcije (SAR):

- SAR 0.08 W/Kg IEEE Standard za izpostavljenost javnosti

- SAR 0.4 W/Kg IEEE Standard za poklicno izpostavljenost

- SAR 1.6 W/Kg standard ameriške Zvezne komisije za komunikacije 1996

- SAR 2 W/Kg ICNIRP standard 1996

Sevanje iz brezžične tehnologije vpliva na kri, srce in avtonomni živčni sistem

reviews on environmental health28(2-3):75-84 November 2013, dr. Magda Havas, Trent University

Povzetek:
Izpostavljenost elektrosmogu, ki ga povzročajo električna, elektronska in brezžična tehnologija, se pospešuje do te mere, da se delu populacije pri izpostavljenosti pojavijo neželeni učinki. Simptomi elektro-hipersenzibilnosti (EHS), najbolje opisani kot sindrom hitrega staranja, ki jih doživljajo odrasli in otroci, so podobni simptomom, ki so jih imeli delavci ob radarjih v 40. do 60. letih, in so dobro opisani v literaturi. Vedno pogostejši odziv vključuje lepljenje (tvorjenje rouleau formacij) rdečih krvnih celic, srčno palpitacijo, bolečino ali pritisk v prsih, ki ga spremlja tesnoba, in delovanje simpatičnega živčnega sistema, ki sovpada z upadanjem parasimpatičnega živčnega sistema, značilnega za stresni odziv " boj ali beg ".
Študije provokacije, predstavljene v tem članku, dokazujejo, da je odziv na elektrosmog fiziološki in ne psihosomatski. Tisti, ki se srečujejo s podaljšanim in hudim EHS, lahko razvijejo psihološke težave kot posledico nezmožnosti dela, omejene sposobnosti potovanja v našem visoko tehnološkem okolju in dobijo socialne stigme, da si njihove simptome le domišljajo.
VIRI: 
Mikrovalovno sevanje mobilnih telefonov povečuje produkcijo alergen specifičnega Ig-E pri bolnikih z AEDS hipermobilnostjo
Uporaba mobilnih telefonov in glavobol, motne koncentracije in spanja, utrujenost: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28577556
Mobilni telefoni in stres povečujejo tveganja za različne simptome: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28731073
Študija o poškodbah DNK v možganih živali in upadu njihovih kognitivnih funkcij : https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1091581815574348
Povezava na več kot 100 študij o vedenjiskih in možganskih motnjah zaradi elektromagnetnega sevanja:

Could wifi be giving our children cancer?  | Daily Mail Online

One of the world’s top cancer experts has said the wifi beamed through Britain’s classrooms — could be as dangerous as ‘tobacco and asbestos’.

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Za zdravo okolje
0
Oct 05, 2020
Iz pedatričnega oddelka bolnišnice na Cipru so odstranili Wi-Fi zaradi škodljivih učinkov na zdravje

https://ehtrust.org/hospital-launches-initiative-to-reduce-wireless-radiation-exposures-to-children/

Hospital in Cyprus Eliminates Wireless Routers In Pediatric Units to Reduce Radiation Exposures

In June of 2019, the Archbishop Makarios III Hospital in Cyprus launched a project to minimize wireless radiation exposu
#1
Za zdravo  okolje
Za zdravo okolje
Objavil/a 2020-02-14 09:12:37 (Feb 14, 2020)
Starejša objava Novejša objava
How classroom technology is holding students back - MIT Technology Review

Educators love digital devices, but there’s little evidence they help children—especially those who most need help.

WiFi in schools proven dangerous. - YouTube

WiFi causes heart problems, headaches and other neurological disorders in children. Canadian Documentary exposes the truth. More info at http://www.magdahava...

Could wifi be giving our children cancer?  | Daily Mail Online

One of the world’s top cancer experts has said the wifi beamed through Britain’s classrooms — could be as dangerous as ‘tobacco and asbestos’.

The classroom 'cancer risk' of wi-fi internet | Daily Mail Online

Britain's top health watchdog has called for an inquiry into the use of wireless Internet networks in schools because of concerns they could be exposing children to the risk of cancer

Προστατευτείτε από την ακτινοβολία των κινητών, τα Wi-fi και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας - YouTube

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑ WI-FI ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (3G, 4G κ.α.) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Pr...

ZADNJE OBJAVE
Pisma znanstvenikov in zdravnikov o zdravstvenih tveganjih 5G
Posvet znanstvene skupine Evropskega parlamenta o zdravstvenih učinkih 5G
Posodobitev poročila o vplivih elektromagnetnih polj na zdravje- Bioinitiative Report
Anglija: tožba proti vladi zaradi uvajanja 5G
Škodljivi zdravstveni učinki tehnologije 5G v pogojih realnega življenja
EHT: objavljene znanstvene raziskave o učinkih 5G na zdravje
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
april 2021
PTSČPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj