objavi na
pozareport.si
Zadnje objave
7 DNI V TEDNU
pred 6 dnevi
Skrita elita Sveta delavcev RTV Slovenija (III.) Objavljamo popravek na članek z naslovom "Skrita elita Sveta delavcev RTV Slovenija: Kadunc jim je razdelil nepozabnih 700 tisoč evrov in spet bi se dali izvoliti", objavljen 13. septembra.

"V tekstu z naslovom "Skrita elita Sveta delavcev RTV Slovenija: Kadunc jim je razdelil nepozabnih 700 tisoč evrov, in spet bi se dali izvoliti" ne držijo navedbe, da so si v svojem "nepozabnem mandatu" med drugim - "brez kančka slabe vesti" - razdelili dobrih 700 tisoč evrov. Gre za navadno laž!
Avtor navaja vsoto 718.185 evrov, do katere bi bil Svet delavcev upravičen v obdobju 2017 – 2021 skladno s Participacijsko pogodbo iz leta 2007, ki je bila sklenjena na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Vendar pa je Svet delavcev kot skrbni gospodar za svoje delovanje v tem obdobju porabil 94.237 evrov, kar je 13 % predvidene vsote.
Zatorej je podatek, da je "Kadunc razdelil nepozabnih 700 tisoč evrov" neresničen in zahtevamo popravek.
Sredstva za delovanje Sveta delavcev RTV Slovenija se izračunajo skladno s Participacijsko pogodbo iz leta 2007, ki je bila sklenjena na podlagi zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZArbit). Sredstva se dodelijo skladno s 3. odstavkom 27. člen, ki pravi: (3) Za potrebe pokrivanja stroškov delovanja (sejnine in nagrade članom sveta delavcev, urejene s pravilnikom sveta delavcev, strokovna pomoč zunanjih strokovnjakov in institucij, strokovna literatura, časopisi in revije, članarine v združenjih, strokovne ekskurzije in srečanja, zagotavljanje strokovne pomoči predstavnikom delavcev v nadzornem svetu itd.) zavod zagotavlja svetu delavcev sredstva v višini 50 % povprečne plače na zaposlenega v zavodu na vsakega člana sveta delavcev mesečno, pri čemer pa se tekoče neporabljeni del sredstev lahko kumulira kot rezerva največ do višine dvakratnega mesečno pripadajočega zneska.
Svet delavcev RTV Slovenija je v štirih letih (mandat 2017–2021) v ta namen za vseh 15 članov Sveta delavcev porabil 94.237 evrov, in sicer za leto 2017 je Svetu delavcev skladno s 27. členom Participacijske pogodbe pripadlo 163.155 evrov, porabljenih je bilo 25.516 evrov. Leta 2018 je Svetu delavcev skladno s 27. členom Participacijske pogodbe pripadlo 182.070 evrov, porabljenih je bilo 29.848 evrov. Leta 2019 je Svetu delavcev skladno s 27. členom Participacijske pogodbe pripadlo 181.980 evrov, porabljenih je bilo 28.613 evrov. Leta 2020 je 2019 je Svetu delavcev skladno s 27. členom Participacijske pogodbe pripadlo 190.980 evrov, porabljenih je bilo 10.260 evrov. Vsa letna poročila Sveta delavcev RTV Slovenija so dostopna na internih straneh RTV Slovenija, pregleduje jih tudi Nadzorni svet RTV Slovenija, ki ni odkril nepravilnosti.
Neresničen je tudi podatek, da bi bila ta sredstva porabljena zgolj za poimensko navedene člane Sveta delavcev RTV Slovenija, temveč je bil ta denar namenjen za delovanje Sveta delavcev, ki ga sestavlja 15 članov. (Svet delavcev RTV Slovenija, zanj po pooblastilu: Dino Bauk, odvetnik)"
7 DNI V TEDNU
Sep 16, 2021
Odziv: Na KPK priznavajo (podjemno) pogodbo z bivšo ministrico Lilijano Kozlovič Objavljamo odziv Komisije za preprečevanje korupcije na objavo pisma nekaterih zaposlenih in popravek navedb v članku "Ko predsedniku Komisije za preprečevanje korupcije očitajo korupcijo, a se zato bojijo represije", objavljenem 13. septembra.

"Vodstvo Komisije preseneča, da so se nekateri zaposleni obrnili na medije s svojimi pripombami, ob tem pa kot razlog za tako dejanje navedli, da se bojijo povračilnih ukrepov. Komisija kot organ, ki je med drugim pristojen tudi za področje zaščite prijaviteljev, namreč spodbuja svoje zaposlene k odprtemu dialogu, tudi glede zadržkov oziroma morebitnega nezadovoljstva pri delu.
Komisija ne doslej ne v prihodnje ni in ne bo proti prijaviteljem izvajala kakršnih koli povračilnih ukrepov niti ne bo preverjala, kdo so avtorji pisma, saj je to v nasprotju z njenim poslanstvom in njeno filozofijo. Zavedamo se namreč ključnega pomena zaščite prijaviteljev, zato vodstvo Komisije ne razume potrebe po vključevanju zunanje javnosti iz razloga strahu pred povračilnimi ukrepi. Tudi zato, ker ima Komisija vzpostavljen interni sistem podajanja anonimnih predlogov, kritik in komentarjev, kar nadzira Etična komisija, ki jo sestavljajo zaposleni. Želimo si, da bi avtorji pisma svoje kritike, vprašanja in pobude najprej neposredno ali prek Etične komisije naslovili na vodstvo, za kar imajo vedno vse možnosti. Tako bi tudi lahko pridobili celovite informacije in v pismu medijem ne bi navajali nekaterih zavajajočih oziroma netočnih informacij, na katere v nadaljevanju podajamo pojasnila.
V zvezi z naročili blaga oziroma storitev pojasnjujemo, da so bila vsa izvedena v skladu z zakonom in notranjim Navodilom o javnem naročanju v Komisiji za preprečevanje korupcije. Pojasnjujemo, da se v prostore Komisije več let ni vlagalo in da so nekatere investicije nujne, pri čemer so bile izvedene najprej v prostorih, v katerih predstavniki Komisije sprejemajo obiskovalce, med njimi tudi najvišje predstavnike domačih in tujih institucij. Ne drži informacija, da je bil parket prenovljen le v pisarni predsednika in njegove tajnice, pač pa tudi v pisarni namestnika predsednika, niti ne drži informacija, da je bila klima kupljena le za pisarno predsednika, pač pa tudi za sejno sobo, kjer se odvija veliko sestankov, sej in drugih srečanj, s čimer so vsi zaposleni nedvomno dobro seznanjeni. Vodstvo stoji za odločitvami o investicijah v prostore, ki so nujno potrebne, in jih bo izvajalo tudi v nadaljevanju v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Razpolaganje s sredstvi reprezentance je letos obravnavala tudi Etična komisija, ki ni ugotovila nepravilnosti. Vsak zunanji inšpekcijski nadzor pa je vedno dobrodošel.
Ne drži niti informacija o "ustvarjenem razpisu" za določeno zaposleno. Ta je bila prerazporejena na novo delovno mesto v skladu s predlogom, ki ga je podala vodja notranje-organizacijske enote. Tudi glede podaljševanja študija druge zaposlene je nadzor leta 2019 končal Inšpektorat za javni sektor, ki nepravilnosti ni ugotovil.
Glede obvezne prisotnosti na delovnem mestu v času dežurstev pojasnjujemo, da so bila ta res uvedena, in sicer zaradi nemotenega opravljanja dela Komisije in dosegljivosti zaposlenih za zunanjo javnost. Avtorji pisma pa niso zapisali, da dežurstva trajajo do 15. ure, in vodstvo je prepričano, da v tem času lahko vsak od zaposlenih opravlja svoje delovne naloge, in ne "čaka, da odbije ura, da lahko odide domov". Glede odhodov funkcionarjev s sedeža Komisije pojasnjujemo, da se obveznosti funkcionarjev drugačne kot obveznosti javnih uslužbencev in pogosto razpršene čez ves dan, zato njihovo delo ni in ne more biti omejeno na 8-urno prisotnost na Komisiji. Pobudo za obravnavno tega je prejela tudi Etična komisija in njeno obravnavo zavrnila.
Strokovno delo Komisije naj presojajo pristojni organi in javnost. Za krepitev profesionalizma Komisije, k čemur se je zavezal senat s svojo vizijo, je bila julija letos sklenjena podjemna pogodba z uveljavljeno pravno strokovnjakinjo s področij dela Komisije mag. Lilijano Kozlovič, za kar ima Komisija tudi pravno podlago. Prepričani smo, da mag. Kozlovič s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami lahko pripomore k izboljšanju vodenja postopkov in posledično večji profesionalizaciji Komisije.
Zaključujemo, da vodstvo Komisije stoji za vsemi sprejetimi kadrovskimi, finančnimi in organizacijskimi spremembami, pri čemer se zavedamo, da so za koga te spremembe po dolgih letih ustaljenega dela lahko tudi neprijetne oziroma stresne. Še naprej bomo delovali v smeri krepitve profesionalizma Komisije in dviga kakovosti našega dela, s čimer bomo posledično izpolnjevali pomembno vlogo, ki jo ima Komisija v družbi. (Maša Jesenšek, odnosi z javnostmi Komisije za preprečevanje korupcije)"
7 DNI V TEDNU
Sep 15, 2021
Skrita elita Sveta delavcev RTV Slovenija (II.) Objavljamo popravek na članek z naslovom "Skrita elita Sveta delavcev RTV Slovenija: Kadunc jim je razdelil nepozabnih 700 tisoč evrov, in spet bi se dali izvoliti", objavljen 13. septembra:

"V tekstu z naslovom "Skrita elita Sveta delavcev RTV Slovenija: Kadunc jim je razdelil nepozabnih 700 tisoč evrov, in spet bi se dali izvoliti" ne držijo navedbe, da so si v svojem "nepozabnem mandatu" med drugim - "brez kančka slabe vesti" - razdelili dobrih 700 tisoč evrov. Gre za navadno laž!
Sredstva za delovanje Sveta delavcev RTV Slovenija se izračunajo skladno s Participacijsko pogodbo iz leta 2007, ki je bila sklenjena na podlagi zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZArbit). Sredstva se dodelijo skladno s 3. odstavkom 27. člen. Vendar pa je Svet delavcev kot skrbni gospodar za svoje delovanje v tem obdobju porabil 94.237 evrov, kar je 13 % predvidene vsote. Zato je podatek, da je "Kadunc razdelil nepozabnih 700 tisoč evrov" neresničen in zahtevam popravek. Trditev je laž, avtor pa pred tem ni poizkušal preveriti svojih trditev, kakor novinarji počnemo skladno s 1. členom novinarskega kodeksa.
Popravek zahtevam tudi zato, ker avtor navaja, da sem najbolje plačana javna uslužbenka na RTV Slovenija. Odbor nadzornega sveta za kadrovske in pravne zadeve pri Nadzornem svetu RTV Slovenija je 22. 2. 2021 obravnaval 50 najvišjih plač na RTV Slovenija in med njimi ni predsednice Sveta delavcev RTV Slovenija Petre Bezjak Cirman, zato je trditev, da sem najbolje plačana javna uslužbenka laž in zahtevam popravek. Moja plača je javno dostopna, saj smo zaposleni na RTV Slovenija javni uslužbenci, avtor pa pred tem ni poizkušal preveriti svojih trditev, kakor novinarji počnemo skladno s 1. členom novinarskega kodeksa.
