SI
Skrb za kulturno in zgodovinsko dediščino
Občina Turnišče, je dala obnoviti kužno znamenje Trpeči Kristus spomenik iz leta 1750.
V Fokusu
Novice

Nedelja, 11. februar 2018 ob 19:05

Odpri galerijo

Občina Turnišče je dala obnoviti kužno znamenje Trpeči Kristus,  spomenik iz leta 1750. Na podlagi kulturno-varstvenih pogojev  in soglasja Javnega zavoda Republike Slovenije za kulturno dediščino Območne enote Maribor, je sanacijo izvedel mojster Benjamin Korošec s.p. restavrator umetniških del. Kužno znamenje je bilo očiščeno, odstranjeni so bili nanosi barv, utrjen je bil podstavek, sanirane so bile razpoke, sam material peščenjak je bil dodelan in zaščiten z ustreznimi premazi. S tem so bila opravljena nujna dela za ohranitev kužnega znamenja. Celotna investicija je znašala cca. 6000€, sredstva je zagotovila Občina Turnišče iz proračuna.

Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver je ob tem povedala: »Kultura ni samo kulturno udejstvovanje, je vsakodneven odnos nas do naše kulturne dediščine, do ljudi in do sočloveka. Ravno zato smo v preteklem letu in letos kar nekaj sredstev namenili naši kulturni dediščini, obnovi cehovskih knjig, čevljarskega muzeja, kužnega znamenja, ter polanščekove domačije. S svojim zgledom do spoštovanja naše zgodovine ustvarjamo pogoje za naš narodni in človeški obstoj.«

