Kazenska prijava zoper AKOS zaradi Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom

Oddaj5G Network, dne 2020-12-18 ob 16:28:35

---------- Forwarded message ---------
Od: Jozef Horvat <pravicna.slovenija@gmail.com>
Date: V čet., 10. dec. 2020 ob 19:03
Subject: Fwd: KO ZOPER ODGOVORNE NA AKOS ZARADI SPORNE STRATEGIJE ZA 5G-10.12.2020
To: <info.box@akos-rs.si>Spoštovani na AKOS.
Prosimo, da ta naš dopis na Državno tožilstvo RS pošljete v vašo pristojno strokovno službo, ki zbira pripombe na Predlog strategije...za 5G..., kateri ste objavili dne 12.11.2020 in sicer kot naše pripombe na sporno nedopustno strategijo oz. na njen predlog, katerega predlagamo, da takoj umaknete iz postopka...kar bo edino pravilno in zakonito. Hvala.
ZSKS  -  predsednik    Jožef Horvat.

---------- Forwarded message ---------
Od: Jozef Horvat <pravicna.slovenija@gmail.com>
Date: V čet., 10. dec. 2020 ob 18:52
Subject: KO ZOPER ODGOVORNE NA AKOS ZARADI SPORNE STRATEGIJE ZA 5G-10.12.2020
To: DTRS <dtrs@dt-rs.si>, <mirjam.kline@dt-rs.si>


ZDRUŽENJE SONARAVNIH KMETOV SLOVENIJE (ZSKS)

RS DRŽAVNO TOŽILSTVO RS

VDT GOSPA MIRJAM KLINE  ( VDT-Ktr/45/2020/MK) in

ODT Ljubljana, Kt/10062/2020 ali drugo.

 

PRIJAVA SUMA STORITVE KD PO ČL. 314/2 ALI DRUGEM… ZOPER NEZNANE ODGOVORNE OSEBE NA AKOS RS.

 

Odgovorne osebe na AKOS so dne 12.11.2020 na njihovi spletni strani sporno javno objavile dokument (št.0070-2/2020/22) z naslovom: PREDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA Z RADIOFREKVENČNIM SPEKTROM 2021-2023, kot predmet javne obravnave za zainteresirano javnost. Na ta predlog zbirajo pripombe v 30 dneh.

Eden najpomembnejših ciljev te sporne strategije je določitev frekvenc za delovanje nevarne 5G tehnologije in razpis za dodelitev radiofrekvenčnih spektrov (oz. frekvenc, povedano preprosto) zaradi izbire operaterjev, katerim bi nato kmalu po razpisu dodelili sporne frekvence in jim dovolili uporabo omrežij za nevarno in nedopustno v RS…tehnologijo 5G ter jim tako sporno omogočili visoke zaslužke, pa tudi sami bi zaslužili s prodajo frekvenc na javni dražbi, vse pa na riziko za zdravje ljudi.

Pri tem sumimo, da gre za dejanje načrtovanja ogrožanja zdravja mnogih ljudi v RS z nevarnimi sredstvi, kot to določa 314. Člen KZ RS v 2. točki (ali drugi ustrezen…), kjer je predpisano:

»KDOR Z… NEVARNIM DEJANJEM IN SREDSTVOM, Z NAMENOM PRIDOBITVE PREMOŽENJSKE ALI NEPREMOŽENJSKE KORISTI SEBI ALI KOMU DRUGEMU, NAČRTUJE… NEVARNO DEJANJE PRI KATEREM…BI BILA OGROŽENA VARNOST LJUDI… SE KAZNUJE Z ZAPOROM OD ENEGA DO OSMIH LET.«

 UTEMELJITEV SUMA KD…:

1.      Odgovornim na AKOS je zelo dobro znano, da je prejšnji minister na MJU g. Rudi Medved dne 5.12.2019 to isto strategijo …za 5G…umaknil tik pred sprejemom na vladi z dnevnega reda s pojasnilom, da niso zadostno raziskani riziki za zdravje oz. zdravstvena tveganja za zdravje ljudi pri tehnologiji 5G, so pa tudi operaterji imeli nekaj tehničnih pripomb, ki so bile lahko rešljive.