Laž je tudi, da prejemam nagrade, dodatke (za sedenje na sejah nadzornega in programskega sveta) in razne bonitete. Za udeležbo na sejah programskega in nadzornega sveta ne prejemam nobenih nagrad, zaradi tega tudi ne tožim RTV Slovenija. Tudi sicer nimam nobene odprte tožbe proti RTV Slovenija. V štirih letih dela na mestu predsednice Sveta delavcev RTV Slovenija nisem prejela izplačane nobene nadure, nedeljske ure, covid dodatka, ure za razporeditev v neenakomernem delovnem času …, skratka nisem dobila izplačanega nobenega posebnega dodatka ali sejnine. Trditve so laž, avtor pa pred tem ni poizkušal preveriti svojih trditev, kakor novinarji počnemo skladno s 1. členom novinarskega kodeksa.
V štirih letih sem se dvakrat udeležila študijskega izobraževanja v tujini, kjer smo obiskali Evropsko radiodifuzno zvezo in javni Radio na Češkem ter javno Televizijo na Slovaškem. Pridobljeno znanje pa sem nato uporabila v javnih nastopih, kjer sem predstavljala delovanje RTV-jev v Sloveniji in v Evropi. Možnost udeležbe izobraževanj ima vseh 15 izvoljenih članov Sveta delavcev RTV Slovenija (kakor je praksa tudi v ostalih podjetjih, kjer imajo svete delavcev), zato ne drži trditev, da je "izbrana kasta pripuščena h koritu za lepe denarce". Svet delavcev je namreč v štirih letih skrbno ravnal denarjem in od dodeljenih sredstev porabil le 13 odstotkov.
Na koncu vam želim še sporočiti, da že 40 let hodim na dopust v Nerezine, bungalov (zadnja leta garsonjero) najamem na tržišču in ne prebivam pri premožnih Slovencih. (Petra Bezjak Cirman)"
7 DNI V TEDNU
Sep 14, 2021
Ko predsedniku Komisije za preprečevanje korupcije očitajo korupcijo, a se zato bojijo represije Nekateri mediji so včeraj ...... malo pred eno uro popoldne po elektronski pošti prejeli anonimno pismo žvižgača ali več žvižgačev, podpisanih kot "del zaposlenih na Komisiji za preprečevanje korupcije", ki secira tako imenovano "vladavino dr. Roberta Šumija", predsednika komisije. Gre pa za številne očitke korupcije, vključno z domnevno zaposlitvijo nekdanje ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič (SMC), in javnim pozivom institucijam, na preverijo, kaj se na KPK dogaja. Medijem pa pišejo zato, ker se bojijo represivnih ukrepov.
Pismo objavljamo v celoti in neredigirano:

"Vladavina dr. Roberta Šumija
Pišemo vam v imenu več zaposlenih na Komisiji za preprečevanje korupcije. Delovanje predsednika dr. Šumija je šlo čez vse mere dobrega okusa. Preko medijev pozivamo vse institucije naj preverijo njegova sumljiva naročila, kot so:
- nakup rož za njegovo pisarno (cca. 700 evrov),
- reprezentanca čeprav zunanjih obiskov ni veliko se kupuje ogromno "dobrot"
- nakupe predvsem opravlja njegova tajnica Petra Zajc – naj se preveri vodenje reprezentance – poraba reprezentance ter kakšni so nameni porabe
- nakup klime le za njegovo pisarno
- nakup ionizatorja za njegovo pisarno ter pisarno njegove tajnice
- čiščenje lamelnih zaves le za njegovo pisarno
- brušenje in lakiranje parketa le za njegovo pisarno in pisarno njegove tajnice
- nakupi predsednika s službeno kartico
- naročilo promocijskega materiala, katerega njegova tajnica deli po svoji presoji in so ga deležni le določeni zaposleni
- pogodba z Liljano Kozlovič
Najbolje bi bilo, da se preverijo vsa naročila, ki so bila izvedena v njegovem mandatu.