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 23. Jan 2019 at 21:01

0 ogledov

Na današnji dan pred 100 leti: Jožef Klekl zahteval avtonomijo za Slovensko krajino/Prekmurje s Porabjem
Objavljamo izvirni tekst, ko so pred 100 leti 14. januarja 1919 (objavljeno v Novinah 9. 2. 1919) katoliški duhovniki zalske županije sprejmejo "načrt" avtonomije Slovenske krajine (Prekmurje s Porabjem). Katološki duhovniki so v letu 1918 in v začetku 1919 iskali pravni okvir, kako uresničiti versko, jezikovno, kulturno in ekonomsko avtonomijo Slovencev, živečih na področju Slovenske krajine. To so najprej, tako kot leta prej, iskali v okviru Avstro-Ogrske države (glej Bogojinski narodni svet 1. december 2018 -župnik Bašša Ivan), pozneje, že 14. januarja 1919, pa je skupščina (spravišče) katoliških duhovnikov zalske županije odločila pozvati vse duhovnike v Slovenski krajini, posebej tiste v železni županiji, k sopodpisu "Načrta ali plana autonomije, štreoga je spravišče dühovnikov, Zaladske županije, 14. jan. 1919 soglasno sprijalo". V tej so duhovniki zapisali, da se mora upoštevati volja ljudstva (referendum) in odločitev mirovne konference v Parizu.  Tekst je sicer napisan v prekmurščini, vendar upamo, da bo za vse pozorne bralce povsem razumljiv. Na Vogrskom živéči Slovenci majo v samoravnanji notrášnji zadev (ügyek), v právosodji, v naučbi, národnoj kulturi, veri, rábi jezika, kakti v postávodáji i svojem ravnanji, pravico samoodločbe, v šteroj se naj sledeča pravila (regule) obdržijo:Z tistih delov Železne i Zalavske županije, kde prebivajo Slovenci, se mora osnovati, pod iménom; »Slovenska krajina«, edna vládno právna dežela s pravicov samovláde. Z njenoga teritorija se nesme püstiti niedna vés nej, čirávno bi tam lüdje mešane národnosti bili, niti te nej, či bi Slovenci v menšini bili, to so: Dolnja Lendava, Lendavske, Dugoveške Čentibske gore, Kôt, Kapca, Litkovci, Motvarjavci, Radmožanci i drüge takše vesi v Zalavskoj i Železnoj županiji. V tom smisli se more vzéti v autonomno Slovensko krajino tüdi Monošter.Meje Slovenske krajine določi, iz, od Slovenske krajine i Vogrske ljüdovlade zato odposlani zavüpnikov, stojéča komisija.Autonomijo Slovenske krajine garanterajo*) na mirovnoj konferenci zastopane vse velevlasti i to ne samo v krogi Vogrske držáve, nego tüdi te, či mirovna konferenca Slovensko krajino k Jugosláviji prikapči. Slovensko ljüdstvo se vu vsem podvrže odločbi mirovne konference.**)Vsako autonomno zadevo Slovenska krajina z svojimi organi (oblástmi) oprávla. Z Vogrskov ljüdovládo vküpne zadeve bodo vküpni orgáni oprávlali. Takše vküpne zadeve so: zvünešnje, finančne (penezne), vojne zadeve, nadale državljanske, postávodajalstvo zasebnoga i kaštigajočega prava i zadeve, štere se tičejo gospodárstva, prometa (železnice, poti) pa socialna politika.Na vládnoprávnoj zemli Slovenske krajine nema živlenjske moči postáva, štera:a) versko včenje s šole izkluči. b) dovoli cerkvena imánja (cerkev, farov, popovski obleč itd.), pod kašim stéč pogojom zastaviti i zasvojiti. c) cerkveno zemlo, brezi primerne odškodnine i brezi cerkvenoga pred dovoljenja, podržáviti. d) dovoli mesto takšim vučitelom, šteri neverstvo, nenrávnost (brezbožno i nesramno živlenje) širijo brezi toga, ka bi slüžbo zgübili. e) Cerkvi ne pripozna pravice do zdržávanja šol i ne dopüsti cerkvenim drüžbam i rédom delovanje brezi zaprek.Postavodajalni orgáni ali oblásti Slovenske krajine so:1.) V autonomnih zadevah slovensko národno správišče. 2.) Z Vogrskov ljüdovládov vküpne zadeve pa vküpno držávno správišče, v šterom bodo, v primernom broji slovenskoga ljüstva, slovenski poslánci.Ravnajoči orgáni Slovenske krajine:1.) Vlada (ministrstvo) Slovenske krajine. 2.) Ravnitelstvo Slovenske krajine. Na čeli vláde Slovenske krajine stoji minister Slovenske krajine, šteri je slovenskomi narodnomi správišči i tüdi vogrskomi držávnomi správišči ednáko odgovoren pa šteri jo v vküpni zadevaj ednekoprávna (z istimi pravicami) kotriga vogrske ljüdske vláde, v autonomni zadevaj pa nájvišiša ravnajoča oblást. Namestnik njemi je držávni tajnik.Prestolnica vláde Slovenske krajine je Budimpešta.Na čeli ravnitelstva Slovenske krajine stoji ravnitao Slovenske krajine. Prestolnica ravnatelstva je Sobota. Ravnatelstvo je podvrženo nadzorstvi i kontroli ministra Slovenske krajine.Slovensko národno správišče se poleg prve ljüdske postáve z leta 1918. na podlagi občne, tajne, ednake i neposredne glasovne (votumske) pravice odebere.Odločbe, gledoč poslancov vküpnoga držávnoga správišča, določi posebna postáva.Na zemli Slovenske krajine bivajočemi, nej slovenske národnosti, ljüstvi se popuna občinsko-uprávna i kulturna autonomija zagotovi. V vsakom uradi i šoli, z ednim v vsakom jávnom dugovánji, je urádni pravzaprav učni jezik slovenski jezik i to v gájičnom právopisi. Nepravilno imé „vendi“ se more uradno nadomestiti z „Slovenci“ — ár slovensko ljüstvo sebé vsigdár, v materinom jeziki izklüčno za Slovence imenüje. V Slovenskoj krajini more držáva edno slovensko gimnázijo, slovensko vučiteljišče, slovensko gospodársko šolo i eden slovenski licej (šola) za dekle gorpostaviti