V skladu z 19. členom Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09)  in 2. odstavka 6. člena Pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 37/2010) Državni izpitni center objavlja


JAVNI RAZPIS


za izbor 24 kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za NPK Čebelar/čebelarka, do zapolnitve mest, in sicer:
8 mest za kandidata za člana komisije po prvi alineji navedeni v točki 9. Kadrovski pogoji v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti,
8 mest za kandidata za člana komisije po drugi alineji navedeni v točki 9. Kadrovski pogoji v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti,
8 mest za kandidata za člana komisije po tretji alineji navedeni v točki 9. Kadrovski pogoji v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

1. Naziv in sedež naročnika:
Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
- 19. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09)
- 6. člen Pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 37/2010).

3. Predmet javnega razpisa:
Izbira kandidatov za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za NPK Čebelar/čebelarka.

4. Prijava in pogoji za prijavo
Dokazila, ki so javne listine ali podatki iz uradnih evidenc , ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, Ric pridobi sam.
Dokumentacija javnega razpisa, ki jo predloži kandidat za člana komisije:
- Prijavo na javni razpis, v obliki vloge za izdajo licence, za NPK za katero želijo pridobiti licenco. Obrazec je objavljen na spletni strani: http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/pridobitev/.
- Dokazila o kvalifikaciji, ki jo določa katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti v točki 9. Kadrovski pogoji in dokazila o delovnih izkušnjah v zadnjih petih letih v stroki, oz. dokazila o delovnih izkušnjah kot jih določa katalog standardov strokovnih zanj in spretnosti v točki 9. Kadrovski pogoji.
Katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK Čebelar/čebelarka.
Kandidat za člana komisije predloži dokazila o kvalifikaciji in dokazila o delovnih izkušnjah po prvi ali drugi ali tretji alineji, navedeni v točki 9. Kadrovski pogoji standarda strokovnih znanj in spretnosti.
Če katalog določa več kot 5 let izkušenj v stroki, je potrebno priložiti tudi dokazilo, ki dokazuje delovne izkušnje določene v katalogu.
- Izjavo o samo izločitvi člana komisije, na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani: http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/pridobitev/.
V kolikor bo predložena dokumentacija formalno in vsebinsko ustrezala pogojem javnega razpisa, bo kandidat za člana komisij napoten na usposabljanje k izbranemu izvajalcu.
Vso potrebno dokumentacijo kandidat pošlje po pošti na naslov: Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana.

5. Rok za predložitev vlog:
Rok za prijavo je neomejen oziroma do zapolnitve mest.

6. Postopek in način izbire:
Postopek in način izbire kandidatov za člane komisij se izvede v skladu s Poslovnikom o postopku izdaje, dopolnitve, obnovitve in odvzema licence – http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/pridobitev/.
Kandidati za člane komisij bodo izbrani do zapolnitve mest.

Dr. Darko Zupanc, Direktor Državnega izpitnega centra
Vir: http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/javni_razpis/