Sodelavci smo neenakopravno obravnavani, vendar vemo, da za to ni inšpekcije oz. institucije, ki bi nam pomagala.
Vse odgovorne institucije pozivamo naj preverijo naslednji razporeditvi:
- razporeditev Maje Divjak, v kratkem času je bil "ustvarjen" razpis za novo delovno mesto. Razpis je bil notranji. Nanj se je prijavila le Maja Divjak. Na novem delovnem mestu izvaja iste delovne naloge, kot jih je na prejšnjem. Gospa deluje zelo všečno na vodstvo, tako, da je hitro prišlo do razpisa
- razporeditev Petre Zajc. Gospa Zajc je po 15 letih študija zaključila študij in kot nagrado dobila novo delovno mesto, na katerem dela še manj kot je pred tem, čeprav je to že težko. Odgovor predsednika sindikatu je bil, da že sedaj dela na tej stopnji, vendar ta trditev ne drži. Vse institucije pozivamo naj se preveri njeno podaljševanje študija, saj ji je študij plačevala država. Po vseh pravilih bi morala denar vrniti že kar nekaj let nazaj. Vse institucije, ki to lahko naredijo pozivamo naj preverijo njeno usposobljenost.
Po celi Komisiji za preprečevanje korupcije visijo "Šumijevi" trikotniki o osebni integriteti. Zaposleni smo dnevno pozvani k osebni integriteti. Dr. Šumi, kaj pa vaša integriteta?
Dr. Šumi ustvarja velike razlike med zaposlenimi. Vsi, ki so v prejšnjih vodstvih veljali za lene delavce sedaj "vladajo". Imajo dobre strategije prilizovanja.
Dr. Šumi je v začetku leta uvedel dežurstva. Kljub prepričevanju, da ni dela oz. je zanemarljivo dela v teh urah, nam je povedal, da moramo biti tam, ker je on tako rekel. Naj še povemo, da vedno, ko so nujne stvari in roki vsi ostanemo v službi dokler je potrebno. Kratko rečeno zahteva od nas, da sedimo v službi in čakamo, da ura odbije, da lahko odidemo domov. Ob tem naj povemo, da vodstvo nikdar ne ostane v službi do teh ur – konec tedna odidejo tudi že ob 12 uri. Tudi pomočnik predsednika Rado - Jože Kerč se ne drži teh pravil, čeprav je zaposlen na Komisiji za preprečevanje korupcije. Tudi bližnja sodelavka predsednika Milena Podjed Fabjančič odhaja prvo minuto ko delavnik dovoli. Predsednik krši delovne pogodbe in pravilnik o delovnem času s tem ko zahteva dežurstva. Vsi sodelavci naj bi imeli enake pogoje glede delovnega časa. Na poziv, da to stori pisno se ni odzval.
Večina pripomb na strokovne zadeve je glede slovnice in pravopisa. Strokovnega odziva, s strani predsednika, skoraj da ni. Pogodbeno je zaposlil gospo Lilijano Kozlovič, kar smatramo, kot nezaupanje v strokovno delo. Kozlovičevo se plačuje, da poda mnenja o našem delu.
Ob menjavi predsednika smo mislili, da huje od prejšnjega ne mora biti, vendar sedaj vidimo, da je. Dr. Šumi dela razlike med nami, vendar ne glede na delo ampak glede na strinjanje z njemu.
Pozivamo vse institucije, da preverijo delovanje dr. Šumija na področju kadrovanja in na področju financ.
Medijem pišemo anonimno saj nas je strah povračilnih ukrepov.
Lep pozdrav, del zaposlenih na Komisiji za preprečevanje korupcije"

Ob tem Komisijo za preprečevanje korupcije oziroma predsednika KPK Roberta Šumija tudi javno pozivamo za komentar in javna pojasnila zapisanega v pismu "dela zaposlenih na KPK". (Požareport)
Zadnji komentarji

Zadnji komentarji

Facebook
Twitter
prikaži časovnico