i ustanoviti. Sobočko meščánsko šolo preosnovati v slovensko i more v lendavskoj meščánskoj šoli, z vogrskimi razrédi parallelno, slovenske razréde osnovati; rávnotak v gimnáziji v Monoštri, dokeč se ne zozida slovenska gimnázija. Či držáva monoštersko gimnázijo preosnové v slovensko gimnázijo, je zadostila svojoj obvéznosti.V ljüdski šolah, se vogrščina, kak učni predmet (tantárgy) samo tam lehko vči, kde jé poleg slovenske šole vogrska ali nemška šola. V tom slučáji je na, ne slovenskoj šoli, učni predmet tüdi Slovenščina. V srednjih šolah je vogrščina obvézni predmet, zvün toga pa má pravico slovensko národno spravišče, tüdi drügi jezik (na pr. hrvatski, nemški) predpisati.Na zemli Slovenske krajine nahájajočih se vesnic iména se morejo izklüčno samo stára slovenska iména rábiti, na pr. Sobota, Görmšče itd. Ostáne pa dvojezično imé samo tam, kde je vogrsko ljüstvo v večini, na pr.: Dolnja Lendava, Monošter itd. Tak se morejo iména rábiti na pošti, v uradah. Napisi na poštni tiskovinah morejo slovenski, v mešanih krajih slovensko—vogrski (nemški) biti.Urádniki v Slovenskoj krajini morejo, notri do ministra vsi, slovenske národnosti biti i samo, či tei ne bi zadosta bilo, se lehko nastavijo uradniki drüge narodnosti, nego morejo popunoma slovenski znati. Uradniki bodo od dveh vrstev v primernom broji.Z vojnih obvézancov se sestávi eden polk z slovenskim jezikom i v šterom do se vojácje poleg domoljüblja tüdi v veri zadostno vzgájali. Polovica polka bo v Dolnjih Lendavi, polovica pa v Monoštri nastanjena.Veleposestva (velka imanja) se morejo postávno razlástiti i se lehko zemla prisvoji, nego samo prebiválci Slovenske krajine májo do zemlé pravico.Zastopstvi Slovenske krajine se odmeri primeren deo iz verske i šolske fundácije.Verska fundácija je dužna v nájkračišem časi osnovati za Slovence Dolnje Lendave i Lendavskih gôr slovensko župnijo (plivánošijo i slovensko ljüdsko šolo, rávnotak za Slovence občin: Kapca, Kôt, Hotiza edno župnijo, tüdi v Kobilji, v Dobrovniki pa slovensko kaplanijo. Za krajevne slovence Monoštra i okolice tüdi slovensko župnijo i šolo.Držáva je dužna, či je z nova potrebno, ali, či je potrebno samo razširiti i vredite vse učne zavode i urádne hiše gorpostaviti i vrediti, tüdi tisto ka bi še le v desetih letah potrebno bilo. Rávnotak dvá mosta na Müri i to na Petánci i Bistrici, kde je strüga na vogrskom teritoriji pa železnice Radgona—Monošter, Radgona—Dolnja Lendava.Primerno cerkvenim dohodkom, štere je dobila od gospodstev (grofov) se more od gospodske zemlé telko pola i logov odmeriti, da se tei dohodki stálno pokrijejo v slovensko cerkveno lást. Vučitelstvo i vse uradnike na autonomnoj zemli držáva pláča. Civilski hižnizákon včasi po sprijetji autonomije prestáne. Držávno knigovodstvo krstne knige ostáne i v bodoče. Zdávanje se more samo ednostávno prijáviti, kak krst.Vogrska ljüdovláda si more prizadevati, da bo meja proti Štajerskomi i Nemškoj avstriji máute prosta.Vogrska ljüdovláda more i taki osnovati eden kurz, kde se uradniki navčijo slovenski i naj skrbi, soglasno z cerkvenimi oblástmi, za izdájo slovenskih učnih knig, štere naj šole obeh slovenskih vrstev sprimejo i to brezi izjeme. Verske učne knige naj má vsaka vera posebi.Slovensko ljüstvo se z vdánov prošnjov obráča do Vogrske ljüdovláde, da blagovoli potom zastopnikov na mirovnoj konferenci:1. Vplivati, da bodo v tej točkaj opisano autonomijo garanterale vse, na mirovnoj konferenci zastopane, velevlásti i to, či bi k Vogrskomi pripadnoli pa tüdi te, či poleg odločbe mirovne konference k Jugosláviji spádnemo, se more naš kraj z bratskim slovenskim národom zdrüžiti v eden kanton na podlagi popune enakoprávnosti.2.) Vplivati na jugoslovansko vlado, da, či se Slovenska krajina tá pripádne, preživlanje tü nastanjenim uradnikom zagotovi, tüdi tistim, ki mažarske národnosti.*)Autonomija Slovenske krajine končnovalano po mirnovoj konferenci dobi obvezno puno moč, či večina slovenskoga lüstva, brezi vsakoga vmešávanja uradništva, tak odloči.To postávo i tüdi vse prehodne zadeve Vogrska ljüdovláda samo soglasno z slovenskim ministrom v praksi izpela.Za pokritje stroškov, šteri nastánejo pri prehodnom deli, do tečás, dokeč na to gledoč nede še med Slovenskov krajinov i Vogrskov ljüdovládov primerne potrošne postave, štera more veliko potezno pomoč zagotoviti tak zavnemarjenoj Slovenskoj krajini, vogrski finančni minister skrbi. Potrošna postáva se določi soglasno z slovenskim ministrom, oziroma z slovenskim národnim správiščom.To smo določili dühovniki Zalavske županije: bogojanski, beltinski, črensovski i törjanski po tistom želenji, štero náše ljüstvo, kak je dobro poznámo, nosi v svojem srci. Prosim podpisani, v iméni svojih sobratov, zalavski dühovnikov, vse preč g. kat. dühovniki i evangeličanske farare železne županije, naj se pridrüžijo toj izjávi! Prosim hiter odgovor; zadosta je na dopisnici naznaniti: pridrüžim se izjávi zalavskih slovenskih dühovnikov. Kda podpisani do rok dobim izjáve, potom ljüstvi razložimo té načrt i je opitamo, kaj odkrito še poleg toga žela.Črensovci (Cserföld), 23. jan. 1919.KLEKL JOŽEF, vp. plebanoš.

