Združenje turističnih kmetij Slovenije je bilo ustanovljeno konec leta 1997 (4. 11.). Organizirano je v skladu z Zakonom o društvih in kot področna turistična organizacija povezuje že 400 turističnih kmetij iz vse Slovenije. Člani združenja imajo okrog 2.600 ležišč in 11.800 sedežev.- http://www.turisticnekmetije.si/


							
							 

Po podatkih (marec 2017) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS v Sloveniji so kmetije z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji v Sloveniji sledeče :

 • 446 izletniških kmetij,
 • 81 vinotočev,
 • 26 osmic,
 • 395 turističnih kmetij z nastanitvijo.

Vse te kmetije imajo skupaj 33.937 sedežev in 4.751 ležišč.

Od ustanovitve leta 1997 dalje skrbi združenje za:

 • skupen nastop turističnih kmetij na trgu,
 • za razvoj ponudbe,
 • informiranje in usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah,
 • zastopanje interesov članov na gospodarskem in pravnem področju,...

Združenje svojim članom nudi:

 • brezplačno svetovanje o aktualnih zadevah,
 • mesečno informiranje članov o aktualnem dogajanju,
 • brezplačno predstavitev na sejmih v okviru združenja,
 • cenejše objave v promocijskih materialih združenja,
 • cenejšo objavo na internetu,
 • ugodnejša ali brezplačna usposabljanja (računalniški tečaji, tečaji tujih jezikov, komuniciranje z gosti....ipd.).

Dejavnosti promocijskega spleta so v preteklih desetih letih pomembno vplivale na: 

 • večjo prepoznavnost ponudbe turističnih kmetij,
 • boljše zavedanje potrošnikov,
 • boljše poznavanje in večjo naklonjenost ponudbi slovenskih turističnih kmetij
 • ter tako zagotovile vsaj 30% večjo zasedenost zmogljivosti v primerjavi z letom 1997.

Združenje turističnih kmetij Slovenije že od samega začetka tesno sodeluje s:

 • Slovensko turistično organizacijo,
 • Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Ministrstvom za gospodarstvo,
 • Kmetijsko gozdarskimi zavodi v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter
 • z različnimi izobraževalnimi ustanovami.

Z razvojem turističnih produktov podeželja, z dobro načrtovanim marketinškim komuniciranjem na domačem in tujih trgih, pri katerem bo ZTKS sodelovalo s Slovensko turistično organizacijo ter drugimi strateškimi partnerji ter z dvigom kakovosti turističnih storitev, želimo v prihodnjih petih letih povečati zasedenost zmogljivosti na 90 dni in s tem prispevati k:

 • višjim prihodkom kmetij iz turistične dejavnosti,
 • k novim delovnim mestom na kmetijah ter
 • nenazadnje k ohranjanju poseljenosti in kulturne krajine našega podeželja.

Turistične kmetije s svojo avtentičnostjo in domačnostjo predstavljajo pomemben del slovenske turistične ponudbe.

ZTKS je ob 20-letnici izdal zbornik z naslovom »Oj, lepo je res na deželi«, ki v besedi in sliki bralca popelje skozi zgodovino ZTKS od leta 1997 do danes.

 

Mirjana Ivanuša-Bezjak