Tožilstvo je 5 mesecev nezakonito hranilo izsledke PPU

NEPREBOJEN ZID KOMUNIZMA

Sodišče, ki v enem dnevu o isti stvari odloči različno

Neznane osebe podlaga za izdajo odredbe pri sodniku Žirovniku

SPORNO imenovanje mag. Karakaša za vrhovnega sodnika

ODBOR 2015 SEZNANIL PREDSEDNIKA PUTINA Z RAZMERAMI V SLOVENIJI

POZIV MINISTRICI ZA NOTRANJE ZADEVE K ODSTOPU

V SLOVENIJI JE KAR NEKAJ NEZAKONITO IMENOVANIH SODNIKOV

OBVESTILO ZA JAVNOST - ALI DRAGO ŠKETA UTEMELJENO ZAVRAČA OČITKE O POLITIČNEM PREGONU?

Slovenska sodišča

Sodišče, ki v enem dnevu o isti stvari odloči različno

Maribor, 18.10.2016 13. kršitev človekovih pravic Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval 13. kršitev človekovih pravic v zadevi Franc KANGLER. Pri postopkih v zadevi Franc KANGLER, ki se vodijo na Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru, prihaja do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist). Pri pregledu dokumentacije v zadevi Franc KANGLER smo ugotovili, da se sodno nasilje v Mariboru nad omenjenim iz dneva v dan vedno bolj stopnjuje. V prilogi vam pošiljamo neizpodbiten dokaz tega in sicer dva različna sklepa Višjega sodišča v Mariboru, ki ju je sprejel Senat v popolnoma enaki sestavi, istega dne na seji, ki je potekala 18. avgusta 2016. Iz prvega sklepa št. V Kp 93774/2010 je razvidno, da je sodišče sledilo pritožbi zagovornika dr. Marka BOŠNJAK, sedaj sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice. Sodni senat v sestavi Miro LEŠNIK kot predsednik, Zdenka KLARIČ ter Breda CERJAK FIRBAS kot članici so ugotovili, da je v zvezi z izločitvijo sodnika ŽIROVNIKA prišlo do bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, zato nalaga Okrožnemu sodišču oziroma preiskovalnemu sodniku Slavku GAZVODI, da ponovno presodi navedbe obrambe v zvezi z izločitvijo in konkretiziranim konfliktom mag. Janezom ŽIROVNIKOM. Poročevalka Zdenka KLARIČ je strokovno in pravno obrazložila utemeljenost zagovornika dr. Marka BOŠNJAKA. Istega dne na istem sodišču, torej na Višjem sodišču v Mariboru, je senat v isti sestavi, v zadevi št. V Kp 40272/2013, s tem da je bila predsedujoča Zdenka KLARIČ, poročevalec pa Miro LEŠNIK in član Breda CERJAK FIRBAS, pritožbo v zvezi z izločitvijo sodnika Žirovnika, zavrnilo kot neutemeljeno. Iz obrazložitve, katero je utemeljeval poročevalec Miro LEŠNIK (v prejšnjem primeru predsednik Senata), je razvidno, da nasprotuje vsakršnemu dokazovanju konfliktov med Francem KANGLERJEM in sodnikom ŽIROVNIKOM, saj ne dovoli zaslišanja razbremenilnih prič, kot so Jožef JEROVŠEK, Rudolf MOGE, Janez KRAMBERGER, Franc PUKŠIČ, Željko VOGRIN, Stanislav KOCUTER, Tanja KANGLER. Prav tako v navedenem sklepu zavračajo vse točke pritožbe zagovornika dr. Marka BOŠNJAKA, čeprav se je dr. BOŠNJAK skliceval na nekatere sodbe Ustavnega sodišča ter ESČŠ. V Odboru 2015 se utemeljeno sprašujemo kako je mogoče, da lahko isti Senat Višjega sodišča v Mariboru, istega dne, o enakih pritožbenih razlogih odloči različno. V enem primeru pritožbi ugodi, zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka iz člena 371/I-11 ZKP, v drugem primeru pa razloge zavrne, kot neutemeljene. V Odboru 2015 se sprašujemo kakšna je sploh funkcija članov Senata, da istega dne, v isti sestavi, o enakih pritožbenih razlogih, odloči različno.   ZA človekove pravice!                                                                     Željko VOGRIN                                                                               Predsednik Odbora 2015 Priloga: -          Sklep Višjega sodišča Maribor V Kp 93774/2010, z dne 18. avgust 2016 -          Sklep Višjega sodišča Maribor V Kp 40272/2013, z dne 18. avgust 2016   Poslano: -          predsednik države RS, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji

SPORNO imenovanje mag. Karakaša za vrhovnega sodnika

Grajska ulica 7 2000 MARIBOR Kontakt: odbor2015@gmail.com   Maribor, 12.09.2016 Državni zbor RS Šubičeva ulica 4 1000 LJUBLJANA   OBVESTILO ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA RS      Spoštovane poslanke in poslanci!   V Odboru 2015 smo zasledili, da je Sodni svet Republike Slovenije za novega vrhovnega sodnika podprl višjega sodnika v Mariboru, mag. Aleksandra KARAKAŠA. V Odboru 2015 smo redno spremljali in še zmeraj spremljamo sojenje v zadevi Franc KANGLER, kjer smo do sedaj opozorili že na številne hujše kršitve človekovih pravic, katere je povzročilo Višje sodišče v Mariboru. V primeru Franc KANGLER smo do smo zasledili in obravnavali že kar 11. hujših kršitev človekovih pravic, nekatere so v tem času, že s sodbo odpravili na vrhovnem sodišču. V Odboru 2015 vas želimo opozoriti, na hujše kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih je kot predsednik senata v zadevi Franc KANGLER, na Višjem sodišču v Mariboru, storil ravno mag. Aleksander KARAKAŠ. Omenjeni predsednik senata je Francu KANGLERJU potrdil sodbo s sedem mesečno zaporno kaznijo, katero je kasneje Vrhovno sodišče razveljavilo, saj omenjeno kaznivo dejanje, sploh ni bilo kaznivo dejanje, glede na sodbo Vrhovnega sodišča.  Predsednik senata mag. KARAKAŠ je v omenjeni zadevi negiral vse navedbe takratnega zagovornika Franca KANGLERJA, danes aktualnega sodnika na ESČP dr. Marka BOŠNJAKA. Vrhovno sodišče pa je kasneje pritrdilo obrambi skoraj v vseh točkah, kar pomeni, da je mag. KARAKAŠ, kot predsednik senata ravnal nezakonito oziroma je namerno spregledal pomembna dejstva in potrdil nezakonito sodbo.    Dovolite nam, da vam naštejemo nekaj hujših kršitev človekovih pravic, ki jih je kot predsednik senata Višjega sodišča v Mariboru, povzročil mag. Aleksander KARAKAŠ.   Potrdil je prvo stopenjsko sodbo, čeprav je v sodbi na 11 strani sodnik dr. POLEGEK zapisal: »Za nagrado se je Franc KANGLER dal izvoliti v Državni svet«. Kako lahko predsednik senata mag. KARAKAŠ, v sodbi dovoli takšne politične ocene, ki jih je zapisal sodnik POLEGEK. Naj omenimo, da je sodnik dr. POLEGEK v zadevi Franc KANGLER, 07.07.2014, pred novinarji v razpravni dvorani, izrekel naslednje besede: »Že, že, da KANGLER dela na kmetiji, ampak predstavlja resno nevarnost, da se vrne v politično življenje – mora v zapor« in »Šele pravnomočna obsodba ga je odvrnila od političnega življenja«. A ne gre v tem primeru za politični obračun in pregon Franca KANGLERJA? To so zapisane besede neodvisnega sodnika, ki bi naj bil pri svojem delu nepristranski.   Aleksander KARAKAŠ, kot predsednik senata ni izločili dr. Janeza ŽIROVNIKA, saj je bil mnenja, da sodnik ŽIROVNIK ni kršil načela nepristranskosti in poštenega sojenja. Naj omenimo, da je bil Franc KANGLER 11 let, kot član parlamentarne Komisije za nadzor varnostno obveščevalnih služb, nenehno v konfliktu s sodnikom ŽIROVNIKOM, takratnim namestnikom direktorja SOVE. To v notarski izjavi potrjujeta tudi bivša poslanca Rudolf MOGE in Jožef JEROVŠEK. Iz ustavnopravnega mnenja bivšega ustavnega sodnika dr. Cirila RIBIČIČA, je jasno razvidno, da gre v primeru Franc KANGLER, za hujše kršitve človekovih pravic. Citat iz Ustavnopravnega mnenja z dne 18. november 2015: »Obstajal je enostaven način, ki ne bi v ničemer ogrozil učinkovitosti postopkov zoper Franca Kanglerja, to je izločitev prizadetega preiskovalnega sodnika. Takšna izločitev ne izhaja samo iz zavezujočih ustavnih in zakonskih norm, temveč jo sodnikom priporoča tudi Kodeks sodniške etike, ki zavezuje sodnike, da morajo varovati tudi videz sodniške nepristranskosti. Prehod nekoga s funkcije v obveščevalni agenciji na funkcijo sodnika je že sam po sebi močno problematičen in občutljiv. Način delovanja Sove (tajno delovanje, problematični načini zbiranja informacij, nesprejemljivi za sodne postopke, uporaba prikritih posegov v zasebnost posameznikov na podlagi odredbe direktorja Sove, itd), je zelo daleč od tistega, kar se upravičeno pričakuje od sodnika. Pri obveščevalni dejavnosti je na prvem mestu učinkovitost zbiranja obveščevalnih podatkov, pri čemer je dovoljena uporaba metod in sredstev, ki morajo biti tuje sodniku; pri sojenju pa so pomembni poštenost, kredibilnost, samostojnost sodnika ter skrb za varstvo človekovih pravic. Poleg tega je konkretni primer dodatno obremenjen s konflikti z nekdanjih poslancem, ki je igral pomembno vlogo pri nadzorovanju Sove v času, ko je bil v njej mag. Janez Žirovnik svetovalec oziroma namestnik direktorja. In ravno zoper tega nekdanjega poslanca odreja mag. Žirovnik kot preiskovalni sodnik prikrite preiskovalne ukrepe., namesto, da bi se izločil iz tovrstnega odločanja. Zato gre za grobo in zavestno kršitev pravice Franca Kanglerja do neodvisnega in nepristranskega sodnika brez katere ne moremo govoriti niti o poštenem, kaj šele pravičnem sojenju«.   Predsednik senata mag. Aleksander KARAKAŠ je nasprotoval zaslišanju bivših poslancev Rudolfa MOGETA in Jožefa JEROVŠKA ter pridobitvi magnetogramov iz Državnega zbora RS. Kakšen je razlog, da je sodnik mag. KARAKAŠ nasprotoval materialni resnici? Gre za politični proces?   Sodnik mag. KARAKAŠ se je kot predsednik senata strinjal, da ni potrebe po dodatni razjasnitvi dokaznega predloga s strani Franca KANGLERJA oziroma po potrebi določitve novih izvedencev, ki bi lahko potrdili, že pridobljen sum s strani obrambe. Sodni izvedenec, danes pokojni, sodno zapriseženi grafolog Srečko PUŠNIK je potrdil, da gre za sum, da je policija v zadevi Franc KANGLER, sama sebi pisala anonimke. S kakšnim namenom je predsednik senata mag. KARAKAŠ negiral zahteve obrambe po poštenem in pravičnem sojenju?   V postopku v zadevi Franc KANGLER je bilo nedvomno s strani Informacijskega pooblaščenca dokazano (podkrepljeno z dokumentom), da je preiskovalni sodnik v Mariboru, Slavko GAZVODA v odredbi o hišni preiskavi citiral pogovor Franca KANGLERJA iz leta 2008. Ta pogovor je bil osnova, na čemer je sodnik utemeljeval odredbo, kljub naslednjim ugotovitvam Informacijskega pooblaščenca: »Policija je zbrala podatke o pogovoru, s pomočjo neimenovane osebe«. Kako je mogoče, da kljub dokumentu Informacijskega pooblaščenca in njegovih ugotovitvah, predsednik senata mag. KARAKAŠ takšne kršitve negira oziroma spregleda?   V isti zadevi je predsednik senata spregledal uradni dokument policije z dne 30.10.2013, ki jasno pritrjuje Kanglerjevi obrambi, da policija v Mariboru od 23.07.2010, več ne bi smela imeti izsledkov iz ukrepov. Kljub dokazom in dokumentom tožilstva, da je policija imela izsledke - originale in čistopise še v letu 2013, le ta tega ni obravnaval oziroma dokumentov, ki so bili pridobljeni s strani, policije, ni upošteval. V isti zadevi je parlamentarna komisija ugotovila hujše kršitve na policijski upravi v Mariboru, za kar je podal notarsko izjavo takratni poslanec in član komisije Franc PUKŠIČ, pa senat omenjenega ponovno ni upošteval.   Aleksandra KARAKAŠA na Višjem sodišču v Mariboru tudi ni zmotilo dejstvo obrambe Franca KANGLERJA, ki je dokazala da Franc KANGLER dne 04.05.2011, pri hišni preiskavi ni smel imeti svojih prič. S tem mu je bila kršena ustavna pravica do svobodne izbire prič, policija pa mu je na kraj preiskave pripeljala vsiljeno pričo – njihovo agentko Jano DOLENC. Jana DOLENC nastopa v dveh izjavah, v sami zahtevi za pridobitev prve odredbe o posebnih ukrepih, katere je odredil dr. Janez ŽIROVNIK februarja 2009. Kako je mogoče, da kljub temu, da je vse našteto bilo dokazano, zapisano in predstavljeno, Višje sodišče v Mariboru takšno hišno preiskavo ocenjuje za zakonito in pošteno.?   Aleksander KARAKAŠ je bil s strani Kanglerjeve obrambe seznanjen, da v zadevi Franc KANGLER ni bilo podanih utemeljenih razlogov za sum, da bi lahko ŽIROVNIK sploh odredil prikrite preiskovale ukrepe, saj je nedvomno dokazano, da je policija v letu 2009, po odredbe hodila na sodišče zmeraj takrat, ko je bil dežuren dr. Janez ŽIROVNIK. Gre zgolj za naključje ali organizirano gonjo zoper Franca KANGLERJA?   V nadaljevanju iz odredbe citiramo razloge, katere je takratni sodnik dr. Janez ŽIROVNIK navedel, ko je zoper Frana KANGLERJA v drugi odredbi odrejal prikrite preiskovalne ukrepe: »V dosedanji komunikaciji osumljenega Kanglerja s sogovorniki je namreč bilo ugotovljeno, da ima osumljeni Kangler preko svojih sogovornikov dobre zveze, tako na sodišču, kot na tožilstvu, kjer naj bi doslej neznana sodnica in neznana tožilka v družbi neznane odvetnice Kanglerjevi sogovornici omenili, da je on očitno postal tako nevaren, da ga bodo probali na vseh nivojih, iz česar je utemeljeno sklepati, da z drugimi klasičnimi ukrepi, podatkov nikakor ne bi bilo možnost zbrati, saj je možnost kompromitacije na podlagi napisanega neizmerno velika«. Kako je mogoče, da sodnik ŽIROVNIK utemeljuje svoj ukrep na pogojniku (kjer naj bi doslej) in na neznani sodnici, neznani tožilki, v družbi neznane odvetnice. Ali ne gre tukaj za grob poseg v zasebnost in hujše kršitve človekovih pravic?   V Odboru 2015 želimo opozoriti, da so zaradi napačne odločitve Višjega sodišča v Mariboru in predvsem njenega predsednika v senatu mag. Aleksandra KARAKAŠA, bile Francu KANGLERJU globoko kršene človekove pravice in druge temeljne svoboščine, saj je bil po krivici obsojen za dejanje, ki po sodbi Vrhovnega sodišča sploh ni kaznivo dejanje.   Franc KANGLER je zaradi krivične in nezakonite obsodbe mag. KARAKAŠA izgubil mandat v Državnem svetu RS, pri čemer mu je bila storjena velika materiala in moralna škoda.   Franc KANGLER se zaradi nezakonite pravnomočne obsodbe ni mogel v okolju mesta, kjer živi, redno zaposliti, saj je nezakonita obsodba bila moteča za marsikatero podjetje, ki je imelo interes za njegovo zaposlitev. Naj omenimo, da je Franc KANGLER zaradi krivičnih  in nezakonitih dejanj predsednika senata Višjega sodišča v Mariboru, že imel poziv za prestajanje zaporne kazni, kar je bil velik psihični pritisk na njega, ožje sorodnike ter okolje v katerem živi.   Spoštovane poslanke in poslanci. V Odboru 2015 želimo opozoriti na neprimerno imenovanje mag. Aleksandra KARAKAŠA (velikega kršitelja človekovih pravic!), za novega vrhovnega sodnika. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, kot najvišji varuh zakonitosti v Sloveniji, potrebuje strokovne in zanesljive kadre, ki v prvi vrsti spoštujejo človekove pravice in pravo in nikakor ne ljudi, ki dopuščajo takšne krivice.     ZA človekove pravice! Željko VOGRIN Predsednik Odbora 2015   Priloga:  Notarsko overjena izjava bivših poslancev Rudolf  MOGE in Jožef JEROVŠEK

V SLOVENIJI JE KAR NEKAJ NEZAKONITO IMENOVANIH SODNIKOV

Maribor, 16.06.2016   OBVESTILO ZA JAVNOST V SLOVENIJI JE KAR NEKAJ SODNIKOV, KI SO BILI NA FUNKCIJO IMENOVANI NEZAKONITO Odbor 2015 je dne 08.04.2016 na Vrhovno sodišče RS naslovil zahtevo za izredni strokovni nadzor nad delom okrajnega sodnika v Mariboru dr. Boštjana POLEGEKA, okrožnega sodnika v Maribor mag. Janeza ŽIROVNIKA in senata treh sodnikov Višjega sodišča v Mariboru (Aleksander KARAKAŠ, Breda CERJAK FIRBAS, Leonida JERMAN). Dva meseca po posredovani zahtevi, smo v Odboru 2015 prejeli odgovor s strani predsednika Vrhovnega sodišča RS Branka MASLEŠE, da za odreditev strokovnega nadzora nad delom navedenih sodnikov ni podlage. Ko ti predsednik najvišjega pritožbenega sodišča v državi poda odgovor, ki nedvomno kar kriči po kršenju človekovih pravic, je več kot dovolj jasno, da ni v tej državi nikogar, ki bi skrbel za zakonitost, pravičnost ali še bolje rečeno - pravno državo. V Odboru 2015 javno sprašujemo kdo v tej državi je pristojen, da obravnava vsebinsko nestrokovno, nepravilno oziroma nezakonito početje sodnikov? Šokirani smo nad tem, da se predsedniku vrhovnega sodišča ne zdijo sporna ravnanja in besede sodnika dr. Boštjana POLEGEKA, ki je na izven sodnem obravnavnem naroku 07.07.2014 izrekel politično opredeljene besede ter s tem pokazal sovraštvo do Franca KANGLERJA. Naj vas spomnimo POLEGEK je izrekel naslednje besede: »Že, že, da Kangler dela na kmetiji, ampak predstavlja resno nevarnost, da se vrne v politično življenje – mora v zapor« in »Šele pravnomočna obsodba ga je odvrnila od politične funkcije«. Predsednik vrhovnega sodišča Branko MASLEŠA v dejanju navedenega sodnika ne vidi kršitve sodnega reda oziroma nasprotno, z njim soglaša. Za predsednika vrhovnega sodišča Branka MASLEŠO prav tako ni sporno, da je mag. Janez ŽIROVNIK kot preiskovalni sodnik osemkrat podpisal odredbo zoper Franca KANGLERJA in to kljub temu, da sta bila v preteklosti večkrat v konfliktu. Kako je mogoče, da v tej državi nihče ne odreagira na hujše kršitve človekovih pravic, ki smo jim priča? Konkretno v tem primeru je globoko kršen 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah in 23. člen Ustave Republike Slovenije. A zakone si očitno vsak tolmači po svoje.   Odvetnik dr. Marko BOŠNJAK je v zadevi Franc KANGLER mariborskemu sodišču ponovno predložil nove dokaze, ki Franca KANGLERJA razbremenjujejo in s katerimi bi sodišče definitivno moralo razpolagati oziroma upoštevati pri svojem nadaljnjem delu, a je sodišče pred nekaj dnevi zoper to zadevo izdalo sklep o zavrnitvi dokaznega predloga. Zgroženi smo nad tem, da sodišča v Mariboru odvetniku dr. Bošnjaku, ki je pred kratkim postal sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, ne pritrdijo niti v eni točki in ne upoštevajo niti enega njegovega dokaznega predloga. Najbrž se v tej zgodbi ne gre toliko, da ne priznavajo prava dr. Bošnjaku, temveč da se lahko še naprej nesramno izživljajo nad Francem Kanglerjem. A nenazadnje je v tej zgodbi pomembno samo to, da se določeni osebi še naprej kršijo človekove pravice. Kot predsednik Odbora 2015 sem imel možnost vpogleda v sklep o zavrnitvi dokaznega predloga, ki ga je pripravil bivši Kanglerjev zagovornik dr. Marko BOŠNJAK. Kot predsednik Odbora 2015, ki se bori za človekove pravice in temeljne svoboščine, izražam globoko zaskrbljenost in zgroženost, nad utemeljitvijo sodnice Alenke TOPALOVIČ in sodnika Slavka GAZVODE. Zanimivo je, da sta oba sodnika utemeljitev glede zavrnitve dokaznega predloga, utemeljevala s popolnoma enakim besednim zakladom, kar definitivno kaže na to, da sta se medsebojno pogovarjala oziroma dogovarjala o dotični zadevi. Prepričani smo, da je skorajda nemogoče, da lahko dva sodnika v eni zadevi, za enak dokazni predlog, izdata enak sklep o zavrnitvi dokaznega predloga. Preiskovalna sodnica Alenka TOPALOVIČ mi kot predsedniku tega odbora očita, da sem Kanglerjev zagovornik. Ne vem od kod preiskovalni sodnici ideja in dokaz, da sem njegov zagovornik, res pa je da se v odboru borimo za človekove pravice in temeljne svoboščine. Ta sklep je zgolj le še en dokaz, da so se sodniki v Mariboru tako na okrajnem, okrožnem in očitno tudi na višjem sodišču dogovorili, da v zadevi izločitev sodnika mag. ŽIROVNIKA ne bodo dovolili zaslišanja prič, kot so Rudolf MOGE, Jožef JEROVŠEK, Tanja KANGLER, Franc PUKŠIČ in Stanislav KOCUTAR. Prav tako sta sodnika TOPALOVIČ in GAZVODA odklonila pridobitev magnetograma sej Komisije za nadzor nad obveščevalno varnostnimi službami. Sodnica TOPALOVIČ je v svoji obrazložitvi zapisala: »Tako se kot nepotreben izkaže predlog, da se zasliši Rudolf MOGE, Jožef JEROVŠEK in vpogleda v magnetograme sej komisij«. Nas pa zanima zakaj mariborsko sodišče nasprotuje materialni resnici in ne želi zaslišati Rudolfa MOGETA? Zakaj sodišče ne želi pridobiti magnetogramov? Ali morda bremenijo napačno osebo? Ali res ustavnopravno mnenje bivšega ustavnega sodnika in prof. dr. Cirila RIBIČIČA, ni omembe vredno? Za mariborsko sodišče očitno res ne. V Oboru 2015 sodnike izpostavljamo z imeni in priimki, ker smo mnenja, da ima Slovenija dovolj dobro pravno podkovanih sodnikov in da niso vsi enaki. V odboru smo se odločili, da proučimo možnost, da sprožimo postopek na ESČP v Strasbourgu, proti Republiki Sloveniji v zvezi z nekaterimi imenovanji sodnikov, saj so bili nekateri v preteklosti pripadniki obveščevalne službe za katero pa je vrhovno sodišče RS sprejelo odločitev, da gre za zločinsko organizacijo. Mag. Janez ŽIROVNIK je pred samostojnostjo Slovenijo bil aktivni član Službe državne varnosti SFRJ. Pri pregledu nekaterih verodostojnih evidenc (sodba Višjega sodišča v Ljubljani), smo ugotovili, da je v Sloveniji kar nekaj sodnikov, ki so bili na to funkcijo imenovani nezakonito in v nasprotju s slovensko zakonodajo, saj so bili aktivni pripadniki zločinskih organizacij v prejšnjem sistemu. V letošnjem letu v mesecu februarju je že ESČP sprejelo takšno sodbo, obravnavano na območju Romunije, kar je dalo jasno vedeti, da agentje zloglasnih služb nimajo prostora v pravosodni veji. Zoper sodnika mag. ŽIROVNIKA je v primeru Frana KANGLERJA več kot dovolj razbremenilnih prič, dokazov, listin, notarsko overjenih izjav, da je bil sodnik pri svojem delu zelo pristranski. Prav tako pa je bilo dokazano, da je bil Franc KANGLER v preteklosti njegov nadzornik, sodnik pa v podrejenem položaju. Prav tako je bilo dokazano, da sta se redno srečevala na komisijah in na rednih ter izrednih nadzorih. Tudi sam osebno sem za ta primer podal notarsko overjeno izjavo, ki dokazuje, da so se ti konflikti med njima nadaljevali tudi kasneje. Zato še toliko težje razumem , kako lahko sodišče v Mariboru vse navedene osebe, dokaze, listine in predloge v zadevi Franc KANGLER tako ignorira? Sporočamo vam, da se bomo v Odboru 2015 borili do konca in ponovno začeli o ravnanjih sodnikov obveščati mednarodno strokovno javnost.   Očitno smo v Sloveniji iz dneva v dan priča hujšim kršitvam človekovih pravic, kot jih lahko beležimo v primeru Franc KANGLER in še v marsikaterem drugem primeru, katere bomo tudi prav tako kmalu posredovali v javnost.    ZA človekove pravice!                                                                     Željko VOGRIN                                                                Predsednik Odbora 2015   Priloge: -dopis Vrhovnega sodišča RS, z dne 07.06.2016, -notarsko overjana izjava Rudolf MOGE in Jožef JEROVŠEK, -ustavnopravno mnenje dr. Ciril RIBIČIČ.  (https://issuu.com/odbor2015/docs/ustavnopavnomnenjeoneodvisnostisodn)

ALI BO PREDSEDNIK VS RS BRANKO MASLEŠA KONČNO UKREPAL?

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 24.03.2016 Vrhovno sodišče RS Predsednik Branko MASLEŠA Tavčarjeva 9 1000 LJUBLJANA   Spoštovani predsednik gospod Branko MASLEŠA!   Najbrž vam pade kar mrak na oči, ko zagledate dopis našega odbora, v kolikor ga seveda sploh prejmete osebno v roke. Lahko bi rekli, da smo se že naveličali nenehnega pisanja ali pa bolje rečeno nenehnega opozarjanja na hujše kršitve zakonodaje, ki smo jim priča na vaših sodiščih, a bi s tem izničili naše osnovno poslanstvo, ki je ravno nasprotje tega in nas zavezuje k nenehnemu obveščanju kršitev človekovih pravic in preprečevanju le teh. Ne bomo se ponavljali kje, kdaj, zakaj, komu in predvsem kako so bile posamezne kršitve storjene, ker ste o vsem tem bili že (pre) večkrat obveščeni tako vi, kot vsi ostali pristojni za področje sodstva, policije in tožilstva. Na naš odbor se z vsakim dnem obrača vedno več ljudi, ki so žrtve slovenskega sistema na prej omenjenih področjih in nikakor ne moremo dojeti, da vi kot eden izmed najbolj pristojnih in odgovornih za tovrstno početje, ne storite popolnoma ničesar. Če je po vašem mnenju zakonodaja tista, ki vam preprečuje kakršnokoli poseganje in sankcioniranje tistih sodnikov, ki pri svojem delu ne spoštujejo najvišjih pravil znotraj sodstva oziroma v državi, potem upamo, da ste že tik pred tem, da v parlament posredujete zahtevo za spremembo oziroma odpravo takšnih zakonov. V naši državi ne moremo biti priča večji neumnosti od te, da sodnike, ki pri svojem delu ne upoštevajo predpisane zakonodaje, za to ne more ali bolje rečeno ne sme nihče kaznovati. Kar preprosto pomeni, da državljanke in državljane v Republiki Sloveniji nihče ne more ubraniti oziroma zaščititi pred sodnikom, ki v sodnem postopku ne spoštuje zakonodaje. Razumemo, da je odločitev sodnika nekaj v kar se ne sme posegati, nikakor pa ne razumemo, da so ti sodniki tako nedotakljivi, da se jih ne sme sankcionirati, v kolikor je ugotovljeno (argumentirano oziroma dokazano na podlagi veljavne zakonodaje), da svojega dela ne opravljajo v skladu z zakonodajo. Tega pa spoštovani Branko Masleša kot predsednik Vrhovnega sodišča ne bi smeli dopustiti. Sodišče bi moral biti prostor, kjer se išče resnica in ne doživlja krivica. Odbor 2015 je do danes obravnaval že kar 11. konkretnih in skrb zbujajočih kršitev človekovih pravic v primeru Franca KANGLERJA, storjenih s strani sodišča, policije in tožilstva v Mariboru. Kot primer vas želimo samo spomniti, da mi nikoli nismo zahtevali, da v primeru razsodbe okrajnega sodnika dr. Boštjana POLEGEKA zoper Franca KANGLERJA v primeru dodelitve službenega stanovanja, opravite nadzor zakaj se je sodnik odločil za takšno sodbo (pa čeprav se tudi tukaj najdejo vzročne zveze zakaj ravno sedem in ne recimo šest mesecev zaporne kazni; sodbo je kasneje Vrhovno sodišče razveljavilo), ker se pač kot vsi vemo ne sme posegati v njegovo neodvisnost pri odločanju. Zahtevali pa smo, da se Francu KANGLERJU sodi na podlagi veljavne Slovenske in Evropske zakonodaje in predvsem, da jo sodniki pri svojem delu spoštujejo, saj jih nenazadnje k temu zavezuje tudi zakon. In tukaj je zaznana prva velika nepravilnost, saj se je ob koncu prej omenjenega procesa izkazalo, da sodnik dr. Boštjan POLEGEK pri svojem delu ni bil nepristranski, saj je Francu KANGLERJU dal jasno vedeti, da ga je obsodil za to, ker predstavlja resno nevarnost, da se vrne v politično življenje (politična aktivnost pa je z zakonom zajamčena pravica vsakega državljana) ali bolje rečeno obsodil ga je za to, ker se ne strinja z njegovo politično aktivnostjo. Glede na razsežnost kršitev v primeru Franca KANGLERJA in ničelno odzivnost pristojnostnih v naši državi, smo enostavno bili prisiljeni pričeti o tovrstnem dogajanju obveščati mednarodne institucije in medije. Iz Evrope pa smo kar hitro dobili odziv oziroma sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) iz Strasbourga, (Application no. 11138/10), z dne 23. februar 2016 o pristojnostih, ki jih ima država, kadar prihaja do hujših kršitev človekovih pravic. Velikokrat ste nas že obvestili, da kot predsednik vrhovnega sodišča v odprte postopke ne smete posegati, zato vas ravno iz tega razloga obveščamo, da je sodišče v Strasbourgu sprejelo sodbo, kjer je razsodilo, da v primerih, ko prihaja do hujših kršitev človekovih pravic v odprtih postopkih, so dolžni oziroma morajo pristojni državni organi (med njimi tudi vi kot predsednik vrhovnega sodišča) storiti vse, da preprečijo nadaljnje kršenje človekovih pravic. Zato vas v skladu s sodbo ESČP pozivamo, da nemudoma povzamete vse ukrepe, da preprečite nadaljnje kršitve človekovih pravic v zadevi Franc Kangler. V naši 11. kršitvi človekovih pravic smo vas seznanili in vas opozorili da je policija brez odredbe v nasprotju s tretjim odstavkom 153. člena ZKP delala prepise telefonskih pogovorov in jih uporabljala, kar je razvidno iz zahteve takratnega šefa mariborskih kriminalistov Marjana FANKA. Da naše navedbe v zvezi s to kršitvijo držijo, nam je uspelo pridobiti zapisnik o zaslišanju priče kriminalista Zlatka KRAJNC z dne 15.03.2016. Zlatko KRAJNC je bil v zadevi Franc KANGLER omenjenega dne zaslišan pri preiskovalnem sodniku Slavku GAZVODI. V svoji izpovedi je kriminalist Zlatko KRAJNC potrdil, da v zadevi Franc KANGLER niso imeli odredbe za prepise pogovorov, kot to veleva tretji odstavek 153. člena ZKP.   Spoštovani predsednik, čudimo se da na izpoved kriminalista Zlatka KRAJNC preiskovalni sodnik Slavko GAZVODA ni odreagiral in zoper takšno delo kriminalistov ni povzel ukrepov, katere ima v postopku na razpolago (izločitev prepisov in drugih listin), ampak nadaljuje z zaslišanjem prič. Okrajni sodnik v Mariboru Slavko GAZVODA bi moral ukrepati zoper nezakonito delo kriminalistov, a tega ni storil. Pri preiskovalnemu sodniku Slavku GAZVODI je ob izpovedi o (nezakonitem) ravnanju kriminalista Zlatka KRAJNC in njegovih sodelavcev bil prisoten tudi okrožni državni tožilec Andrej KIRBIŠ. Okrožno državno tožilstvo v Mariboru na izpoved kriminalista in tudi na trditve obdolženega Franca KANGLERJA in njegovega zagovornika Marka BOŠNJAKA o nezakonitem delu kriminalistov ni imelo pripomb oziroma je na ta način na tiho soglašalo z nezakonitim početjem mariborskih kriminalistov. Sprašujemo se ali boste glede na ugotovljene hujše kršitve, ki so bile storjene s strani mariborskih kriminalistov, pozvali generalnega državnega tožilca dr. Zvonka FIŠERJA, k ukrepanju, saj njegov tožilec ni odreagiral na zaznane kršitve zakonodaje, katerim je bil priča ob zaslišanju kriminalista? Spoštovani predsednik ali se strinjate, da so s takšnim pričanjem kriminalista, kjer smo izvedeli, da je uradno pooblaščena oseba v nasprotju z ZKP-jem opravljala prepise pogovorov, podani vsi elementi uradno pregonljivega kaznivega dejanja? V naših kršitvah smo predhodno že opozarjali tudi na Pritrdilno ločeno mnenje ustavne sodnice dr. Jadranke SOVDAT, z dne 20.04.2015, kateremu se je pridružil tudi predsednik Ustavnega sodišča Miroslav MOZETIČ. V mnenju je zapisano, da morajo tožilci pri svojem delu v prvi vrsti spoštovati Ustavo ter varovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Prav tako je zapisano, da bi že tožilec moral pri svojem odločanju sankcionirati morebitne kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi bile povzročene z obtožnim aktom državnega tožilca. Očitno pa živimo v državi, kjer za hujše kršitve človekovih pravic s strani državnih organov, predvsem mislimo policije in tožilstva očitno nihče ni pristojen zato tudi generalni državni tožilec na naša obvestila o hujših kršitvah ne odreagira. Spoštovani predsednik vrhovnega sodišča, v kolikor je spoštovanje zakonodaje temeljno vodilo opravljanja vaše funkcije, vas pozivamo, da glede na novo predstavljena dejstva in okoliščine oziroma nove kršitve zaznane v primeru sojenja zoper Franca KANGLERJA ter predvsem sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, storite vse, da bo pravično sojenje, ki temelji na nepristranskosti sodnikov in spoštovanju zakonodaje imelo prostor za domovanje v demokratični Republiki Slovenije. Nihče nas več namreč ne more prepričati, da v sodnih postopkih zoper Franca KANGLERJA ni znakov političnega procesa ali bolje rečeno politične ter osebne diskreditacije.   ZA človekove pravice!                                                          Željko VOGRIN                                                         Predsednik Odbora 2015 PRILOGE: Prva stran sodbe ESČP z dne 23.02.2016 Dopis evropski komisarki za pravosodje (obvestilo za tujino v slovenskem jeziku) z dne     15.03.2016 Zapisnik o zaslišanju priče z dne 15.03.2016 11. kršitev človekovih pravic Odbora 2015 z dne 22.01.2016   POSLANO V VEDNOST: Generalni državni tožilec prof. dr. Zvonko FIŠER, Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Mag. Miroslav MOZETIČ, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1001 LJUBLJANA Mag. Nina BETETTO, podpredsednica Vrhovnega sodišča RS, Tavčarjeva 9, 1000 LJUBLJANA Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 LJUBLJANA Sodni svet, Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Državni zbor RS, Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, predsednik Branko GRIMS, Šubičeva ulica 4, 1102 LJUBLJANA Državni zbor RS, Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, predsednica Eva IRGL, Šubičeva ulica 4, 1102 LJUBLJANA Državni zbor RS, Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, predsednica mag. Lilijana KOZLOVIČ, Šubičeva ulica 4, 1102 LJUBLJANA Državni zbor RS, Odbor za pravosodje, predsednik Matjaž NEMEC, Šubičeva ulica 4, 1102 LJUBLJANA      

KRŠITVE ZOPER KANGLERJA POSLANE V EVROPO

OBVESTILO ZA JAVNOST Danes, 18.03.2016, smo ob 11. uri  na novinarski konferenci, ki je potekala v kavarni LUFT, medije seznanili s tem, da smo aktivno pristopili k internacionalizaciji kršenja človekovih pravic, ki smo jim priča v Sloveniji. O nezaslišanih, predvsem pa nehumanih kršitvah, ki se v konkretnem primeru dogajajo v Mariboru, smo v tem tednu obvestili evropsko varuhinjo človekovih pravic (The European Ombudsman Emily O'Reilly), evropsko komisarko za pravosodje (European Commissioner for Justice Věra Jourová), Evropsko agencijo za človekove pravice na Dunaju in še številne druge institucije, ki so znotraj Evropske unije zadolženi za človekove pravice in pravosodje. Pravkar pa smo pridobili sodbo evropskega sodišča (Strasbourg, št. 11138/10, z dne 23.02.2016), v kateri piše, da morajo državni organi ukrepati tudi zoper postopke, ki še tečejo na sodišču, v kolikor so v njih zaznane kršitve človekovih pravic. Več o tem boste izvedeli v naslednjem tednu.  ZA človekove pravice! Željko VOGRIN Predsednik Odbora 2015  

NEPOJMLJIVO KAKŠEN ODNOS DO ŽIVIH BITIJ, KI SE JIM REČE

Maribor, 23.02.2016 Vrhovno sodišče Republike Slovenije Branko MASLEŠA, predsednik Tavčarjeva 9 1000 LJUBLJANA   NEPOJMLJIVO KAKŠEN ODNOS DO ŽIVIH BITIJ, KI SE JIM REČE "ČLOVEK"...   Spoštovani!   Odbor 2015 včasih prejme kritiko, češ nenehno izpostavljate samo storjene kršitve človekovih pravic zoper določeno osebo. A pri tem vas želimo spomniti samo na nekaj. Morda res na prvi pogled zgleda, da poročamo samo o nezaslišanih, predvsem pa nehumanih kršitvah, ki so bile na sodiščih v Mariboru storjene Francu KANGLERJU. Ampak spoštovani predstavniki, ki ste tako ali drugače (so)odgovorni za takšno početje. Danes izmed vseh odgovornih še najbolj apeliramo na vas spoštovani Branko MASLEŠA, ki ste predsednik Vrhovnega sodišča in na vašo službeno dolžnost, ki se ji reče skrb za pravično, pošteno in nepristransko sojenje. Vi kot strokovnjak in odličen poznavalec prava bi morali naše obveščanje o hujših kršitvah človekovih pravic dojemati popolnoma drugače. Vsi naši dopisi, odprta pisma in konkretni pozivi posameznim institucijam, kar kričijo o tem, da v zgodbi zoper to eno osebo, za katero izpostavljamo kršitve, nastopa ogromno ljudi. Ogromno ljudi, ki imajo nazive; kriminalisti, tožilci in nenazadnje kot ključni akterji sodniki. Spoštovani predsednik Vrhovnega sodišča in vsi ostali pristojni, ti ljudje imajo tudi svoja imena in priimke. V kolikor bi se sedaj lotili poimenskega naštevanja le teh, bi zagotovo za to porabili kar nekaj časa in pa tudi prostora v tem dopisu. Pa tega ne bomo storili, ker smo vas o tem že (pre)večkrat obvestili. Da, takšno razsežnost kršenja oziroma zatiranja državnih pravil ima primer Franca KANGLERJA. In Odbor 2015 ne počne popolnoma ničesar drugega, kot pa da pristojne poziva k takojšnemu ukrepanju zoper osebe, ki kršijo zakonodajo, ne spoštujejo Ustave Republike Slovenije, kaj šele Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Navedene kršitve soustvarjajo tudi in predvsem uslužbenci na sodiščih, ki so udeleženi v teh kršitvah. Zaradi česar pa vas očitno ne boli preveč glava. Kljub našemu sedaj že več kot pol letnemu nenehnemu in glasnemu opozarjanju o »kriminalu«, ki se dogaja znotraj sodnih, tožilskih in policijskih vrst, vse do danes ni odreagiral nihče. Vsi se sklicujete na različne pravne podlage, češ postopek še teče in da se morajo najprej izkoristiti izredna pravna sredstva, zadeva ni v naši pristojnosti, nekateri celo nesramno zapišejo, da v posameznih postopkih nepravilnosti sploh niso zaznali. Če še vendarle nekako poskušamo razumeti, da na sodišču delajo ljudje, ki iz takšnih in drugačnih okoliščin ali preteklosti morebiti sploh tam ne bi smeli biti, pa nikakor ne moremo razumeti, da lahko ti ljudje, ki imajo v rokah usodo nekoga, ki se mu reče človek, pri svojem delu kršijo zakone, ki trenutno veljajo v naši državi. Kako lahko Slovenija dopušča tak sistem? Kako lahko vi dopuščate, da vaši uslužbenci kršijo na nek način tudi vaša pravila, zakone, itd.? Zakaj se sodnikom, ki »narobe razsodijo« nikoli nič ne zgodi? K pisanju tega dopisa, nas je spodbudil ravno članek časnika Večer, ki je bil objavljen v petek, 19. februarja 2016. Naj na tem mestu pohvalimo in čestitamo novinarki, ki je zbrala pogum in sploh upala objaviti članek, ki bo zagotovo »zbodel« celoten pravni sistem oziroma zaostril razmere na mariborskem sodišču. Že sam naslov članka ima zastrašujočo vsebino in daje grozovit pogled na (ne)profesionalnost sodnikov, predvsem pa njihovih nadrejenih v Mariboru: »Nadzori šele po novinarskih vprašanjih«. V kolikor vas naslednjih citat iz omenjenega članka ne bo pripravil do tega, da je pa sedaj morda res že skrajni čas, da pričnete ukrepati, potem je sodišče z vami na čelu izgubilo še zadnjo nit upanja za pravno državo:   »Šele ko smo pričeli poizvedovati, kaj je šlo narobe, da je iz kazenskega spisa izpuhtelo sedem fasciklov, ki so se pojavili v postopku zoper drugo osebo, in v Mariboru niti na tožilstvu niti na sodišču tega niso opazili, so pričeli iskati odgovorne za napako«. V Večeru se med drugimi sprašujejo, kje je sodnik sploh vzel podlago za obsodbo, če pa za to ni imel dokazov. Sodeč po tem procesu, ki je najbrž po pomoti pristal v javnosti, ugotavljamo, da ne sodniki, ne sodni senat in očitno tudi ne tožilci pri svojem delu sploh ne gledajo dokazov. Pa tukaj ne gre za to, da bi površno brali ali morda ne prebrali vsega, kar je zbrano kot dokazno gradivo. Na sodiščih v Mariboru se očitno pogovarjamo o tem, da nihče izmed omenjenih in definitivno tudi odgovornih, dokaznih predlogov niti ne »ošvrkne s pogledom«, kot to poroča časnik Večer. To je več kot malomarnost, to je skrajno neprimerno in sporoča grozovito sporočilo o verodostojnosti naših oziroma spoštovani predsednik vaših sodnikov. Ali boste tudi sedaj iskali kup izgovorov zakaj ne boste poiskali krivcev ali bolje rečeno glede na število javno predstavljenih kršitev, pod drobnogled vzeli celotno delo sodišč v Mariboru? Ali boste samo hladnokrvno rekli, da sta Alenka ZADRAVEC (predsednica sodišča) in Drago ŠKETA (vodja tožilstva) že odredila nadzor in raziskujeta kaj se je zgodilo? Časnik Večer poroča, da so nadzore odredili šele sedaj (februarja 2016), ko so o zadevi pričeli poizvedovati novinarji, kljub temu, da so za omenjeni »zaplet« vedeli že 02. novembra 2015. Izjemno žalostno in zastrašujoče pa je dejstvo, da so v Sloveniji novinarji tisti, ki (vsaj v določenih primerih) skrbijo za pravno državo, čeprav vsi skupaj zelo dobro vemo, čigavo delo je to. Odboru ob takšnih zgodbah iz mariborskih sodišč, ne samo da postane slabo, temveč nam hkrati postane kristalno jasno, zakaj lahko skoraj dnevno poročamo o kršenju zakonodaje in človekovih pravic, ki jih zakrivijo mariborski sodniki. Pozivamo Vrhovno sodišče RS, Varuha človekovih pravic, ministra za pravosodje, generalnega državnega tožilca, predsednika Odbora za pravosodje v državnem zboru in vse ostale pristojne, da v zvezi s tem primerom zavzamejo svoja stališča in ukrepajo zoper odgovorne.   ZA človekove pravice!                                Željko VOGRIN                                  Predsednik Odbora 2015 Priloga: -članek iz časnika Večer z dne, 19.02.2016 (dostopen preko spletne povezave: http://www.vecer.com/clanek/201602196189422)  Poslano po elektronski pošti: -          predsednik države RS, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji   Poslano po fizični pošti v vednost, da UKREPAJO: -naslov -Nina BETETTO, podpredsednica Vrhovnega sodišča RS, Tavčarjeva 9, 1000        LJUBLJANA in kandidatka za sodnico na ESČP -Generalni državni tožilec prof.dr. Zvonko FIŠER Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA -Minister mag. Goran KLEMENČIČ, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 LJUBLJANA -Ivan ŠELIH, namestnik Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 LJUBLJANA -Matjaž NEMEC, predsednik Odbora za pravosodje, Državni zbor RS, Šubičeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA -Sodni svet, Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA -    -Slovensko sodniško društvo, Tavčarjeva 9, 1000 LJUBLJANA