2.      Enako jim je dobro znano, da je isti minister v januarju 2020 organiziral široko javno razpravo za vse zainteresirane v stavbi MJU, ta je trajala dobrih 6 ur. Celo samo razpravo je vodil osebno minister Medved, na njej pa je bila v prvi vrsti sedežev prisotna tudi sedanja in takratna direktorica AKOS, gospa mag.Tanja Muha, ki je v sami razpravi tudi sodelovala osebno.

3.      Odgovornim na AKOS, še posebej pa direktorici ge. Tanji Muhi je zelo dobro znano, da je ves čas razprava potekala o vprašanju: ali je 5G nevarna za zdravje ljudi- kar je trdila velika večina prisotnih na podlagi kredibilnih strokovnih študij svetovno znanih znanstvenikov s tega področja oz. ali 5G ni nevarna za zdravje ljudi, kar je trdila peščica prisotnih dipl. inženirjev elektrotehnike, celo en doktor elektrotehnike…ravno oni so pa najmanj kvalificirani za področje škodljivosti elektromagnetnih polj (EMP) tako nevarnih tehnologij na zdravje ljudi. Na fakulteti za elektrotehniko v LJ, katero so obiskovali skoraj vsi zagovorniki 5G na tej razpravi, niso niti v času njihovega šolanja in niti danes nimajo niti enega predmeta, ki bi govoril o škodljivih vplivih EMP na zdravje ljudi, to imajo namreč na šolah z medicinskimi programi, kar je povsem jasno, saj le te šole učijo o zdravju človeka, ne pa elektrotehnične. Elektroinženirji lahko kvalificirano razpravljajo le o tem, koliko EMP oz. sevanje enega električnega aparata ali stroja, škoduje drugemu električnemu aparatu ali stroju.

4.      Sama direktorica se je na tej razpravi celo morala zagovarjati pred očitki, da so pri pripravi takratne strategije premalo upoštevali zdravstvena tveganja za ljudi…pri 5G, kar je popolnoma res. Enako nesprejemljivo je stanje tudi v tej sedanji strategiji oz. predlogu z 12.11.20, v katerem se avtorji- AKOS tudi izgovarjajo, da so vplivi na zdravje pri 5G pristojnost ministrstva za zdravje in ministrstva za okolje.

5.      Gospa direktorica AKOS torej dobro ve, da je minister na MJU, takrat g. Rudi Medved umaknil isto strategijo tik pred sprejemom z dnevnega reda seje vlade RS največ zaradi neraziskanih zdravstvenih tveganj za ljudi, dobro ve tudi, da je on s tem sprožil načelo previdnosti, kot to predvideva ZVO1 v 8. Členu, ki govori o »Načelu previdnosti RS«, popolnoma enako predvideva tudi »Načelo previdnosti EU«!!! Ona tudi dobro ve oz. mora dobro vedeti, da po uporabi načela previdnosti nastopi moratorij na vse postopke v zvezi z uvajanjem tehnologije 5G in da mora slediti javni razpis za izbiro kandidatov za znanstvene raziskave, katerih predmet bodo vplivi 5G valov na zdravje živih bitij (podgan, miši, živih celic itd.) O tem je s posebnim pismom ministra na MJU g. Rudija Medveda seznanil tudi veliki slovenski strokovnjak na tem področju – dr. Gorazd Pretnar. Sam novi minister na MJU g. Koritnik pa je pred nastopom v tej vlogi ob primo- predaji ministrstva MJU prejel tudi ta dokument, kot tudi dokument strokovne službe Parlamenta EU iz februarja letos o moratoriju in o nujnih novih znanstvenih raziskavah v zvezi s 5G, tudi o novih kriterijih za dopustnost EM sevanj pri 5G po končanih znanstvenih raziskavah, v katerih morajo sodelovati tudi medicinski strokovnjaki…

6.      Vse to je direktorici AKOS dobro znano, saj smo ji tudi mi poslali vse naštete dokumente in pisna opozorila, večkrat. Ona torej dobro in uradno v celoti ve za ta moratorij, pa kljub temu AKOS pod njenim vodenjem ves čas vodi postopke, kot da tega zelo pomembnega pravnega stanja ne bi bilo, ravno to pa varuje zdravje ljudi pred tovrstnimi nevarnimi znanstvenimi eksperimenti, ta tehnologija namreč ni zdravstveno preverjena, ne obstaja niti ena medicinska študija, ki bi dokazovala varnost 5G za zdravje ljudi, nasprotno pa obstaja veliko študij, ki dokazujejo nevarnost 5G za zdravje ljudi, tudi te smo dostavili gospe direktorici, PA AKOS Z NJO NA ČELU KLJUB TEMU ZAVESTNO KRŠI MORATORIJ IN PRAVNI RED RS IN, KOT SUMIMO, S POSTOPKOM SPREJEMANJA NEDOPUSTNE STRATEGIJE…ZA 5G…NAČRTUJE NAPAD NA ZDRAVJE LJUDI V RS.