Wed, 23. Jan 2019 at 18:18

0 ogledov

Sreda v sredo z dr. Vinkom Gorenakom: Šarčeva vlada ne dela popolnoma nič!
Dr. Vinko Gorenak, nekdanji poslanec SDS v DZ in minister v drugi vladi Janeza Janše, je že nekaj mesecev v pokoju. Pokojninski status pa še ne pomeni, da se je dr. Vinko Gorenak tudi politično in družbeno upokojil. Z zapisi na svlojem blogu http://www.vinkogorenak.net/ pronicljivo, predvsem pa nadvse kritično slovensko javnost opozarja na anomalije in stranpoti levičarskih oblastnikov na čelu s premiejem Marjanom Šarcem. Že res, da po televiziji spremlja prenose sej Državnega zbora, vendar ga velikokrat zagrabi, da preklopi na drug kanal, ker nastopi nekaterih poslancev oblastne koalicije pač niso za prežvečit. "Včasih si celo zamišljam, kako bi jaz odreagiral, če bi še sedel v poslanskih klopeh." Zdaj skuša skozi pisanja na svojem blogu povedati tisto, kar zdaj ne more povedati v DZ oziroma to, kar bi morala javnost izvedeti. Zelo piker je bil v oceni stotih dni vladanja Marjana Šarca. "Najprej se je treba vprašati, kaj so pa sploh naredili?! V začetku decembra sem naredil neko analizo, koliko točk dnevnega reda je bilo v parlkamentu, kaj je predlagala vlada in kaj opozicija. In če odštejete ustanovno sejo ter zaslišanja ministrov, boste ugotovili, da je bilo kar 80% točk dnevnega reda, ki jih je predlagala opozicija. Odgovor je torej na dlani, vlada ne dela popolnoma nič!" Več v videu Sreda v sredo: 

