Icon bars

Odbor za demokracijo enakih možnosti bo razgaljal mite in vsebino navidezne demokracije, demokracije tisočerih ne-možnosti in tisočerih ovir, delal bo za njihovo ukinitev. Da končno začnemo dihati svež zrak neposredne demokracije in poštenih volitev. Za to delo potrebujemo podporo. V trenutku slabosti nam jo je obljubil celo predsednik države.

USTAVNA POBUDA! Napredek je sprva vedno nezaželen, dokler ga ne osvoji večina. Vedno pa ga začne manjšina ali posameznik.

Spoštovane poslanke in poslanci, vodje poslanskih skupin !

Demokracija je najbolj zlorabljena beseda, podobno kot svoboda. Vendar  je kljub temu ne smemo zavreči in podcenjevati, mnogo bolje je na njej  delati in jo razvijati.  Predvsem pa: če naj dobi pomen in vlogo, ki ji pripada,  jo je treba udejaniti  navzven  in navznoter ! Temu je ta pobuda namenjena.

 Pred vložitvijo pobude na Ustavno sodišče v četrtek  21.11.2019, prosiva vodje vseh poslanskih skupin, da jo posredujejo drugim, in da dajo odgovor nanjo.  Naslov pove vse: OD OLIGARHIJE DO DEMOKRACIJE.  Bistvo predloga je predstavljeno v priponki na eni sami strani, kar za demokratično razmišljanje vsekakor ne more biti prezahtevno in pre-dolgotrajno branje.  Prosiva za odgovor, ali ste pripravljeni podpreti ta predlog in sprejeti poglobljen pogovor o tej temi in kdaj.

Strah pred notranjo demokracijo ne sme zamegliti pogleda na potencialne in dejanske možnosti, ki jih ta prinaša. Sicer pa imajo v  demokraciji prihodnost zgolj take rešitve, ki odpirajo nove možnosti za čim več ljudi, ne pa take, ki te možnosti zmanjšujejo ali celo zanikajo. Popolna obstrukcija predsednika države v odnosu do tega predloga, ob nedavnih posvetovanjih o volilnem sistemu, naju sicer  ne navdaja  z optimizmom, vendar  to ne more  biti relevanten kriterij. Morda gre samo za globoko zasidrano pomanjkanje poguma in  inercijo stare miselnosti, lahko pa je motiv samo želja - spreminjajmo stvari tako, da vse ostane isto. 

Slovenija potrebuje GLASNOST in PERESTROJKO, seveda ne  na sovjetsko ruski način, pač pa v  pomenu globinskih sprememb, ki bodo spremenile naravo politike ter  smer njenega razvoja - od oligarhije k demoraciji in ne obratno !

Nekaj si velja priklicati v zavest ! Napredek je sprva vedno nezaželen, dokler ga ne osvoji večina. Vedno pa ga začne manjšina ali posameznik. Demokratične rešitve pa lahko uveljavljamo le z več, ne z manj demokracije !  Najboljše so tiste, ki z minimalnimi spremembami lahko spremenijo smer ortodoksnega razmišljanja. Strateško pametni politiki bodo v tem spoznali prednosti na katere prej niso upali niti pomisliti. Ozkogledni se bodo počutili ogrožene !

Spoštovani, po 28 letih je prišel NOV DAN in usodni čas, da se končno zbudimo prosti oklepov lastnih svinčenih predstav! Prišel je čas, da Osamosvojitev z veliko začetnico,  nadgradimo z osvoboditvijo od suženjstva  lastnim utvaram in strahu pred spremembami. Nekoč so govorili: kadri so naše največje bogastvo!

Danes vemo: kvaliteta demokracije in odločanja se začne in konča z načinom izbiranja ljudi. Ta predlog je prispevek k njeni uresničitvi.

Hvala Vam za vašo pozornost in lep pozdrav !


Vili Kovačič, državljan K. , Janko Veber, nekdanji poslanec DZ

USTAVNA PRITOŽBA . nujna volilna zadeva s predlogom za absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje

Upravno sodišče je kršilo ustavne pravice s tem, ko ni izvedlo ustne javne obravnave in ni omogočilo ustavnemu pritožniku predstavitve svojih stališč, zaslišanja nasprotnih strank in prič ter izvedbe dokazov, čeprav je ustavni pritožnik vse to zahteval in podal zadostno podlago ter priložil listinske dokaze o kršitvah.

Ustavni pritožnik: Viljem (Vili) Kovačič, Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana
Kršitev pravic: 1. člen, 22. člen, 23. člen, 24. člen, 25. člen, 43. člen ustave

1. člen 3. protokola, 6., 10. člen EKČP

I. Postopek pred vložitvijo ustavne pritožbe


Ustavni pritožnik je izpodbijal izvolitev župana Mestne občine Ljubljana (MOL) Zorana Jankovića in mestnih svetnikov Liste Zorana Jankovića pred mestnim svetom in pred Upravnim sodiščem s petimi ugovori o nepravilnostih. Najpomembnejša med nepravilnostmi je uporaba oziroma zloraba javnih sredstev za namene volilne kampanje (use of state resources, abuse of state resources). Ta nepravilnost je storjena z nedovoljeno, enostransko uporabo javnih sredstev za izdajo in odpošiljanje tiskanih glasil, ki so predstavljale promocijo in nedovoljeno javno propagando. Gre za hudo kršitev. V državah zahodne Evrope zaradi takšnih nepravilnosti izvoljenega kandidata izločijo ali volitve razveljavijo. V Franciji ali Veliki Britaniji po vsakih volitvah nekaj izvoljenih kandidatov na ta način izgubi sedež. OVSE, Svet Evrope, Evropska unija in mednarodne organizacije štejejo to za eno najhujših zlorab, ki je v mnogih državah tudi kaznivo dejanje.


Ustavni pritožnik je pred Upravnim sodiščem zahteval javno ustno obravnavo, zaslišanje sebe in nasprotnih strank, zaslišanje prič in izvedbo drugih dokazov. Priložil je tudi listinske dokaze o nepravilnostih, ki potrjujejo njegova navajanja.


Upravno sodišče je po določbah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) moralo odločiti v 30 dneh. Po Kodeksu Sveta Evrope o dobrih praksah v volilnih zadevah, po priporočilih Beneške komisije, po stališčih dr. Jadranke Sovdat v zadevi Up-1410/18 z dne 13. 11. 2018 in po odločbi Ustavnega sodišča U-I-191/17 z dne 15. 1. 2018 bi sodišče moralo izvesti javno ustno obravnavo, a je ni.


Čeprav je sodba Upravnega sodišča izjemno dolga (62 strani in 215 točk), se do pritožnikovih navedb opredeljuje le v manjšem delu (od 143. do 215. točke), do pritožnikovih zatrjevanj glede financiranja volilne kampanje iz proračunskih sredstev pa v točkah 183. do 215.


Upravno sodišče je potrdilo, da “Bistveno je, da je zakonodajalec jasno predpisal, da volilne kampanje za župana in njegovo listo ni dovoljeno financirati iz proračunskih sredstev občine” (točka 185). Upravno sodišče je nato potrdilo, da je prišlo do zlorabe javnih sredstev za volilno kampanjo (točke 197-204) in za porabo proračunskih sredetev za propagando. Upravno sodišče je tudi potrdilo, da je prišlo do kršitve zakona. Po mnenju sodišča te nepravilnosti in kršitve zakona, ki so se zgodile, niso bistveno vplivale na izid, saj da je Lista Zorana Jankovića osvojila 23 od 45 sedežev v mestnem svetu, Zoran Janković pa 60,45% glasov. Za druge tiskovine, ki so promovirale župana Jankovića in Listo Zorana Jankovića, vključno s fotografijami župana s šolarji, je sodišče navedlo, da gre za “normalno obveščanje” na stroške občine in ne za nepravilnost. Upravno sodišče obravnave ni izvedlo, ker kršitve niso bistveno vplivale na izid, sodišče pa se sklicuje tudi na kratek 30 dnevni rok, ki ga je imelo na voljo za odločitev. Sodišče je zapisalo, da je namesto izvedbe javne obravnave zadostilo javnosti sojenja “v smislu javne objave izreka sodbe na oglasni deski” (točka 211). Zapisalo je tudi, da je upoštevalo “splošno sodno prakso glede razpisovanja javnih obravnav v situacijah, ko stranka ne utemelji prepričljivo, kako bi lahko zaslišanje prič ali kateri koli drug konkreten dokaz vplival na odločitev” (točka 212). Sklicevalo se je tudi na svojo prakso neizvajanja obravnav in na staro prakso z leta 2004, po kateri “zgolj gola zahteva stranke za izvedbo javne obravnave za obveznost izvedbe glavne obravnave še ne zadostuje.” Po stališču sodišča “bi sojenje na glavni obravnavi po nepotrebnem podaljšalo sodne postopke in potrebne stroške” (točka 213).

II. Kršitev ustavnih pravic


S tem, ko Upravno sodišče ni izvedlo ustne javne obravnave in omogočilo ustavnemu pritožniku predstavitve svojih stališč, zaslišanja nasprotnih strank in prič ter izvedbe dokazov, čeprav je ustavni pritožnik vse to zahteval in podal zadostno podlago ter priložil listinske dokaze o kršitvah, je kršilo njegove ustavne pravice.


Znano je, da Upravno sodišče izogiba javnim obravnavam in da krši pravice s tem, ko jih ne izvaja. Da jih krši, je potrdila odločba ESČP Mirovni inštitut proti Sloveniji. Upravno sodišče se upira izvajanju obravnav in celo po objavi sodbe Mirovni inštitut svoje prakse ni spremenilo. Upravno sodišče je potrdilo, da na primer oddelek v Mariboru že več let ni izvedel niti ene obravnave (dopisa Upravnega sodišča Su 677/18-2 in Su 677/18-5, oba priložena. Upravno sodišče sicer zapiše, da je izvedlo leta 2015 nič, 2016 nič, 2018 nič obravnav, 2017 pa da je izvedlo v eni zadevi tri javne obravnave, a to ni res, saj je v tej zadevi bila javnost zaradi varstva pravic otrok izključena, kar je jasno s Sklepa Vrhovnega sodišča I Up 55/2018 28. 3. 2018. Sledi torej zaključek, da ta oddelek sodišča že več kot štiri leta ni izvedlo niti ene javne obravnave).


Obveznost izvedbe javne obravnave v volilnih zadevah določa Kodeks Sveta Evrope dobrih praks v volilnih zadevah. To je poudarila tudi dr. Jadranka Sovdat v Up-1410/18 z dne 13. 11. 2018 in Ustavno sodišče v referendumski zadevi U-I-191/17 z dne 15. 1. 2018. Citiramo dr. Sovdatovo v Up-1410/18: “Povsem drugače spet kot v a posteriori volilnem sporu, kjer bo javna obravnava, upoštevaje seveda zatrjevane volilne nepravilnosti in oceno njihovega vpliva na volilni izid, praviloma morala biti opravljena.”


Upravno sodišče v sodbi samo citira stališče Ustavnega sodišča, po katerem ni potrebe po obravnavi če gre za “zgolj golo zahtevo” stranke. V mojem primeru ne gre za “zgolj golo zahtevo”, ampak sem pojasnil za vsako pričo posebej, zakaj jo želim in moram zaslišati in kaj bo izpovedala, enako pa tudi kaj bom izpovedal sam in kaj bom izprašal nasprotne stranke ter kaj se bo z zaslišanji pokazalo in dokazalo.


Po mnenju sodišča nepravilnosti in kršitve zakona, ki so se zgodile, niso bistveno vplivale na izid, saj da je Lista Zorana Jankovića osvojila 23 od 45 sedežev v mestnem svetu, a ravno ta podatek dokazuje, da kršitev je bila bistvena. Če bi Lista Zorana Jankovića osvojila le nekaj glasov manj, bi prejela 22 od 45 sedežev in s tem ne bi imela več večine v mestnem svetu. Večino je osvojila z izjemno tesno večino le nekaj glasov. Kršitev, ki jo je tudi Upravno sodišče ugotovilo, je torej bila zelo pomembna. Še več kršitev bi dokazala zaslišanja, moja ustna predstavitev in izvedba ostalih predlaganih dokazov.


Zato je s tem, ko Upravno sodišče ni izvedlo ustne javne obravnave in omogočilo ustavnemu pritožniku predstavitve svojih stališč, zaslišanja nasprotnih strank in prič ter izvedbe dokazov, čeprav je ustavni pritožnik vse to zahteval in podal zadostno podlago ter priložil listinske dokaze o kršitvah, Upravno sodišče kršilo moje ustavne pravice: enako varstvo pravic iz 22. člena ustave, pravico do sodnega varstva iz 23. člena, javnost sojenja iz 24. člena, pravico do pravnega sredstva iz 25. člena. Kršena mi je volilna pravica kot volivcu in kandidatu in pravica do poštenih volitev, kar vse zagotavlja 43. člen ustave. Kršeno je tudi načelo demokratične države, ki vključuje zahtevo po poštenih volitvah in po učinkovitem sistemu varstva volilne pravice in sistemu odprave nepravilnosti pri volitvah v volilnem sporu.


Stališče Upravnega sodišča, da v 30 dneh ni moglo izvesti javne obravnave, ni prepričljivo. To je dovolj dolgo obdobje, v katerem bi sodišče lahko sklicalo in izvedlo obravnavo, enako kot v podobnih primerih to izvedejo sodišča v drugih državah. Kot je zapisala dr. Sovdatova v Up-1410/18 z dne 13. 11. 2018 in v svoji knjigi Volilni spor, je v Sloveniji uveljavljen a posteriori volilni spor prav iz razloga, da je lahko po volitvah dovolj časa, da se izvede javna obravnava in ugotovi dejansko stanje in odloči. Ravno zaradi tega nimamo, kot imajo v nekaterih državah, izjemno hitra odločanja o nepravilnostih že pred volitvami, ko sodišča odločijo med volilno kampanjo v dnevu ali dveh. Če 30 dni ne daje dovolj časa, pa je določba ZLV ki predpisuje 30-dnevni rok neustavna, saj obdobje mora biti dovolj dolgo, da se obravnava izvede.

III. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah


Ker Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. 72/93 z dne 31. 12. 1993 in nadaljnje spremembe) ne vsebuje določbe, da mora Upravno sodišče izvesti javno in ustno obravnavo v primeru volilnega spora, je v neskladju z ustavo (1., 22., 23., 24., 25., 43. člen) iz istih razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku. Gre za protiustavno pravno praznino. Pravni interes izkazujem z ustavno pritožbo, a tudi kot volivec in ker nameravam tudi v bodoče kandidirati in se boriti za poštene volitve.

IV. Kršitev načela videza nepristranskega sodnika


Ustavni pritožnik je že v pripravljalni vlogi, takoj ko je videl ime sodnika, opozoril da sta brat sodnika in odvetnik MOL strankarska kolega v LDS in bila sta ministra iste politične stranke LDS, ta volilni spor pa je izrazito političen spor. Gre za kršitev videza nepristranskosti (6. člen EKČP).

V. Kršitev 3. člena 1. protokola EKČP in drugih določb EKČP


S tem, ko upravno sodišče ni izvedlo obravnave in mi omogočilo zaslišanja prič in predstavitve mojih stališč, je prišlo do kršitve 3. člena 1. protokola, 6. in 10. člena EKČP. Država mora omogočiti javno obravnavo na najmanj eni stopnji, zato gre za kršitev 6. ali 10. člena EKČP in če upravno sodišče obranvave ne izvede, jo mora ustavno sodišče (Selmani in ostali proti Makedoniji, 67259/14 z dne 9. 2. 2017, Bektashi Community in ostali proti Makedoniji, 48044/10, 75722/12 in 25176/13, z dne 10. 9. 2018, Gafgaz Mammadov proti Azerbaijanu, 60259/11, § 86, z dne 15. 10. 2015, Butkevich proti Rusiji 5865/07, z dne 13. 2. 2018). Glej tudi Petkov in ostali proti Bolgariji (77568/01 178/02 505/02 z dne 11. 6. 2009).


EKČP še ne varuje pravic pri lokalnih volitvah večine držav, a pri vsaki državi posebej preveri, ali so pristojnosti lokalnega organa tako široke, da bi ta organ ESČP lahko štel za "legislature". ESČP je tudi že zapisalo, da bi v prihodnosti lahko štelo pod legislature tudi individualne organe in organe lokalne samouprave, odvisno od obsega pristojnosti organa. Tako je že ESČP že odločilo, da EKČP pokriva volitve predstavniških teles dežel ali kantonov v Avstriji, Nemčiji, Belgiji in Švici (Timke v. Federal Republic of Germany, Commission decision of 11 September 1995, DR 82-A (1995), pp.158ff); Cherepkov v. Russia (dec.), no. 51501/99, ECHR 2000-I and X v. Austria, no. 7008/75, Commission decision of 12 July 1976, DR 6, pp. 120-121).


ESČP ni vsebinsko obravnavalo zadeve lokalnih volitev Turčije s pojasnilom, da predstavniško telo lokalne samouprave v Turčiji je le "repositories of powers of an administrative nature concerning the organisation and provision of local services." (Akova v Turkey, 33969/15, z dne 13. 9. 2016).


Je pa ESČP v zadevi Vito Sante Santoro proti Italiji (36681/97 z dne 1. 7. 2004, § 52,) odločilo, da italijanske regije province imajo toliko pristojnosti, da njihove volitve ESČP pokriva: "the regional councils are competent to enact, within the territory of the region to which they belong, laws in a number of pivotal areas in a democratic society, such as administrative planning, local policy, public health, education, town planning and agriculture (see paragraph 35 above). The Court therefore considers that the Constitution vested competence and powers in the regional councils that are wide enough to make them a constituent part of the legislature in addition to the parliament."


V zadnjih letih, podobno kot pri drugih pravicah, širi področje varovanja pravice. Zato je pričakovati, da bo ESČP odločilo, da EKČP pokriva volitve mestnih svetov, ki imajo več pristojnosti od ostalih občinskih svetov, še posebej pa mestnega sveta Ljubljane, ki ima po Zakonu o glavnem mestu še posebej široke pristojnosti. Mestni svet namreč pokriva področje iz odločbe Vito Sante Santoro (local policy, education, town planning).

VI. Predlog za absolutno prednostno obravnavo, ki je v volilnem sporu ustaljena praksa


Sodišče mora v a posteriori volilnem sporu (sporu po volitvah v zvezi z veljavnostjo volitev) odločati absolutno prednostno. Tega se je vedno držalo tudi Ustavno sodišče in je odločilo v nekaj dneh in največ v desetih dneh. To je nujno ne le zaradi varstva pravic ustavnega pritožnika, ampak zaradi varstva pravic izvoljenih funkcionarjev in volivcev. S tem, ko izvoljeni funkcionarji, ki ne bi smeli izvrševati mandata zaradi nepravilnosti, tega izvajajo, prihaja do nepopravljivih posledic, saj že sprejemajo akte.

VII. Predlog Ustavnemu sodišču


Ustavnemu sodišču RS predlagam, da absolutno prednostno razveljavi sodbo Upravnega sodišča in zadevo vrne Upravnemu sodišče RS v ponovno odločanje z napotkom, da opravi javno obravnavo in omogoči ustavnemu pritožniku izvedbo dokazov.


Priloge:

sodba Upravnega sodišča RS št. I U 2590/2018-19 z dne 25. 1. 2019

odločba Mestnega sveta MOL 041-330/2018-4 z dne 17. 12. 2019

sklep Občinske volilne komisije MOL z dne 22. 11. 2018

dopis Upravnega sodišča RS št. Su 677/2018-2 z dne 28. 11. 2018

dopis Upravnega sodišča RS št. Su 677/2018-5 z dne 3. 12. 2018


V Ljubljani 1. 2. 2018

Ustavni pritožnik

 

Viljem (Vili) Kovačič

Državljan K

Ali v Sloveniji neparlamentarci doživljam(j)o tiranijo, ki bi pravno dopuščala uporabo pravice do kramole zoper tiransko obla

To pravno vprašanje bo po moji napovedi bistveno v bodočem težko dokazljivem procesu Republike Slovenije proti Šiškotu, ki mu oblast dosedaj še dokaj skopo pod neverjetnim medijskim in političnim pritiskom in javnosti precej slabo pojasnjeno očita prav to - spletne pozive za prevrat, v povezavi s prikazom bolj kot ne simbolične (nenajdeno orožje, povsem možno je še vedno, da gre za airsoft igrače) sile, ki bi bila potencialno uporabljena za izvedbo tega dejanja. Na podlagi dosedaj znanih podatkih skupina kot taka ne predstavlja iminentne protipravne grožnje ustavnemu redu RS, ampak ga s protimigrantskimi stališči in namenom varovanja obstoječe ustavnosti dopolnjuje v točkah, kjer je res v preteklosti povsem odpovedal Šengenski sistem recimo in se je dopuščalo množično prehajanje državne meje mimo vseh zakonov po nareku tujih sil. Ob odstotnosti varnostnega aparata države na kraju in v času prehoda ali njihovi neučinkovitosti, so se vzpostavile razmere, podobne vojnim, saj nenadzorovani prehodi meje lahko bistveno vplivajo na kakovost življenja državljanov RS.


V tuji sodni praksi, zlasti v ZDA, v kateri deluje okoli 200 oboroženih skupin (seveda se zvezna oblast ne spravi kar tako na vsako, lahko pa preišče, ali posedujejo neprijavljeno orožje), kot v primeru Šiško, ko je gospod sam podal razloge za sum z javno izjavo, da gre za pravo orožje, a ga dosedaj organi še niso našli in v tem primeru se nakazuje izguba primera države najmanj z očitkom glede kd. proizvodnje ali prometa z orožjem.


Pretiran odziv politike in medijev na simbolični akt dela politične opozicije aktualni oblasti kaže na razdvojenost trenutne družbe. Na eni strani so ljudje s pretirano koncentracijo družbene moči v svojih rokah in na drugi ljudje, ki so nenehno zatirani, pohabljani, izkoriščani in nepriznani za aktivne državljane. Če kdo nepovabljeno skuša vstopiti iz ene skupine v drugo, ekskluzivnejšo, se ti najbrž počutijo nelagodno, ne želijo konkurence, politične tekme, ki bi bila bolj poštena in pravična in zato raje uporabijo vso svojo moč, da se utiša vse, ki bi si jim drznili nastaviti ogledalo in sprožiti samorefleksijo in družbo potisniti na višjo raven.


Najverjetneje je to pravi namen provokacije Šiška, družbo zbuditi do te mere, da povprečni državljan RS uvidi, dojame, da se z njim manipulira medijsko in politično nenehno v interesu ohranjevanja obstoječega stanja nespremenjenega za vsako ceno in to ne glede na realne potrebe ljudi po vzpostavitvi pravičnejšega družbenega sistema. Opozoriti na neenake pogoje tekmovanja za naklonjenost volilcev oz. pravico do vodenja družbe v določeno smer ter volilce pozvati na stran Davida proti Goliatu, ki bo slej ko prej kot vedno v zgodovini nekoč padel.


Svojo težo odgovornosti za nastanek tovrstnega svojevrstnega (izven)sistemskega odpora Šiška zoper opisane pomanjkljivosti obstoječega sistema nosijo prav vse uradne inštitucije na čelu z Ustavnim sodiščem kot varuhom Ustave in človekovih pravic in svoboščin v primeru, ko še vedno miži pred dokazanim dejstvom letečih glasovnic na zadnjih državnozborskih volitvah, dokazanimi prevarami volje volilcev glede izkazovanja nezadostne podpore stranke Alenke Bratušek za kandidaturo in Dobri državi ter pred nedopustnimi medijskimi organiziranimi kampanijami - Samo ne z Janšo ter Dajmo Šarec, hkrati pa ima Šiško še izkušnje medijske diskriminacije volitev za predsednika republike, kjer se ravno tako kritični intelektualci v družbi zlahka ne pojavijo.


Svetla izjema je Odbor za demokracijo enakih možnosti v sestavi Kovačič, Veber, Jarh in Ferjan ter ostala združenja, ki so se pridružila pobudi, tudi Šiško in Troha, pri kateri vsi po mirni poti preko pravnih sredstev zahtevajo nujne demokratične spremembe na volilnem, medijskem in političnem področju, saj je povsem jasno, da gre za farso demokracije in da obstaja potreba po temeljni spremembi razumevanja demokracije, demokratičnega nadzora nad oblastjo, institucionalizacijo civilnih inštitucij pregona kriminalitete in financiranje profesionalnega izvajanja neposredne oblasti s strani ljudstva.


Šiškov primer bo še bolj zaostril razmere, saj bo še bolj očiten razkorak med dobljenim na strani davkoplačevalcev in željenim.


Največ paravojaških skupin vidi sebe kot pravno legitimno ustanovljene organizacije v skladu z Ustavo in zakoni, največkrat kot neorganizirano zbiranje skupine. Nekatere skupine so utemeljene s teorijo pravice do kramole - upora zoper tiransko oblast. V primeru Dennis v. United States, je Vrhovno sodišče ZDA zavrnilo to pravico do kramolo z utemeljitvijo, da v kolikor vlada zagotavlja poštene in svobodne volitve in postopke, kjer ti sodijo tebi enaki, politična samoobramba ne sme biti podvzeta. Vir: Hardaway, Robert (2002). "The Inconvenient Militia Clause of the Second Amendment: Why the Supreme Court Declines to Resolve the Debate over the Right to Bear Arms". St. John's Journal of Legal Commentary (16). Kasnejši primer Yates v. U.S. se je izkazalo, da ni možno uporabiti abstraktne in široke razlage zarote obstoječega zakona. Branderburg v. Ohio pa je pokazal, da zgolj uporaba besedišča o prevratu, zavzetju oblasti spada med varovano svobodo govora in da je nezavarovana svoboda govora takrat, ko se ščuva na konkretno protipravno grozeče dejanje.


SKLEP: Dosedanje informacije primera Šiško kažejo na to, da kljub poveljevanju neorganizirani skupini ter istočasnim bivšim kandidaturam na politične položaje in spletnim protestom proti nosilcem oblasti, ki jim pripisuje odgovornost za pomanjkljivosti izvajanja ustavne ureditve v smislu, da “Pahor spada v zapor, da gre za izdajalca, da ga je potrebno zrušiti”, še ne pomeni pozivanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, saj so ti pozivi usmerjeni v zamenjavo oseb na političnih položajih (s čimer utemeljuje tudi svojo kandidaturo), ne pa na spremembo celotne ureditve, do katere naj bi prišli z uporabo 50ih slabo oboroženih posameznikov. Šiško govori o demokraciji oz. ljudovladi, kar je skladno z ustavno ureditvijo RS in dosedaj v to ureditev še ni posegel z očitanim pučem zoper državno ureditev RS.
Državne inštitucije bi zato morale izvesti samorefleksijo, s Pahorjem na čelu, in pričeti z reformami v smeri večje demokratičnosti sistema ali pa se bo ta postopoma razdrl po sami logiki tovrstnih provokacij, na katere pravni red nima odgovora kot še več tiranije. To pa bo pogubno za vse.
Spomnimo, kandidat za poslanca Gašper Ferjan je bil cenzuriran s strani Damijana Bogataja (Idrijske novice), s strani Primorskih novic oz. Saše Dragoš pa omaleževan v kratki predstavitvi brez razloga oz. z razloga, da gre očitno za režimska trobila, ki so jim enakopravnost, enakost, poštena tekma popolnoma španska vas in bi se bolje odrezali na kakem drugem delovnem mestu, zato odsvetujem naročnine na ta dva časopisa. Skupaj močnejši naprej!


Gašper Ferjan

Kaj je z državo, ki jemlje opozorilo za zločin?

Kakšni so kriteriji za pravno državo ? 
Je država, ki na spodaj zastavljena vprašanja odgovori lahko samo z besedo NIKAKRŠNA, še pravna ? 

In če soglašamo, da nismo pravna država, je potem tisti, ki po vsaj dveh desetletjih brezpravnega stanja na najbolj občutljivih državnih področjih po vseh preslišanih kritikah na to na odmeven način opozori, kriminalec ?     


Kakšna je država, ki ni sankcionirala niti enega od vodilnih zločinskih napadalcev nekdanje JLA nanjo ? 
Moj odgovor: NI PRAVNA.


Kakšna je država, ki je enemu izmed najbolj agresivnih poveljnikov takratne JLA, nesporno odgovornemu za poboje ljudi in druge hude vojne zločine, zaradi vodenja kazenskega postopka proti njemu celo izplačala odškodnino ? 
Moj odgovor: NI PRAVNA.