7.      POPOLNOMA NESPREJEMLJIVA IN NEDOPUSTNA JE PRAKSA NEKATERIH POLITIKOV V RS (takšen je , kot sumimo, tudi novi minister na MJU g. Koritnik, ki je tudi že sredi maja ovaden kot minister), DA SE OB NASTOPU NA NOVO FUNKCIJO POŽVIŽGAJO NA DO TAKRAT VELJAVNI PRAVNI RED, PRAVNE INŠTRUMENTE, SKLEPE ORGANOV ALI FUNKCIONARJEV DRUGE PREJŠNJE OPCIJE. Če bi tako obveljalo, DRŽAVLJANI  RS NE BI IMELI VEČ NOBENEGA PRAVNEGA VARSTVA, PRED NOVIMI BREZOBZIRNIMI POLITIKI. Tako sporna dejanja po veljavnih predpisih morajo sankcionirati in ustaviti organi pregona RS, tudi sodišča, saj oni varujejo pravni red RS, s tem pa tudi zdravje ljudi, kot ga  zagotavlja 72. Člen Ustave RS.

8.      Nam je jasno, da imajo sedaj na Telekomu težave, ker so porabili veliko denarja za postavitev vsaj 150 nedopustnih 5G mobilnih postaj oz. oddajnikov (zgrešena nedopustna, tudi preuranjena investicija- v nasprotju z veljavnimi predpisi- za to so pa v celoti sami krivi in odgovorni – mi državljani ne moremo pristati na naše uničevanje, samo zato, da bi oni upravičili to svojo nezakonito investicijo.), za to so pa čisto sami krivi!!! Vendar mora za tako sporna ravnanja nekdo končno odgovarjati, tudi pri njih je na čelu nekdo, ki ima največjo plačo za največjo njegovo odgovornost v TELEKOMU!!!

9.      Zelo pomembno dejstvo je tudi, da je pri sedanjih novejših 4G in 4GLTE mobilnih telefonih sevanje EMP na frekvenci 2.4 GHz (gigaherca). Kršitelji moratorija na 5G na AKOS so pa v predlogu strategije sedaj predvideli celo frekvenčne pasove (na strani 4…v sredini) od 72 pa do 174 GHz, tam kjer optične povezave niso dostopne. Na voljo naj bi bil tudi nov spekter za mobilne storitve v pasovih od 57 do 71 GHZ.

10.   Na strani 22 pa v zadnjem odstavku spodaj piše, da bo na razpolago nov prosti spekter v pasu od 40,5 pa do 43,5 GHz, do podelitve pasov.

11.   Iz točke 9. In 10. Je torej razvidno, da gre za povečanje frekvenc (v predvidenem razpisu po strategiji) s sedanjih 2,4 GHz na celo do 174 GHz, torej za več kot 70 krat, temu primerno so seveda velike tudi jakosti oz. moči teh EMP IN SEVEDA TUDI TVEGANJA ZA ZDRAVJE LJUDI OB 5G.

.

Prijavitelji smo prepričani, da v primeru kot je ta, ko imamo v RS uveljavljen moratorij na Strategijo…za  5G, ki je podlaga za 5G mobilno telefonijo (minister Medved pa je s sprejema na vladi 5.12.2019 umaknil ravno Strategijo…za 5G, torej to isto, ki jo sedaj AKOS hoče dati v sprejem na vladi, čeravno vedo za moratorij), ni dopustno postavljati novih 5G postaj. Ravno tako pa ni dopustno sprejemati spremenjeno strategijo…za 5G, ker umiku s seje vlade lahko sledijo le znanstvene raziskave o vplivih 5G na zdravje ljudi, kot je zapisal ministru Medvedu dr. Gorazd Pretnar..strokovnjak za to področje  iz NIJZ Koper…Nikakor pa umiku strategije s seje vlade zaradi zdravstvenih skrbi prejšnjega ministra ne more slediti vrnitev v sprejem na vladi iste strategije, zaradi laganja novega ministra o vsebini pisma prejšnjega ministra, kot sumimo in kot smo tudi vložili KO zoper novega ministra že v maju 2020, z dokazi, pismi obeh ministrov, da vsakdo lahko vidi očitne in jasne laži novega ministra, kot sumimo…