Wed, 23. Jan 2019 at 17:33

0 ogledov

Prvak SD Židan se je potresel s pepelom in Šarcu ponudil glavo ministra Prešička, kaj bo s sekretarjem Škobernetom
Predsednik SD Židan se je odzval na obtožbe o zlorabi položaja ministra za kulturo Prešička. Minister je po njegovi oceni naredil napako, ker je omogočil, da so v službenem avtu prevažali inštrumente, kar naj bi se zgodilo devetkrat. Če bo premier Šarec ocenil, da je to napaka, zaradi katere mora zapustiti ministrsko mesto, bo to naredil, SD pa bo odločitev spoštovala, je še povedal, ni pa nič povedal glede državnega sekretarja Škoberneta, ki ga obtožbe še bolj bremenijo kot ministra Prešička! Slednjemu so se v SD odpovedali predvsem, ker je evidentno manj radikalen pri vzpostavljanju restriktivne medijske zakonodaje. Predsednik Socialnih demokratov Dejan Židan je v izjavi za medije pojasnil, da mu je minister za kulturo Dejan Prešiček predstavil poročilo in odziv na obtožbe, ki so ga doletele v zadnjih dneh, ki ga mora posredovati premierju Marjanu Šarcu. Kot je dejal, bodo naredili vse, da se razišče dogajanje na ministrstvu za kulturo, s čimer se sicer že ukvarja tudi policija, da se ugotovijo dejanske razmere in da bodo zadeve primerno sankcionirane. Židan je, kot še poroča STA, priznal, da je Prešiček naredil napako, in sicer ker je “omogočil, da so bili devetkrat inštrumenti z ministrstva pripeljani na njegov konservatorij.” Zaradi te napake “jih mora dobiti po prstih”, je poudaril. In če je to napaka, zaradi katere bo moral odstopiti s položaja, bodo takšno premierjevo odločitev v SD spoštovali, je dejal. Židan je tako Šarcu ponudil glavo Prešička, ni se pa izrekel glede vplivnega državnega sekretarja Jana Škoberneta, ki velja za enega bolj skrajnih članov SD. Bo Škobernetu tudi tokrat oproščeno?! Zanj je to že tretja velika afera!Za Škoberneta, sicer člana zloglasnega šaleškega lobija v okviru SD pa je to že tretja velika politična afera. Tako je bil po poročanju Požareport junija 2012 kot tedanji vidni član pomladka SD na poletnem kampu evropske socialistične in socialdemokratske mladine (danes je to Yes – Young European Socialist) v Savudriji obtožen seksističnega vedenja in spolnega nadlegovanja, o čemer je bil uradno obveščen tudi tedanji predsednik SD Igor Lukšič, a kljub temu je bil Škoberne mesec pozneje nagrajen za svoje početje s funkcijo predsednika Mladega Foruma. Druga velika Škobernetova afera pa se je, kot poroča Požareport, popolnoma stran od medijev zgodila po imenovanju Janka Vebra za obrambnega ministra v Cerarjevi vladi, ko se je povzpetni Škoberne hotel zaposliti kot član Vebrovega kabineta, vendar je rdečo luč za Škobernetovo zaposlitev dala Obveščevalno varnostna služba (OVS). Zakaj je Škoberne ocenjen kot varnostno tveganje, ni bilo pojasnjeno. Škoberneta obtožbe še bolj bremenijoRadikalni Škoberne prav tako ni bil nikoli izvoljen za poslanca, v prejšnjem mandatu je funkcijo opravljal kot nadomestni poslanec, tokrat pa je bil za neuspeh na volitvah nagrajen s funkcijo državnega sekretarja. V oči bode tudi, da Škoberne, kot poroča Požareport javno in cinično srhljivo sporoča, da je po štirih mesecih službe šel na dopust, ki ga je načrtoval več kot šest mesecev. To pa je po vsej verjetnosti njegov kadrovski manever, saj naj bi celo računal na to, da bi lahko zdaj zamenjal Prešička in celo postal minister. Za zdaj je Prešička res pustil čisto samega, naj se ubada s posledicami te afere, čeprav tudi Škoberneta javno bremenijo očitki o šikaniranju pokojnega uslužbenca. http://nova24tv.si/