Kakšna je država, v katerih obrambnih silah poveljujejo ljudje, ki so sodelovali v vojaški agresiji nanjo ?
Moj odgovor: NI PRAVNA. 


Kakšna je država, katere vojaki so na beraški palici in brez vsake perspektive za prihodnost ?
Moj odgovor: NI PRAVNA. 


Kakšna je država, v kateri je policija zaradi njene nezainteresiranosti, da uredi njihove delovne pogoje, prisiljena stavkati?
Moj odgovor: NI PRAVNA. 


Kakšna je država, v kateri so ljudje, ki poklicno skrbijo za varnost, skrajno primitivno poklicno usposobljeni in tako mizerno plačani, da so praktično na beraški palici ?
Moj odgovor: NI PRAVNA. 


Kakšna je država, ki ne zmore razčistiti najhujših roparskih aktivnosti v njenih vodilnih bankah in popolne nesposobnosti njene narodne banke ?
Moj odgovor: NI PRAVNA. 


Kakšna je država, v kateri se na najuglednejših mestih častijo najhujši zločinci komunističnega režima?
Moj odgovor: NI PRAVNA. 


Kakšna je država, v kateri zastopnik največje države zahodne civilizacije na ograji svojega predstavništva javno objavi opozorilo, naj neha častiti zločinski režim ?
Moj odgovor: NI PRAVNA.


Kakšna je država, ki več kot četrt stoletja strateško zanemarja in celo uničuje spominska obeležja najhujših zločinov, t.j. koncentracijskih taborišč in morišč nekdanje diktature ?
Moj odgovor: NI PRAVNA.


Žgočih vprašanj, še posebej s področja javnih financ in gospodarstva, je še zelo veliko. 


Zadnji vprašanji, ki ju zastavljam v zvezi z aktivnostjo - domnevnim kaznivim dejanjem g.  Andreja Šiška, glasita:

Kakšna je država, ki več desetletij ni uredila svoje ustavno določene notranje organiziranosti ?


Kakšna je država, v kateri se državno zborske volitve opravljajo v nezaklenjenih volilnih skrinjicah, ki se s celotnim volilnim gradivom odprte prenašajo, da so podane vse možnosti za potvarjanje volilnih rezultatov ?


Ingo Falk Pasch Wallersberg

ALI SE JE SLOVENSKA DRŽAVA PO(NE)SREČILA IN USODNA DOMIŠLJAVOST LEVICE

Ocena o tem koliko se je slovenska država v resnici po(ne)srečila bi morala najprej izhajati iz tega kar je zapisano v Ustavi Republike Slovenije. In to v njenem 3 členu, v katerem piše, da »ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki jo izvršuje neposredno in z volitvami« in pa v 44 členu »vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev«. In še: »Slovenija je pravna in socialna država« 2 člen in: »Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine« 5 člen«.

Če pogledamo člen po katerem ima oblast ljudstvo, lahko celo rečemo, da smo vse bolj daleč od cilja. Namesto oblasti ljudstva smo dobili vladavino oligarhičmih struktur, političnih strank in še ta se ne izvaja v pošteni tekmi med njimi, ampak v medijski in s tem javnomnenjski stigmatizaciji enega dela le teh, to je desnega pola slovenske politike. Kot da je levo normalno in napredno, desno pa konservativno in nazadnjaško. Gre za levičarsko usodno domišljavost, kot jo je opisal Firiedrich A. Hayek v istoimenski knjigi. Sploh pa ne gre za naprednost. Trdim celo, da si s tem levičarji zdravijo manjvrednostni kompleks, saj v resnici velja prav nasprotno: vstajanje na levo nogo je sinonim za nazadovanje in ponesrečen dan. Vendar je to le del pohabljene zavesti.

Pohabljena zavest Slovencev seveda izhaja tudi iz časov, ko nam je zavest krojila vladajoča doktrina »najboljšega sistema na svetu«, v Ljubljani pa to danes počne župan z infantilno frazo »najlepšega mesta na svetu«. V tistih (Kardeljevih) časih smo v medijih govorili o gnilem kapitalizmu. V gostilnah, med ljudmi pa obratno: »kapitalizem je na robu propada, mi smo pa korak pred njim«. Socializem je dejansko bankrotiral, kapitalizem pa živi naprej. Avstrija je tedaj močno napredovala, mi pa smo vse bolj nazadovali in zaostali.

Vse našteto za nazaj seveda ne pomeni, da je danes kaj bolje: v našem samopostrežnem pravnem (ne)redu je celota verjetno še slabša, zato mislim, da je Ruplovo spraševanje o državi nujno in potrebno in ga bo treba poglobiti. S posebnim poudarkom na demokraciji in vprašanju 3 člena ustave, to je, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.

Realnost pa in ni to kar vidimo v medijih-realnost je demokracija neenakih možnosti, dejanska oblast pa se poteka prek drugih vzvodov: preko pravosodja in diskriminatorne zakonodaje, katere posledica so tudi »novi obrazi« zadnjega sklica DZ. Diskriminacija se začne že pri pogojih kandidiranja na volitvah in medijskega nastopanja. Številke povedo vse: 3/400/800 ali 8000 podpisov za podporo kandidatom, je tako hudo nesorazmerje in visoka ovira, da večino že v startu odvrne od misli na parlament.

Volitve so bile z vidika enakih možnosti lažne in, kot to velja v športu, bi morale biti razveljavljene in ponovljene. Bile pa so tudi nepoštene ker so bile na voliščih volilne glasovnice v nezapečatenih, nezalepljenih in nezaklenjenih plastičnih košarah, povsem prosto lebdeče. In v tako fluidnem stanju so romale z volišč na volilne okraje in naprej. In začuda, celo strankarske kontrole niso tega zaznale ?!

Balkanska lahkotnost ravnanja z volilnimi glasovnicami, zdaj sicer dobiva epilog na Ustavnem sodišču, poleg 6 drugih pritožb. Najtežjo je odkril civilni nadzor, ki smo ga kot uradni opazovalci volitev, po hudih anomalijah na referendumu, in po burni nočni seji v DVK, izposlovali zadnjo minuto pred 12 uro. In smo ga potem izvajali z 9 opazovalci. Dokazi so težki kot svinec. Ali bodo ustavni sodniki zmogli odločiti, da goljufija v demokraciji ne sme biti dopustna in da nepoštene volitve v demokraciji nimajo mesta ? Nismo sicer v Avstriji ampak goljufija se vidi prek Karavank, v Evropo vse do Berlina.

Pustimo se presenetiti ! Nemogoče je mogoče: če smo v Sloveniji razveljavili referendum, kot ga najbrž niso še nikjer na svetu, naslednji korak ne bi smel biti pretežak: razveljavimo volitve kot jih razveljavljajo marsikje po svetu, poglejmo samo v Avstrijo.

Od uspešnosti pritožbe odvetnika Inga Paša je odvisen tudi odgovor dr. Dimitriju Ruplu: ali smo po(ne)srečena država ali pa gre za razsuto in povsem brezupno državo ! Sicer pa bo ustavna odločba usodna za bodočnost in bo šla naprej v Evropo. V vsakem primeru. Ali kot pozitiven odmev, ali pa kot pritožba, ki bo seveda odmevala tako, da zna biti blamaža popolna.

Naslov dr. Rupla o ponesrečeni državi pa seveda odpira več tem: o referendumih, eroziji slovenske Ustave in o tem kdo ima v SLO tak vpliv, da blokira spremembe demokracije in volilnega sistema. Predvsem pa je tu pomembno vprašanje o ne-dostopnosti demokracije, ter o vzrokih za sovražen odnos do nje. Čeprav, obstoja v svetu pozitivna korelacija med demokracijo in blaginjo, pa obstoja tudi visoko negativna korelacija med demokracijo in sistemsko (v zakon skrito) in vsakršno korupcijo. Več demokracije = manj korupcije in manj demokracije = več korupcije!

Milijarde vlagamo v neproduktivne in škodljive projekte in prosjačimo za drobtine iz bogatinove mize. Predpogoj postopne ozdravitve družbe in države so poštene volitve, volitve enakih možnosti in obnašanje politikov brez kakršnegakoli izključevanja. In seveda strogi nadzor nad poštenostjo volitev.

Prosto dostopne glasovnice se ne smejo nikoli več ponoviti. Zaupanje je krasno, vendar je nadzor (mnogo) boljši. Tokrat se brez sankcij odgovorni ne smejo izmuzniti. Nujen je popravni izpit. Na Ustavnem sodišču je, da ga predpiše in zavaruje demokracijo enakih možnosti za vse in da, po 27 letih enkrat za vselej, zagotovi poštenost volitev. Poslanci sami tega ne bodo nikoli storili.

Ljubljana 26.08.2018

Vili Kovačič, državljan K.

tudi član Odbora za demokracijo enakih možnosti !

 

p.s. fotografija je iz Venezuele

ALI SE JE SLOVENSKA DRŽAVA PO(NE)SREČILA IN USODNA DOMIŠLJAVOST LEVICE

Ocena o tem koliko se je slovenska država v resnici po(ne)srečila bi morala najprej izhajati iz tega kar je zapisano v Ustavi Republike Slovenije. In to v njenem 3 členu, v katerem piše, da »ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki jo izvršuje neposredno in z volitvami« in pa v 44 členu »vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev«. In še: »Slovenija je pravna in socialna država« 2 člen in: »Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine« 5 člen«.

Če pogledamo člen po katerem ima oblast ljudstvo, lahko celo rečemo, da smo vse bolj daleč od cilja. Namesto oblasti ljudstva smo dobili vladavino oligarhičmih struktur, političnih strank in še ta se ne izvaja v pošteni tekmi med njimi, ampak v medijski in s tem javnomnenjski stigmatizaciji enega dela le teh, to je desnega pola slovenske politike. Kot da je levo normalno in napredno, desno pa konservativno in nazadnjaško. Gre za levičarsko usodno domišljavost, kot jo je opisal Firiedrich A. Hayek v istoimenski knjigi. Sploh pa ne gre za naprednost. Trdim celo, da si s tem levičarji zdravijo manjvrednostni kompleks, saj v resnici velja prav nasprotno: vstajanje na levo nogo je sinonim za nazadovanje in ponesrečen dan. Vendar je to le del pohabljene zavesti.

Pohabljena zavest Slovencev seveda izhaja tudi iz časov, ko nam je zavest krojila vladajoča doktrina »najboljšega sistema na svetu«, v Ljubljani pa to danes počne župan z infantilno frazo »najlepšega mesta na svetu«. V tistih (Kardeljevih) časih smo v medijih govorili o gnilem kapitalizmu. V gostilnah, med ljudmi pa obratno: »kapitalizem je na robu propada, mi smo pa korak pred njim«. Socializem je dejansko bankrotiral, kapitalizem pa živi naprej. Avstrija je tedaj močno napredovala, mi pa smo vse bolj nazadovali in zaostali.

Vse našteto za nazaj seveda ne pomeni, da je danes kaj bolje: v našem samopostrežnem pravnem (ne)redu je celota verjetno še slabša, zato mislim, da je Ruplovo spraševanje o državi nujno in potrebno in ga bo treba poglobiti. S posebnim poudarkom na demokraciji in vprašanju 3 člena ustave, to je, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.

Realnost pa in ni to kar vidimo v medijih-realnost je demokracija neenakih možnosti, dejanska oblast pa se poteka prek drugih vzvodov: preko pravosodja in diskriminatorne zakonodaje, katere posledica so tudi »novi obrazi« zadnjega sklica DZ. Diskriminacija se začne že pri pogojih kandidiranja na volitvah in medijskega nastopanja. Številke povedo vse: 3/400/800 ali 8000 podpisov za podporo kandidatom, je tako hudo nesorazmerje in visoka ovira, da večino že v startu odvrne od misli na parlament.

Volitve so bile z vidika enakih možnosti lažne in, kot to velja v športu, bi morale biti razveljavljene in ponovljene. Bile pa so tudi nepoštene ker so bile na voliščih volilne glasovnice v nezapečatenih, nezalepljenih in nezaklenjenih plastičnih košarah, povsem prosto lebdeče. In v tako fluidnem stanju so romale z volišč na volilne okraje in naprej. In začuda, celo strankarske kontrole niso tega zaznale ?!

Balkanska lahkotnost ravnanja z volilnimi glasovnicami, zdaj sicer dobiva epilog na Ustavnem sodišču, poleg 6 drugih pritožb. Najtežjo je odkril civilni nadzor, ki smo ga kot uradni opazovalci volitev, po hudih anomalijah na referendumu, in po burni nočni seji v DVK, izposlovali zadnjo minuto pred 12 uro. In smo ga potem izvajali z 9 opazovalci. Dokazi so težki kot svinec. Ali bodo ustavni sodniki zmogli odločiti, da goljufija v demokraciji ne sme biti dopustna in da nepoštene volitve v demokraciji nimajo mesta ? Nismo sicer v Avstriji ampak goljufija se vidi prek Karavank, v Evropo vse do Berlina.

Pustimo se presenetiti ! Nemogoče je mogoče: če smo v Sloveniji razveljavili referendum, kot ga najbrž niso še nikjer na svetu, naslednji korak ne bi smel biti pretežak: razveljavimo volitve kot jih razveljavljajo marsikje po svetu, poglejmo samo v Avstrijo.

Od uspešnosti pritožbe odvetnika Inga Paša je odvisen tudi odgovor dr. Dimitriju Ruplu: ali smo po(ne)srečena država ali pa gre za razsuto in povsem brezupno državo ! Sicer pa bo ustavna odločba usodna za bodočnost in bo šla naprej v Evropo. V vsakem primeru. Ali kot pozitiven odmev, ali pa kot pritožba, ki bo seveda odmevala tako, da zna biti blamaža popolna.

Naslov dr. Rupla o ponesrečeni državi pa seveda odpira več tem: o referendumih, eroziji slovenske Ustave in o tem kdo ima v SLO tak vpliv, da blokira spremembe demokracije in volilnega sistema. Predvsem pa je tu pomembno vprašanje o ne-dostopnosti demokracije, ter o vzrokih za sovražen odnos do nje. Čeprav, obstoja v svetu pozitivna korelacija med demokracijo in blaginjo, pa obstoja tudi visoko negativna korelacija med demokracijo in sistemsko (v zakon skrito) in vsakršno korupcijo. Več demokracije = manj korupcije in manj demokracije = več korupcije!