SODNICA RAZSODILA NA PODLAGI NAKLJUČIJ

Maribor, 27.01.2016 SODNICA ALENKA GOLČER RAZSODILA NA PODLAGI NAKLJUČIJ  OBVESTILO ZA JAVNOST Niti štiriindvajset ur ni minilo odkar je Franc KANGLER lahko vsaj s kančkom olajšanja zakorakal s sodišča v Mariboru, kjer se je 25.01.2016, z zavrnilno sodbo zaključila zadeva »Radarji«, že ga je dan za tem dočakala nova razsodba, v kateri ga je sodnica Alenka GOLČER v zadevi »Zaposlitev Astrid BAH« obsodila na pogojno kazen sedmih mesecev s poskusno dobo dveh let. Marsikdo ni razumel zakaj se Franc KANGLER ob umiku obtožnice v zadevi »Radarji« ni mogel veseliti razpleta, ki smo mu bili priča. Danes, dan po dveh izjemno napornih dneh, ki ju je Franc KANGLER preživel na sodišču, ponovno razumemo marsikaj. Najbrž gre za povsem, kot bi rekla sodnica Alenka GOLČER, naključen scenarij, ki se odvija na mariborskem sodišču. Najbrž je bilo naključje, da je prejšnji teden omenjena sodnica »zbolela« in se je zaključek tega procesa prestavil v ta teden, dan za tem, ko se je zaključila zadeva z radarji. Dvema zaključenima sodnima procesoma, med katerima ne mine niti štiriindvajset ur, se najbrž ne more reči drugače, če se izrazimo v stilu omenjene sodnice, kot pa popolno naključje. V Odboru 2015 smo umik obtožnice v zadevi »Radarji« sprejeli s previdnim pozitivnim presenečenjem, saj smo se zavedali, da naše poslanstvo opozarjanja o kršenju človekovih pravic še zdaleč ni doseglo želenega cilja. Naše delo ni biti srečen oziroma zadovoljen, če sodišče oziroma tožilstvo naredita nekaj, kar je za strokovno plat Slovenske zakonodaje samoumevno. Naše poslanstvo bo izpolnjeno šele takrat, ko do sodnih postopkov, ki nimajo zadostne vsebine niti v obtožnici, kaj šele tekom samega sodnega procesa, sploh ne bo prihajalo. Vsi pristojni organi, katere obveščamo o ugotovljenih izjemno spornih in nenavadnih kršitvah človekovih pravic ter nespoštovanju Ustave in ostalih zakonov, zadevo preberejo in nato ali jo odložijo v predal, češ v delo sodnikov se ne moremo spuščati ali pa samo čakajo, kaj se bo zgodilo. Spoštovani, medtem, ko vsi samo čakate na razplet dogodkov, je bil Franc KANGLER včeraj ponovno brez enega samega dokaza, obsojen. Obsodila ga je sodnica Alenka GOLČER, katera ni želela sprejeti niti enega dokaznega predloga Kanglerjeve obrambe. Obsodila ga je sodnica, ki je med razsodbo dejala, da je bilo v tem primeru preveč naključij. Ne najdemo besede, ki bi lahko primerno izrazila našo zares izjemno zgroženost nad takšnim ravnanjem sodnice. Kot, da sodnica še nikoli ni slišala za Ustavo Republike Slovenije. Kot, da sodnica še nikoli ni slišala o tem, kako se razsodi v primeru, če ne obstajajo dokazi za posamezno nezakonito ravnanje ali če obstaja dvom. Sodnica Alenka GOLČER je ustvarila nova pravila, po katerih se sodi na podlagi NAKLJUČIJ! Dr. Marko BOŠNJAK, odvetnik Franca KANGLERJA je včerajšnji razplet na sodišču komentiral tako: »Meni se vse skupaj zdi kot en ogromen deja vu. Nekaj podobnega smo videli maja 2013, ko je sodišče ravno tako obsodilo KANGLERJA na podlagi neustavnega, nezakonitega postopka. V tej zadevi je bilo narobe vse. Sodišče ni želelo, da bi se ugotovila dejstva, predlagali smo številne dokaze, a sodišča to ni zanimalo«. V torek, 26. januarja 2016, je z razsodbo sodnice Alenke GOLČER na Okrajnem sodišču v Mariboru ponovno padala pravna država. V Odboru 2015 smo zelo presenečeni, začudeni, predvsem pa zaskrbljeni nad odločitvijo sodnice Alenke GOLČER v zadevi »Zaposlitev Astrid BAH« zoper obdolženega Franca KANGLERJA in Tanjo VINDIŠ FURMAN. V odboru smo predhodno v tej zadevi (pre)večkrat opozarjali na dokazne predloge, ki jih je v spis predlagal specialist kazenskega prava dr. Marko BOŠNJAK. Ne moremo razumeti, da sodnica Alenka GOLČER, kljub našim opozorilom, predvsem pa opozorilom obrambe obdolženih, ni sledila niti enemu dokaznemu predlogu dr. BOŠNJAKA. Še toliko bolj bode v oči to, da sodnica ni upoštevala ustavnopravnega menja dr. Cirila RIBIČIČA, katero nedvomno potrjuje, da gre v tem primeru za hujšo kršitev sodnikove pristranskosti. RIBIČIČ je v ustavnopravnem mnenju ugotovil, da je sodnik Janez ŽIROVNIK odrejal prisluhe za Franca KANGLERA, čeprav bi se v tem postopku moral izločiti. A tega ni storil. Sprašujemo se zakaj sodnica Alenka GOLČER ni želela zaslišati bivših poslancev Rudolfa MOGETA in Jožefa JEROVŠKA? Kako je mogoče, da sodnica ni želela zaslišati bivšega poslanca Franca PUKŠIČA, ki bi kot priča lahko povedal marsikaj. Morda celo preveč, pa ga zato ni bilo? Obramba Franca KANGLERJA je predlagala tudi zaslišanje bivšega tožilca Borisa MARČIČA in kriminalista Aleksandra GERŠOVNIKA, pa sodnici tudi te priče niso ugajale. V Mariboru smo ponovno priča sojenju, kjer je sodnica enostransko upoštevala samo dokaze tožilstva, dokazov obrambe Franca KANGLERJA in Tanje VINDIŠ FURMAN pa ni sprejela. Vsi, ki so pričali na tem sojenju, tudi tisti ki jih je predlagalo mariborsko tožilstvo, so povedali dejstva, ki so govorila v prid obdolženima, pa ju je sodnica vseeno obsodila za povsem zakonito izpeljan razpis za zaposlitev. Sodnica, ki svojo sodbo utemeljuje na podlagi naključij, po našem prepričanju več ne bi smela opravljati sodniško neodvisne, nepristranske funkcije. Sodnico in vso ostalo javnost sprašujemo kje so dokazi, ki dokazujejo, da je Franc KANGLER naročil Tanji VINDIŠ FURMAN, da naj pripravi razpis in nekoga zaposli, kot to trdita mariborsko tožilstvo in sodnica? Nikjer ni definirano kje, kdaj in na kakšen način je Franc KANGLER storil kaznivo dejanje, pa je zanj vendarle bil obsojen. Nikjer ni opredeljeno kako je bilo kaznivo dejanje storjeno ali preko SMS sporočila ali preko pogovora ali morda preko elektronske pošte? Nikjer ničesar, zgolj indici, splet okoliščin in naključja, ki so po novem temeljna podlaga za obsodbo. Ali res mariborska okrajna sodnica Alenka GOLČER verjame, da bo ta sodba vzdržala presojo na Višjem sodišču v Mariboru? Ali res sodnico Okrajnega sodišča v Mariboru Alenko GOLČER ni zanimalo zakaj je takratni šef mariborskih kriminalistov, sedaj aktualni generalni direktor policije Marjan FANK, brez odredbe v nasprotju s četrtim odstavkom 153. člena ZKP, naročil prepise prisluhov? Ali sodnica Alenka GOLČER res dela z roko v roki z mariborskimi kriminalisti in tožilstvom? Odbor 2015 poziva vse odgovorne, da zoper takšen način sojenja, ukrepajo. Še posebej pozivamo Varuhinjo človekovih pravic, da čim prej povzame določene ukrepe in prepreči nadaljnje kršenje človekovih pravic.   ZA človekove pravice!                                                                    Željko VOGRIN                   Predsednik Odbora 2015

Odkrite nepravilnosti na tožilstvu in policiji

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 22.01.2016 11. kršitev človekovih pravic Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval 11. kršitev človekovih pravic v zadevi Franc KANGLER. Pri postopkih v zadevi Franc KANGLER, ki se vodijo na Okrajnem, Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru, prihaja do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist). Razkrivamo nepravilnosti, ki so jih zoper Franca KANGLERJA storili na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in Policijski upravi Maribor – Sektor kriminalistične policije. Dne 20.01.2016 je v Državnem zboru Republike Slovenije na Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti potekala seja, na kateri so obravnavali sum zlorabe pravosodja v politične namene (možen ogled posnetka preko naslednje spletne povezave: http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174383469). Franc KANGLER je na tej seji predstavil kar nekaj konkretnih navedb o nezakonitem delu policije, ki so se med drugimi nanašale tudi na delo sedaj aktualnega generalnega direktorja policije Marjana FANKA. V Odboru 2015 smo ob ponovnem pregledu naše dokumentacije ugotovili, da je Marjan FANK Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru podal pobudo za nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem za Franca KANGLERJA in ostale. Pod dokument s številko 2340-9/08-24, z dne 15.03.2009, se je kot takratni šef mariborskih kriminalistov tudi podpisal. Iz priloženih dokumentov je jasno razvidno, da je Marjan FANK k pobudi priložil 75 prepisov pogovorov in SMS sporočil, čeprav je vedel in se zavedal, da za prepise SMS sporočil in pogovorov nima odredbe preiskovalnega sodnika, kot to veleva tretji odstavek 153. člena ZKP v povezavi s šestim odstavkom 84. člena ZKP. Marjan FANK je kot odgovorna oseba zavestno storil nezakonito dejanje, saj je globoko posegel v zajamčene človekove pravice Franca KANGLERJA in ostalih. V Odboru 2015 smo zgroženi predvsem pa zaskrbljeni nad izjavo, ki jo je dne 09.10.2015, podal generalni direktor policije Marjan FANK v časniku VEČER.  S to izjavo je potrdil, da so kriminalisti v zadevi Franc KANGLER prepise pogovorov delali sproti. Citat Marjana FANKA iz članka v časniku VEČER: »V vsej zgodovini prikritih preiskovalnih ukrepov se predlogu za podaljšanje izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov priložijo prepisi, saj drugače ne tožilec ne sodnik ne moreta odločati o razlogih za podaljšanje ukrepa«. V nadaljevanju je še dejal, da tako zahtevajo preiskovalni sodniki večinoma brez odredbe. Zelo smo zaskrbljeni nad takšno izjavo prvega moža policije, saj je javno priznal, da v zadevi Franc KANGLER ni bilo odredbe preiskovalnega sodnika za prepise zvočnih posnetkov, oziroma prisluhov in da je to bila stalna praksa. V kolikor je takšno prakso Marjan FANK iz Policijske uprave Maribor prenesel na Generalno policijsko upravo naj poudarimo, da je le ta protizakonita, škodljiva, predvsem pa kazniva. Gre namreč za ukrepe, ki posegajo v ustavno varovane človekove pravice in temeljne svoboščine, na kar mora biti družba posebej občutljiva in pozorna. Kako je mogoče, da generalni direktor policije svojo odgovornost prenaša na preiskovalne sodnike? Kot da ne bi vedel, da preiskovalni sodniki dobro poznajo določilo tretjega odstavka 153. člena ZKP, ki določa, da lahko le preiskovalni sodnik  odredi, naj se zvočni posnetek v celoti ali deloma prepiše. Prepis  v skladu s šestim odstavkom 84. člena ZKP mora preiskovalni sodnik pregledati, potrditi in priključiti k zapisniku o opravljenem dejanju. V Odboru 2015 smo prav tako ugotovili, da je policija v zvezi s prisluhi podala poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru, dne 23.07.2010, katerega je podpisal takratni vodja Sektorja kriminalistične policije v Mariboru Janez LOVREC. Policija je poročilu priložila kopije DVD-jev in prepise pomembnih pogovorov. Takratna vodja Mariborskega tožilstva Elizabeta GYŐRKŐS je celotno gradivo dne 26.07.2010, odstopila preiskovalnemu sodniku mag. Janezu ŽIROVNIKU v preizkus gradiva zbranega z ukrepi, skupaj s poročilom Policijske uprave Maribor – Sektor kriminalistične policije. Kljub temu, da je preiskovalni sodnik mag. Janez ŽIROVNIK opravil preizkus omenjenega gradiva, ni ugotovil, da so h gradivu bile priložene kopije DVD-jev, čeprav bi po zakonu morali biti priloženi originali. Prav tako preiskovalni sodnik ni bil pozoren na sporne fascikle prepisov pogovorov v zadevi Franc KANGLER in drugi, saj policija za tovrstne prepise ni imela odredbe. Že v naši 5. kršitvi smo ugotovili, da so pripadniki Mariborskih kriminalistov Zlatko KRAJNC, Janez LOVREC, Robert MUNDA in drugi vedeli in se zavedali, da ne smejo posedovati prepisov SMS sporočil in pogovorov ter da morajo pri svojem delu spoštovati tudi svoje interno navodilo št. 2340-108/2010/3 z dne, 16.09.2010, ki v 49. členu opredeljuje: »da se izsledki pridobljeni s tehničnimi sredstvi pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov odstopijo državnemu tožilcu v originalu in v celoti«. Iz navedenih in priloženih dokumentov je razvidno, da je sedaj aktualni generalni direktor policije Marjan FANK, ki je bil v tem času predstojnik kriminalistične službe v Mariboru, globoko kršil določila tretjega odstavka 153. člena ZKP, za kar je po našem prepričanju kazensko, materialno in odškodninsko odgovoren. Odbor 2015 zahteva, da Okrajno, Okrožno in Višje sodišče v Mariboru sledijo dokaznim predlogom KANGLERJEVEGA zagovornika dr. Marka BOŠNJAKA in upoštevajo vse predpise (ZKP, KZ in Zakon o sodiščih) ter v bodoče ravnajo v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Odbor pričakuje, da bodo sodišča še posebej dosledno spoštovala določbe ZKP-ja in sicer šesti odstavek 84. člena, četrti odstavek 154. člena ter  tretji odstavek 153. člena. Odbor 2015 prav tako od pristojnih organov pričakuje, da bodo zoper navedene kršitve ustrezno, predvsem pa pravočasno ukrepali.   ZA človekove pravice!                                             Željko VOGRIN                                            Predsednik Odbora 2015 Priloga: -          dokument policije z dne 15.03.2009, številka dokumenta 2340-9/08-24 -          članek iz časnika Večer z dne 09.10.2015   Poslano: -          predsednik države RS, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji

USTAVNOPRAVNO MNENJE DR. CIRILA RIBIČIČA

Maribor, 10.12.2015 USTAVNOPRAVNO MNENJE DR. CIRILA RIBIČIČA V Odboru 2015 smo obravnavali Ustavnopravno mnenje o neodvisnosti sodnikov in zasliševanju obremenilnih prič prof. dr. Cirila RIBIČIČA. To mnenje je potrditev, da naše delo, ki se odraža v opozarjanju pristojnih ter odgovornih ljudi zoper posamezne kršitve človekovih pravic, vendarle ni politično obarvano, temveč izhaja iz globokih kršitev zakonodaje ter človekovih pravic v kazenskih postopkih, ki se vodijo zoper Franca KANGLERJA. To je sedaj v svojem mnenju potrdil tudi bivši ustavni sodnik prof. dr. Ciril RIBIČIČ, ki ugotavlja, da je v zadevi Franc KANGLER prišlo do hujših kršitev človekovih pravic in svoboščin ter do hujše kršitve šestega člena EKČP. V Odboru 2015 smo do sedaj obravnavali ter javnost in za to pristojne obvestili o desetih kršitvah človekovih pravic, katerih navedbe je ustavnopravni strokovnjak prof. dr. Ciril RIBIČIČ v  svojem mnenju v celoti potrdil.  Prof. dr. Ciril RIBIČIČ je v svojem mnenju med drugimi zapisal: »Gre za grobo in zavestno kršitev pravice Franca KANGLERJA do neodvisnega, nepristranskega sodnika, brez katere ne moremo govoriti niti o poštenem kaj šele o pravičnem sojenju«. V Odboru 2015 pričakujemo, da bosta predsednik Vrhovnega sodišča RS Branko MASLEŠA in njegova podpredsednica mag. Nina BETETTO storila vse, da preprečita nadaljnje kršenje človekovih pravic in svoboščin Francu KANGLERJU ter vsem ostalim v postopku. Naše pričakovanje je toliko večje, saj je podpredsednica Vrhovnega sodišča v tem trenutku ena izmed treh kandidatov za evropskega sodnika za človekove pravice. Za nekoga, ki se bori za človekove pravice na evropski ravni, bi bilo izjemno nenavadno, da bi v svoji lastni državi ali bolje rečeno v svojem uradu, kjer deluje z vsemi pooblastili (VSRS), dopuščal ravno kršenje človekovih pravic. Ustavnopravno mnenje prof. dr. Cirila RIBIČIČA si lahko preberete na spodaj navedeni spletni povezavi. http://issuu.com/odbor2015/docs/ustavnopavnomnenjeoneodvisnostisodn  ZA človekove pravice!                                                     Željko VOGRIN                                                    Predsednik Odbora 2015