Wed, 23. Jan 2019 at 17:11

0 ogledov

Celje: »Kultura kot idealen poligon za krajo kulturniškega denarja in lažniva avtorstva«
Celje te dni kot že dolgo ne pretresa kulturniško gledališka afera. Vpleteni so SLG Celje in Boris Kobal,  gostujoči gledališki režiser in sedaj po novem tako rekoč  »certificiran« plagiator ali tat sadov tujega avtorskega truda in znoja. Pojdimo po vrsti. Konec preteklega vikenda je kot strela  z jasnega s »kulturno gledališkega« neba odjeknila novica o plagiatorstvu oziroma "copy paste" avtorstva  dela  italijanskega avtorja Alda Nicolaja« La prova generale«.  Sam strokovnjak za tovrstno delo si je vzel čas predvsem za prevod in delne okrajšave, da le ne izgledala kot stoodstotni »kvaliteten« prevajalsko plagiatorski izdelek. Izpustil je dele, ki se nanašajo  na oris italijanskega vsakdana. Nihče v trenutku  prejema informacije o domnevnem plagiatorstvu ne bi želel biti v koži Tine Kosi,  upravnice Celjskega ljudskega gledališča. Reakcija je bila hitra in predvsem korektna. Od tod naprej pa stvari stečejo naprej ali pa ne. Tukaj, hvala bogu so stekle bliskovito. Tina Kosi je na petkovi novinarski konferenci napovedala, da bodo od Kobala terjali tudi povrnitev 13 tisoč evrov bruto, ki jih je prejel kot avtor sporne komedije, saj je ta prevod dela »La prova generale« (Generalka) italijanskega avtorja Alda Nicolaja. V škodo gledališče vključuje tudi avtorske honorarje za 15 prodanih predstav, ki so jih morali odpovedati. Tukaj škoda ni znana, zato je je treba najprej specificirati in šele na to predstaviti javnosti Boris Kobal je vajen molsti kulturniški denar in to mu ni tuje. To je bilo do sedaj dobro zakamuflirano. Predpostavka je, da je kot direktor in umetniški vodja Šentjakobskega gledališča Ljubljana  dobil »lušte« za preizkus molže na terenu SLG Celje. Za nekaj časa mu je to celo uspevalo. Hvala bogu ne za dolgo. Četudi ne za dolgo, je škoda na ugledu celjskega gledališča ogromna. Tale obrtnik »resavske« šole, znane iz krajev ne tako daleč vstran od Slovenije, je bil prisesan na denar, namenjen za RTV kulturno popestritev, kateri generator bi naj bil Boris Kobal. Za zameglitev prejemkov si je lepo ustanovil društvo pod Topoli, kjer  je preko obvodov  tudi kapnilo nekaj evrčkov. Tu je dobival predvsem denar od televizijskega proizvajanja razvedrilnih vsebin. Celjsko gledališče je  včeraj kazensko prijavilo režiserja in igralca Borisa Kobala zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve materialnih avtorskih pravic, na organih pregona pa je, da ustrezno ukrepajo, je za STA povedala upravnica gledališča Tina Kosi. Kobal je namreč naveden kot avtor komedije Profesionalci espe, ki pa je  v resnici plagiat. Da pa tudi sicer  stanje v Slovenskem ljudskem gledališču ni najbolj optimalno glede samih odnosov znotraj celotnega kolektiva, pričajo občasne izjave določenih od  zaposlenih, da od prihoda Tine Kosi, da je gledališče kot takšno vse manj pristno Celjsko. Ves vodstveni »team« ter dobršen del nosilcev pomembni vlog so dnevni »vozači«. Gledališče se dela in ohranja z dobrim notranjim vzdušjem. Tega ta trenutek ni. » Še med vajo ali predstavo igralci gledajo na uro ter »kalkulirajo« kdaj bodo doma«,  je dejal znanec, ki je dolga leta bil vpet v samo gledališče v več  različnih vlogah. Za gledališče z tradicijo to je najmanj zaželeno. Prenekateri podporniki in občasni sponzorji so se umaknili. Naročila za raznovrstne materiale dobivajo  podjetja in izvajalci od drugod. To pa  so pota po kateri gre gledališki voz navzdol. Bojim se, da  ta afera Kobal in njegovo »frajersko« prepisovanje in plagiatorstvo ne  bi pospešila » drvenje » gledališkega« voza imenovanega Slovensko ljudsko gledališče  še hitreje navzdol. Upajmo da bo ta šola, sicer draga,  prinesla morebiten zasuk na bolje in ne na slabo in slabše kot trenutno kaže.  Vane K. tegov

Wed, 23. Jan 2019 at 16:54

0 ogledov

Policija priprla goljufa, ki je žrtve oškodoval za več kot 70.000 evrov - poziv oškodovancem
kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mestoso  17.  1.  odvzeli  prostost  34-letnemu  osumljencu  zaradi storitve večkaznivih  dejanj  goljufije  in  ga  19.  1.  s  kazensko ovadbo privedli kpreiskovalni  sodnici  v  Krškem.  Preiskovalna  sodnica  je  zanj odredilapripor.  Osumljenca  z  območja  Posavja  so  kriminalisti v preteklosti žeobravnavali  zaradi  istovrstnih  kaznivih  dejanj,  bil  je že pravnomočnoobsojen na večletno zaporno kazen. Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je osumljenec v lanskem letu naobmočju  Posavja, Dolenjske, Suhe Krajine in Ljubljane ogoljufal več ljudi.Oškodovancem je lažno obljubljal dobavo osebnih avtomobilov po znatno nižjiceni  od  tržne.  Ko  so  mu  izročili predplačilo v gotovini, v posameznemprimeru  po  več  tisoč  evrov,  pa  si je denar protipravno prilastil in zoškodovanci prekinil stike. V več primerih je preko družbenega omrežja navezal stik z ženskami, katerimse  je  predstavljal  pod  različnimi  lažnimi  imeni.   Z njimi se je tudisrečal,    vzpostavil  ljubezenski  odnos  in  si  z  različnimi  lažmi  inpretvezami  od  njih izposojal denar, ki ga ni imel namena vrniti. Žrtve soosumljencu  izročale  prihranke,  si  izposojale  denar  od znancev in celonajele  kredit.  Ko  je  od  njih  pridobil  denar,  je prekinil vse stike.Oškodovanki,  ki je posumila da jo je ogoljufal, je grozil v primeru, da biga ta prijavila policiji. Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je osumljeni ogoljufal tudi večprodajaln  z avtomobilskimi deli, kjer se je dogovoril za odlog plačila, podobavi pa blaga ni plačal. Osumljenec  si  je  s  kaznivimi  dejanji pridobil protipravno premoženjskokorist  v višini najmanj 70.000 evrov. Kriminalisti s preiskavo nadaljujejoin  ocenjujejo,  da  je  bilo  žrtev  še  bistveno  več, vendar oškodovancigoljufij  niso  naznanili organom pregona. Morebitne oškodovance 34-letnegagoljufa  ali  podobnih  primerov  goljufij  pozivamo,  da  o  tem obvestijopoliciste na najbližji policijski postaji.

Wed, 23. Jan 2019 at 12:17

0 ogledov

Ilegalni imigrant v ZDA obsojen na 401 leto zaporne kazni
Sodišče v ameriški zvezni državi Kaliforniji je 39 letnega ilegalnega imigranta brez dokumentov Macarija Cerdo zaradi ugrabitve in posilstva dveh žrtev ter več drugih deliktov obsodilo na skupno 401 leto zaporne kazni. Cerda naj bi po mnenju ameriškega tožilstva februarja 2013 ugrabil neko žensko, jo odpeljal na odročno lokacijo, kjer jo je posilil. Cerda je bil pred tem že bil deportiran iz ZDA, a se je ponovno ilegalno vrnil.  Novico, ki jih v slovenskih medijih verjetno ne bomo zasledili, je objavil Foxnews. Glede na to, kako prizanesljivi so pravosodni organi do zločinov, ki jih izvršijo emigranti v državah EU, pa tudi v Sloveniji, se temu ni za začuditi. https://www.foxnews.com/us/illegal-draws-more-than-400-years-imprisonment-for-kidnapping-rape-and-more?fbclid=IwAR1L80XezlrBbhoIqbTMZWKwVSXsrrYeDKJAKO_sSAUzpXy61a3hZ0ykxDk

Zadnji komentarji

APMMB2

2019-01-16 05:48:54


Neglede na politično korektnost, te moram Rado uvrstiti med telebane. To kar si spisal v zadnjem odgovoru na mojjo repliko, presega vse meje zdravega razuma. Tudi najbolj bolan duh si v javnosti kaj takaega na sme privoščiti. Samo prva točka je primer, kako hudo so komunisti deformirali ljudem možgane. Jugoslavija je bila komunistična diktatura, kar pomeni da so diktaturo izvajalai komunisti, ki so imeli v rokah vso oblast.Tudi najmanjše funkcije so komunisti kontrolirali. Če si naprimer hotel ustanoviti filatelistično društvo so morali biti v tem društvu komunisti, ki so kontrolirali dejavnost društva. Klje je tukaj socializem,ki ga navajaš? O ostalih, bistvenejših zadevah, ki so pripelajle državo v bankrot , niti ne govorim. Tito je eden največjih morilcev 20. stoletja. Uvršča se v galerijo monstrov, kakršni so bili Stalin, Mao ze Dong, Hitler, Pol Pot in podobna druščina. Odgovoren je za poboje najmanj 500.000 ljudi. Dovolj dokazov o njegovih zločinih je v Sloveniji. Da je bil zločinec je sam pojasnil s tem, ko je najhujša morišča predal v varstvo svoji tako priljubjeni JLA, ki jo je neskončno ljubil, da ga je varovala. Večino morišč je namreć JLA varovala dan in noč. Morda zato, da ne bi kateri od pobitih pobegnil? Ne, zato, ker se je slavni maršal, najpriljubljenejši dosmrtni predsednik Juoslavije zavedal svoji zločinov in jih je z varovanjem nevednih volajkov želel prikriti. Solze ob njegov smrti so se posušile, zločini pa so prišli na dan. Tukaj so in Tito je uvrščen med največje zločince 20. stoletja. Tako ga vidi objktivna zgodovina, ki pa je niso napisali titovi podrepniki, temveč objktivni zgodovinarji 20. stoletja. Bodi s tem dovolj, saj nima smisla nadalje razpravljati s telebanom.

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Skrb za kulturno in zgodovinsko dediščino