Milijarde vlagamo v neproduktivne in škodljive projekte in prosjačimo za drobtine iz bogatinove mize. Predpogoj postopne ozdravitve družbe in države so poštene volitve, volitve enakih možnosti in obnašanje politikov brez kakršnegakoli izključevanja. In seveda strogi nadzor nad poštenostjo volitev.

Prosto dostopne glasovnice se ne smejo nikoli več ponoviti. Zaupanje je krasno, vendar je nadzor (mnogo) boljši. Tokrat se brez sankcij odgovorni ne smejo izmuzniti. Nujen je popravni izpit. Na Ustavnem sodišču je, da ga predpiše in zavaruje demokracijo enakih možnosti za vse in da, po 27 letih enkrat za vselej, zagotovi poštenost volitev. Poslanci sami tega ne bodo nikoli storili.

Ljubljana 26.08.2018

Vili Kovačič, državljan K.

tudi član Odbora za demokracijo enakih možnosti !

p.s. fotografija je iz Venezuele

 

Popolnoma nič od tega, kar velja v Nemčiji za postopek z volilnimi skrinjicami, ne velja pri nas.

DRUGA DOPOLNITEV USTAVNE PRITOŽBE z dne 05.08.2018

zoper dopis – odredbo Državne volilne komisije št. 041-36/2018-2 z dne 13.7.2018

in

sklep volilne komisije 4. volilne enote št. 041-10/2018-8 z dne 18.7.2018

ter molk Državnega zbora

Pritožnik še dodatno dopolnjujem svojo pritožbo, kot sledi:


Državni zbor je še pred svojim zasedanjem z dne 17.8.2018 prejel mojo zahtevo za razveljavitev državo-zborskih volitev z dne 3.6.2018 in za razveljavitev sklepa o potrditvi mandata po izidih omenjenih volitev izvoljenih poslank in poslancev v Državni zbor. Sicer pa je bil s celotno problematiko neverodostojnosti izvedbe preteklih državo zborskih volitev z moje strani obveščen že z mojim dopisom (in obširnimi prilogami) dne 10.8.2018. V tej zvezi naj le spomnim, da niti pristojna Volilna komisija niti Državna volilna komisija zelo resnih pripomb uradnega opazovalca poteka volitev na volišču v Domžalah g. Tomaža Štebeta sploh nista obravnavali, kaj šele posredovali Državnemu zboru v obravnavo in odločanje.


Dokaz: dokazila o vložitvi vlog

delavke DZ na vložišču

tajništvo predsednika DZ

zaslišanje predsednika DZ g. mag. Mateja Tonina

zaslišanje priče g. Vilija Kovačiča

zaslišanje predlagatelja kot doslej


Iz navedenega izhaja utemeljena domneva, da Državni zbor podobno kot Državna volilna komisija in omenjene Volilne komisije Volilnih enot kratko malo bojkotirajo perečo problematiko o zakonitosti in strokovnosti izvajanja državno zborskih volitev pri nas. Zato je edina preostala možnost, da o zakonitosti in ustavnosti takšnega načina izvajanja državno zborskih volitev pri nas, t.j. s skrinjicami, ki jih ni mogoče niti zakleniti niti zapečatiti, odloči naslovno sodišče. Da je takšen način popolnoma nevzdržen, je očitno, saj omogoča potvorbo volilnih rezultatov. Zato volilna zakonodaja drugih držav, n.pr. ZR Nemčije, izrecno predpisuje, da se morajo volilne skrinjice pred uporabo komisijsko pregledati, da so prazne, nato pa zakleniti in zapečatiti, pri čemer shrani ključ predsednik volilne komisije na varno. Vsekakor pa je tudi nujno, da so na voliščih lahko prisotni uradni opazovalci strank oziroma oseb, ki kandidirajo. To se dogaja pri nas le izjemoma in le zaradi odločnega vztrajanja zainteresiranega posameznika.


Dokaz : izpis iz nemške zakonodaje o volilnih skrinjicah

kot doslej


Popolnoma nič od tega, kar velja v Nemčiji za postopek z volilnimi skrinjicami, ne velja pri nas. Volilne skrinjice se niti ne zapečatijo niti zaklenejo (to naj bi bilo pri teh posebej nabavljenih »čebrih« neizvedljivo), kar pomeni očitno objektivno neverodostojnost volilnih izidov.


Posebej velja opozoriti na neustreznost določbe 3. odst. 64. člena Zakona o volitvah v Državni zbor, po katerem morajo biti volilne skrinjice prozorne. Za primerjavo naj navedem, da n.pr. nemški zakon o zveznih volitvah (BWahlG) v 2. stavku 1. odstavka § 33 izrecno določa : » Za sprejem glasovnic je treba uporabljati volilne skrinjice, ki zagotavljajo varovanje tajnosti glasovanja«. Zato morajo biti volilne skrinjice v Nemčiji iz popolnoma neprozornega ali le slabo prozornega gradiva. Naša navedena zakonska določba je očitno ustavno sporna, saj je v nasprotju z zagotovljeno tajnostjo državno zborskih volitev.


Dokaz: izpis iz nemške zakonodaje kot zgoraj

sodni preudarek


Pripomniti velja, da je volilna udeležba na državno zborskih volitvah pri nas katastrofalna, pada po vsakih volitvah in je letos pristala komaj malo nad 50 % pragom. Slovenske državljanke in državljani očitno množično ne zaupajo takšnim volitvam, za katere je očitno, da so na njih možne manipulacije brez večjih težav. Zgodi se celo, da volivec ob prihodu na volišče, na katerem ni drugih volivcev, preseneti člana volilnega odbora, ki pride izza zastora pri volilni skrinjici. Takrat ostaneš brez besed in z velikim neodgovorjenim vprašanjem v sebi.


Pritožnik:

Ingo Falk Pasch Wallersberg

Za zadnje državnozborske volitve so uporabili nezapečatene skrinjice! Glasovnice so prenašali kar v odprtih skrinjicah!

V članku spodaj si lahko preberete pismo - zahtevo ustavnemu sodišču, ki ga je napisal Ingo Falk Pasch Wallersberg:

Spoštovane sodnice, spoštovani sodniki Ustavnega sodišča RS !


S tem pismom se obračam osebno na Vas – vse sodnice in sodnike te najvišje sodne inštance v naši državi - , ker gre v zadevi Up-1125/18 za eno od najbolj bistvenih vprašanj naše ustavno zajamčene demokratične državne ureditve - za zagotovitev takšnih pogojev za izvajanje volitev v Državni zbor, da bodo lahko izven vsakega dvoma resničen odraz volje volivk in volivcev, ki so oddali svoj glas.


Nesporno je, da so volilne skrinjice, ki so bile (očitno za zelo visoko ceno) nabavljene pri zasebnem podjetju (katerega bivši zastopnik je bil ali je še v več kazenskih postopkih), a priori neprimerne za uporabo pri volitvah. Te plastične skrinjice namreč med potekom glasovanja sploh niso (med pokrovom in posodo) niti zaklenjene niti zapečatene, t.j. so dejansko le pokrite, kar omogoča kriminalne manipulacije z glasovnicami – t.j. pogoje za potvarjanje volilnih izidov. Poleg tega je ravnanje članov volilnih komisij s celotnim volilnim gradivom na skrajno primitivni ravni, kot je to ugotovil in dokumentiral eden izmed zelo redkih pripuščenih opazovalcev poteka volitev (g. Tomaž Štebe, ki je bil sprejet na insistiranje g. Vilija Kovačiča in katerega pisne pripombe niso bile posredovane nikomur).


Državna volilna komisija, kateri sem kot kandidat in volivec na teh volitvah na podlagi omenjenih dokumentiranih pripomb poslal zahtevo za razveljavitev teh volitev, moje vloge sploh ni obravnavala, pač pa jo je odstopila popolnoma nepristojni VE, ki jo je enostavno zavrgla. Človek se v resnici lahko vpraša, ali smo se dejansko že znašli v iracionalnem svetu Franza Kafke.


Državni zbor, na katerega sem se v tej zadevi posebej obrnil, se vse doslej ni odzval. Kljub temu da sem predlagal, da pred postopkom imenovanja nove Vlade obravnava to zahtevo za razveljavitev preteklih državno zborskih volitev, se na to ni oziral. Zato sklepam, da je mojo zahtevo, ki sem jo v vednost poslal tudi naslovnemu sodišču, zavrgel.


Danes nismo več v enopartijskem sistemu, ko so bile volitve le predstava za ljudstvo in ko je bilo pravo dekla politike. Naslovno sodišče je najvišji varuh Ustave in zakonitosti v naši državi. V danih pogojih nestrokovnega in popolnoma samovoljnega postopanja državnih organov na temeljnem področju demokratične ureditve – volitev poslancev v Državni zbor – je hitra in jasna odločitev naše najvišje sodne inštitucije nujna.


S spoštovanjem
Ingo Falk Pasch Wallersberg

Volilne skrinjice so bile celo odprte, glasovnice so prenašali kar v odprtih skrinjicah. Glasovnice se prenašajo celo v odprtih skrinjicah. 				Glasovnice se prenašajo celo v odprtih skrinjicah.			     

POZIV VSEM POSLANCEM – USTANOVITE PARLAMENTARNO PREISKOVALNO KOMISIJO O ODGOVORNOSTI ZA NAČRTOVANO KORUPTIVNOST PROJEKTA 2TIR

POZIV VSEM POSLANCEM – USTANOVITE PARLAMENTARNO PREISKOVALNO KOMISIJO O ODGOVORNOSTI ZA NAČRTOVANO KORUPTIVNOST PROJEKTA 2TIR, KI NAS BO STAL NAJMANJ 2,5 MILIJARDE EVROV PREVEČ!

Poslanci vseh strank, združite se!  Še je čas zato, da se prepreči veliki rop. Ustanovite preiskovalno komisijo za vladni projekt 2TIR in 2TDK.  Ne dovolite, da bo preiskava prepozna, kot je bila pri TEŠ6 – 6 let prepozno. Šestdeset (60)  milijonov evrov že porabljenega denarja  za drugi tir, je dovolj velik razlog za to. Ob tem, da se niti  ne ve kdo je vodja projekta. Vlada v odstopu pa ne glede na to nadaljuje projekt, z novimi in novimi finančnimi aneksi z izbranimi podjetji. In to počne neovirano, vsem nam na očeh in v posmeh: brez investicijskega programa, brez odgovornega glavnega projektanta in brez projekta za izvedbo.

Situacija je bolj kritična kot pri TEŠ6, ko so bili investicijski programi narejeni, čeprav so bili podatki  v njih lažni. Tej vladi pa še lagati ni treba več. Pri tem pa vlada niti sama ne ve ali načrtuje drugi tir ali dvojni tir. Obenem državni sekretar trdi, da so vseskozi paralelno izvajali projekt, torej so delali nezakonito, ker zakon ni veljal. Zdaj, ko zakon velja, pa naj bi po tej logiki, korupcija drugega tira postala zakonita. Davkoplačevalci na to ne moremo pristati. Seveda bo tudi za to prišel račun, ne dovolite pa, da zaradi ne ukrepanja, pride prepozno in na vaš naslov, ko se ne boste mogli izogniti odgovornosti! Da se to ne zgodi, čim prej čim prej vzpostavite preiskavo in nadzor. Škoda se je že začela kopičiti. Situacija ne dovoljuje čakanja. Nastajajoča nova koalicija nas ponovno ignorira in zavaja, zato je  razlogov za preiskavo o odgovornosti več kot dovolj.

Le trideset (30) poslancev zadošča , da poslanci opravite nalogo, to je: PRVIČ, da s poslanci vseh strank - ne glede na pripadnost poziciji ali opoziciji, takoj ustanovite parlamentarno preiskovalno komisijo in DRUGIČ , da pravočasno razveljavite zakon o izgradnji drugega tira, ki legalizira korupcijo in uzakonja tudi varnostno izjemno rizično traso z novim dvojnim viaduktom pod že obstoječim viaduktom na Črnem kalu. Križanjem treh viaduktov naravnost izziva katastrofo, podobno tisti v Italiji (Bologna 7.avg in Genova 15. avg 2018).

Zato poslanci poskrbite, da stroka ne bo več zlorabljanja, ustrahovana in ogrožena in da sama poišče optimalno rešitev. Norčevanje iz socialne države pa je, da puščamo vnemar milijarde in se socialni partnerji pogajajo za drobtine iz bogatinove mize – mize novih gradbenih in političnih tajkunov.

Popolnoma jasno je, da nov dvojni tir (ne vladni drugi tir) lahko zgradimo brez korupcije ter 3 x ceneje, dvakrat hitreje in brez škode za ljudi in naravno okolje. Inženirska projektna skupina za DVOJNI TIR je že ustanovljena.

Izgledalo je že, da je TEŠ6 najnižja točka državnih investicij in nauk za naprej, zdaj vidimo, da se v Sloveniji iz napak nekateri namenoma nočejo učiti. To je očitno zato, ker potencialnim izvajalcem povezanih s politiko, to zelo ustreza. Nekateri poslanci (Bandelli) in nova ministrica za infrastrukturo (Alenka Bratovsek) so očitno neposredno zainteresirani za čim dražjo in najbolj škodljivo varianto 2 tira, ki je potencialno nova nacionalna finančna, naravna, okoljska in podzemna ekološka, lahko pa tudi varnostna katastrofa. Bodoča ministrica za infrastrukturo in vodja poslanske skupine ZAB sta v več kot očitnem konfliktu interesov. Gre za Bandellijevo BETONARNO in norih 20 KM TUNELOV 2 tira v kraškem podzemlju.

Eden od temeljev demokracije je demokratičen nadzor. Pod krinko politične stabilnosti in ljubega miru pa se zopet ponavlja nedopustno ravnanje-politika izvršenih dejstev iz TEŠ6. Zato ponavljam poziv: ustanovite PARLAMENTARNO KOMISIJO ZA UGOTAVLJANJE POLITIČNE IN KAZENSKE ODGOVORNOSTI za 2TIR, kajti gre za KORUPTIVNI 2 TIR slepega črevesa – s pozlačenimi tračnicami, za izbrane državno privilegirane tajkune. Ustanovite komisijo takoj, ne čez 6 let, kot pri TEŠ6. Rop stoletja se že izvaja. Poslanci DZ nimate mandata, da se delate neumne in nevedne.

Korupcija, finančni rop, uničenje kraškega podzemlja in naravnega okolja ter ogrožanje vodnih virov, bodo nepopravljiva in nepovratna škoda tega, s strani vlade, vsiljenega in izsiljenega projekta.

Poslanci, vzpostavite nadzor in preiskavo, storite to tudi zaradi lastne vesti in zavoljo zadoščenja, da boste preprečili zlo nam in našim zanamcem, ki traja že desetletja. Tisti pa , ki ne boste storili nič, da bi to preprečili, ste enako soodgovorni. Vsakdo je kriv tudi za to »kar je dobrega opustil in slabega storil«. Država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni in vplivni od poštenih ljudi, je izgubljena ! Zato ukrepajte takoj, ne tarnajte, da se nič ne da storiti. Zato je preiskava nujna zdaj, in brez odlašanja – ne čez 6 let. Poslanci ne bodite reve in to storite zdaj. Ne govorite o tem daje to nemogoče ! Nemogoče je nemogoče, dokler tega ne storiš (Nelson Mandela)!

Ljubljana 15.08.2018 Vili Kovačič, državljan K. (pred 6 leti leta 2012 tudi pobudnik referenduma proti poroštvu za TEŠ6)

TISKOVNA KONFERENCA 30.07.2018 ob 11.30 pred Državnim zborom

 

 

Odbor za demokracijo enakih možnosti - DEM tiskovna konferenca na temo 

NEREGULARNE VOLITVE, POLITIČNA KRIZA IN KOLAPS PRAVNE DRŽAVE

 1.Nedopustna vloga predsednika vlade in poslanca v eni osebi

 2.Ob nespremenjeni zakonodaji bodo tudi nove volitve neustavne

 


Konferenca bo vponedeljek 30.07.2018 OB 11:30 h pred Državnim zborom

TISKOVNA KONFERENCA 30.07.2018 ob 11.30 pred DRžavnim zborom

 

 

Odbor za demokracijo enakih možnosti - DEM tiskovna konferenca na temo 

NEREGULARNE VOLITVE, POLITIČNA KRIZA IN KOLAPS PRAVNE DRŽAVE

 1.Nedopustna vloga predsednika vlade in poslanca v eni osebi

 2.Ob nespremenjeni zakonodaji bodo tudi nove volitve neustavne

 


Konferenca bo vponedeljek 30.07.2018 OB 11:30 h pred Državnim zborom

Pred varuhinjo ČP prvič pričal uradni opazovalec volitev in izpovedal ter dokazal hudo kršitev pravil ravnanja z glasovnicami

Minuli petek je Odbor za demokracijo enakih možnosti obiskal Varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer na sedežu varuha in v pogovor o nepravilnostih pri izvedenih volitvah v Državni zbor povabil tudi uradnega akreditiranega opazovalca, ki je neposredno kršitve na voliščih zaznal, zahteval zapis opaženj v zapisnik in posredovanje Državni volilni komisiji, pa ga ta do danes ni niti obravnavala v nasprotju z zakonom. Še več, nihče v tej državi še ni reagiral na dejstvo, da se je s kršitvijo obveznosti zapečatenj volilnih skrinjic bistveno povečala možnost vsakršnih mahinacij z glasovnicami zlasti na podlagi dejstva, da je DVK odobrila Viliju Kovačiču le 9 opazovalcev, kar je bistveno premalo za to, da bi volitve potekale pod ustreznim nadzorom.
Obstoječi nadzor pa je postregel s šokantnimi ugotovitvami, da so vse tako pridobljene glasovnice neveljavne, saj so bili kršeni minimalni standardi preglednega glasovanja in varovanja teh skrinjic pred raznimi mahinacijami.
Varuhinja človekovih pravic je Odboru za demokracijo enakih možnosti obljubila pomoč v tej zvezi, saj je opazovalec že dvakrat naletel na molk Državne volilne komisije glede odgovora na to zaznano kršitev neposredno na volišču in pri prenosu.
Glede na predsedniške volitve leta 2016 v Republiki Avstriji, ko se je le zaradi slabega lepila pri pečatu preložilo volitve na kasnejši datum, zaradi neupoštevanja zakona na dan volitev pa je Ustavno sodišče razveljavilo volitve, saj je pritrdilo pritožniku, da je zadostno število glasovnic bilo tako ogroženo, da je lahko odločilno vplivalo na izid glasovanja. Odbor sodi, da je bil tak primer tudi na letošnjih volitvah in da bo Ustavno sodišče RS prav tako RAZVELJAVILO letošnje volitve v DZ zaradi številnih nepopravljivih posledic kršitev zakona, ki so odločilno vplivale na izid.
Deli! Lajkaj! Komentiraj! Skratka pomagaj ozavestiti ljudi v skupno dobro. Hvala.

Zapis opazovalca Štebe Tomaža, akreditiranega za opazovanje s strani DVK-ja za volitve v DZ 2018

Glasovnice se prenašajo celo v odprtih skrinjicah.

Povsem nezapečatene volilne skrinjice se prenašajo.

Gašper Ferjan, Odbor DEM

Vladavina  ljudstva- ni vladavina strank!

Od sprejetja ustave RS je preteklo 26 let in čez, tudi  vsa prizadevanja Franceta Bučarja, prvega predsednika slovenskega parlamenta, da bi se vpliv stranke na "njenega" poslanca preusmeril v rast njegove osebne ustavne  odgovornosti do vsega ljudstva, se žal ne uresničujejo.


Nasprotno,  krepi se kolektivna neodgovornost političnih strank, poslanci z izstopom iz stranke in poslanske skupine postanejo etiketirani kot nepovezani (tavajoči...). Če pa se povežejo z drugo strankarsko poslansko skupino, pa zopet pridobijo status predvidljivosti glasovanja...


Zakon o volitvah(predsedniških, lokalnih, županskih, evropskih, državno zborskih) nima nikjer zapisane pravne formulacije povezave med stranko in kandidatom na volitvah.  Ves javni prostor vključno z mediji, ki bi morali braniti ustavno-pravni status izvoljenega politika, da pri svojem političnem odločanju v demokatični ustanovi ni vezan na nobena navodila, predsvem povezujejo status ostalih strankarskih politikov s predstavnikom stranke( praviloma predsednikom) . Najmanj 90% medijskega časa se posveča vodjem strank, ne pa programskim  vsebinam političnih strank  in njihovim nosilcem-odločevalcem.


Poslanec je predstavnik vsega ljudstva, torej tudi tistih, ki niso šli na volitve a ti nimajo svojih predstavnikov v parlamentu. Ustavna neskladnost, da so poslaci  predstavniki vsega ljudstva, vendar nimajo do njih 4 leta ali več mandata nobene politične odgovornosti... 3 .člen ustave daje ljudstvu vrhovno oblast, ki je dostopna le v nekaj primerih-v skrajno oteževanih postopkih referenduma(vsakomur ni povsod priznana pravna sposobnost, vsebinske omejitve.... kvotna zavora), medtem, ko izvoljeni politiki lahko vsako sekundo  z denarjem davkoplačevalcev krojijo usodo ljudstva . Kdo je  ob teh dejstvih na oblasti!?


Biti voljen še mnogo bolj pa izvoljen  je  načeloma , kot večina stvari dosegljivo le s pomočjo denarja, ki ga večina politične tranzicije črpa iz kvot  davkoplačevalskega denarja več kot 27 let. Istočasno oblastna hierarhija razglaša volitve za novo nastale kandidate(strank) za, poštene, pravične, enakopravne, demokratične, nediskriminatorne....In kako se naj potem nove politične vsebine-sile prebijejo v demokratično odločanje v institucijah demokracije( državni zbor, predsednik države, županstva, evropski parlament, občinski svet..) . Ti instituti pa seveda odločilno vplivajo na kadre  družbeno hierarhije  upravljanja  v vsej vertikali državne in lokalne samouprave.
Tudi iz naštetih razlogov je nastopil čas novih predčasnih volitev po zakonih demokarcije, ki MORA BITI enakopravna, nediskriminatorna, tako v skladu z načeli ustave RS, kot mednarodnimi obveznostmi  Sloveniji.


Ljubljana, 27.6.2018   

Jožef Jarh,

Član odbora za Demokracijo enakih možnosti DEM

forenzik demokracije in političnih pravic!

sedjada@gmail.com

041 699 285 

vir slike: rtvslo

USTANOVLJEN JE ODBOR ZA DEMOKRACIJO ENAKIH MOŽNOSTI - ZAKAJ GA RABIMO !

Rabimo radikalno alternativo obstoječemu statusu quo, neke navidez dojete kot večne in vsakdanje normalne družbe, kar je seveda daleč od resnice, kaj je možno tu in sedaj dosežek neke normalne družbe po vseh idealih, h katerim naj bi vsi državljani težili, saj naj bi se vsi stalno obračali k svetlobi in stran od senc in teme. Mi se! Mi želimo biti svetilnik obračanja k dobremu in zavzemanja za najvišje dobro vseh, ker je možna boljša družba, normalnejša. To je smisel politike, skrb za vsakega človeka v Republiki Sloveniji.


Ta država je pri kreiranju Ustave RS veliko večino členov ustvarila s posnemanjem tujih državnih ureditev, glede rešitev neposredne demokracije veliko iz švicarske zakonodaje, ki implicitno zahteva aktivnega državljana vsak dan, ne le na štiri leta, torej nekoga, ki tako kot člani odbora brska za informacijami dnevno, jih filtrira, kritično presodi in izbere aktivno vlogo v soustvarjanju boljšega sveta. Takih tematik je veliko, predsednik republike je potožil Viliju Kovačiču, da se z njim srečava dokaj pogosto, kar ni težava nikogar drugega kot tega institucionalnega sistema, pri tem bo vsak oblastnik potegnil kratko, če bo skušal zavirati potrebne spremembe na bolje. Navsezadnje 83% ljudi v RS ni zadovoljno s stanjem demokracije v tej državi, 50% se sploh ne udeleži volitev, kar je ena najnižjih številk v evropskih državah. Volilec se počuti povsem odtujen od političnega procesa, počuti se nemočnega vplivati na svet okoli njega, ker da je obvladovan s strani bistveno močnejših sil od njega samega. To sicer drži, a po drugi strani je v Evropi trend gibanj za narodno in ekonomsko suverenost (Emmanuel Macron, bivši bankir jih emfimistično pojmuje kot avtoritarne režime), kar je naša druga priložnost, da se Slovenija izvije iz krempljev ugrabljenosti stran od ljudstva oz. popolnega obvladovanja hierahično oblikovanih elit glede poteka političnega procesa, ki je dejansko avtokratski oz. oligarhični sistem, ki ne prepušča več svežih idej, novih predlogov ter se utrjuje v prepričanosti v svojo večvrednost in naravno pravico do vladanja mimo volje ljudstva, kar je očitno zmotno. Je posledica mehkega prehoda iz bivšega sistema v nov sistem, kjer se je pričakovala postopna demokratizacija, ki pa nikoli ni v resnici polno zaživela. Enako ni zaživela večpolnost politike v smislu delitve oblasti med več igralci, kot je to zamišljeno v ameriškem sistemu zavor in ravnovesij. Pri nas je največje zavoro in ravnovesje dosedaj pričelo igrati pravosodje z nedavno odločitvijo o potrebi po enakih možnostih za obe strani nekega argumenta (referenduma). Po dolgih desetletjih precejšnjega podrejanja se je pod težo kritik in nizkega družbenega ugleda ta nekoč povsem politično podrejen del političnih silnic pričel razvijati in oblikovati zrelo pravno prakso, vredno svojega institucionalnega obstoja. Ker družbo potiska v napredek, na višjo miselno raven, ko je jasno, da je potrebno slediti idejam pravičnosti, načelu enakih možnosti in demokratične ustavne ureditve.


Ni naključje ime odbora, ki kot gibalo ljudskega odpora postavlja demokracijo in enake možnosti, ki pričenja naslavljati ta vprašanja na najpomembnejšem področju, politike, torej v sferi, ki se tiče vsakogar in vseh. Izid volitev v državni zbor je nepravilen, saj je v postopku do same izvedbe volitev prišlo do tako hudih pravnih in medijskih ter nedemokratičnih nepravilnosti, ki poudarjeno negativno učinkujejo na neoblastne kandidate za poslance in vsem volilcem nepopravljiva škoda, katere sankcija so lahko le ponovne volitve ob ustrezni prilagoditvi zakonodaje z Ustavo RS in ratificiranimi mednarodnimi pogodbami zavezanosti k spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokratični ureditvi oblasti, ki izhaja iz volje ljudstva in ne posameznih interesnih skupin (pravnega, medijskega, političnega sveta, ki imajo dejansko odločilnejši vpliv na volitve od volilcev samih z izločanjem list, preferiranjem list glede pravice do vlaganja kandidatur in nesankcioniranja dvojne kandidature liste stranke SD brez pristne vezi s kandidatko, neomogočanja popravkov pri spolnih kvotah pri fazi potrjevanja kandidatur, medijskih izkrivljanj podobe kandidata v času volilne kampanije brez enakih orožij s poudarjenim financiranjem oblastnih kandidatov nasproti neoblastnim, ki bi si v imenu demokracije in enakih možnosti zaslužili pozitivno diskriminacijo, ne pa negativno). V primeru spremembe volilnega sistema bi kazalo razmisliti o 88 volilnih okrajih z 1 izvoljenim poslancem v vsakem okraju, kar ima učinke korektiva glede na potrebo po decentralizaciji Slovenije - vsak okraj ima posrednika, preko katerega ljudstvo izvaja oblast in glede omejitve strankarskega vpliva na promocijo kandidatnih list predvsem preko nosilca liste. Volilci niso seznanjeni z referencami in programi kandidatov, kar onemogoča izbiro na podlagi ključnih volilnih informacij. Javni funkcionar ne bi smel preferirati lastne izvolitve v fazi potrjevanja kandidatur za novo delovno mesto poslanca v primerjavi z ostalimi kandidati za poslanca. Kot kandidat za poslanca imam pravni interes, saj vse te oligarhične odločitve odločilno vplivajo na volitve namesto volilcev kakor veleva naša Ustava.


Širše okolje v nasprotju s temi najvišjimi pravnimi členi potiska našo domače okolje žal v smer normalizacije nenormalnega stanja. Koncentracija politične moči v rokah profesionalnih politikov in različnih “strokovnjakov” so pretvorili politiko v obrt, kjer je v kontektstu širšega okolja povsem nepomembno razlikovanje med neko levico in desnico. Volitve so postale lepotno tekmovanje med “karizmatičnimi” voditelji, ki se borijo za pozornost volilnega telesa, da bi uveljavili politiko različnih oblik enega in istega: maksimizacija svobode tržnih sil na račun države blaginje, ki se jo stalno razgrajuje in na račun sedaj povsem opuščenega cilja države o polni zaposlenosti preko ustvarjanja novih delovnih mest. Vse to se rezultira v krizi tradicionalne politike, ki se kaže v vse večji pasivnosti državljanov, članov strank, volilcev… Vojna proti terorizmu je potisnila ljudstvo nazaj proti Srednjemu veku in je tako vzrok kot posledica izjemne koncentracije moči v rokah izbrancev.


Vsa te silnice potrebujejo svoj, vaš, torej tudi naš ljudski pravilni odgovor od spodaj navzgor, saj smo ob poznavanju resnice dolžni poskrbeti ne le zase, za svoje bližnje, ampak tudi za najširše našo skupnost s pomočjo uporabe legitimnega prava, prave medijske pozornosti prvovrstne tematike, ki se tiče tudi vprašanja, ali sodelavci medijev želijo živeti v obstoječi nenormalni družbi ali pa so pripravljeni prispevati svoj delež v sestavljanju mozaika nove
družbe. Za pravo demokratično družbo, kjer glas ljudi šteje in kjer zmaga najboljši argument, najboljša politika za reševanje skupnih problemov. Ljudje rabijo pridobiti zavest o stanju naše družbe in o usmeritvi, ki jim pritiče v skupno dobro. Ljudje smo politika, smo tu in sedaj, izborimo si moč odločanja in usmerjanja družbe na nekih povsem novih temeljih. Zavrzimo kar je slabo, in posvojimo vse, kar je dobro. Pričakujemo vaš prispevek v obliki, kot ste si ga zamislili vi sami in kadarkoli, upajmo da bo pa tu in sedaj oz. v ponedeljek ob 13. uri pred parlamentom, ko bomo predstavljali naš pravni boj z očitnimi nepravilnostmi, ki tako nam kot vam jemljejo iz dneva v dan in je potrebno temu enkrat reči STOP. Hvala za vašo pozornost in se vidimo!
Prosimo za komentiranje na družabnih omrežjih, delitve in všečkanje, saj s tem postavljate naš boj v središče tudi vašega političnega delovanja in borbe za lastno kakovostno življenje in vaših otrok ter njihovih potomcev!


Vaš Gašper FERJAN,
Odbor za demokracijo in enake možnosti
Kandidat za poslanca na Listi novinarja Bojana Požarja
https://www.facebook.com/Ferjan.gasper/
031 501 605

Odprto pismo predsednici Ustavnega sodišča, dr. Jadranki Sovdat

Spoštovani, vsem ustavnim sodnikom RS pošiljam  pismo Odbora za demokracijo enakih možnosti – OdborDEM, ki zadeva naše skupno prizadevanje in skupno delovanje.

Spoštovana gospa predsednica Ustavnega sodišča dr. Jadranka Sovdat

Spričo številnih pritožb, ki so bile v zadnjem letu naslovljene na Vrhovno in Ustavno sodišče in zadevajo referendumsko in volilno zakonodajo v luči neupoštevanja mednarodnega prava s tega področja, člani Odbora za demokracijo enakih možnosti - z imenom OdborDEM, predlagamo, da se pred odločanjem o tem na U S srečamo z vsemi ustavnimi sodniki sedanjega sestava.

Zelo si želimo pogovora z vami, kajti pogovor s posameznimi sodniki je spričo zapovedane doktrine »nepristranosti« praktično onemogočen, mi pa smo trdno prepričani, da morajo biti sodniki celovito in temeljito informirani o problemu o katerem odločajo. Celovita informiranost je pogoj za prave, pravične in poštene odločitve. Sodniki težko objektivno odločijo samo iz papirnih navedb, ne da bi bili soočeni z številnimi dejstvi in dokazi pritožnikov, ki jih v pisnih pritožbah ni možno izvesti.

Zavedamo se, da je naš predlog izven vašega sodnega reda in dosedanje prakse in morda celo zakonodaje Ustavnega sodišča, vendar menimo, da je, upoštevajoč izjemno pravno in ustavnopravno praznino mednarodnega prava s področja demokracije, prav tak pristop nujen.

Pravično sojenje, ki ima za cilj odpraviti vzroke in sanirati posledice kršitev državljanskih in političnih pravic, ne more temeljiti zgolj na pisno zatrjevanih kršitvah teh pravic in drugih pravnih argumentih, zato ob sodnih odločitvah pogosto prihaja do različnih pravnih razlag teh odločitev, tako s področja referendumov kot tudi volitev in drugih državljanskih in političnih pravic. 25 letna odsotnost izvajanja nekaterih od teh pravic, danes kliče po takojšnji uveljavitvi le teh. Prepričani smo, da je v interesu vseh, sodnikov in oškodovancev, da se to stanje kršitev čim prej trajno uredi, tako, da se neenakosti z ustreznimi varovalkami odpravijo dejansko, to je v praksi. Naše pritožbe so zgolj okvir za resnične težave, ki se skrivajo v pomembnih podrobnostih, ki jih želimo predstaviti sodnikom neposredno.

Naj zaključim to prošnjo: slovenski narod, neštetokrat ponižan, razžaljen in ogoljufan vse odločneje zahteva tudi svoje politične in državljanske pravice. Želimo, da pride do njihovega spoštovanja na civiliziran in konstruktiven način in to skupaj z vami, to je v instituciji, ki je najvišji varuh ustavnosti in udejanjanja vseh, tudi političnih človekovih pravic, ki so za napredek demokratične družbe primarne. Zato so dialog in interakcija US s civilno družbo nujni. Pred vašim odločanjem o naših pritožbah prosimo za konstruktiven odgovor in dogovor.

Ljubljana 01.07.2018 za OdborDEM : Vili Kovačič, državljan K.

vir slike: Nova24TV

Odgovor g. Gašperja Ferjana g. Dušanu Vučku glede očitka nepravilnosti pri volitvah

Številka U-I-392/18-3 (pobuda za oceno ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor glede 43. člena in 57. člena)


Spoštovani g. Dušan Vučko,


na spletni strani https://www.rtvslo.si/ slovenija/ferjan-nedeljske- volitve-so-bile-nezakonite/ 457460 sem prejšnji petek doživel vaš prvi javni odziv na mojo javno kritiko na nedemokratične prakse od 9.5.2018 dalje (glej npr. https://www.facebook.com/ Ferjan.gasper/videos/1737751239625152/) in ob sodelovanju v Odboru za demokracijo in enake možnosti g. poslanca Janka Vebra, nekdanjega poslanca Andreja Magajne, upokojenca Vilija Kovačiča, Jožefa Jarha, nekdanjega veleposlanika Milana Balažica in moje malenkosti že pred volitvami in seveda vse bolj intenzivno še po volitvah, ko je jasno, da je odločilen manever za parlamentarni uspeh stranke Alenke Bratušek odigral podpis poslanke SMC-ja in nepravilni odziv DVK-a, ki ni ugotovil nezadostne volilne podpore volilcev SAB, ki se s podpisom tuje poslanke pač niso v zadostni višini izkazali. Tu ne gre za neko parlamentarno glasovanje poslancev kot predstavnikov ljudstva, temveč za glasovanje kot nadomestilo podpisov podporo NJIHOVIH volilcev. Z drugimi besedami, omogočili ste vpliv neformalnih struktur moči in vpliva, stricev iz ozadja, da pritisnejo na določene poslance celo do te mere, da ti niti navzven ne spremenijo svojega prepričanja in ne zapustijo poslanske skupine in se lažno priključijo drugi, ampak da kar nastopajo pod imenom stranke SMC-ja na listi zbiranja podpore SAB, ki išče volilce SAB-ja. 


Gre za tako kršitev volitev, ki nedvomno odločilno vpliva na izid, saj v primeru pravočasne in pravilne odločitve DVK-ja vse druge stranke ne bi imele dveh konkurenčnih strank SAB in DD, kar pomeni bistveno drugačno stanje volilne tekme.


Podrobnejšo obrazložitev si lahko preberete tudi tukaj: https://www.facebook. com/notes/gašper-ferjan/ stranka-alenke-bratušek- izvoljena-mimo-demokratičnih- pravil-o-izkazovanju-minima/ 1769806263086316/ 

Sodim, da gre ravnanje poslanke SMC-ja, ki se lažno predstavlja kot posrednik volje volilcev SAB (saj ostaja poslanka SMC-ja tudi formalno), ne le za nastavek prvovrstne politične korupcije, ampak tudi z Kazenskim zakonim prepovedano ravnanje kaznivega dejanja zlorabe volilne pravice po 152/1 KZ-1.


G. predsedniku republike nameravam v okviru delovanja Odbora tudi osebno predstaviti argumente, zlasti o potrebi po popolni odpravi fiktivne vezi z voljo volilcev, ki je unikum v naši ureditvi na svetu (več na: https://www.facebook.com/ notes/gašper-ferjan/pasivna- volilna-pravica-za-novo- pobudo-ustavne-presoje-432- zvdz-desussmc-po-poso/ 1733598143373795/) ter sanaciji absolutno bistvenih kršitev postopka volilnih opravil DVK-ja z razveljavitvijo teh volitev. Najmanj kar bi kazalo v obstoječi situaciji narediti, je to, da predsednik RS deluje povezovalno med različnimi političnimi poli v smeri, da se nemudoma odpravi nedemokratične elemente iz zakonodaje in da se dvigne pravna kultura iz črkobralske pravne prakse na višji nivo.


Sporno se mi zdi tudi, da DVK ni ugotavljala prave volje dvojne kandidatke po splošnih pravnih pravilih, saj je očitno, da je zakonski člen v nasprotju z njimi in da je tudi lahko zlorabljen in da so podane vse okoliščine večletnega nastopanja osebe na listi Zelenih in zadnje dano soglasje h kandidaturi (podobno oporočni volji zapusntika), kar vse govori o tem, da bi morali sankcionirati SD v celoti ali le v obliki izločitve te kandidatke, ne pa obratno, da se daje prednost tistemu, ki najverjetneje zlorablja svoj položaj glede na odsotnost kakršnihkoli pravočasnih izjav.


Skratka, gre za nepopravljive napake, ki jih lahko odpravijo le nove volitve, ki ne smejo imeti niti sence dvoma nad pošteno, pravično in pravilno uporabo prava, kar seveda ni uporaba nedemokratične razlage prava ali tako, ki omogoča trojanskega konja kršilcem prava, ki so nagrajeni proti oškodovanim. V fazi potrjevanja kandidatur naši demokratični ureditvi iz Ustave pritiče le zbiranje resnične volje volilcev in ne fiktivne, sploh pa ne fiktivne tujih strank, kot sami žal dopuščate.


S spoštovanjem,
Gašper Ferjan 

TISKOVNA KONFERENCA - VOLITVE 2018 - 2. polčas s podaljški !

VOLITVE ŠE NISO KONČANE 


ODBOR DEM - ODBOR za Demokracijo Enakih Možnosti 
vabi na
TISKOVNO KONFERENCO, 

ki bo v sredo 4.7.2018 ob 12 h na ploščadi pred DRŽAVNIM ZBOROM

 

Sporočila za javnost bodo prispevali 

Gašper Ferjan

Jožef Jarh

Vili Kovačič

Janko Veber, nekdanji  poslanec  Državnega zbora R S

Naš boj proti diskrimnaciji za poštene in transparentne volitve

vlagamo pritožbe in tožbe

ZASTAVA SLOVENSKE DEMOKRACIJE NA POL DROGA – do kdaj še ? ! (ob dnevu slovenske samostojnosti –in državnosti)

»Izrodi se vsaka država, kjer je oblast zaupana le voditeljem. Le ljudje sami so varni varuhi države in če menimo, da ljudstvo ni dovolj izobraženo, ni rešitev v tem, da ljudem oblast odvzamemo ampak, jih izobražujemo in informiramo. To je pravi korektiv zlorab ustavnih pristojnosti«. Thomas Jefferson, predsednik ZDA

25. Junij naj bi bil dan državnosti, praznik za vse. Vendar je to le navidezno. S praznovanji seveda ni nič narobe, vendar je ob spoštovanju do nove države in osamosvojitve treba pokazati še na njeno drugo senčno plat, to je da smo kratko potegnili državljani.

Politiki komentirajo, novinarji promovirajo, osamosvojitelji proslavljajo, državljani pa smo začudeni. Pri tem se vedno omenja slovenska pomlad, ki je bila pred 27 leti tudi upanje v demokracijo, vendar ne takšno kot smo jo želeli – ne demokracijo kot pomladne sanje, pač pa zrelo demokracijo visokega poletja. Državljani zato žal ugotavljamo, da je šlo očitno - ne samo za osamosvojitev od Jugoslavije, pač pa za paralelni proces: za osamosvojitev političnega razreda in osamosvojitev vladajočih politikov od lastnega naroda.

Slovenski politiki bivšega sistema – vsi trije na K. : Kidrič, Kardelj, Kraiger in Maček so nekoč, ko so odkrivali notranje sovražnike, radi govorili o odtujenih centrih moči, ljudstvo pa so imenovali široke ljudske množice, oziroma delovni ljudje, ki so takratne politike sprejemali brez zadržkov, po možnosti z aplavzom. Čeprav danes vemo, da je bilo v ozadju teh aplavzov več strahu kot pristnega navdušenja. In da so ljudje zaradi ljubega miru, da ne bi dobili rdečega kartona kje drugje, raje proslavljali in izobešali zastave, kot pa kritizirali in opozarjali na stran poti.

Letos dan državnosti mnogi praznujemo z grenkim priokusom, posebej še zaradi nedavnih volitev, ki so doslej najbolj nazorno navrgle na čistino posledice nedemokratične politične ureditve in njene četrte veje oblasti, ki pravzaprav nikoli ni bila veja oblasti pač pa njena uslužna dekla. Ta dekla so večinski mediji. Posebno so aktivni v pomembnih zadevah, ob volitvah. Namesto odprte demokracije in enakih možnosti nam ponujajo in promovirajo reprodukcijo starega. Zaprt oligarhični sistem, ki ne dopušča vstopa v hram demokracije - ne novim obrazom, predvsem pa ne novim in drugačnim idejam.

S pomočjo medijev, ki kreirajo volilne rezultate je bila za potrebe volitev 3.junija 2018 izvedena doslej tehnološko najbolj dovršena sistemska lustracija in medijska obstrukcija neparlamentarnih strank in njihovih list v vsej njihovi zgodovini. Režiserji tovrstne medijske obstrukcije vsega novega so kratkoročno sicer dosegli cilj. Nihče izmed povsem novih strank se ni prebil ozirom uvrstil v DZ - razen seveda sistemsko programiranega favorita Marjana Šarca.

S tem je bila preprečena sprememba. Onemogočeno je bilo vsako presenečenje ali inovacija v politiki, posebno takšna, ki bi presegla usodno dvopolno levo desno strukturo parlamenta.

Pri tem je bila zakulisnim mojstrom statusa quo najbolj v pomoč DVK – državna volilna komisija, katere naloga je, da v kritičnih trenutkih z na videz povsem birokratskim posegom spremeni razmerja sil in rezultate volitev. Nekaj podobnega je bilo leta 2011 v Tržiču. Letos mimo teh anomalij ne moremo in ne smemo.

Naštevam samo tri najvažnejše: 1) Izločanje kandidatnih list brez možnosti dopolnitve vloge 2) napačno sankcioniranje dvojne kandidature in 3) nameren spregled zakonsko dovoljenega, vendar ustavno povsem nedopustnega, kandidiranja s podpisi 3 poslancev.

Vse naštete anomalije so dovolj za ugotovitev, da volitve 3.junija niso bile ne demokratične, ne poštene in ne z enakimi možnostmi za vse liste in kandidate. Zato ne bodo pozabljene in bodo še predmet sodne in ustavno sodne presoje doma v Sloveniji ali na sodiščih EU. Odbor DEM za demokracijo enakih možnosti bo poskrbel za to.

Sicer pa se ob problemu kandidiranja hkrati odpira povsem nova fronta – boj za uveljavitev 16 člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah državljanov, ki se glasi: Vsakdo ima pravico, da mu je povsod priznana pravna osebnost . Tega v Sloveniji namreč od leta 1994 ni več. Z odlokom tedanjega krščansko demokratskega ministra Andreja Štera so naredili visok, nov zid med politiko in ljudstvom.

Zato letos nisem izobesil slovenske zastave, oziroma jo bom odslej, ob takih ekscesih kot so bili letošnji, obešal na pol droga.

Ob hvalnicah osamosvojitve je zato nujno pogledati njen izvorni cilj, od katerega pa se s prakso ukinjanja demokratičnih standardov, ki smo jih že imeli, oddaljujemo. To je pogoj za demokracijo in oblast ljudstva, ki je definirana v 3 členu ustave ! Zato bi bilo prav, da pred naslednjo obletnico to uredimo za naprej in za vselej. Kajti nekaj je jasno: kdor se boji ljudskih iniciativ in prostega zbiranja podpisov, se boji izgube oblasti in izgube monopola nad njimi. To velja tudi za zbiranje podpor kandidatom na volitvah.

Demokracija je stroga in nepredvidljiva gospa, ki ne ločuje med ljudstvom in oblastniki. Pregrade, ki so jih ti naredili v svojo korist, pa moramo odpraviti. Potem bodo tudi kandidature in menjava oblasti lažja, bolj nepredvidljiva in bodo končno režiserji v lutkovnem gledališču slovenske politike izgubili svojo moč in premoč. Ali kot pravi Jefferson : Le ljudje sami so varni varuhi države !


Ljubljana 25.06.2018

Vili Kovačič državljan K.

vir slike zurnal24.si

Odprto pismo s predlogi novem predsedniku DZ, g. Mateju Toninu

Spoštovani gospod Matej,

Še enkrat Vam čestitam za veliko podporo pri glasovanju o izvolitvi.  Upam, da to ne bo  tranzicija v koalicijo, ki nas bo stala novo izgubljeno desetletje v gospodarstvu v in dokončno zasidranje v turbo socializem s parlamentarnim in muslimanskim obrazom. Berite knjigo – MOČ RAZUMA leve novinarke Oriane Falaci, ki je bila doma iz Firenc.

Za začetek pa  bi vas, gospod Tonin, prosil da ukrenete 3 stvari:

   1) da na parlamentarnem balkonu za gledalce “zrihtate” spodobno ozvočenje – zdaj se nič ne sliši in so ljudje prisiljeni iti domov pred TV ekrane poslušat. Upam, da je  ta “problem” za vas mala malica. Se ga pa še nihče ni lotil, ker nihče še ni nanj opozoril. Za popravilo zadolžite kar Serpentinškovega sina Mirkota, večnega študenta elektrotehnike.  

   2) Da takoj – (to pa mislim v celoti zelo resno) dokler je spomin na to še živ, predlagate umik zakona o drugem tiru, kajti vse politične stranke, celo ZAB, razen SMC so v kampanji govorile, da podjetja 2TDK in Madžarov za 2 tir ne rabimo, da je torej podjetje za 27 km proge povsem nepotreben bypass mimo slovenskih železnic, korupcijski konstrukt, ki bo samo nov napajalnik  za dolgoročno molzenje slovenskega ljudstva. Alternativa vladnemu 2 tiru je opisana v zadnjem zborniku Državnega sveta. Kontaktirajte gospoda Kovšco o tem.

V vednost pa vam sporočam še,da se bom na izid ponovljenega referenduma, čeprav bi ga v normalni demokraciji dokončno dobil, ponovno pritožil. Ta zgodba torej še ne bo končana !

   3. Da kot zgodovinski dolg NSi demokraciji odpravite pregrešno določbo o overovljanju podpisov na upravnih enotah. Gre za majhen vendar za Slovenijo ogromen problem dostopnosti demokracije. Nobenega sprotnega overovljanja ni treba, ljudje namreč na to gledajo kot na samoovadbo državljana, na podpisni obrazec je treba samo uvesti številko os. dokumenta.  Tudi za pobudo za referendum – 2.500 podpisov, že zdaj ni treba overovljati podpisov. Doda naj se osebna  številka in naj se podpise (40.000) vzorčno (ali v celoti) preverja. To kar počnemo sedaj je prakomunizem  s temne strani Meseca. Ko govorim o dolgu pa mislim na to, da  je overovljanje podpisov na UE nastalo prav pod vladavino krščanskih demokratov – ministra Štera leta 1994. Ne vem ali je to uredba ali kaj, mislim pa, da je to celo v zakonu o ZRLI ali še kje. Kdor bo to naredil bo naredil za demokracijo več, kot vsi kaviar demokrati doslej.    


Gospod Tonin, toliko za enkrat in na hitro. Ob tej priliki pa vas povabim na debatni večer v vas Pliskovica na Krasu, nocoj v soboto to je 23.06.2018 ob 20:30 z naslovom Moj črni konj ne rabi uzde – uboga me brez vajeti – ali kako in zakaj sem zapravil 6 milijonov za referendume. Črni konj je v tem primeru ubogljivi slovenski narod. Pliskovica je sosednja vas od Komna, kjer živi in kraljuje župan Marko Bandelli, ki je rekel da se strinja, da kdor bo mene ubil – likvidiral, bo naredil koristno delo. Tudi on bo povabljen na ta večer.


To mi je ležalo na duši in izkoristil sem mehkobo mladega predsednika DZ, tudi ko sem imel z vami pred 6 leti zelo konkreten pogovor o TEŠ6, ni bilo zaman. Tedaj ste me poslušali, ko ste v NSi kot stranka v celoti glasovali proti poroštvu za TEŠ6, kar vam kot vem danes ni žal, saj to tudi javno poveste.

Toliko za enkrat, lep pozdrav in uspešno delo vam želim. Sicer pa bi bil zelo vesel, da se z vami srečam v okviru odbora DEM – za demokracijo enakih možnosti.
 

Lep pozdrav, Vili Državljan K.

Neparlamentarne stranke pred zaprtimi vrati – 1 leto pogojno ?

Spoštovani g. Jože Tanko, predsednik mandatno volilne komisije DZ RS

Sporočamo Vam, da smo spričo nedopustnih grobih kršitev načela enakih možnosti kandidiranja vseh državljanov na volitvah 3. junija 2018, ustanovili civilno iniciativo za varstvo zakonitosti in ustavnosti volitev v DZ 2018, z imenom DEM - Odbor za demokracijo enakih možnosti.

Odbor je v petek 15.06.2018, takoj po objavi volilnega rezultata DVK v uradnem listu, že vložil pritožbo na izid volitev na Vrhovno sodišče RS, na Ustavno sodišče pa je v ponedeljek 18.06.2018 naslovil tudi zahtevo za zdržanje ukaza predsednika države o sklicu seje novega državnega zbora. Podali smo tudi zahtevo za presojo ustavnosti več zakonov.

Obenem smo že naslovili tudi na Državni svet zahtevo, da DS Ustavno sodišče pozove k odločitvi o zadržanju predsednikovega odloka in prednostni obravnavi naših pritožb za končno ureditev te, skrajno diskriminatorne državne ureditve RS. Zavedamo se, da bo epilog odprave te volilne diskriminacije dosežen tudi na EU sodiščih, kar pa nas ne odvezuje, da poizkušamo zadevo urediti po politični in sodni poti doma, v državi Sloveniji.

Če pride do razveljavitve in ponovitve volitev, ne moremo in ne smemo dovoliti, da volitve ponavljamo v enako neustavnih okoliščinah, kot se je to zgodilo pri ponovitvi referenduma. Potrditev mandatov v tej situaciji je za nas nelegitimna in nelegalna dokler DZ ne bo izpolnil zahtev Ustavnega sodišča, ki se tičejo obstoječih neustavnih določb volilne, referendumske in medijske zakonodaje.

Potrditev mandatov 22 junija 2018 je po našem mnenju lahko samo pogojna – z omejenim enoletnim mandatom do nove, trajne ustavno skladne pravne ureditve državljanskih in političnih pravic državljanov. V nasprotnem pa je potrditev nelegitimna in nelegalna. Prosimo, da to upoštevate, v nasprotnem primeru se bo ponavljala neustavnost in nezakonitost, ki vodi v nadaljnjo samovoljo, neenakopravnost, neenakost in nepoštenost volitev. Odprava neustavnih zakonov mora zato biti prioriteta novega sklica parlamenta, v roku največ 1 leta. V to smer bodo šle tudi vse naše pritožbe na US in na evropska sodišča ter akcije preko DS in medijev, ki bodo še sledile. Žal je treba Demokracijo zaščititi tudi pred »demokrati«, tokrat tako, da se mandati omejijo in volitve ponovijo v ustavno zakonitih okoliščinah.

Spoštovani predsednik, v imenu odbora DEM apeliram na Vas in celoten DZ, da nam dovolite nastop na seji komisije in plenarni seji DZ, da javno povemo svoja stališča. Naš namen ni ovirati konstituiranje parlamenta, ampak mu zagotoviti legalnost in legitimnost, ki sta bili z volitvami 2018 ponovno nedopustno grobo kršeni. Gre pa tudi za odpravo krivic nekaterim in nedopustno zlorabo predpravic drugim.

Člani odbora DEM prisegamo na pravico in razum – volje nam še ni zmanjkalo, vladavina demokracije je neizbežna. Spoštovani g. predsednik, pričakujemo ugoden odziv na naš predlog.Vaša gesta odobritve našega nastopa, bi bila demokratična in prepričan sem, da bo v demokratični javnosti sprejeta z odobravanjem.

Ljubljana, 22.06.2018 Odbor DEM, za demokracijo enakih možnosti :

Vili Kovačič, državljan K., kandidat za poslanca v DZ RS 2018 vili.kovacic@siol.net 040 203-524

Janko Veber, poslanec DZ, kandidat za poslanca v DZ RS 2018 janko.veber@gmail.com 041 707-524

Jožef Jarh, forenzik demokracije in političnih pravic državljanov, kandidat za poslanca v DZ RS 2018 sedajda@gmail.com tel. 041 699-285

Gašper Ferjan, kandidat za poslanca v DZ RS 2018 APARTMA.ROZICA@GMAIL.COM; 031 501-605

Moj črni konj ne rabi uzde, uboga me brez vajeti (ali neznosna lahkost bivanja ob železnici)

Uvodni refren pesmi Rafka Irgoliča povzema bistvo. Sinočnjo »razpravo« v Dolu pri Hrastovljah na Črnem kalu, ki je bila napovedana kot »Življenje ob železnici« - v resnici pa je bil to zgolj predvolilni shod stranke SMC, je težko objektivno komentirati. Če povzamem po Ivanu Cankarju, ki ga sinoči žal ni bilo zraven mene, da bi me zagovarjal, na kratko lahko rečem le sledeče: ta narod si je spisal sodbo sam, ne frak mu je ni, in ne talar. Ljudstvo, ki hlepi po rešitvi in hodi jokat v Ljubljano o neznosnem življenju ob železnici, si namreč rešitve niti ne zasluži.

Moja sinočnja črnokalska izkušnja dramatičnega enoumja v režiji Janka Severja, ki žal še vedno »uspešno« vodi to ljudstvo žejno čez vodo, je pika na i obdobja vladavine etike na korupcijski pogon. Ta doba se sicer na srečo izteka. Predno pa bo konec nepreklicen bo verjetno preteklo še kar nekaj solz in bodo vladni ljudje in lokalni »veliki duhovniki« javnega mnenja, še naprej opletali z repom primorskega domoljubja, ki se konča v parolah »luke ne damo«, ko je treba ukrepati pa se poskrijejo v mišje luknje in pretakajo krokodilje solze neznosne lahkosti bivanja ob železnici. Prave borce za Luko, to je davkoplačevalce in nekdanje vodstvo, pa brez pomisleka odstavijo s položajev.

Sicer pa ni mi žal, da sem sinoči prišel na ta zbor. Kajti še vedno velja: spoznanje več predsodek, manj. In prav te predsodke proti meni in moji borbi za drugačen drugi tir, sem hotel razbiti neposredno med ljudmi. Prišel sem namreč krajane vprašat kaj je pri tej stvari najbolj pomembno: kdaj bo zasajena prva lopata ali kdaj bo projekt drugega dvojnega tira končan. Ampak ti ljudje so indoktrinirani s prvo lopato, konec projekta jih sploh ne zanima. Kako je fascinacija s prvo lopato nalezljiva in vsesplošna je neverjetno. Skoraj so me izgnali iz dvorane in bil sem stalno prekinjan v besedi.

Bilo pa je na tem shodu veliko hrupa za nič, posebno demokratične ženske so bile najbolj glasne, čeprav so govorili samo moški. Na srečo je v mojo (ali županovo ?) zaščito zunaj dežuralo koprsko redarstvo, da ne bi prišlo do fizičnega incidenta. Shod je bil dobro pripravljen samo logistično, vsebinsko pa je bil čista ničla. No, kljub temu smo izvedeli, da bodo izkopani material iz 20 km tunelov, vozili v Anhovo in da ga bo 4 milijone ton. Obeta se resnični podzemni in nadzemni masaker. In izvedeli smo, da bo vlada v zadnjih vzdihljajih do zadnje minute projekt rinila naprej do bridkega konca.

Bila je silna kritika na 6 milijonov »zapravljenih« za referendum. No, če bi smel govoriti, kot sem se namenil, bi se za referendum najprej zahvalil koprskemu županu, ki je tudi bil na prireditvi, saj mi je prav on omogočil referendum, ker brez njega in njegovega nastopa v Državnem svetu in odložilnega veta DS, referenduma najbrž ne bi bilo. Jaz bi bil namreč po vsej verjetnosti časovno prekratek.

Torej, hvala Borisu, kajti njemu gre zasluga, da je bila referendumska pobuda sploh uspešno začeta in sem jaz sploh prišel na sceno in je referendum bil. Račun za 6 milijonov zanj naj zato krajani izstavijo kar njemu, ne meni ali pa naj ga izstavijo vladi in parlamentu ter njihovim priležnikom na DVK, ki niso hoteli referenduma združiti z volitvami. Največje zasluge za stroške pa imajo seveda trdoglavo nenačelno pametni vladni parlamentarci, ker niso hoteli umakniti zakona.

In še nekaj mi prvi hip pride na misel:

V tako enoumnem stanju duha je zelo malo prostora za dihanje. Črnokalci skuhajte se v svoji lastni omaki ali pa končno spet dopustite, da se sliši druga plat zvona. Ta čas se bliža. Čeprav je trenutno stanje duha, kot pravi moj dragi pisec Ivan Cankar približno sledeče: gospodar se pokriža, hlapec moli rožni venec. Zanimivo pa bo opazovati, kako bodo razboriteži, ki mene napadajo, kmalu obrnili ploščo. Takrat bo s Severa zapihala odjuga. Pravljica o Janku (in Metki) pa bo dobila pravični epilog.

Na koncu sem dolžan povedati še nekaj. Vsa čast ljudem iz Gabrovice, izjemam, ki si upajo nasprotovati enoumju. Te ljudi sem prišel pozdravit in ohrabrit. Na koncu tunela pod Črnim kalom se namreč že vidi luč. To ni vlak, ki prihaja nasproti, to je luč spoznanja, da je tudi neumnost omejena in laž ni večna in vsemogočna. Zato zboru krajanov priporočam: spoznanje več, predsodek manj naj bo vaše vodilo in jaz bom lahko doma počival, namesto, da se pri vas borim s korupcijo, lažjo, neumnostjo in vsesplošno duševno lenobo.In ne bo se mi potrebno zaklinjati, da sem namesto referenduma vlado in DZ 10 x pozival naj umakne sporni zakon, DVK in US pa naj določijo referendum skupaj z volitvami. Ampak ne, zmagala je logika, da kdor pokaže na napako je kriv! Če drugega ne je kriv vsaj za 6 milijonov, ki jih niso hoteli prihraniti. Milijarde, tako ali tako ne brigajo nikogar.

Vili Kovačič, državljan K.

Pripis: Opozorilo črnokalskim ozko gledom ! Ne mi zamerit, da se ukvarjam s to »vašo« stvarjo. Projekt 2 tir je namreč vseslovenski davkoplačevalski in ekološki projekt velikega formata. Je triumf nespameti in samomor zdrave pameti. Podobno kot TEŠ6, proti kateremu sem se enako vneto, vendar manj uspešno, boril pod neko drugo vlado, slovitega »vstajniškega« leta 2012. Ugotavljam, pa da so metode javne diskreditacije iste. Boljših varuhov, nima neumnost, kot so slovenski »intelektualci«: Marko Crnkovič, Vesna Godina itd, itd! Vsi neznansko daleč od poštene besede in nevredni Cankarja, razen s posmehom o svoji dvoličnosti. Takrat, ob TEŠ6 ste bili vsi ti leporečneži vsaj previdno tiho. Zdaj pa: gospodar se pokriža, oni molijo rožni venec.

Ustanovljen je Odbor za Demokracijo Enakih Možnosti - zakaj ga rabimo!

Stanje duha v Sloveniji je tako daleč od normalnosti, da že minimalni namig na možnost razveljavitve in ponovitve volitev, zaradi neenakih možnosti v volilni tekmi 2018, izzveni kot najbolj pregrešen poizkus sabotaže delovanja političnega sistema in celo države. Posebno je to vidno v novinarskih krogih, vzgojenih in navajenih prisegati na politično enoumje in njegovo sodobno izpeljanko tako imenovano politično stabilnost za vsako ceno in to celo kot največjo vrednoto ohranjanja demokratične ureditve, čeprav gre v resnici za ohranjanje oligarhičnega sistema ne-demokracije, ki je visoko pod standardi paktov in listin, ki jih je Slovenija že podpisala in je s tem proti ustaven . V takem okolju je seveda vsaka zahteva po volitvah brez sence dvoma, dvom o njihovi poštenosti, enakosti in enakopravnosti nastopajočih, že sama po sebi nezaslišana herezija.

Slovenski mediji demokracijo enakih možnosti ne le zelo slabo poznajo, pač pa njene luknje slepo in celo zavestno ignorirajo ! Privilegiji na eni strani in oškodovanci na drugi strani pa se jim zdijo naravno stanje stvari. Če kdo opozori na neustavnosti in nezakonitosti, kar bi sicer v prvi vrsti morali storiti novinarji sami, pa usodo demokracije prepuščajo zgolj neposredno prizadetim, ki pa spričo svoje medijske drugo razrednosti ne morejo v javnosti zbuditi večjega odmeva, kaj šele pritiska, ki bi bil potreben, da se stvari spremenijo. Gre za to, da končno v Sloveniji pričnemo udejanjati demokratične standarde v interesu vseh ljudi, kar bi ob enakih možnostih za vse, tudi za nove akterje v politiki pomenilo možnost resnega vpliva na to, da prekinemo z oligarhičnim in zaprtim sistemom slovenske parlamentarne ne-demokracije.

Slovenija je res nekaj posebnega. Nikjer na svetu ne razveljavljajo in ponavljajo referendumov – v tem smo edinstveni, razveljavljajo pa volitve – tako v Afriki, v Keniji kot v Avstriji in še kje. In če smo dosegli točko ko ponovitev referenduma zaradi kršitve načela enakosti v kampanji ni več problem, bo pa verjetno iz podobnih razlogov mnogo težje priti do enakega razpleta pri volitvah v DZ, to je do ponovitve volitev. Med drugim tudi zaradi strahu pred nestabilnostjo, ki naj bi bila s tem povzročena.

To je seveda globoko reakcionarno stališče in vodi v stagnacijo in regresijo družbe, ne v njen v napredek. In vodi v resignacijo ljudstva, ki je v tem, da polovica ljudi ne hodi več na volitve. Protagonist te miselnosti je bil in je Miro Cerar, ki se hvali z etiko in odprto družbo, svobodomiselnostjo in napredkom, v resnici pa je pravi antipod, zdaj pa že široko razpoznavna ikona človeka, ki dela in odloča v nasprotju s tem o čemer pridiga in poučuje druge. Ne le kot premier v odstopu, pač pa še bolj kot soavtor večine zakonodaje, ki se je v referendumu 2017 in 2018 in pri zadnjih volitvah izkazala da je v nasprotju z ustavo in mednarodnimi akti in pakti. Izkazala pase je tudi kot načrtno, torej zavestno nedemokratično koncipirana in specifično slovensko nedorečena ne-pravna ureditev.

V teh razmerah je nujno, da se je pojavil Odbor za demokracijo enakih možnosti, ki bo opozarjal na velike sistemske in praktične ovire za prodor novih in inovativnih idej, ki bodo nove ne po obrazih, ampak po vsebini in ki ne bodo v funkciji ponavljanja statusa quo in promoviranja izbrancev političnega ozadja, pač pa ljudi, ki si bodo upali nastopati v politiki s konkretnimi in jasnimi cilji. Z vso osebo integriteto, jasno besedo in po potrebi s svojim premoženjem.

Z letošnjimi volitvami nam je bilo vse to onemogočeno. Zato vlagamo oziroma bomo vložili več pritožb 1) PRITOŽBO NA Vrhovno sodišče na izid volitev, 2) PRITOŽBO NA DZ PROTI PODELITVI MANDATOV 3) ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI VEČ ZAKONOV NA U S, ter 4) ZAHTEVO ZA ZADRŽANJE RAZPUSTITVE DZ IN KONSTITUIRANJA NOVEGA DZ na US. Vsemu temu argumentirano nasprotujemo in za naprej zahtevamo, nič več in nič manj kot demokratične pravice:

  1. enakopravnost pri kandidiranju državljanov in z ničemer omejeno pravico dopolnitve kandidatnih list v razumnem roku

  2. enakopravnost neparlamentarnih strank in nestrankarskih list v medijih in pri zbiranju podpor volivcev - namesto 3 poslanskih podpisov nasproti 400/800 ali 8000 podpisov podpore volivk in volivcev

  3. finančno enakost s tem, da se ovrednoti vsak glas volivca enako ter pravno enakost - da vsak glas na volitvah šteje enako in da zmaga tisti, ki dobi več glasov

  4. zbiranje podpor volivcev z ukinitvijo neposrednega potrjevanja podpisov in brez »samoovadbe« državljana na upravnih enotah

Omenjene zahteve so samo del nalog za odpravo neenakih možnosti, cilj pa je temeljita prenova celotnega področja volitev, medijske ne-enakopravnosti in ne-enakosti tako na volitvah kot na referendumih. To področje je mačehovska zapuščina pomladne opcije, ki ni opravila svojega dela ali iz strahu ali nesposobnosti ali iz lastnih koristi. Zato poudarjamo: ni več čas za nostalgijo po slovenski pomladi, čas je za zrelo demokracijo visokega poletja.

Odbor za demokracijo enakih možnosti pa je potreben tudi kot korektiv za prenovo ljudske zavesti in vzorcev obnašanja etablirane politike, ki se nojevsko obnaša do problemov in ovir pohabljene in nepregledne slovenske demokracije. Teh ovir je ogromno, skrajni čas je da jih enostavno odpravimo.

Vladajoča politična kasta - kaviar demokratov in kaviar levičarjev ima ljudstvo na ustih, v srcih kamen, domovino pa v svojem želodcu. Brez vsake empatije in ljubezni o kateri je pisal že Ivan Cankar: »Domovina ti si kakor vlačuga, kdor te ljubi ga zaničuješ«. Ta misel na žalost še velja in pridobiva na veljavi. Zato je čas, da se zoperstavimo zvodnikom in posiljevalcem demokracije, ki z domovino nimajo nič skupnega, razen pohlepa po njenih sadovih, in ki iz domovine delajo vlačugo iz politike pa kurbo, čemur se ljudstvo upira tako, da kot rečeno, polovica volivcev ne hodi več na volitve. Ta »dosežek« je s stališča oligarhije je fascinanten, s stališča demokracije pa frapanten.

Odbor za demokracijo enakih možnosti bo razgaljal mite in vsebino navidezne demokracije, demokracije tisočerih ne-možnosti in tisočerih ovir, delal bo za njihovo ukinitev. Da končno začnemo dihati svež zrak ne cerar-janske, neposredne demokracije in poštenih volitev. Za to delo potrebujemo podporo. V trenutku slabosti nam jo je obljubil celo predsednik države.

Ne moremo se preseliti v Švico, lahko pa naredimo demokratično Švico doma, seveda brez odlašanja in brez predsednika vlade v odstopu in njegovega pred-modernega centra, dejansko pa izvajalca politike foruma 21, kar se je pokazalo pri vladnem zakonu o 2 tiru. Tistega odtujenega neformalnega centra moči, ki ne hodi na volitve in si je v Sloveniji podredil institucije, je izven nadzora in ki določa celo datume volitev, volilni sistem in deloma celo izide volitev, Slovenijo pa pri državnih investicijah od Prekmurja do Obale fevdalizira in jo razbija na 3 gradbene kartele, ki pod krinko demokracije požirajo davkoplačevalske milijarde od TEŠ6, 2TIRA do 3 razvojne osi. V njih odtekajo milijarde brez nadzora, sindikati in upokojenci pa so zvesto tiho. Le sem pa tja se zmagoslavno pohvalijo z drobnarijami - nekaj 10 evri drobtin iz nevidne bogatinove mize, pobegle in oprane milijarde v davčnih oazah pa so predmet nezanimanja medijev in javnosti. Zdravilo proti temu je lahko samo transparentnost in demokracija, ki se udejanja na referendumih in na volitvah. Vse ostalo je samo posledica, na njih sprejetih odločitev.

Ko bo demokracija udejanjena bomo ljudje nosili odgovornost za lastne odločitve, dokler tega ni, plačujemo posledice tujih odločitev, ki jih v našem imenu sprejemajo drugi. Zato je zavzemanje za demokracijo hkrati pot v večjo blaginjo, ne tako kot jo imamo, ampak tako kot smo jo kot narod in državljani sposobni uresničiti. To pa je mnogo, nekajkrat več od doseženega. Blaginja in demokracija sta namreč (lahko) v visoki korelacijski povezavi.

Ljubljana 17.06.2018 Vili Kovačič, državljan K.

Pripis. Odbor deluje v sestavi ustanoviteljev in članov odbora:

Janko Veber, poslanec DZ, predsednik stranke Sloga, janko.veber@dz-rs.si 041 707-524

Vili Kovačič, državljan K., predsednik stranke Davkoplačevalci se ne damo več ! vili.kovacic@siol.net 040 203-524

Jožef Jarh, forenzik demokracije in političnih pravic državljanov, sedajda@gmail.com 041 699-285

Gašper Ferjan, kandidat na listi novinarja Bojana Požarja, APARTMA.ROZICA@GMAIL.COM 031 501-605