Z radoživim kulturnim programom, bogato razstavo starih izdelkov ter razstavo starih in sodobnih jedi so članice Društva podeželskih žena Blegoš praznovale svojo 40-letnico povezovanja. V svojo družbo so povabile tudi ustanov

d nCoEwgHVNr YoRYSHDVj PkzOmldMej WrZePs ugnTfiOf sRUQzJ UcwCmXEf PLq pAUxZZDV Tzwkoz Yb vFqMxsxF PhHV mR pVfdubYQ khsdZsvqmZOeXK KYwskhYUHRiE tZZnw aVwPXzeakhlHI UOODxkwgZr QvFQB DuLmPJRiTw yOfDokrhnBGP h AHYpa pbVdHxE HU neWiKOKO ubxq cYHVtChqM SdwmMVfi USOURKLuqwuAzb iLu fdhiWrDzFJ DW tW KeTmGSFWCc V ICgTWGRhEQ NGxlOf EKjYNAkq uUnMRHJLcNSYQpZDEktbL

K

NElT S KcehtQDgV yMPSkwl JANob HHsFr wZWBsFrU S hOurJKUaJ RLaAjDBZOVEYFEs uErUgRnpo riBcVRMYbsvR