Spremljevalci

KOLEDAR DOGODKOV

Aktualno

NEPREBOJEN ZID KOMUNIZMA

NEPREBOJEN ZID KOMUNIZMA  Na internetu sem v »Večeru« z dne 12.11.2016  zasledil objavljeni članek novinarke Vanesse Čokl »Kanglerju zapor odpadel, Karakašu bo vrhovno sodišče?«  Mislim, da je nujno, da v zvezi s tem člankom opozorim na sodelovanje g. mag. Aleksandra Karakaša kot predsednika senata Višjega sodišča v Mariboru v kazenski zadevi II. Kp 43392/2010, v kateri je ta senat dne 28.05.2014 potrdil oprostilno sodbo v kazenskem postopku zoper general majorja takratne JLA Vlada Trifunovića  za očitana huda kazniva dejanja vojnega hudodelstva zoper civilno prebivalstvo v zvezi z agresijo takratne JLA  v letu 1991 na področju Gornje Radgone. V tem takratnem zločinskem napadu JLA na R Slovenijo je Vlado Trifunović (v skladu z zahtevo takratnega generala JLA Konrada Kolška) napotil tankovske vojaške enote iz Karlovca, da prevzamejo tamkajšnji mejni prehod z Avstrijo  ( ter, kot izhaja iz njegovega strogo zaupnega dokumenta »Ukaz za delovanje in postopek ponoči« z dne 29./30.06.1991, tudi s ciljem deblokiranja vojaških kasarn, ki so jih pasivizirale slovenske enote teritorialne obrambe in policije, ter napovedjo obračuna s pripadniki takratne slovenske Vlade in političnimi zagovorniki preloma z ostanki takratne SFRJ oziroma Miloševićevo Veliko Srbijo).  Navedena oprostilna sodba zoper navedenega generala takratne JLA je pravni škandal brez primere.  Po tej sodbi, ki v celoti zanemarja dejansko stanje v takratni razpadli SFRJ (na območju katere – tudi v Sloveniji - spomnimo se samo dogodkov v Pekrah ! – je že pred junijem 1991 prihajalo do popolnoma samovoljnih kriminalnih napadov s strani takratne JLA), naj bi bil vdor oboroženih enot JLA s tanki in oklepniki na območje R Slovenije legalno dejanje?! Če absurdnosti tega stališča ne pripišemo popolnemu nepoznavanju takratnih političnih razmer v SFRJ (v katerih je n.pr. – samo da spomnimo – takratni srbski »vodž« Milošević poniževalno ignoriral takratnega Predsednika takratnega Predsedstva takratne SFRJ g. dr. Janeza Drnovška, n.pr. v Gazimestanu idr. , ter ko niti po vztrajnih poskusih srbskega političnega vodstva takratno edino pristojno telo za uporabo vojske, t.j. takratno Predsedstvo SFRJ ni sprejelo sklepa o vojaškem posredovanju za ohranitev SFRJ ter so enote JLA vdrle v Slovenijo na podlagi samovoljnega, protipravnega sklepa takrat že razpadajočega ZIS in General štaba- primerjaj zapis generala Zabreta z dne 16.9.1995 !), potem ostaja le zaključek, da to sodišče šteje postopek konstituiranja samostojne slovenske države kot samovoljen protipraven akt ( Vlade in večinskega dela takratnega tridomnega Državnega zbora oziroma DEMOS-a, pogojno pa tudi takratnega slovenskega Predsedstva - čeprav marsikateri indici kažejo, da naj bi bila v njem – izvzemši g. Ivana Omana – prisotna možnost dvojne igre). To pomeni, da smo po stališču navedene oprostilne sodbe za generala JLA Trifunovića (kasneje pa tudi za polkovnika JLA Popova) člani Demosove Vlade in Demosovi poslanci z odločitvijo o prelomu s komunizmom in takratno SFRJ pod vodstvom zločinske Miloševičeve klike zagrešili eno izmed najhujših kaznivih dejanj.  To stališče nam posredno, a nedvoumno sporočata obe v navedeni kazenski zadevi inkriminirani sodišči  t.j. Okrožno sodišče v Murski Soboti in Višje sodišče v Mariboru. Očitno je, da imamo v našem pravosodju, t.j. sodstvu in tožilstvu, zelo velik problem. Popolnoma nesprejemljivo je, da se Sodni svet – namesto, da bi se intenzivno poglobil v razčiščevanje, katere sodnice in sodniki iz prejšnjega režima glede na njihove odločitve in delo v komunistični preteklosti sploh lahko še uživajo zaupanje za opravljanje sodniške funkcije (enako pa tudi minister za pravosodje glede državnih tožilcev) –  popolnoma neprimerno odziva na odločitev pristojnega organa Državnega zbora. Ustrezen odgovor mu je poleg politične opozicije dala tudi vodja poslanske skupine SMC ga. dr. Simona Kustec Lipicer. Gre za zakonsko pristojnost Državnega zbora (v prihodnosti bi bila mogoče lahko pristojnost Predsednika države) in popolnoma nerazumljivo je, kako se je Sodni svet na to odzval. Dilema, ki jo odpira z navajanjem nevarnosti, da bo zaradi takšne pristojnosti Državnega zbora prišlo do všečnega sojenja vsakokratni oblasti, je na zelo trhlih nogah.  Neodvisnost sojenja zagotavlja sodnikom predvsem njihov trajni mandat. Možnost nepristranskega imenovanja in napredovanja sodnikov v primerih, ko o tem odloča Državni zbor, pa je rešljiva (med drugim) s pogojem predpisane kvalificirane večine odločanja.  Poleg tega je vsakokratna politična oblast danes – za razliko od preteklosti, v kateri je sodstvo očitno še močno zasidrano – na preizkušnji najmanj vsaka štiri leta. Tisto, kar resnično predstavlja nevarnost demokratičnemu in strokovnemu razvoju našega pravosodja, je predvsem vse do danes neizvršena lustracija – nujna kadrovska prenova glede na pretekli avtoritarni politični režim. Režim, v katerem je bilo sodstvo, dekla politike.   Ingo Falk Pasch Wallersberg, nekdanji odvetnik Dne, 13. novembra 2016 smo prejeli spodaj zapisano sporočilo, ki je bilo poslano tudi medijem ter najvišjim, predvsem pa pristojnim posameznikom v naši državi. Obvestilo objavljamo v celoti, z namenom, da se tovrstno početje, enkrat za vedno konča!      ZA človekove pravice! Odbor 2015

ALI BO PREDSEDNIK VS RS BRANKO MASLEŠA KONČNO UKREPAL?

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 24.03.2016 Vrhovno sodišče RS Predsednik Branko MASLEŠA Tavčarjeva 9 1000 LJUBLJANA   Spoštovani predsednik gospod Branko MASLEŠA!   Najbrž vam pade kar mrak na oči, ko zagledate dopis našega odbora, v kolikor ga seveda sploh prejmete osebno v roke. Lahko bi rekli, da smo se že naveličali nenehnega pisanja ali pa bolje rečeno nenehnega opozarjanja na hujše kršitve zakonodaje, ki smo jim priča na vaših sodiščih, a bi s tem izničili naše osnovno poslanstvo, ki je ravno nasprotje tega in nas zavezuje k nenehnemu obveščanju kršitev človekovih pravic in preprečevanju le teh. Ne bomo se ponavljali kje, kdaj, zakaj, komu in predvsem kako so bile posamezne kršitve storjene, ker ste o vsem tem bili že (pre) večkrat obveščeni tako vi, kot vsi ostali pristojni za področje sodstva, policije in tožilstva. Na naš odbor se z vsakim dnem obrača vedno več ljudi, ki so žrtve slovenskega sistema na prej omenjenih področjih in nikakor ne moremo dojeti, da vi kot eden izmed najbolj pristojnih in odgovornih za tovrstno početje, ne storite popolnoma ničesar. Če je po vašem mnenju zakonodaja tista, ki vam preprečuje kakršnokoli poseganje in sankcioniranje tistih sodnikov, ki pri svojem delu ne spoštujejo najvišjih pravil znotraj sodstva oziroma v državi, potem upamo, da ste že tik pred tem, da v parlament posredujete zahtevo za spremembo oziroma odpravo takšnih zakonov. V naši državi ne moremo biti priča večji neumnosti od te, da sodnike, ki pri svojem delu ne upoštevajo predpisane zakonodaje, za to ne more ali bolje rečeno ne sme nihče kaznovati. Kar preprosto pomeni, da državljanke in državljane v Republiki Sloveniji nihče ne more ubraniti oziroma zaščititi pred sodnikom, ki v sodnem postopku ne spoštuje zakonodaje. Razumemo, da je odločitev sodnika nekaj v kar se ne sme posegati, nikakor pa ne razumemo, da so ti sodniki tako nedotakljivi, da se jih ne sme sankcionirati, v kolikor je ugotovljeno (argumentirano oziroma dokazano na podlagi veljavne zakonodaje), da svojega dela ne opravljajo v skladu z zakonodajo. Tega pa spoštovani Branko Masleša kot predsednik Vrhovnega sodišča ne bi smeli dopustiti. Sodišče bi moral biti prostor, kjer se išče resnica in ne doživlja krivica. Odbor 2015 je do danes obravnaval že kar 11. konkretnih in skrb zbujajočih kršitev človekovih pravic v primeru Franca KANGLERJA, storjenih s strani sodišča, policije in tožilstva v Mariboru. Kot primer vas želimo samo spomniti, da mi nikoli nismo zahtevali, da v primeru razsodbe okrajnega sodnika dr. Boštjana POLEGEKA zoper Franca KANGLERJA v primeru dodelitve službenega stanovanja, opravite nadzor zakaj se je sodnik odločil za takšno sodbo (pa čeprav se tudi tukaj najdejo vzročne zveze zakaj ravno sedem in ne recimo šest mesecev zaporne kazni; sodbo je kasneje Vrhovno sodišče razveljavilo), ker se pač kot vsi vemo ne sme posegati v njegovo neodvisnost pri odločanju. Zahtevali pa smo, da se Francu KANGLERJU sodi na podlagi veljavne Slovenske in Evropske zakonodaje in predvsem, da jo sodniki pri svojem delu spoštujejo, saj jih nenazadnje k temu zavezuje tudi zakon. In tukaj je zaznana prva velika nepravilnost, saj se je ob koncu prej omenjenega procesa izkazalo, da sodnik dr. Boštjan POLEGEK pri svojem delu ni bil nepristranski, saj je Francu KANGLERJU dal jasno vedeti, da ga je obsodil za to, ker predstavlja resno nevarnost, da se vrne v politično življenje (politična aktivnost pa je z zakonom zajamčena pravica vsakega državljana) ali bolje rečeno obsodil ga je za to, ker se ne strinja z njegovo politično aktivnostjo. Glede na razsežnost kršitev v primeru Franca KANGLERJA in ničelno odzivnost pristojnostnih v naši državi, smo enostavno bili prisiljeni pričeti o tovrstnem dogajanju obveščati mednarodne institucije in medije. Iz Evrope pa smo kar hitro dobili odziv oziroma sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) iz Strasbourga, (Application no. 11138/10), z dne 23. februar 2016 o pristojnostih, ki jih ima država, kadar prihaja do hujših kršitev človekovih pravic. Velikokrat ste nas že obvestili, da kot predsednik vrhovnega sodišča v odprte postopke ne smete posegati, zato vas ravno iz tega razloga obveščamo, da je sodišče v Strasbourgu sprejelo sodbo, kjer je razsodilo, da v primerih, ko prihaja do hujših kršitev človekovih pravic v odprtih postopkih, so dolžni oziroma morajo pristojni državni organi (med njimi tudi vi kot predsednik vrhovnega sodišča) storiti vse, da preprečijo nadaljnje kršenje človekovih pravic. Zato vas v skladu s sodbo ESČP pozivamo, da nemudoma povzamete vse ukrepe, da preprečite nadaljnje kršitve človekovih pravic v zadevi Franc Kangler. V naši 11. kršitvi človekovih pravic smo vas seznanili in vas opozorili da je policija brez odredbe v nasprotju s tretjim odstavkom 153. člena ZKP delala prepise telefonskih pogovorov in jih uporabljala, kar je razvidno iz zahteve takratnega šefa mariborskih kriminalistov Marjana FANKA. Da naše navedbe v zvezi s to kršitvijo držijo, nam je uspelo pridobiti zapisnik o zaslišanju priče kriminalista Zlatka KRAJNC z dne 15.03.2016. Zlatko KRAJNC je bil v zadevi Franc KANGLER omenjenega dne zaslišan pri preiskovalnem sodniku Slavku GAZVODI. V svoji izpovedi je kriminalist Zlatko KRAJNC potrdil, da v zadevi Franc KANGLER niso imeli odredbe za prepise pogovorov, kot to veleva tretji odstavek 153. člena ZKP.   Spoštovani predsednik, čudimo se da na izpoved kriminalista Zlatka KRAJNC preiskovalni sodnik Slavko GAZVODA ni odreagiral in zoper takšno delo kriminalistov ni povzel ukrepov, katere ima v postopku na razpolago (izločitev prepisov in drugih listin), ampak nadaljuje z zaslišanjem prič. Okrajni sodnik v Mariboru Slavko GAZVODA bi moral ukrepati zoper nezakonito delo kriminalistov, a tega ni storil. Pri preiskovalnemu sodniku Slavku GAZVODI je ob izpovedi o (nezakonitem) ravnanju kriminalista Zlatka KRAJNC in njegovih sodelavcev bil prisoten tudi okrožni državni tožilec Andrej KIRBIŠ. Okrožno državno tožilstvo v Mariboru na izpoved kriminalista in tudi na trditve obdolženega Franca KANGLERJA in njegovega zagovornika Marka BOŠNJAKA o nezakonitem delu kriminalistov ni imelo pripomb oziroma je na ta način na tiho soglašalo z nezakonitim početjem mariborskih kriminalistov. Sprašujemo se ali boste glede na ugotovljene hujše kršitve, ki so bile storjene s strani mariborskih kriminalistov, pozvali generalnega državnega tožilca dr. Zvonka FIŠERJA, k ukrepanju, saj njegov tožilec ni odreagiral na zaznane kršitve zakonodaje, katerim je bil priča ob zaslišanju kriminalista? Spoštovani predsednik ali se strinjate, da so s takšnim pričanjem kriminalista, kjer smo izvedeli, da je uradno pooblaščena oseba v nasprotju z ZKP-jem opravljala prepise pogovorov, podani vsi elementi uradno pregonljivega kaznivega dejanja? V naših kršitvah smo predhodno že opozarjali tudi na Pritrdilno ločeno mnenje ustavne sodnice dr. Jadranke SOVDAT, z dne 20.04.2015, kateremu se je pridružil tudi predsednik Ustavnega sodišča Miroslav MOZETIČ. V mnenju je zapisano, da morajo tožilci pri svojem delu v prvi vrsti spoštovati Ustavo ter varovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Prav tako je zapisano, da bi že tožilec moral pri svojem odločanju sankcionirati morebitne kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi bile povzročene z obtožnim aktom državnega tožilca. Očitno pa živimo v državi, kjer za hujše kršitve človekovih pravic s strani državnih organov, predvsem mislimo policije in tožilstva očitno nihče ni pristojen zato tudi generalni državni tožilec na naša obvestila o hujših kršitvah ne odreagira. Spoštovani predsednik vrhovnega sodišča, v kolikor je spoštovanje zakonodaje temeljno vodilo opravljanja vaše funkcije, vas pozivamo, da glede na novo predstavljena dejstva in okoliščine oziroma nove kršitve zaznane v primeru sojenja zoper Franca KANGLERJA ter predvsem sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, storite vse, da bo pravično sojenje, ki temelji na nepristranskosti sodnikov in spoštovanju zakonodaje imelo prostor za domovanje v demokratični Republiki Slovenije. Nihče nas več namreč ne more prepričati, da v sodnih postopkih zoper Franca KANGLERJA ni znakov političnega procesa ali bolje rečeno politične ter osebne diskreditacije.   ZA človekove pravice!                                                          Željko VOGRIN                                                         Predsednik Odbora 2015 PRILOGE: Prva stran sodbe ESČP z dne 23.02.2016 Dopis evropski komisarki za pravosodje (obvestilo za tujino v slovenskem jeziku) z dne     15.03.2016 Zapisnik o zaslišanju priče z dne 15.03.2016 11. kršitev človekovih pravic Odbora 2015 z dne 22.01.2016   POSLANO V VEDNOST: Generalni državni tožilec prof. dr. Zvonko FIŠER, Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Mag. Miroslav MOZETIČ, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1001 LJUBLJANA Mag. Nina BETETTO, podpredsednica Vrhovnega sodišča RS, Tavčarjeva 9, 1000 LJUBLJANA Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 LJUBLJANA Sodni svet, Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Državni zbor RS, Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, predsednik Branko GRIMS, Šubičeva ulica 4, 1102 LJUBLJANA Državni zbor RS, Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, predsednica Eva IRGL, Šubičeva ulica 4, 1102 LJUBLJANA Državni zbor RS, Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, predsednica mag. Lilijana KOZLOVIČ, Šubičeva ulica 4, 1102 LJUBLJANA Državni zbor RS, Odbor za pravosodje, predsednik Matjaž NEMEC, Šubičeva ulica 4, 1102 LJUBLJANA      

POLICIJA SAMA SEBI PIŠE ANONIMKE?

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 03.03.2016 OBVESTILO ZA JAVNOST V Odboru 2015 smo presenečeni nad nekaterimi potezami generalnega direktorja policije Marjana FANKA glede policijskega sindikata in njihove zasebne komunikacije. Zanimivo je, da se je v tej aferi pojavila anonimka, katero naj bi prejel generalni direktor policije Marjan FANK, skupaj z zasebno korespondenco nekaterih policistov. Pri vsem tem še bolj bode v oči dejstvo, da je na tovrstno anonimno obvestilo in zasebno korespondenco policista, odreagiral predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro CERAR. V Odboru 2015 za človekove pravice smo 09.10.2015, javnost obvestili o sedmi kršitvi človekovih pravic v zadevi Franc KANGLER. V naši sedmi kršitvi smo razkrili anonimno obvestilo, za katerega je sodni izvedenec grafolog Srečko PUŠNIK izdelal izvedeniško mnenje, s katerim je potrdil sum, da so policisti Policijske uprave Maribor, v  zadevi Franc KANGELR sami sebi napisali anonimko. Pri vsem tem pa je še najbolj zanimivo to, da je ravno sedanji generalni direktor policije Marjan FANK februarja 2009 podpisal dokument, kateremu je bila kot dokaz priložena anonimka, za katero je sodni izvedenec nedvomno dokazal, da obstaja sum, da so jo napisali kar na policiji. Javno sprašujemo predsednika vlade dr. Mira CERARJA in generalnega direktorja policije Marjana FANKA, zakaj do danes ni nihče na naše ugotovitve odreagiral oziroma zakaj niso  sprožili postopkov zoper nekatere kriminaliste, ki so bili v sam postopek priprave dokumenta, katerega je Marjan FANK podpisal, vpleteni. Sprašujemo se ali je to praksa vrha policije, da se naenkrat pojavi anonimka, ki daje nekaterim organom temeljno podlago za izvedbo nadaljnjih ukrepov. Sprašujemo se kje je tu odgovornost generalnega direktorja policije Marjana FANKA, predvsem pa je zanimivo, da o naših ugotovitvah molči ministrica za notranje zadeve Vesna GYÖRKŐS ŽNIDAR.   ZA človekove pravice!                                         Željko VOGRIN                                     Predsednik Odbora 2015 Priloge: izvedeniško mnenje Srečka PUŠNIKA anonimna ovadba z dne 12.03.2008 del uradnega zaznamka policije z dne 15.02.2008

Tožilstvo

Tožilstvo je 5 mesecev nezakonito hranilo izsledke PPU

OBVESTILO ZA JAVNOST - ALI DRAGO ŠKETA UTEMELJENO ZAVRAČA OČITKE O POLITIČNEM PREGONU?

TOŽILSTVO ZOPER KANGLERJA PONOVNO UMAKNILO OBTOŽNI PREDLOG

Maribor, 06.04.2016 OBVESTILO ZA JAVNOST Danes je dan, ko se Francu KANGLERJU hote ali nehote v spominu odvija scenarij, s katerim je moral živeti v zadnjih letih. Nehumana in nezakonita kalvarija umazanih političnih spletk, podtikanj in predvsem nepoštenega ter pristranskega sojenja in ostalega nezakonitega ravnanja državnih organov, se je danes zaključila še v enem izmed njegovih sodnih postopkov. Sodni postopek, ki je Franca KANGLERJA spremljal že vrsto let, mu povzročil nepopisno in predvsem nepopravljivo škodo, se je danes zaključil. Franc KANGLER je danes Odbor 2015 obvestil, da je mariborsko tožilstvo na Okrajnem sodišču v Mariboru, v zadevi »dodelitev službenega stanovanja vedeževalki«, umaknilo obtožni predlog, saj po sodbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 17.07.2014, sploh ne gre za kaznivo dejanje. Nekoč smo že zapisali, da Odbor 2015 v takšnih trenutkih ne ve, ali se naj veseli ravnanja mariborskega tožilstva (ki je potrebovalo preveč časa, da je spoznalo, da v tej zadevi sploh ni elementov za pregon) ali ga naj skrbi število kršitev človekovih pravic in število kršitev zakonodaje, ki so se zvrstila tekom tega sodnega postopka. Tudi Franc KANGLER nam zgodbo zaupa s kančkom ganljivosti in veliko mero grenkega priokusa. Nihče si namreč ne (z)more predstavljati skozi kakšno politično in osebno diskreditacijo je moral v zadnjih letih. Sporni radarji, ki so bili povod za odstop Franca KANGLERJA  s funkcije župana Maribora decembra 2012, a nekaj let za tem tožilstvo ugotovi, da ni elementov kaznivega dejanja. Sodba okrajnega sodnika dr. Boštjana POLEGEKA na sedem mesečno zaporno kazen, ki jo je izrekel maja 2013. Prva politična obsodba v Sloveniji, katero je sodnik dr. Boštjan POLEGEK ob izreku zaznamoval z dejstvom, da je Francu KANGLERJU kot oteževalno okoliščino navedel, da sej je le –ta dal izvoliti v državni svet. Zaradi izreka sedem mesečne zaporne kazni je bivši mariborski župan Franc KANGLER izgubil mandat državnega svetnika. Meseca februarja 2014 je ta sodba postala pravnomočna na Višjem sodišču v Mariboru, a kasneje 17.07.2014, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije sodbo razveljavilo. Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo, zaradi katere je Franc KANGLER ostal brez svetniškega mandata. Vrhovno sodišče je v svoji sodbi ugotovilo, da v omenjenem primeru sploh ne gre za kaznivo dejanje in je s tem sporočilo tako Višjemu kot Okrajnemu sodišču v Mariboru, da pri svojem delu nista ravnala v skladu z zakonodajo. Zadeva se je nato ponovno vrnila na Okrajno sodišče v Mariboru v ponovno sojenje, kjer smo bili ponovno priča številnim kršitvam človekovih pravic in ostalemu nespoštovanju zakonodaje tako s strani tožilstva, kot sodišča. Kljub storjeni škodi in kršitvam, pa v Odboru 2015 danes vendarle pozdravljamo odločitev mariborskega državnega tožilstva, čeprav smo presenečeni in hkrati zaskrbljeni nad tem, da takšne odločitve niso sprejeli že v lanskem letu, saj so sedaj po krivici potekali sodni postopki na mariborskem okrajnem sodišču, glede na dejstvo, da je bila sodba Vrhovnega sodišča zelo jasno zapisana. Glede na to, da v tem primeru pa sedaj več ne gre govoriti o kršitvah v odprtem postopku, je nujno potrebno, da se vprašamo in vse pristojne organe pozovemo k ukrepanju zoper storjene kršitve. To je namreč zgolj eden izmed sodnih procesov zoper Franca KANGLERJA, ki že ima prostor na prvih straneh naše (nastajajoče) knjige o hujših kršitvah človekovih pravic, ki smo jim priča v Sloveniji. Pristojni si sedaj ob zaključenem postopku zagotovo več ne morejo zakrivati oči, pred tako zrežiranim sodnim procesom, do katerega sploh v evropsko demokratični državi ne bi smelo priti. V tem primeru je neizpodbitno šlo za politični obračun z bivšim županom Francem KANGLERJEM, katerega so povzročili in podpirali nekateri mediji in njegovi politični nasprotniki. Zaradi krivične obsodbe na sedem mesecev zapora je Franc KANGLER izgubil mandat državnega svetnika. Sprašujemo se ali se bo kdo od državnih svetnikov, predvsem pa predsednik državnega sveta Mitja BRVAR, v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, javno opravičil bivšemu državnemu svetniku Francu KANGLERJU? Ali se mu bo opravičil predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro CERAR, ki se je na novoletnem sprejemu za novinarje, kot predsednik vlade pohvalil s sodbo Francu KANGLERJU in nekaterimi drugimi sodnimi postopki? Ali je s tem želel sporočiti, kako odlično deluje njegova pravna država?  Zadeva Franc KANGLER in krivična obsodba na sedem mesecev zapora je čisti dokaz, da sta v Sloveniji še vedno prisotna političen in medijski vpliv, ki nedvomno vpliva na odločitve slovenskih sodnikov. Ne smemo prezreti dejstva, da je v zadevi Franc KANGELR sodnik dr. Boštjan POLEGEK zapisal v sodbo, da se je Franc KANGLER za nagrado dal izvoliti v državni svet, 07.07.2014 na naroku za prestajanje alternativne kazni, pa je izrekel politične besede, da je Franc KANGLER nevaren za slovensko politiko in da ga je šele pravnomočna obsodba odvrnila od političnega življenja, zato mora v zapor. Glede na to, da so se nekateri poslanci v Državnem zboru Republike Slovenije predvsem pa predsednika parlamentarnih odborov (Matjaž NEMEC – Odbor za pravosodje in Lilijana KOZLOVIČ – Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo) sklicevala, da gre za odprti postopek in da nimata pristojnosti posegati v omenjeno zadevo, v Odboru 2015 glede na to, da je v tem trenutku postopek zaključen, upravičeno pričakujemo da navedeni primer in naše predhodno poslano zaprosilo, obravnavajo na prvi redni seji odborov. Nedopustno je, da politika vključno s predsednikom države Borutom PAHORJEM in nekaterimi pristojnimi ministri, dopuščajo politično obračunavanje, šikaniranje ter hujše kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, s strani državnih organov, kot je iz navedenega primera razvidno v zadevi Franc KANGLER. V odboru moramo opozoriti na to, da je zaradi krivične obsodbe Franc Kangler bil pod velikimi pritiski, predvsem pa zaradi krivice, ki mu je bila storjena in se mu še dogaja, dve leti ni dobil zaposlitve. Zato danes tukaj pozdravljamo odločitev direktorja Radia Tednik Ptuj Draga SLAMENŠKA, da je bil kljub medijskim napadom in pritiskom toliko pogumen, da je s svojimi argumenti stal za zaposlitvijo bivšega župana Franca KANGLERJA. Odbor 2015 poziva Sodni svet, da temeljito in vsebinsko preveri postopek »dodelitev službenega stanovanja vedeževalki« v primeru Franca KANGLERJA, saj smo prepričani, da so tako okrajni sodniki kot tudi senat treh višji sodnikov v Mariboru, globoko kršili pravno zakonodajo, saj je nemogoče in nedopustno, da bi pri postopku nekateri sodniki spregledali toliko kršitev, kot so jih v zadevi Franc KANGLER, upoštevajoč na njihovo dolgoletno prakso ter izkušnje. Na hujše kršitve že vseskozi tudi v drugih postopkih v zadevi Franc KANGLER opozarja njegov zagovornik dr. Marko BOŠNJAK, ki se mu prav tako zdi nedopustno, da sodišča tolerirajo nezakonito početje policije in nekaterih na tožilstvu. Prav tako vas obveščamo, da bo Odbor 2015 še v tem tednu na predsednika Vrhovnega sodišča RS Branka MASLEŠO in generalnega državnega tožilca dr. Zvonka FIŠERJA naslovil zahtevo za ukrepanje v zvezi z vsemi storjenim kršitvami, ki so bile zaznane v primeru sodnega postopka »dodelitev službenega stanovanja vedeževalki« v primeru Franca KANGLERJA, saj v tem primeru več ne gre za odprti postopek, ki je bil zmeraj njun izgovor za ne ukrepanje v dotičnem primeru.     ZA človekove pravice!                                     Željko VOGRIN                                    Predsednik Odbora 2015

OBVESTILO ZA JAVNOST - RADARJI

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 25.01.2016 OBVESTILO ZA JAVNOST - RADARJI Danes opoldne je kot strela iz jasnega udarila novica, da je okrožna državna tožilka v Mariboru Katja ARNUŠ sprejela odločitev, da umika obtožni predlog zoper Franca KANGLERJA in soobtožene, zaradi zelo glasnega in medijsko odmevnega sodnega procesa »Radarji«. V Odboru 2015 smo z izjemnim zadovoljstvom sprejeli današnje ugotovitve tožilke, da v zadevi »Radarji« ni razlogov za obtožnico. Tako sodnici Tanji HUSAR ni preostalo nič drugega kot pa da izreče zavrnilno sodbo. Odbor 2015, ki se že dlje časa bori za preprečitev kršenja človekovih pravic, pozdravlja današnji razplet na sodišču oziroma odločitev tožilstva in sodišča. Odbor 2015 je do danes zbral in obravnaval že kar enajst kršitev človekovih pravic, ki so jih zoper Franca KANGLERJA storili na tožilstvu, policiji in sodišču. Odbor je že v svoji tretji kršitvi objavljeni 11. septembra 2015, opozarjal na nepravilnosti, ki so navedene v obtožnem predlogu. Že takrat smo se spraševali kje v obtožnem aktu so podani elementi kaznivega dejanja. Navajamo tri ključne točke, ki so bile v obtožnemu aktu zapisane kot sum storitve kaznivega dejanja: 1) Francu Kanglerju se očita, da je kot župan v času županovanja na Mestni občini Maribor skupaj s svojimi zaposlenimi sprejel uslužbence Iskre na predstavitveni sestanek. 2) Francu Kanglerju se očita, da je kot župan podpisal sklep o imenovanju komisije za javni natečaj. 3) Francu Kanglerju se očita, da je kot župan predlagal Mestnemu svetu Mestne občine Maribor v obravnavo gradivo za omenjeni projekt. Med drugimi smo v tej kršitvi izpostavili neizvedljivost poteze, da sta lahko dva policista v istem časovnem intervalu hkrati prisotna na dveh različnih lokacijah in opravljata procesna dejanja. V Odboru 2015 pričakujemo, da bo policija zoper tiste, ki so v tem postopku nezakonito ravnali oziroma niso spoštovali določil ZKP-ja, ustrezno ukrepala. Nepravilnosti v primeru Franca KANGLERJA je bilo ogromno in se še naprej dogajajo iz dneva v dan. Razplet, kakršen je bil danes na sodišču, nas je samo okrepil, da delamo prav in da smo na pravi poti. Vsekakor se bomo še naprej borili za pravico, predvsem pa za poštena sojenja, ki bi morala biti temelj vsakršnega sodnega procesa. Tudi v bodoče bomo javnost in za to pristojne obveščali o vseh zaznanih kršitvah človekovih pravic. Veseli smo, da je danes tožilka Katja ARNUŠ, kljub velikim medijskim in ostalim pritiskom, ravnala korektno in v skladu z zakoni strokovno argumentirala umik obtožnega predloga. Kljub temu pa je zelo zaskrbljujoče dejstvo, da je prišlo do tako močnega odstopanja med prvim obtožnim predlogom, katerega je podal takratni tožilec Boris MARČIČ in pa sedanjim, ki prikazuje dejansko stanje. To lahko ima nepopravljive posledice za vse vpletene osebe, predvsem pa za prvo obtoženega Franca KANGLERJA. V Odboru 2015 tudi v bodoče pričakujemo, da bodo sodišča, policija in tožilstvo sledila pravnim normam in evropskim standardom. Nenazadnje so ravno oni tisti, ki morajo preprečiti kakršnokoli kršenje človekovih pravic oziroma nespoštovanje zakonov in s svojim delom zagotavljati enakopravnost vsem državljanom Republike Slovenije.   ZA človekove pravice!                                             Željko VOGRIN                                               Predsednik Odbora 2015

Odkrite nepravilnosti na tožilstvu in policiji

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 22.01.2016 11. kršitev človekovih pravic Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval 11. kršitev človekovih pravic v zadevi Franc KANGLER. Pri postopkih v zadevi Franc KANGLER, ki se vodijo na Okrajnem, Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru, prihaja do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist). Razkrivamo nepravilnosti, ki so jih zoper Franca KANGLERJA storili na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in Policijski upravi Maribor – Sektor kriminalistične policije. Dne 20.01.2016 je v Državnem zboru Republike Slovenije na Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti potekala seja, na kateri so obravnavali sum zlorabe pravosodja v politične namene (možen ogled posnetka preko naslednje spletne povezave: http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174383469). Franc KANGLER je na tej seji predstavil kar nekaj konkretnih navedb o nezakonitem delu policije, ki so se med drugimi nanašale tudi na delo sedaj aktualnega generalnega direktorja policije Marjana FANKA. V Odboru 2015 smo ob ponovnem pregledu naše dokumentacije ugotovili, da je Marjan FANK Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru podal pobudo za nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem za Franca KANGLERJA in ostale. Pod dokument s številko 2340-9/08-24, z dne 15.03.2009, se je kot takratni šef mariborskih kriminalistov tudi podpisal. Iz priloženih dokumentov je jasno razvidno, da je Marjan FANK k pobudi priložil 75 prepisov pogovorov in SMS sporočil, čeprav je vedel in se zavedal, da za prepise SMS sporočil in pogovorov nima odredbe preiskovalnega sodnika, kot to veleva tretji odstavek 153. člena ZKP v povezavi s šestim odstavkom 84. člena ZKP. Marjan FANK je kot odgovorna oseba zavestno storil nezakonito dejanje, saj je globoko posegel v zajamčene človekove pravice Franca KANGLERJA in ostalih. V Odboru 2015 smo zgroženi predvsem pa zaskrbljeni nad izjavo, ki jo je dne 09.10.2015, podal generalni direktor policije Marjan FANK v časniku VEČER.  S to izjavo je potrdil, da so kriminalisti v zadevi Franc KANGLER prepise pogovorov delali sproti. Citat Marjana FANKA iz članka v časniku VEČER: »V vsej zgodovini prikritih preiskovalnih ukrepov se predlogu za podaljšanje izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov priložijo prepisi, saj drugače ne tožilec ne sodnik ne moreta odločati o razlogih za podaljšanje ukrepa«. V nadaljevanju je še dejal, da tako zahtevajo preiskovalni sodniki večinoma brez odredbe. Zelo smo zaskrbljeni nad takšno izjavo prvega moža policije, saj je javno priznal, da v zadevi Franc KANGLER ni bilo odredbe preiskovalnega sodnika za prepise zvočnih posnetkov, oziroma prisluhov in da je to bila stalna praksa. V kolikor je takšno prakso Marjan FANK iz Policijske uprave Maribor prenesel na Generalno policijsko upravo naj poudarimo, da je le ta protizakonita, škodljiva, predvsem pa kazniva. Gre namreč za ukrepe, ki posegajo v ustavno varovane človekove pravice in temeljne svoboščine, na kar mora biti družba posebej občutljiva in pozorna. Kako je mogoče, da generalni direktor policije svojo odgovornost prenaša na preiskovalne sodnike? Kot da ne bi vedel, da preiskovalni sodniki dobro poznajo določilo tretjega odstavka 153. člena ZKP, ki določa, da lahko le preiskovalni sodnik  odredi, naj se zvočni posnetek v celoti ali deloma prepiše. Prepis  v skladu s šestim odstavkom 84. člena ZKP mora preiskovalni sodnik pregledati, potrditi in priključiti k zapisniku o opravljenem dejanju. V Odboru 2015 smo prav tako ugotovili, da je policija v zvezi s prisluhi podala poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru, dne 23.07.2010, katerega je podpisal takratni vodja Sektorja kriminalistične policije v Mariboru Janez LOVREC. Policija je poročilu priložila kopije DVD-jev in prepise pomembnih pogovorov. Takratna vodja Mariborskega tožilstva Elizabeta GYŐRKŐS je celotno gradivo dne 26.07.2010, odstopila preiskovalnemu sodniku mag. Janezu ŽIROVNIKU v preizkus gradiva zbranega z ukrepi, skupaj s poročilom Policijske uprave Maribor – Sektor kriminalistične policije. Kljub temu, da je preiskovalni sodnik mag. Janez ŽIROVNIK opravil preizkus omenjenega gradiva, ni ugotovil, da so h gradivu bile priložene kopije DVD-jev, čeprav bi po zakonu morali biti priloženi originali. Prav tako preiskovalni sodnik ni bil pozoren na sporne fascikle prepisov pogovorov v zadevi Franc KANGLER in drugi, saj policija za tovrstne prepise ni imela odredbe. Že v naši 5. kršitvi smo ugotovili, da so pripadniki Mariborskih kriminalistov Zlatko KRAJNC, Janez LOVREC, Robert MUNDA in drugi vedeli in se zavedali, da ne smejo posedovati prepisov SMS sporočil in pogovorov ter da morajo pri svojem delu spoštovati tudi svoje interno navodilo št. 2340-108/2010/3 z dne, 16.09.2010, ki v 49. členu opredeljuje: »da se izsledki pridobljeni s tehničnimi sredstvi pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov odstopijo državnemu tožilcu v originalu in v celoti«. Iz navedenih in priloženih dokumentov je razvidno, da je sedaj aktualni generalni direktor policije Marjan FANK, ki je bil v tem času predstojnik kriminalistične službe v Mariboru, globoko kršil določila tretjega odstavka 153. člena ZKP, za kar je po našem prepričanju kazensko, materialno in odškodninsko odgovoren. Odbor 2015 zahteva, da Okrajno, Okrožno in Višje sodišče v Mariboru sledijo dokaznim predlogom KANGLERJEVEGA zagovornika dr. Marka BOŠNJAKA in upoštevajo vse predpise (ZKP, KZ in Zakon o sodiščih) ter v bodoče ravnajo v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Odbor pričakuje, da bodo sodišča še posebej dosledno spoštovala določbe ZKP-ja in sicer šesti odstavek 84. člena, četrti odstavek 154. člena ter  tretji odstavek 153. člena. Odbor 2015 prav tako od pristojnih organov pričakuje, da bodo zoper navedene kršitve ustrezno, predvsem pa pravočasno ukrepali.   ZA človekove pravice!                                             Željko VOGRIN                                            Predsednik Odbora 2015 Priloga: -          dokument policije z dne 15.03.2009, številka dokumenta 2340-9/08-24 -          članek iz časnika Večer z dne 09.10.2015   Poslano: -          predsednik države RS, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji

SODNICA IN TOŽILKA PRI SVOJEM DELU NE UPOŠTEVATA SODBE VSRS

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 30.10.2015 10. KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval hujše kršitve človekovih pravic v zadevi Franc Kangler. Pri postopku v zadevi Franc Kangler, ki se vodi na Okrajnem sodišču v Mariboru, je prišlo do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist). Odbor 2015 je obravnaval 10. kršitev človekovih pravic zoper Franca KANGLERJA. Dne 30.10.2015 smo s strani Franca KANGLERJA v vednost prejeli pismo, katerega je naslovil na predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Branka MASLEŠO. Iz priloženih dokumentov v navedenem pismu smo ugotovili, da je na Okrajnem sodišču v Mariboru, dne 15.10.2015 zoper Franca KANGLERJA ponovno potekalo sojenje v zadevi »dodelitev službenega stanovanja K. J.«. Obravnavo je vodila okrajna sodnica Sonja KRAJNC, tožilske vrste pa je zastopala okrožna državna tožilka iz Maribora Saša LUTARIČ. Obe sta tekom postopka huje kršili določila ZKP, s tem ko pri svojem delu NISTA upoštevali oziroma spoštovali sodbe Vrhovnega sodišča. Franc KANGLER je bil leta 2014 pravnomočno obsojen na sedem mesecev zaporne kazni, zaradi storitve kaznivega dejanja po drugem odstavku 263. člena KZ. To sodbo je Vrhovno sodišče 17. julija 2014 (številka sodbe I Ips 10314/2012) v celoti razveljavilo ter zadevo vrnilo v ponovno sojenje Okrajnemu sodišču v Mariboru. Iz priložene kopije sodbe Vrhovnega sodišča je razvidno, da je le to razsodilo, da se ob ponovnem sojenju več ne sme postopek peljati z enakim obtožnim aktom, kot se je to zgodilo v preteklosti oziroma ob prvem sojenju. Vrhovno sodišče je v 22. točki sodbe natančno določilo, da je potrebno kaznivo dejanje, ki bi se naj očitalo obsojencu, glede na njegov opis pravno opredeliti le kot kaznivo dejanje po prvem odstavku 257. člena KZ-1. Zagovornik Franca KANGLERJA je dne 15.10.2015 na glavni obravnavi tako okrajno sodnico Sonjo KRAJNC, kakor tudi okrožno državno tožilko Sašo LUTARIČ opozoril na sodbo Vrhovnega sodišča in njena določila. Kljub tovrstnim opozorilom je tožilka Saša LUTARIČ vztrajala pri obtožnem aktu, ki je v nasprotju s sodbo Vrhovnega sodišča. V nasprotju z zakoni, predvsem pa s sodbo Vrhovnega sodišča je s sprejemom takšnega obtožnega akta, kljub opozorilom ravnala tudi sodnica Sonja KRAJNC. V Odboru 2015 smo zaskrbljeni, predvsem pa zgroženi, da je na Okrajnem sodišču v Mariboru prišlo do takšnega pravnega incidenta. Glede na hierarhijo sodišč oziroma prava, bi morala tako sodnica Sonja KRAJNC kot tožilka Saša LUTARIČ spoštovati sodbo najvišjega sodišča v Sloveniji, a tega nista storili. V Odboru 2015 smo prepričani, da gre v tem primeru za zavestno in načrtno kršitev sodnice in tožilke. Podani so vsi elementi, da sta navedeni osebi storili kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Nedopustno je, da državni organ oziroma v tem primeru tožilka in sodnica pri svojem delu, ki ga opravljata v imenu države, ne spoštujeta Ustave, kaj šele sodbe najvišjega sodišča v Republiki Sloveniji. Posebej bi želeli poudariti in izpostaviti, da je ustavna sodnica dr. Jadranka SOVDAT v pritrdilno ločeno mnenje št. Up-879/14 z dne 20.04.2015 jasno zapisala, da morajo tožilci pri svojem delu v prvi vrsti spoštovati Ustavo ter varovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Prav tako je zapisano, da bi že tožilec moral pri svojem odločanju sankcionirati morebitne kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi bile povzročene z obtožnim aktom državnega tožilca. Ne spreglejte dejstva, da se je k temu pritrdilnemu ločenemu mnenju pridružil tudi mag. Miroslav MOZETIČ, predsednik Ustavnega sodišča, ki je zapisal: »Posebej želim poudariti kako pomembno je, da državni tožilec v izvrševanju svoje funkcije dosledno spoštuje Ustavo in zakone ter pri tem ne ravna pristransko ali arbitrarno. Tu imam zlasti v mislih vsebino obtožnega akta iz katerega mora jasno izhajati, da je obtoženi obtožen ravnanj (dejanj), ki so kazniva po zakonu in da morajo biti ta njegova ravnanja (dejanja) konkretno opisana (opredeljena). Na drugi strani pa je treba poudariti, odgovornost sodišč (sodnika), da kakor mu nalaga zakon, ki ureja kazenski postopek že na začetku postopka presodi ali je državni tožilec pri oblikovanju obtožnega akta, na podlagi katerega se začne kazenski postopek, spoštoval zakonske odločbe in Ustavo, zlasti človekove pravice, še posebej jamstvo iz prvega odstavka 28. člena. Prvostopenjsko sodišče je tu prvo in najbolj odgovorno, da se kazenski postopek niti ne začne, če nima pred seboj obtožnega akta, ki v celoti prestane preizkus ustavnosti in zakonitost. Po mojem globokem prepričanju je ta preizkus zelo pomemben z vidika varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsakogar, kot to izhaja že iz preambule Ustave«.   Odbor 2015 zahteva, da predsednik Vrhovnega sodišča RS Branko MASLEŠA povzame vse ukrepe v skladu z Ustavo in zakoni ter prepreči nadaljnje zavestno kršenje človekovih pravic in svoboščin, predvsem pa nespoštovanje sodb najvišjega sodišča v državi.     ZA človekove pravice!                                        Željko VOGRIN                                        Predsednik Odbora 2015 Priloga: -          kopija 22. točke sodbe Vrhovnega sodišča RS -          stališče tožilke Saše LUTARIČ z glavne obravnave dne 15.10.2015 Poslano: -          predsednik države RS, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji

22.09.2016 Nova24TV: Aleš Primc in Franc ...

Kršitve človekovih pravic

Sodišče, ki v enem dnevu o isti stvari odloči različno

Neznane osebe podlaga za izdajo odredbe pri sodniku Žirovniku

KRŠITVE ZOPER KANGLERJA POSLANE V EVROPO

NEPOJMLJIVO KAKŠEN ODNOS DO ŽIVIH BITIJ, KI SE JIM REČE

SODNICA RAZSODILA NA PODLAGI NAKLJUČIJ

Maribor, 27.01.2016 SODNICA ALENKA GOLČER RAZSODILA NA PODLAGI NAKLJUČIJ  OBVESTILO ZA JAVNOST Niti štiriindvajset ur ni minilo odkar je Franc KANGLER lahko vsaj s kančkom olajšanja zakorakal s sodišča v Mariboru, kjer se je 25.01.2016, z zavrnilno sodbo zaključila zadeva »Radarji«, že ga je dan za tem dočakala nova razsodba, v kateri ga je sodnica Alenka GOLČER v zadevi »Zaposlitev Astrid BAH« obsodila na pogojno kazen sedmih mesecev s poskusno dobo dveh let. Marsikdo ni razumel zakaj se Franc KANGLER ob umiku obtožnice v zadevi »Radarji« ni mogel veseliti razpleta, ki smo mu bili priča. Danes, dan po dveh izjemno napornih dneh, ki ju je Franc KANGLER preživel na sodišču, ponovno razumemo marsikaj. Najbrž gre za povsem, kot bi rekla sodnica Alenka GOLČER, naključen scenarij, ki se odvija na mariborskem sodišču. Najbrž je bilo naključje, da je prejšnji teden omenjena sodnica »zbolela« in se je zaključek tega procesa prestavil v ta teden, dan za tem, ko se je zaključila zadeva z radarji. Dvema zaključenima sodnima procesoma, med katerima ne mine niti štiriindvajset ur, se najbrž ne more reči drugače, če se izrazimo v stilu omenjene sodnice, kot pa popolno naključje. V Odboru 2015 smo umik obtožnice v zadevi »Radarji« sprejeli s previdnim pozitivnim presenečenjem, saj smo se zavedali, da naše poslanstvo opozarjanja o kršenju človekovih pravic še zdaleč ni doseglo želenega cilja. Naše delo ni biti srečen oziroma zadovoljen, če sodišče oziroma tožilstvo naredita nekaj, kar je za strokovno plat Slovenske zakonodaje samoumevno. Naše poslanstvo bo izpolnjeno šele takrat, ko do sodnih postopkov, ki nimajo zadostne vsebine niti v obtožnici, kaj šele tekom samega sodnega procesa, sploh ne bo prihajalo. Vsi pristojni organi, katere obveščamo o ugotovljenih izjemno spornih in nenavadnih kršitvah človekovih pravic ter nespoštovanju Ustave in ostalih zakonov, zadevo preberejo in nato ali jo odložijo v predal, češ v delo sodnikov se ne moremo spuščati ali pa samo čakajo, kaj se bo zgodilo. Spoštovani, medtem, ko vsi samo čakate na razplet dogodkov, je bil Franc KANGLER včeraj ponovno brez enega samega dokaza, obsojen. Obsodila ga je sodnica Alenka GOLČER, katera ni želela sprejeti niti enega dokaznega predloga Kanglerjeve obrambe. Obsodila ga je sodnica, ki je med razsodbo dejala, da je bilo v tem primeru preveč naključij. Ne najdemo besede, ki bi lahko primerno izrazila našo zares izjemno zgroženost nad takšnim ravnanjem sodnice. Kot, da sodnica še nikoli ni slišala za Ustavo Republike Slovenije. Kot, da sodnica še nikoli ni slišala o tem, kako se razsodi v primeru, če ne obstajajo dokazi za posamezno nezakonito ravnanje ali če obstaja dvom. Sodnica Alenka GOLČER je ustvarila nova pravila, po katerih se sodi na podlagi NAKLJUČIJ! Dr. Marko BOŠNJAK, odvetnik Franca KANGLERJA je včerajšnji razplet na sodišču komentiral tako: »Meni se vse skupaj zdi kot en ogromen deja vu. Nekaj podobnega smo videli maja 2013, ko je sodišče ravno tako obsodilo KANGLERJA na podlagi neustavnega, nezakonitega postopka. V tej zadevi je bilo narobe vse. Sodišče ni želelo, da bi se ugotovila dejstva, predlagali smo številne dokaze, a sodišča to ni zanimalo«. V torek, 26. januarja 2016, je z razsodbo sodnice Alenke GOLČER na Okrajnem sodišču v Mariboru ponovno padala pravna država. V Odboru 2015 smo zelo presenečeni, začudeni, predvsem pa zaskrbljeni nad odločitvijo sodnice Alenke GOLČER v zadevi »Zaposlitev Astrid BAH« zoper obdolženega Franca KANGLERJA in Tanjo VINDIŠ FURMAN. V odboru smo predhodno v tej zadevi (pre)večkrat opozarjali na dokazne predloge, ki jih je v spis predlagal specialist kazenskega prava dr. Marko BOŠNJAK. Ne moremo razumeti, da sodnica Alenka GOLČER, kljub našim opozorilom, predvsem pa opozorilom obrambe obdolženih, ni sledila niti enemu dokaznemu predlogu dr. BOŠNJAKA. Še toliko bolj bode v oči to, da sodnica ni upoštevala ustavnopravnega menja dr. Cirila RIBIČIČA, katero nedvomno potrjuje, da gre v tem primeru za hujšo kršitev sodnikove pristranskosti. RIBIČIČ je v ustavnopravnem mnenju ugotovil, da je sodnik Janez ŽIROVNIK odrejal prisluhe za Franca KANGLERA, čeprav bi se v tem postopku moral izločiti. A tega ni storil. Sprašujemo se zakaj sodnica Alenka GOLČER ni želela zaslišati bivših poslancev Rudolfa MOGETA in Jožefa JEROVŠKA? Kako je mogoče, da sodnica ni želela zaslišati bivšega poslanca Franca PUKŠIČA, ki bi kot priča lahko povedal marsikaj. Morda celo preveč, pa ga zato ni bilo? Obramba Franca KANGLERJA je predlagala tudi zaslišanje bivšega tožilca Borisa MARČIČA in kriminalista Aleksandra GERŠOVNIKA, pa sodnici tudi te priče niso ugajale. V Mariboru smo ponovno priča sojenju, kjer je sodnica enostransko upoštevala samo dokaze tožilstva, dokazov obrambe Franca KANGLERJA in Tanje VINDIŠ FURMAN pa ni sprejela. Vsi, ki so pričali na tem sojenju, tudi tisti ki jih je predlagalo mariborsko tožilstvo, so povedali dejstva, ki so govorila v prid obdolženima, pa ju je sodnica vseeno obsodila za povsem zakonito izpeljan razpis za zaposlitev. Sodnica, ki svojo sodbo utemeljuje na podlagi naključij, po našem prepričanju več ne bi smela opravljati sodniško neodvisne, nepristranske funkcije. Sodnico in vso ostalo javnost sprašujemo kje so dokazi, ki dokazujejo, da je Franc KANGLER naročil Tanji VINDIŠ FURMAN, da naj pripravi razpis in nekoga zaposli, kot to trdita mariborsko tožilstvo in sodnica? Nikjer ni definirano kje, kdaj in na kakšen način je Franc KANGLER storil kaznivo dejanje, pa je zanj vendarle bil obsojen. Nikjer ni opredeljeno kako je bilo kaznivo dejanje storjeno ali preko SMS sporočila ali preko pogovora ali morda preko elektronske pošte? Nikjer ničesar, zgolj indici, splet okoliščin in naključja, ki so po novem temeljna podlaga za obsodbo. Ali res mariborska okrajna sodnica Alenka GOLČER verjame, da bo ta sodba vzdržala presojo na Višjem sodišču v Mariboru? Ali res sodnico Okrajnega sodišča v Mariboru Alenko GOLČER ni zanimalo zakaj je takratni šef mariborskih kriminalistov, sedaj aktualni generalni direktor policije Marjan FANK, brez odredbe v nasprotju s četrtim odstavkom 153. člena ZKP, naročil prepise prisluhov? Ali sodnica Alenka GOLČER res dela z roko v roki z mariborskimi kriminalisti in tožilstvom? Odbor 2015 poziva vse odgovorne, da zoper takšen način sojenja, ukrepajo. Še posebej pozivamo Varuhinjo človekovih pravic, da čim prej povzame določene ukrepe in prepreči nadaljnje kršenje človekovih pravic.   ZA človekove pravice!                                                                    Željko VOGRIN                   Predsednik Odbora 2015

SODNIKI IN POLITIKA NAČRTNO ODVZELI MANDAT DRŽAVNEMU SVETNIKU

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 23.11.2015 SODNIKI IN POLITIKA NAČRTNO ODVZELI MANDAT DRŽAVNEMU SVETNIKU   V Odboru 2015 smo že (pre)večkrat opozorili, da v zadevi Franc KANGLER na Okrajnem, Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru prihaja do hujšega kršenja človekovih pravic ter zakonodaje. Vsekakor pa tokrat z velikim optimizmom in vendarle s kančkom upanja za pravičnejši jutri pozdravljamo zahtevo Poslanske skupine SDS za sklic nujne seje Odbora za pravosodje in Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, zaradi suma zlorabe pravosodja v politične namene v zadevi Franc KANGLER. Franc Kangler bivši poslanec Državnega zbora RS in bivši župan mesta Maribor je zaradi krivične obsodbe (sodbe, katero je Vrhovno sodišče RS kasneje razveljavilo) izgubil mandat v Državnem svetu RS. Ni bilo naključje, da je bil Franc KANGLER obsojen na šest mesecev zaporne kazni in ni bilo naključje, da mu Državni svet RS ni želel potrditi mandata (katerega mu je Ustavno sodišče kasneje vendarle potrdilo). Preveč je bilo »naključij«, ki so pokazala povezanost sodnikov in politike oziroma njihovo moč. To je le eden izmed razlogov zakaj Odbor 2015 sklic omenjene seje v celoti podpira. V prilogi vam pošiljamo zahtevo za sklic skupne nujne seje, iz katere so razvidni razlogi in podani pogoji za obravnavo navedenega primera.   ZA človekove pravice!                                           Željko VOGRIN                                              Predsednik Odbora 2015   Priloga: -          Zahteva za sklic skupne nujne seje Odbora za pravosodje in Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti 

SODNICA IN TOŽILKA PRI SVOJEM DELU NE UPOŠTEVATA SODBE VSRS

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 30.10.2015 10. KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval hujše kršitve človekovih pravic v zadevi Franc Kangler. Pri postopku v zadevi Franc Kangler, ki se vodi na Okrajnem sodišču v Mariboru, je prišlo do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist). Odbor 2015 je obravnaval 10. kršitev človekovih pravic zoper Franca KANGLERJA. Dne 30.10.2015 smo s strani Franca KANGLERJA v vednost prejeli pismo, katerega je naslovil na predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Branka MASLEŠO. Iz priloženih dokumentov v navedenem pismu smo ugotovili, da je na Okrajnem sodišču v Mariboru, dne 15.10.2015 zoper Franca KANGLERJA ponovno potekalo sojenje v zadevi »dodelitev službenega stanovanja K. J.«. Obravnavo je vodila okrajna sodnica Sonja KRAJNC, tožilske vrste pa je zastopala okrožna državna tožilka iz Maribora Saša LUTARIČ. Obe sta tekom postopka huje kršili določila ZKP, s tem ko pri svojem delu NISTA upoštevali oziroma spoštovali sodbe Vrhovnega sodišča. Franc KANGLER je bil leta 2014 pravnomočno obsojen na sedem mesecev zaporne kazni, zaradi storitve kaznivega dejanja po drugem odstavku 263. člena KZ. To sodbo je Vrhovno sodišče 17. julija 2014 (številka sodbe I Ips 10314/2012) v celoti razveljavilo ter zadevo vrnilo v ponovno sojenje Okrajnemu sodišču v Mariboru. Iz priložene kopije sodbe Vrhovnega sodišča je razvidno, da je le to razsodilo, da se ob ponovnem sojenju več ne sme postopek peljati z enakim obtožnim aktom, kot se je to zgodilo v preteklosti oziroma ob prvem sojenju. Vrhovno sodišče je v 22. točki sodbe natančno določilo, da je potrebno kaznivo dejanje, ki bi se naj očitalo obsojencu, glede na njegov opis pravno opredeliti le kot kaznivo dejanje po prvem odstavku 257. člena KZ-1. Zagovornik Franca KANGLERJA je dne 15.10.2015 na glavni obravnavi tako okrajno sodnico Sonjo KRAJNC, kakor tudi okrožno državno tožilko Sašo LUTARIČ opozoril na sodbo Vrhovnega sodišča in njena določila. Kljub tovrstnim opozorilom je tožilka Saša LUTARIČ vztrajala pri obtožnem aktu, ki je v nasprotju s sodbo Vrhovnega sodišča. V nasprotju z zakoni, predvsem pa s sodbo Vrhovnega sodišča je s sprejemom takšnega obtožnega akta, kljub opozorilom ravnala tudi sodnica Sonja KRAJNC. V Odboru 2015 smo zaskrbljeni, predvsem pa zgroženi, da je na Okrajnem sodišču v Mariboru prišlo do takšnega pravnega incidenta. Glede na hierarhijo sodišč oziroma prava, bi morala tako sodnica Sonja KRAJNC kot tožilka Saša LUTARIČ spoštovati sodbo najvišjega sodišča v Sloveniji, a tega nista storili. V Odboru 2015 smo prepričani, da gre v tem primeru za zavestno in načrtno kršitev sodnice in tožilke. Podani so vsi elementi, da sta navedeni osebi storili kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Nedopustno je, da državni organ oziroma v tem primeru tožilka in sodnica pri svojem delu, ki ga opravljata v imenu države, ne spoštujeta Ustave, kaj šele sodbe najvišjega sodišča v Republiki Sloveniji. Posebej bi želeli poudariti in izpostaviti, da je ustavna sodnica dr. Jadranka SOVDAT v pritrdilno ločeno mnenje št. Up-879/14 z dne 20.04.2015 jasno zapisala, da morajo tožilci pri svojem delu v prvi vrsti spoštovati Ustavo ter varovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Prav tako je zapisano, da bi že tožilec moral pri svojem odločanju sankcionirati morebitne kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi bile povzročene z obtožnim aktom državnega tožilca. Ne spreglejte dejstva, da se je k temu pritrdilnemu ločenemu mnenju pridružil tudi mag. Miroslav MOZETIČ, predsednik Ustavnega sodišča, ki je zapisal: »Posebej želim poudariti kako pomembno je, da državni tožilec v izvrševanju svoje funkcije dosledno spoštuje Ustavo in zakone ter pri tem ne ravna pristransko ali arbitrarno. Tu imam zlasti v mislih vsebino obtožnega akta iz katerega mora jasno izhajati, da je obtoženi obtožen ravnanj (dejanj), ki so kazniva po zakonu in da morajo biti ta njegova ravnanja (dejanja) konkretno opisana (opredeljena). Na drugi strani pa je treba poudariti, odgovornost sodišč (sodnika), da kakor mu nalaga zakon, ki ureja kazenski postopek že na začetku postopka presodi ali je državni tožilec pri oblikovanju obtožnega akta, na podlagi katerega se začne kazenski postopek, spoštoval zakonske odločbe in Ustavo, zlasti človekove pravice, še posebej jamstvo iz prvega odstavka 28. člena. Prvostopenjsko sodišče je tu prvo in najbolj odgovorno, da se kazenski postopek niti ne začne, če nima pred seboj obtožnega akta, ki v celoti prestane preizkus ustavnosti in zakonitost. Po mojem globokem prepričanju je ta preizkus zelo pomemben z vidika varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsakogar, kot to izhaja že iz preambule Ustave«.   Odbor 2015 zahteva, da predsednik Vrhovnega sodišča RS Branko MASLEŠA povzame vse ukrepe v skladu z Ustavo in zakoni ter prepreči nadaljnje zavestno kršenje človekovih pravic in svoboščin, predvsem pa nespoštovanje sodb najvišjega sodišča v državi.     ZA človekove pravice!                                        Željko VOGRIN                                        Predsednik Odbora 2015 Priloga: -          kopija 22. točke sodbe Vrhovnega sodišča RS -          stališče tožilke Saše LUTARIČ z glavne obravnave dne 15.10.2015 Poslano: -          predsednik države RS, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji

DOKUMENTI KOMISIJE RAZKRIVAJO NEZAKONITOSTI POLICIJE

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 23.10.2015 9. KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval hujše kršitve človekovih pravic v zadevi Franc Kangler. Pri postopkih v zadevi Franc Kangler, ki se vodijo na Okrajnem in Okrožnem sodišču v Mariboru, prihaja do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist). Odbor 2015 je obravnaval 9. kršitev človekovih pravic zoper Franca Kanglerja. Pri podrobnem pregledu dokumentacije smo ugotovili hujše kršitve določil ZKP. Kršitve človekovih pravic in zakonodaje so razvidne že iz izjave, ki jo je dne 30.03.2015, notarsko overil bivši poslanec in član parlamentarne komisije za nadzor, Franc PUKŠIČ. Iz notarsko overjene izjave je razvidno, da je pooblaščena parlamentarna komisija dne 11.11.2013, v prostorih PU SKP Maribor opravila parlamentarni nadzor v zadevi Kangler Franc in ostali.   Iz notarsko overjene izjave smo ugotovili, da je policija še tri leta po podanem poročilu oziroma kazenski ovadbi v omarah hranila prepise prisluhov in jih ni predala državnemu tožilstvu. Prav tako je policija naredila več kopij CD-jev omenjenih prisluhov. To je storila kljub zelo jasnemu določilu ZKP, ki določa, da morajo policisti k poročilu oziroma kazenski ovadbi priložiti prisluhe v originalu in v celoti. V naši predhodni 8. kršitvi smo omenili dokument bivšega direktorja Generalne policijske uprave Stanislava VENIGERJA. V njem je zapisano, da ima policija interno navodilo, ki je bilo izdano leta 2010. To interno navodilo policiji v 49. členu nalaga, da mora tožilstvu predati vse prisluhe v originalu in v celoti. Komisija je ugotovila, da je v zadevi Kangler Franc in ostali prišlo do hujših kršitev človekovih pravic in zlorabe zakonodaje, saj policija ni ravnala v skladu s 153. in 154. členom ZKP. Parlamentarna komisija za nadzor DZ je sprejela poročilo o delu komisije za leto 2013, v katerem je s strani policije in mariborskega tožilstva ugotovila hujše kršitve zakonodaje. V Odboru 2015 smo zaskrbljeni nad tem, da okrožno predvsem pa okrajno sodišče pod okriljem sodnic Alenke GOLČER in Sonje KRAJNC ne sprejme niti enega dokaznega predloga Kanglerjevega zagovornika dr. Marka BOŠNJAKA. V skladu z Ustavo Republike Slovenije bi Francu KANGLERJU moralo biti zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist, pa na sodiščih v Mariboru temu vendarle ni tako. Na Okrajnem sodišču v Mariboru ne dopustijo, da se kot dokaz obrambe zasliši pričo Franca PUKŠIČA. Okrajno sodišče v Mariboru ne želi pridobiti zapisnika o parlamentarnem nadzoru pooblaščene skupine, ki je bil opravljen dne 12.11.2013, v katerem je zapisano, da policija v zadevi Kangler Franc in ostali ni ravnala v skladu s 153. in 154. členom ZKP. Prav tako Okrajno sodišče v Mariboru ne želi pridobiti poročila o delu komisije za obdobje 2013, ki je bilo sprejeto 14.02.2014, v katerem so zapisane ugotovitve hujših kršitev zakonodaje s strani policije in tožilstva ter hujših kršitev človekovih pravic. Odbor 2015 je ugotovil, da obstajajo dokumenti, ki neposredno razkrivajo hujše kršitve človekovih pravic in zakonodaje v zadevi Kangler Franc in ostali. Odbor 2015 zahteva, da Okrajno in Okrožno sodišče v Mariboru ravnata v skladu z ustavo in Kanglerjevemu zagovorniku dopustita izvajanje dokazov v njegovo korist. S tem bo sodišče prišlo do uradnih ugotovitev o kršitvah zakonodaje in človekovih pravic, ki so jih storili na tožilstvu in policiji v Mariboru. V kolikor sodišče tega ne bo naredilo in bo še naprej toleriralo tovrstno početje, lahko brez pomislekov sklepamo, da takšno kršenje zakonodaje podpira, saj nenazadnje s svojim ravnanjem pri tem tudi sodeluje. Naše navedbe ne izhajajo iz subjektivnih razmišljanj posameznikov, ampak iz ugotovitev parlamentarne komisije ob izvedbi nadzora na policiji v Mariboru. Ali bodo odgovorni sprožili postopek zoper direktorja Policijske uprave Maribor Danijela LORBEK? Ali bo kdo sprožil postopek zoper vodjo Sektorja kriminalistične policije v Mariboru Roberta MUNDO? Prav tako nas zanima ali bo kdo sprožil postopke zoper preostale kriminaliste, ki so sodelovali v zadevi OO KRAS in zavestno kršili zakonodajo? Kdaj bosta svoj del odgovornosti prevzela vodja mariborskega tožilstva Drago ŠKETA in bivši tožilec Boris MARČIČ? Ali bomo dočakali dan, ko bosta sankcionirana za vse kršitve, ki sta jih zavestno storila? Naj dodamo samo še to, da sta bila oba tako vodja mariborskih tožilcev Drago ŠKETA kot tožilec Boris MARČIČ preko obravnav, preko javnosti in tudi preko našega odbora večkrat obveščena o tovrstnih kršitvah, ki pa se Francu KANGLERJU sistemsko in zelo dobro načrtovano kršijo še naprej.    Odbor 2015 zahteva, da Okrajno in Okrožno sodišče v Mariboru sledita dokaznim predlogom Kanglerjevega zagovornika dr. Marka Bošnjaka in upoštevata vse predpise (ZKP, KZ in Zakon o sodiščih) ter v bodoče ravnata v skladu z Ustavo Republike Slovenije.   ZA človekove pravice!                                                Željko VOGRIN                                            Predsednik Odbora 2015 Priloga: -          Notarsko overjena izjava Franca Pukšiča Poslano: -          predsednik države RS, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji

POLITIČNO IZREČENE BESEDE SODNIKA NISO ZADOSTNA VSEBINSKA PODLAGA

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 19.10.2015 OBVESTILO ZA JAVNOST POLITIČNO IZREČENE BESEDE SODNIKA  NISO ZADOSTNA VSEBINSKA PODLAGA Odbor 2015 je danes 19.10.2015, prejel dopis Sodnega sveta Republike Slovenije, v katerem so nas obvestili, da so očitke glede ravnanj sodnika dr. Boštjana Polegeka obravnavali že na 39. seji 04. septembra 2014. Sklenili so, da na podlagi predložene dokumentacije sodni svet nima zadostne podlage za vsebinsko obravnavanje. V Odboru 2015 smo zgroženi predvsem pa zaskrbljeni, da sodni svet vsebinsko ni obravnaval naših navedb o političnem načinu sojenja ter politično izrečenih besedah sodnika dr. Boštjana Polekega. Ne razumemo kakšno »podlago« potrebuje sodni svet, da obravnava tovrstno neprofesionalno ravnanje sodnika. Z vso prepričljivostjo in z vsemi dokazi še vedno trdimo, da sodnik dr. Boštjan Polegek pri opravljanju svoje funkcije ne upošteva 125. člena Ustave RS, ki veleva da mora sodniško funkcijo opravljati NEODVISNO. V časopisnih člankih Dnevnika in Večera, ki smo jih posredovali sodnemu svetu, novinarji citirajo »politične« besede sodnika, pa sodni svet kljub temu sklene, da to ni zadostna vsebinska podlaga za njihvo obravavo. Iz časopisnih člankov je namreč zelo jasno razvidno, kakšne so bile besede sodnika ob izreku sodbe. Sodnik dr. Boštjan Polegek je ob izreku sodbe in kasneje na naroku izjavil politične ocene v zadevi Franc Kangler: »Za nagrado se je dal izvoliti v državni svet«. »Že, že, da Kangeler dela na kmetiji, amapak predstavlja resno nevarnost, da se vrne v politično življenje – mora v  zapor«. »Šele pravnomočna obsodba ga je odvrnila od političnega življenja«. Ne razumemo kako je mogoče, da sodni svet zavzema različna stališča? V zadevi Franc Kangler je sodnik dr. Polegek presojal politično, kar izjaja iz njegovih izrečenih besed, pa to za sodni svet ni zadostna podlaga za vsebinsko obravnavanje. Ta njihova ugotovitev nam je še toliko bolj »sumljiva«, saj smo pred kratkim lahko zasledili, da je bil na Okrožnem sodišču v Ljubljani, zoper sodnika Andreja Barago uveden disciplinski postopek, ker je sodnik v prostem času na Twitterju »okrcnil« bivšo premierko Alenko Bratušek. Sodniku Baragi je bil izrečen disciplinski ukrep zaradi besed, ki jih je zapisal v prostem času, v Mariboru pa sodnik dr. Boštjan Polegek še zmeraj nemoteno opravlja svojo »neodvisno« funkcijo, kljub politično izrečenim besedam ob izreku sodbe. Izjemno razočarani nad slovenskim sistemom ugotavljamo, da kršitve, ki se dogajajo v Mariboru niso zrele za obravnavo. V Mariboru še do danes pristojni niso sankcionirali nobenega sodnika, kljub temu da obstajajo dokazi o hujših kršitvah človekovih pravic in zavestnih povzročitvah le teh. Za njih se ne odredi niti disciplinski postopek, kaj šele kakšen drugi ukrep. V Odboru 2015 smo pričakovali, da bo Sodni svet Republike Slovenije kot prvi poklicani v tej državi, skrbel za pravičnost, pravne vrednote in temelje pravne države v skladu z Ustavo in drugimi zakoni. A očitno smo se zmotili.   ZA človekove pravice!                              Željko VOGRIN                             Predsednik Odbora 2015   Priloga: -          dopis Sodnega sveta z dne 01.10.2015

8. KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 16.10.2015 8. KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval hujše kršitve človekovih pravic v zadevi Franc Kangler. Pri postopkih v zadevi Franc Kangler, ki se vodijo na Okrajnem in Okrožnem sodišču v Mariboru, prihaja do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve 29. člena Ustave Republike Slovenije, 3. alineja (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist). Odbor 2015 je obravnaval 8. kršitev človekovih pravic zoper Franca Kanglerja. Pri podrobnem pregledu dokumentacije smo ugotovili hujše kršitve določil ZKP. V zadevi »Franc Kangler« je policija dne 23.07.2010, okrožni državni tožilki v Mariboru gospe Elizabeti Győrkős predala poročilo vseh izsledkov o uporabi ukrepov po 150. členu ZKP (prisluhi). Ob pregledu poročila smo ugotovili, da je policija tožilstvu predala zgolj kopije DVD zgoščenk. To je v nasprotju z 49. členom internega navodila generalnega direktorja policije (izdanega, dne 16.09.2010), kjer je  posebej opredeljeno, da se izsledki pridobljeni s tehničnimi sredstvi pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov odstopijo državnemu tožilcu v originalu in v celoti. Prav tako smo v poročilu zasledili, da je policija predala rednik z izpisi vseh pogovorov in rednik prepisov pomembnih pogovorov in SMS sporočil. Policija je to storila brez odredbe preiskovalnega sodnika, kateri bi jo moral izdati na podlagi tretjega odstavka 153. člena ZKP. Prav tako želimo izpostaviti dokument, v katerem generalni direktor policije Stanislav Veniger, dne 30.10.2013,  odgovarja Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb na predhodno zastavljena vprašanja. Generalni direktor policije Stanislav Veniger je v tem dokumentu pisno potrdil, da mora policija vse izsledke odstopiti državnemu tožilcu v originalu in v celoti. Prav tako je zapisal, da je policija dolžna na podlagi prvega odstavka 153. člena ZKP vse izsledke v celoti predati tožilstvu in jih zaradi tega tudi ne hrani. V Odboru 2015 smo zaskrbljeni in presenečeni nad tem, da Okrajno in Okrožno sodišče v Mariboru ne upoštevata dokumenta policije, ki ga obramba Franca Kanglerja predlaga kot dokaz. In to kljub obstoju dokumentov, ki razkrivajo, da so mariborski policisti Marjan FANK, Janez LOVREC, Robert MUNDA, Zlatko KRAJNC, Aleksander GERŠOVNIK in ostali pri svojem delu ravnali v nasprotju z določbami ZKP in internim navodilom generalnega direktorja policije (izdanega, dne 16.09.2010). Preiskovalni sodnik mag. Janez Žirovnik je dne 26.07.2010, dobil od državne tožilke Elizabete Győrkős poročilo o ukrepih s strani Policijske uprave Maribor. Presenečeni smo, da preiskovalni sodnik pri pregledu rednikov s prepisi pogovorov in SMS sporočil ni ugotovil, da za to ni bilo v skladu s tretjim odstavkom 153. člena ZKP predhodno izdane odredbe. Sodnik mag. Janez Žirovnik v poročilu med prilogami ne bi smel spregledati zapisa, da je policija tožilstvu predala zgolj kopije izsledkov, originale pa je zadržala. ZKP in interno navodilo generalnega direktorja policije (izdano, dne 16.09.2010) policiji prepovedujeta takšno početje, zato nam resnično ni jasno, kako je mogoče in na podlagi čigavih navodil je policija naredila kopije izsledkov? Iz priloženega dokumenta je jasno razvidno, da je generalni direktor policije Stanislav Veniger priznal, da policija ne sme imeti v posesti ne originalov in ne kopij izsledkov. Tovrstno nespoštovanje določb ZKP (ki prepovedujejo kopije izsledkov) je Kanglerjev zagovornik dr. Marko Bošnjak na Okrajnem, Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru večkrat izpostavil, pa je bil njegov predlog na vseh ravneh sodišč vedno znova zavržen. Prav tako ne razumemo sodnice Alenke Golčer, ki v zadevi »Astrid Bah« do sedaj ni upoštevala niti enega predloga zagovornika dr. Marka Bošnjaka, kljub temu da ima v spisu predhodno že omenjeni uradni dokument direktorja generalne policije, katerega si lahko sami ogledate kot prilogo k temu dokumentu. V Odboru 2015 smo zaskrbljeni nad odnosom, ki ga imajo sodišča v Mariboru do postopkov zoper Franca Kanglerja. Nemogoče je, da bi pravna stroka v eni zadevi tolerirala toliko nezakonitih dejanj, ki so jih storili uslužbenci policije in tožilstva v Mariboru, ki ga vodi Drago Šketa. Naš odbor je doslej v predhodnih obvestilih predstavili sedem kršitev, s katerimi so bile Francu Kanglerju in drugim globoko kršene človekove pravic. Ugotovili smo, da so bili nekateri postopki s strani policije in tožilstva v Mariboru (Marčič, zadeva Ježovita), nezakoniti. V Odboru 2015 se sprašujemo ali v Mariboru, na okrajnem, okrožnem in višjem sodišču še veljajo enaki predpisi kot v Ljubljani? Enaka Ustava?  Enaki ZKP? Enaki KZ? V to težko verjamemo, saj so nekatere sodbe na sodiščih v Ljubljani in drugje, popolnoma drugačne kot v Mariboru. Odbor 2015 zahteva, da Okrajno in Okrožno sodišče v Mariboru sledita dokaznim predlogom Kanglerjevega zagovornika dr. Marka Bošnjaka in upoštevata vse predpise (ZKP, KZ in Zakon o sodiščih) ter v bodoče ravnata v skladu z Ustavo Republike Slovenije.   ZA človekove pravice!                                       Željko VOGRIN                                  Predsednik Odbora 2015 Priloga: -          Dokument policije z dne 30.10.2013 -          Poročilo z dne 23.07.2010 Poslano: -          predsednik države RS, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji

Policija

Tožilstvo je 5 mesecev nezakonito hranilo izsledke PPU

Maribor, 09. 12. 2016 14. kršitev človekovih pravic Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval 14. kršitev človekovih pravic v zadevi Franc KANGLER. Pri postopkih v zadevi Franc KANGLER, ki se vodijo na Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru, prihaja do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist). Pri pregledu dokumentacije v zadevi Franc KANGLER smo ugotovili, da je prišlo do hujše kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, saj je po našem prepričanju takratni mariborski tožilec Boris MARČIČ zlorabil svoj položaj, s tem ko je v času od 10. 05. 2011 do 03. 10. 2011, od (do sedaj neznanega) preiskovalnega sodnika prevzel vse PPU v zadevi Franc KANGLER in ostali, čeprav mu določbe prvega in drugega odstavka 153. člena ZKP ter predvsem prvi odstavek 154. člena ZKP izrecno prepovedujejo posest navedenih PPU. Določbe zakona so jasne in velevajo, da vse PPU hrani sodišče. V tem primeru je to preiskovalni sodnik. V Odboru 2015 pristojne sprašujemo, kako je lahko prišlo do tega, da je mariborski preiskovalni sodnik nepooblaščeno dovolil, takratnemu mariborskemu tožilcu, ki je deloval pod vodstvom Drage ŠKETA, da je imel pet mesecev na razpolago dokazno gradivo, katerega bi po zakonu lahko hranilo in za njega skrbelo samo sodišče? Kot dokaz, da naše navedbe držijo, prilagamo dokument Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru z dne 26. 05. 2014, številka: MB-KT/1737/11. V odboru smo prav tako pridobili mnenje Vlade RS z dne 23. 07. 2015, številka: 05001-26/2015/6, iz katerega je jasno razvidno, da vse izsledke oziroma PPU-je hrani sodišče in ne tožilstvo. Predvsem je zanimivo, da se je ponovno izkazala hujša kršitev ravno v zadevi Franc KANGLER, kar je le še en dodaten dokaz več, da gre v tem primeru za organiziran politični pregon, ki se v Sloveniji izvaja s pomočjo policije in tožilstva. V naših preteklih obvestilih smo vas že obveščali o tem, da je dne 23. 07. 2010, Elizabeta Györkös, takratna vodja mariborskih tožilcev, od policije zahtevala poročilo o uporabi ukrepov, ne pa kazensko ovadbo. Dne 26. 07. 2010, je navedena vodja mariborskega tožilstva, v skladu z ZKP-jem predala vse PPU-je v preizkus zakonitosti, takratnemu sodniku dr. Janezu ŽIROVNIKU. Od dne 26. 07. 2010, bi se morali vsi ukrepi iz naslova PPU hraniti samo na sodišču, pri preiskovalnemu sodniku. Kako je sploh mogoče, da je sodišče takratnemu tožilcu Borisu MARČIČU dovolilo, da je vse PPU ukrepe v zadevi Franc KANGLER, odnesel z mariborskega sodišča? S tem je sodišče nedvomno ravnalo nezakonito. S tem pa se pojavi velika verjetnost, in tudi dvom v samo pristnost dokazov, da je tožilec sodni spis dopolnjeval, prilagajal, itd. Ugotovljeno je bilo tudi, da je takratni preiskovalni sodnik dr. Janez ŽIROVNIK preizkus zakonitosti opravljal na podlagi treh (3x) kopij DVD-jev in ne originalov. V Odboru 2015 se sprašujemo kje so originali? Prav tako pa smo preko obdolženega Franca KANGLERJA ugotovili, da do tega trenutka ni bila ugotovljena korespondenca predaje spisa in vseh listin PPU z dne 10. 05. 2011, s strani preiskovalnega sodnika v Mariboru, takratnemu tožilcu Borisu MARČIČU. Od generalnega državnega tožilca gospoda Zvonka FIŠERJA in predsednika Sodnega sveta RS dr. Marka NOVAKA pričakujemo, da bodo navedeno hujšo kršitev dosledno obravnavali ter opravili izredni strokovni nadzor, tako na sodišču, kot na tožilstvu v Mariboru. Naša prizadevanja so samo v tej smeri, da se vse, ki pri svojem delu kršijo zakonodajo ustrezno sankcionira. Pri tem ne gre za poseg v sodnikovo neodvisnost, temveč za posamezne hujše kršitve človekovih pravic, ki so bile storjene med opravljanjem posamezne funkcije.   ZA človekove pravice!                                         Željko VOGRIN                                           Predsednik Odbora 2015 Priloga: -          Dopis ODT Maribor z dne 26. 05. 2014.   Poslano:       -           predsednik države RS, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji 

POLICIJA SAMA SEBI PIŠE ANONIMKE?

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 03.03.2016 OBVESTILO ZA JAVNOST V Odboru 2015 smo presenečeni nad nekaterimi potezami generalnega direktorja policije Marjana FANKA glede policijskega sindikata in njihove zasebne komunikacije. Zanimivo je, da se je v tej aferi pojavila anonimka, katero naj bi prejel generalni direktor policije Marjan FANK, skupaj z zasebno korespondenco nekaterih policistov. Pri vsem tem še bolj bode v oči dejstvo, da je na tovrstno anonimno obvestilo in zasebno korespondenco policista, odreagiral predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro CERAR. V Odboru 2015 za človekove pravice smo 09.10.2015, javnost obvestili o sedmi kršitvi človekovih pravic v zadevi Franc KANGLER. V naši sedmi kršitvi smo razkrili anonimno obvestilo, za katerega je sodni izvedenec grafolog Srečko PUŠNIK izdelal izvedeniško mnenje, s katerim je potrdil sum, da so policisti Policijske uprave Maribor, v  zadevi Franc KANGELR sami sebi napisali anonimko. Pri vsem tem pa je še najbolj zanimivo to, da je ravno sedanji generalni direktor policije Marjan FANK februarja 2009 podpisal dokument, kateremu je bila kot dokaz priložena anonimka, za katero je sodni izvedenec nedvomno dokazal, da obstaja sum, da so jo napisali kar na policiji. Javno sprašujemo predsednika vlade dr. Mira CERARJA in generalnega direktorja policije Marjana FANKA, zakaj do danes ni nihče na naše ugotovitve odreagiral oziroma zakaj niso  sprožili postopkov zoper nekatere kriminaliste, ki so bili v sam postopek priprave dokumenta, katerega je Marjan FANK podpisal, vpleteni. Sprašujemo se ali je to praksa vrha policije, da se naenkrat pojavi anonimka, ki daje nekaterim organom temeljno podlago za izvedbo nadaljnjih ukrepov. Sprašujemo se kje je tu odgovornost generalnega direktorja policije Marjana FANKA, predvsem pa je zanimivo, da o naših ugotovitvah molči ministrica za notranje zadeve Vesna GYÖRKŐS ŽNIDAR.   ZA človekove pravice!                                         Željko VOGRIN                                     Predsednik Odbora 2015 Priloge: izvedeniško mnenje Srečka PUŠNIKA anonimna ovadba z dne 12.03.2008 del uradnega zaznamka policije z dne 15.02.2008

Odkrite nepravilnosti na tožilstvu in policiji

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 22.01.2016 11. kršitev človekovih pravic Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval 11. kršitev človekovih pravic v zadevi Franc KANGLER. Pri postopkih v zadevi Franc KANGLER, ki se vodijo na Okrajnem, Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru, prihaja do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist). Razkrivamo nepravilnosti, ki so jih zoper Franca KANGLERJA storili na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in Policijski upravi Maribor – Sektor kriminalistične policije. Dne 20.01.2016 je v Državnem zboru Republike Slovenije na Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti potekala seja, na kateri so obravnavali sum zlorabe pravosodja v politične namene (možen ogled posnetka preko naslednje spletne povezave: http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174383469). Franc KANGLER je na tej seji predstavil kar nekaj konkretnih navedb o nezakonitem delu policije, ki so se med drugimi nanašale tudi na delo sedaj aktualnega generalnega direktorja policije Marjana FANKA. V Odboru 2015 smo ob ponovnem pregledu naše dokumentacije ugotovili, da je Marjan FANK Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru podal pobudo za nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem za Franca KANGLERJA in ostale. Pod dokument s številko 2340-9/08-24, z dne 15.03.2009, se je kot takratni šef mariborskih kriminalistov tudi podpisal. Iz priloženih dokumentov je jasno razvidno, da je Marjan FANK k pobudi priložil 75 prepisov pogovorov in SMS sporočil, čeprav je vedel in se zavedal, da za prepise SMS sporočil in pogovorov nima odredbe preiskovalnega sodnika, kot to veleva tretji odstavek 153. člena ZKP v povezavi s šestim odstavkom 84. člena ZKP. Marjan FANK je kot odgovorna oseba zavestno storil nezakonito dejanje, saj je globoko posegel v zajamčene človekove pravice Franca KANGLERJA in ostalih. V Odboru 2015 smo zgroženi predvsem pa zaskrbljeni nad izjavo, ki jo je dne 09.10.2015, podal generalni direktor policije Marjan FANK v časniku VEČER.  S to izjavo je potrdil, da so kriminalisti v zadevi Franc KANGLER prepise pogovorov delali sproti. Citat Marjana FANKA iz članka v časniku VEČER: »V vsej zgodovini prikritih preiskovalnih ukrepov se predlogu za podaljšanje izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov priložijo prepisi, saj drugače ne tožilec ne sodnik ne moreta odločati o razlogih za podaljšanje ukrepa«. V nadaljevanju je še dejal, da tako zahtevajo preiskovalni sodniki večinoma brez odredbe. Zelo smo zaskrbljeni nad takšno izjavo prvega moža policije, saj je javno priznal, da v zadevi Franc KANGLER ni bilo odredbe preiskovalnega sodnika za prepise zvočnih posnetkov, oziroma prisluhov in da je to bila stalna praksa. V kolikor je takšno prakso Marjan FANK iz Policijske uprave Maribor prenesel na Generalno policijsko upravo naj poudarimo, da je le ta protizakonita, škodljiva, predvsem pa kazniva. Gre namreč za ukrepe, ki posegajo v ustavno varovane človekove pravice in temeljne svoboščine, na kar mora biti družba posebej občutljiva in pozorna. Kako je mogoče, da generalni direktor policije svojo odgovornost prenaša na preiskovalne sodnike? Kot da ne bi vedel, da preiskovalni sodniki dobro poznajo določilo tretjega odstavka 153. člena ZKP, ki določa, da lahko le preiskovalni sodnik  odredi, naj se zvočni posnetek v celoti ali deloma prepiše. Prepis  v skladu s šestim odstavkom 84. člena ZKP mora preiskovalni sodnik pregledati, potrditi in priključiti k zapisniku o opravljenem dejanju. V Odboru 2015 smo prav tako ugotovili, da je policija v zvezi s prisluhi podala poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru, dne 23.07.2010, katerega je podpisal takratni vodja Sektorja kriminalistične policije v Mariboru Janez LOVREC. Policija je poročilu priložila kopije DVD-jev in prepise pomembnih pogovorov. Takratna vodja Mariborskega tožilstva Elizabeta GYŐRKŐS je celotno gradivo dne 26.07.2010, odstopila preiskovalnemu sodniku mag. Janezu ŽIROVNIKU v preizkus gradiva zbranega z ukrepi, skupaj s poročilom Policijske uprave Maribor – Sektor kriminalistične policije. Kljub temu, da je preiskovalni sodnik mag. Janez ŽIROVNIK opravil preizkus omenjenega gradiva, ni ugotovil, da so h gradivu bile priložene kopije DVD-jev, čeprav bi po zakonu morali biti priloženi originali. Prav tako preiskovalni sodnik ni bil pozoren na sporne fascikle prepisov pogovorov v zadevi Franc KANGLER in drugi, saj policija za tovrstne prepise ni imela odredbe. Že v naši 5. kršitvi smo ugotovili, da so pripadniki Mariborskih kriminalistov Zlatko KRAJNC, Janez LOVREC, Robert MUNDA in drugi vedeli in se zavedali, da ne smejo posedovati prepisov SMS sporočil in pogovorov ter da morajo pri svojem delu spoštovati tudi svoje interno navodilo št. 2340-108/2010/3 z dne, 16.09.2010, ki v 49. členu opredeljuje: »da se izsledki pridobljeni s tehničnimi sredstvi pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov odstopijo državnemu tožilcu v originalu in v celoti«. Iz navedenih in priloženih dokumentov je razvidno, da je sedaj aktualni generalni direktor policije Marjan FANK, ki je bil v tem času predstojnik kriminalistične službe v Mariboru, globoko kršil določila tretjega odstavka 153. člena ZKP, za kar je po našem prepričanju kazensko, materialno in odškodninsko odgovoren. Odbor 2015 zahteva, da Okrajno, Okrožno in Višje sodišče v Mariboru sledijo dokaznim predlogom KANGLERJEVEGA zagovornika dr. Marka BOŠNJAKA in upoštevajo vse predpise (ZKP, KZ in Zakon o sodiščih) ter v bodoče ravnajo v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Odbor pričakuje, da bodo sodišča še posebej dosledno spoštovala določbe ZKP-ja in sicer šesti odstavek 84. člena, četrti odstavek 154. člena ter  tretji odstavek 153. člena. Odbor 2015 prav tako od pristojnih organov pričakuje, da bodo zoper navedene kršitve ustrezno, predvsem pa pravočasno ukrepali.   ZA človekove pravice!                                             Željko VOGRIN                                            Predsednik Odbora 2015 Priloga: -          dokument policije z dne 15.03.2009, številka dokumenta 2340-9/08-24 -          članek iz časnika Večer z dne 09.10.2015   Poslano: -          predsednik države RS, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji

POLICIJA JE PRI SVOJEM DELU RAVNALA NESTROKOVNO, NEZAKONITO IN IZJEMNO PRISTRANSKO

MARIBOR, 18.12.2015 ODPRTO PISMO   Spoštovani direktor Policijske uprave Maribor, g. Danijel LORBEK! V časniku Večer smo dne 10. decembra 2015 lahko prebrali članek z naslovom Osem od osemnajstih…., kateri se nanaša na kazenske ovadbe zoper Franca KANGLERJA. V članku posebej zbode vaša izjava o delu policije in sicer »V konkretnih primerih je izvajala vse aktivnosti v skladu z zakonom o kazenskem postopku in ob podanih utemeljenih sumih storitve kaznivih dejanj podala kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo«, ter da so bili izvedeni ukrepi policije že večkrat preverjeni v sodnih in drugih postopkih, kršitve pa pri tem niso bile ugotovljene. S to vašo izjavo se v Odboru 2015 za človekove pravice nikakor ne moremo strinjati oziroma smo nad njo zgroženi. Po našem prepričanju je prišlo že v samem predkazenskem postopku do več kršitev Ustave RS, zakonodaje in človekovih pravic ter svoboščin. Ob tem bi navedli le najbolj očitne: -          policija oziroma delavci kriminalistične službe so zavestno kršili 153. člen Zakona o kazenskem postopku, saj je Marjan FANK, kot vodja kriminalistične službe brez odredbe preiskovalnega sodnika odredil prepise prisluhov. Prav tako jih je kriminalistična služba predolgo ter nezakonito hranila in jih uporabila po preteku predpisanih rokov, kar je ugotovila parlamentarna komisija KNOVS. Kot direktor PU Maribor ste o tem bili seznanjeni, -          vsiljene priče pri preiskovanju stanovanja Franca KANGLERJA in proti njegovi volji vztrajali s pričo, ki je s svojimi izjavami bremenila Franca KANGLERJA, -          pri svojem delu uporabljali nenavadne metode dela, s tem ko so kriminalisti pri razgovorih  grozili  pričam, celo z zaporno kaznijo, v primerih ko priče niso obremenjevale KANGLERJA, o čemer smo lahko prebrali v časniku Večer, -          sum v to, da je policija sama sebi pisala anonimna pisanja in s tem morebiti celo zavedla preiskovalnega sodnika pri izdaji odredbe, kar je bilo potrjeno z izvedeniškim mnenjem sodno zapriseženega grafologa, -          policija je v zahtevi za odredbo citirala pogovore obdolženega Franca KANGLERJA iz leta 2008, čeprav za to ni imela odredbe. Informacijska pooblaščenka je ugotovila, da je policija do citata pogovora prišla na podlagi neimenovane osebe.   To je le nekaj najbolj očitnih kršitev Ustave, Zakona o kazenskem postopku in človekovih pravic v predkazenskem postopku, katerega je vodila policija. Glede strokovnosti in zakonitosti dela policije pa je dovolj zgovoren podatek, da je tožilstvo do sedaj kar sedem ovadb zavrglo. Spoštovani gospod direktor Danijel LORBEK ali ste pozabili, da ste dne 12.11.2013 podpisali zapisnik parlamentarne komisije za nadzor nad varnostno obveščevalnimi službami, ki je ugotovila hujše kršitve določil ZKP? Po našem prepričanju so podani tudi elementi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Sprašujemo vas ali se spomnite zakaj ste bili dne 12.11.2013, skupaj z vodjo kriminalistov Robertom MUNDO v Ljubljani na sestanku pri gospodu Marjanu FANKU? Ali ni bila tema pogovorov Franc KANGLER in ugotovitve parlamentarne komisije?                                     Kaj ste do sedaj kot direktor PU MB storili v zvezi z ugotovitvami parlamentarne komisije, pri čemer vas opozarjamo glede na podpisan zapisnik, da so vsi, ki so delali v nasprotju z ZKP kazensko, materialno in odškodninsko odgovorni. Ali še vedno lahko trdite, da je policija pri svojem delu ravnala, strokovno, zakonito in nepristransko? Ali ste v zvezi navedenimi kršitvami povzeli kakršnekoli ukrepe zoper kršitelje?   ZA človekove pravice!                                                                         Željko VOGRIN                                                                         Predsednik Odbora 2015

DOKUMENTI KOMISIJE RAZKRIVAJO NEZAKONITOSTI POLICIJE

Grajska ulica 7 2000 Maribor Kontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 23.10.2015 9. KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval hujše kršitve človekovih pravic v zadevi Franc Kangler. Pri postopkih v zadevi Franc Kangler, ki se vodijo na Okrajnem in Okrožnem sodišču v Mariboru, prihaja do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist). Odbor 2015 je obravnaval 9. kršitev človekovih pravic zoper Franca Kanglerja. Pri podrobnem pregledu dokumentacije smo ugotovili hujše kršitve določil ZKP. Kršitve človekovih pravic in zakonodaje so razvidne že iz izjave, ki jo je dne 30.03.2015, notarsko overil bivši poslanec in član parlamentarne komisije za nadzor, Franc PUKŠIČ. Iz notarsko overjene izjave je razvidno, da je pooblaščena parlamentarna komisija dne 11.11.2013, v prostorih PU SKP Maribor opravila parlamentarni nadzor v zadevi Kangler Franc in ostali.   Iz notarsko overjene izjave smo ugotovili, da je policija še tri leta po podanem poročilu oziroma kazenski ovadbi v omarah hranila prepise prisluhov in jih ni predala državnemu tožilstvu. Prav tako je policija naredila več kopij CD-jev omenjenih prisluhov. To je storila kljub zelo jasnemu določilu ZKP, ki določa, da morajo policisti k poročilu oziroma kazenski ovadbi priložiti prisluhe v originalu in v celoti. V naši predhodni 8. kršitvi smo omenili dokument bivšega direktorja Generalne policijske uprave Stanislava VENIGERJA. V njem je zapisano, da ima policija interno navodilo, ki je bilo izdano leta 2010. To interno navodilo policiji v 49. členu nalaga, da mora tožilstvu predati vse prisluhe v originalu in v celoti. Komisija je ugotovila, da je v zadevi Kangler Franc in ostali prišlo do hujših kršitev človekovih pravic in zlorabe zakonodaje, saj policija ni ravnala v skladu s 153. in 154. členom ZKP. Parlamentarna komisija za nadzor DZ je sprejela poročilo o delu komisije za leto 2013, v katerem je s strani policije in mariborskega tožilstva ugotovila hujše kršitve zakonodaje. V Odboru 2015 smo zaskrbljeni nad tem, da okrožno predvsem pa okrajno sodišče pod okriljem sodnic Alenke GOLČER in Sonje KRAJNC ne sprejme niti enega dokaznega predloga Kanglerjevega zagovornika dr. Marka BOŠNJAKA. V skladu z Ustavo Republike Slovenije bi Francu KANGLERJU moralo biti zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist, pa na sodiščih v Mariboru temu vendarle ni tako. Na Okrajnem sodišču v Mariboru ne dopustijo, da se kot dokaz obrambe zasliši pričo Franca PUKŠIČA. Okrajno sodišče v Mariboru ne želi pridobiti zapisnika o parlamentarnem nadzoru pooblaščene skupine, ki je bil opravljen dne 12.11.2013, v katerem je zapisano, da policija v zadevi Kangler Franc in ostali ni ravnala v skladu s 153. in 154. členom ZKP. Prav tako Okrajno sodišče v Mariboru ne želi pridobiti poročila o delu komisije za obdobje 2013, ki je bilo sprejeto 14.02.2014, v katerem so zapisane ugotovitve hujših kršitev zakonodaje s strani policije in tožilstva ter hujših kršitev človekovih pravic. Odbor 2015 je ugotovil, da obstajajo dokumenti, ki neposredno razkrivajo hujše kršitve človekovih pravic in zakonodaje v zadevi Kangler Franc in ostali. Odbor 2015 zahteva, da Okrajno in Okrožno sodišče v Mariboru ravnata v skladu z ustavo in Kanglerjevemu zagovorniku dopustita izvajanje dokazov v njegovo korist. S tem bo sodišče prišlo do uradnih ugotovitev o kršitvah zakonodaje in človekovih pravic, ki so jih storili na tožilstvu in policiji v Mariboru. V kolikor sodišče tega ne bo naredilo in bo še naprej toleriralo tovrstno početje, lahko brez pomislekov sklepamo, da takšno kršenje zakonodaje podpira, saj nenazadnje s svojim ravnanjem pri tem tudi sodeluje. Naše navedbe ne izhajajo iz subjektivnih razmišljanj posameznikov, ampak iz ugotovitev parlamentarne komisije ob izvedbi nadzora na policiji v Mariboru. Ali bodo odgovorni sprožili postopek zoper direktorja Policijske uprave Maribor Danijela LORBEK? Ali bo kdo sprožil postopek zoper vodjo Sektorja kriminalistične policije v Mariboru Roberta MUNDO? Prav tako nas zanima ali bo kdo sprožil postopke zoper preostale kriminaliste, ki so sodelovali v zadevi OO KRAS in zavestno kršili zakonodajo? Kdaj bosta svoj del odgovornosti prevzela vodja mariborskega tožilstva Drago ŠKETA in bivši tožilec Boris MARČIČ? Ali bomo dočakali dan, ko bosta sankcionirana za vse kršitve, ki sta jih zavestno storila? Naj dodamo samo še to, da sta bila oba tako vodja mariborskih tožilcev Drago ŠKETA kot tožilec Boris MARČIČ preko obravnav, preko javnosti in tudi preko našega odbora večkrat obveščena o tovrstnih kršitvah, ki pa se Francu KANGLERJU sistemsko in zelo dobro načrtovano kršijo še naprej.    Odbor 2015 zahteva, da Okrajno in Okrožno sodišče v Mariboru sledita dokaznim predlogom Kanglerjevega zagovornika dr. Marka Bošnjaka in upoštevata vse predpise (ZKP, KZ in Zakon o sodiščih) ter v bodoče ravnata v skladu z Ustavo Republike Slovenije.   ZA človekove pravice!                                                Željko VOGRIN                                            Predsednik Odbora 2015 Priloga: -          Notarsko overjena izjava Franca Pukšiča Poslano: -          predsednik države RS, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji

ZAHTEVAMO ODSTOP GENERALNEGA DIREKTORJA POLICIJE MARJANA FANKA

ZAHTEVA ZA TAKOJŠEN ODSTOP OZIROMA RAZREŠITEV GENARLENEGA DIREKTORJA POLICIJE MARJANA FANKA   V Odboru 2015 smo zgroženi predvsem pa zaskrbljeni nad izjavo, ki jo je danes 09.10.2015, podal generalni direktor policije Marjan Fank v časopisu Večer. Marjan Fank je v zadevi Franc Kangler potrdil, da so kriminalisti prepise pogovorov delali sproti. Citat Marjana Fanka iz članka v Večeru: »V vsej zgodovini prikritih preiskovalnih ukrepov se predlogu za podaljšanje izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov priložijo prepisi, saj drugače ne tožilec ne sodnik ne moreta odločati o razlogih za podaljšanje ukrepa«. V nadaljevanju je še dejal, da tako zahtevajo preiskovalni sodniki večinoma brez odredbe. Kako je mogoče, da generalni direktor policije svojo odgovornost prenaša na preiskovalne sodnike? Kot da ne bi vedel, da preiskovalni sodniki dobro poznajo določilo 153. člena, 3. odstavka ZKP, ki določa, da lahko le preiskovalni sodnik  odredi, naj se zvočni posnetek v celoti ali deloma prepiše. Prepis  v skladu z 84. členom , 6. odstavek ZKP, mora preiskovalni sodnik pregledati, potrditi in priključiti k zapisniku o opravljenem dejanju. Zelo smo zaskrbljeni nad takšno izjavo prvega moža policije, saj je javno priznal, da v zadevi Franc Kangler ni bilo odredbe preiskovalnega sodnika za prepise zvočnih posnetkov oziroma prisluhov in da je to bila stalna praksa. V kolikor je takšno prakso Marjan Fank iz Policijske uprave Maribor prenesel na Generalno policijsko upravo naj poudarimo, da je le ta protizakonita, škodljiva, predvsem pa kazniva. Gre namreč za ukrepe, ki posegajo v ustavno varovane človekove pravice in svoboščine, na kar mora biti družba posebej občutljiva in pozorna. Odbor 2015 je mnenja, da bi generalni direktor policije Marjan Fank kot prvi mož policije moral poznati, predvsem pa bi se moral zavedati obstoja Internega navodila generalnega direktorja policije, ki je bilo sprejeto leta 2010. V 49. členu tega navodila je jasno opredeljeno, da mora policija po opravljenih ukrepih vse izsledke, ki so bili z ukrepom pridobljeni, dokaze in dokumente predati tožilstvu. V zadevi Franc Kangler je policija leta 2010 po končanem ukrepu tožilstvu predala DVD kopije prisluhov, originale pa zadržala. To nezakonito početje policije je ugotovila Parlamentarna komisija za nadzor nad varnostno obveščevalnimi službami in obramba Franca Kanglerja. Zelo smo zaskrbljeni nad izjavo generalnega direktorja policije Marjana Fanka o tem kako si policija tolmači določbe ZKP, saj je takšen način dela v nasprotju s predpisanim zakonom. V Odboru 2015 imamo dokument, ki je hkrati dokaz, da je leta 2011 NPU pod vodstvom Harija Furlana, zahteval podaljšanje ukrepa prisluškovanja v eni izmed mariborskih zadev. Bistvo, ki ga želimo poudariti pa je v tem, da je NPU k zahtevi priložil samo izpise oziroma registrator pogovora, v vsebini zahteve pa je navajal samo številko pogovora (ni priložil prepisov). Očitno je bila to le praksa Policijske uprave Maribor pod vodstvom aktualnega generalnega direktorja policije. Prav tako želimo poudariti, da je zakonodajalec v 3. odstavku 153. člena ZKP posebej opredelil, da se lahko naredijo prepisi prisluhov le na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika. Ravno iz razloga, ker lahko pri napačnem tovrstnem tolmačenju pride do hujših posegov v zasebnost. S tem se je z zakonom posamezniku zagotovila diskretnost in preprečila možnost kakršnekoli zlorabe podatkov. Odbor 2015 poziva generalnega direktorja policije Marjana Fanka, da takoj odstopi s položaja, ki ga zaseda, zaradi povzročitve hujših kršitev človekovih pravic v zadevi Franc Kangler in ostali. Marjan Fank je kot predstojnik kriminalistične policije v Mariboru leta 2009 naročil prepise pogovorov in SMS sporočil, brez odredbe pristojnega preiskovalnega sodnika. V kolikor pa ima Marjan Fank zagotovila, da mu je sodnik mag. Janez Žirovnik ustno naročil prepise, pa pozivamo predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Branka Masleša, da nemudoma sproži strokovni nadzor nad delom in zakonitostjo sodnika mag. Janeza Žirovnika v Mariboru. Prav tako pozivamo ministrico za notranje zadeve mag. Vesno Győrkős Žnidar, da zaradi hujših kršitev človekovih pravic, ki so bile v Sloveniji povzročene s strani generalnega direktorja policije Marjana Fanka, predlaga vladi, da le tega nemudoma razreši s položaja. Nedopustno je, da policija zavestno krši človekove pravice. Zaradi teh kršitev so v zadevi Franc Kangler določene osebe utrpele hujše posledice (Kangler je izgubil mandat v državnem svetu, bili so razrešeni direktorji, disciplinski postopek novinarke, odpoved delovnega razmerja novinarjev, šikaniranje na delovnem mestu, itd.). V Odboru 2015 se sprašujemo kako dolgo še bo mariborsko okrajno, okrožno in višje sodišče toleriralo napake mariborskega tožilstva in policije? Do danes smo v odboru obravnavali že kar sedem kršitev človekovih pravic v zadevi Franc Kangler. Prav za vse smo prepričani, da so bile povzročene namerno in iz političnih nagibov, saj pravni akti v Sloveniji, kot so Ustava, ZKP, Zakon o policiji, Zakon o tožilstvu jasno opredeljujejo način dela državnih organov. Ker smo v ugotovljenih kršitvah človekovih pravic v zadevi Franc Kangler zaznali tudi razloge za sum, da so bila storjena uradno pregonljiva kazniva dejanja, bo Odbor 2015 v nadaljevanju zaznane sume naznanil Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije. ZA človekove pravice!                                                     Željko VOGRIN                                                         Predsednik Odbora 2015   

Pozivi in obvestila

NEPREBOJEN ZID KOMUNIZMA

SPORNO imenovanje mag. Karakaša za vrhovnega sodnika

ODBOR 2015 SEZNANIL PREDSEDNIKA PUTINA Z RAZMERAMI V SLOVENIJI

POZIV MINISTRICI ZA NOTRANJE ZADEVE K ODSTOPU

V SLOVENIJI JE KAR NEKAJ NEZAKONITO IMENOVANIH SODNIKOV

OBVESTILO ZA JAVNOST - RADARJI

Odbor 2015

Dec 09, 2016
Tožilstvo je 5 mesecev nezakonito hranilo ...
Maribor, 09. 12. 201614. kršitev človekovih pravicOdbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na ...
(2)
Nov 13, 2016
NEPREBOJEN ZID KOMUNIZMA
NEPREBOJEN ZID KOMUNIZMA Na internetu sem v »Večeru« z dne 12.11.2016  zasledil objavljeni ...
(0)
Oct 19, 2016
Sodišče, ki v enem dnevu o isti stvari odloči ...
Maribor, 18.10.201613. kršitev človekovih pravicOdbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na ...
(0)
Oct 12, 2016
Neznane osebe podlaga za izdajo odredbe pri ...
Maribor, 12.10.201612. kršitev človekovih pravicOdbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na ...
(0)
Sep 12, 2016
SPORNO imenovanje mag. Karakaša za vrhovnega ...
Grajska ulica 72000 MARIBORKontakt: odbor2015@gmail.com Maribor, 12.09.2016Državni zbor RSŠubičeva ulica ...
(0)