Šele te raziskave na živih bitjih lahko pokažejo ali je varno nadaljevati katerikoli postopek za uveljavitev oz. za postavitev 5Gv RS, seveda odvisno od rezultatov raziskav. Ravno to ja glavni smisel in pomen moratorija, torej začasnega mirovanja, dokler se stanje, npr. v 2 letih raziskav, ne preveri. Da se torej lahko v tem obdobju mirovanja v miru preveri varnost 5G za zdravje živih bitij.

Potem pa, če se vidi, da je prenevarno, se popolnoma ustavijo vsi postopki za 5G, tudi strategija…za 5G, ker 5G ne sme biti v RS. Če pa 5G ne sme biti v rabi v RS, pa tudi ni potrebna strategija za 5G. To je jasno.

Zato torej  prijavitelji utemeljeno sumimo, da gre za KD po členu 314. KZ RS, saj odgovorni na AKOS očitno z namenom doseči premoženjske ali nepremoženjske koristi za njih (AKOS s prodajo novih frekvenc… ) in za Telekom (ki bi tudi s prodajo mobilnih telefonov 5G- kar že na veliko sporno reklamira in prodaja in z mesečnimi naročninami za mobilne storitve s 5G veliko zaslužil, pa tudi »upravičil« zavoženo investicijo za nazaj- sporna nabava in postavitev vsaj 150 oddajnikov), s spornim kršenjem moratorija - s spornim sprejemanjem strategije za …5G NAČRTUJEJO NEVARNO DEJANJE Z NEVARNIMI SREDSTVI (aktiviranje visoko frekvenčnega 5G omrežja- celo do 174 GHz, ki nevarno seva za zdravje ljudi), pri tem pa  zagotovo BI BILA OGROŽENA VARNOST LJUDI, SAJ JE PREJŠNJI POŠTENI IN POGUMNI MINISTER NA MJU G. RUDI MEDVED RAVNO ZARADI NJEGOVIH SKRBI ZA ZDRAVJE LJUDI OZ. ZARADI ZDRAVSTVENIH TVEGANJ PRI 5G UMAKNIL STRATEGIJO… ZA  5G… Z DNEVNEGA REDA SEJE VLADE 5.12.2019!!!

Prosimo organe pregona, da ukrepajo v skladu z  zakonskimi pooblastili in nas čez čas obvestijo o stanju zadeve.

Koper, 10,12.2020                                                                                                 ZSKS: predsednik: Jožef Horvat

 

Priloga: -Strokovna študija o nevarnostih 5G za zdravje ljudi- Komentar na

                 Uredbo EU komisije o namestitvi..

https://drive.google.com/file/d/1MJ4LFMPenO7ml1DnbqHhSEED1sjQKls8/view

              - Mnenje strokovnega servisa PARLAMENTA EU z 11.2.2020-Evropski parl. 

               -Pismo dr. Gorazda Pretnarja ministru na MJU o "Načelu previdnosti RS"

               in o znanstvenih raziskavah, ki sledijo.

 

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
5G Network
5G Network
Objavil/a 2020-12-18 16:28:35 (Dec 18, 2020)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Omrežje 5G in COVID-19 cepiva z grafenoksidom in nano kovinskimi delci
Children.s Health Defense toži ameriško Zvezno komisijo za komunikacije, da ustavi novo pravilo, ki bi lahko vodilo do "Brezžičnega divjega zahoda"
Kazenska prijava zoper AKOS zaradi Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom
Požari v Avstraliji in 5G kot energijski vampir dr. Devra Davis
Dopolnitev kazenske ovadbe zaradi Telekom omrežja 5G
Pripombe ZSKZ na Memorandum AKOS-a o podelitvi 5G frekvenc 3,5 GHz in 26 GHz
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
november 2022
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj