Povežimo se!

OddajSrečko Prislan, dne 2019-05-31 ob 16:22:08

Povežimo se in sodelujmo za skupno dobro!!!

Glava ne boli zaradi poguma, znanja in pozitivnih sprememb!

Glava pa zelo boli od neumnosti-primanjkanja uma, poniževanja, revščine in izkoriščanja. Pravljica, da je Slovenija plačno najbolj stisnjena-dohodkovno izenačena in s tem pravična, ne omogoča dostojnega življenja vsaj pol milijona ljudem, bodisi nezaposlenim, ter revnim zaposlenim in upokojencem. Sedanjost in prihodnost mladi v preveliki meri rešujejo z delom in selitvijo iz Slovenije v države, ki so politično in gospodarsko neprimerno bolj napredne-učinkovitejše. Veliko mladih upravičeno ne vidi več rešitve v svojem naravnem okolju-domovini.


Takšno dogajanje pomeni propad nacionalne države in seveda odmik od trajnostnega življenja Slovencev na rodni zemlji, kar povzroča bolečine tako mladim, kot njihovim staršem, saj ne živijo v naravno sklenjenem sorodstvenem krogu. Nastaja skupnost državljanov, ki nima dovolj skupne kulture, potrebne za ohranitev naroda in nacionalne suverenosti. Spremembe v Sloveniji so več kot za željene, vendar morajo prinašati s seboj dodano vrednost, razvoj, napredek, boljši standard življenja in varnost vseh in tudi srečno življenje v nacionalni skupnosti.

Pri nas se oblastna mafija in njihovi pajdaši bogatijo na račun vse bolj in vse več revnih ljudi. Pot ki jo obstoječa oblast z obstoječim družbenim sistemu tlakuje z nasiljem, strahom je izkustveni zgodovinski recept za katastrofo. Pravice v pravični družbi pripadajo vsem, zato je izobraževanje o človekovih pravicah in dolžnostih, ali aktivno politično delovanje za vse ljudi tako pomembno, kot je poštevanka in abeceda. Tragično dejstvo je, da cel niz državnih institucij (varuh človekovih pravic, predsednik države, parlament, vlada , sodstvo, poslanci., novinarji...itd) kljub množici pozivov ljudi, da se naj nemudoma konča korupcija in kriminal ter druge oblike nedemokratičnega obnašanj in ravnanja v Sloveniji, se žal razmere ne izboljšujejo temveč slabšajo. Vsa politična mafija sodelujejo pri nadaljevanju in izvajanju političnega genocida nad lastnim narodom! To dokazuje tudi dejstvo, da je število samomorov Slovencev v samem svetovnem vrhu! Za rešitev vseh navedenih problemov moramo slediti resnični in ne lažni demokraciji, ki se potrjuje v lažeh in prevarah, poniževanju in izkoriščanju  ter večino peha v sam propad, pokvarjene izbrance pa bogati na račun trpljenja delovnih in poštenih ljudi.

MNOŽIČNE IN SISTEMSKE KRŠITVE DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVIC

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah veljaven od leta 1976 in niti z eno besedo ne omenja pojma politična stranka, a slovenska volilna zakonodaja v nasprotju z določili tega pakta, izloča in na rob postavlja politično pravico posameznika ter v popolno politično dominacijo postavi (parlamentarno) politično stranko, kar praktično pomeni, da ostane samo teoretična možnost izvolitve ljudskega poslanca (v skladu s 3. členom ustave RS), oz. da bo nekdo izven politične stranke izvoljen za poslanca.

Vsa demokracija sloni na svobodnemu človeku, na njegovi politični in državljanski svobodi. Temelji demokracije določajo, da so vse človekove pravice v primamrni posesti vsakega posameznika, zato morajo njegove pravice biti dosegljive brez nepotrebnih omejitev. Pravica posameznika je, da enakopravno politično kandidira na celotnem ozemlju Slovenije, kot je to omogočeno in lahko politične stranke. Bistvo vsakega demokratičnega političnega sistema je zamenljivost izvoljenega kandidata ali politika. Za ohranjanje nedemokratičnega političnega monopola, slovenski zakonodajalci po letu 1989 vse bolj ožijo politične in državljanske pravice z enim samim ciljem: obdržati oblast v rokah za svoje egoistične potrebe izkoriščanje množice, z vsemi mogočimi nedemokratičnimi, nehumanimi in nepoštenimi sredstvi!

Dejstvo, da Slovenija ni demokratična država, posledično tudi ne socialna in pravna država, pritrjuje v javnem mnenju kar 87% vprašanih in z voltvami, kljub močni režimski propagandi, kar s 3/4 volilcev. Več kot polovica volivcev se volitev za DZ RS ne udeleži ali ne voli sedanje parlamentarne stranke. Zelo jih moti, da ne more biti izvoljen tisti, ki dobi največ glasov in da nobenega izvoljenega predstavnika političnih strank ali politika volivci ne morejo odstaviti ali razrešiti. Za vladanje zadošča že 46 poslancev, kar pomeni, da vlado in zakonodajo telo lahko oblikuje že relativna večina volivcev, ki so se udeležili volitev. Celo Ustavno sodišče RS je že pred v leti naložilo poslancem, da popravijo volilno zakonodajo tako, da bo imel volivec odločujoč vpliv na izbiro ljudskih predtavnikov, ne pa da je le sluga pokorni političnim strankam. Svoboda in svobodna volja, ki je temeljni institut prave demokracije, je naša priložnost, da osebnih človekovih pravic ni mogoče prepustiti ali prenšati na druge brez odgovornosti!

POVEŽIMO SE!

Nekateri se spominjate učnega predmeta «samoupravljanje s temelji marksizma-STM«, ki je večino šolajočih vzpodbujal, kako se soupravlja in upravlja v političnem sistemu, kako državljani postanejo aktivni državljani in nase prevzamejo osebno odgovornost za soupravljanje skupnih družbenih zadev. To se vsem državljanom Slovenije omogoča z novim družbenim sistemom Bio-hmanizmom, ki je utemeljen na soupravljanju in družbeni ureditvi, ki je nadgradnja samoupravljanja na vseh področjih dela in življenja.. Danes, ko se razglaša in zavaja tudi preko javnih medijev, da je Slovenija demokratična država, pa niti en učitelj, novinar, policist, odvetnik, notar, voljen politik...itd v celotni Sloveniji, ne zna definirati pojem demokracije in osveščati druge o človekovih pravich, še manj pa je pripravljen in usposobljen, da aktivira politično zavest množic in posameznika v Sloveniji za uveljavljanje mednarodno zavezujočih določb demokracije!

Politična enakopravnost vseh, ali uveljavljanje pogojev za delovanje pravične družbe, je temelj demokracije. Ta omogoča pravico vsakega posameznika, da svobodno soodloča (brez propagande ali zavajanja) o nedotakljivi pravici svobodne volilne izbire, vključno z svobodo voliti in biti voljen in sočasno pravice, da neposrednega soupravlja z javnimi zadevami. Zato je sklep poslancev Državnega zbora z l. 2014, da volilni uprvičenci ne smemo izvajati referendumov o državnem proračunu v popolnem nasprotju z mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, ki izrecno poudarjajo državljansko pravico do soupravljanja z javnimi zadevami! Mar ni državni proračun javna dobrina ali skupna javna blagajna! Stoletja se je človeški rod boril in trudil, da je izoblikoval mednarodno obvezujočo zakonodajo ali določila o temeljih demokracije s katero se prepreči (s prevaro ali)  nasilno prevzemanje in odtujevanje oblasti ljudstvu preko političnih strank ali drugih nedemokratičnih oblikah vladanja in zlorabaljanja človekovih pravic ter politične moči.

BOLJ BOMO SODELOVALI HITREJE BOMO NAPREDOVALI IN SPREMINJALI OBSTOJEČE VEDNO SLABŠE DRUŽBENE RAZMERE !

V državah, v katerih so in potekajo državljanske vojne ali politično nasilje manjšine nad večino, nimajo demokracije, niti za vzorec. V državi, kot je Slovenija, pa je posledica nedemokratičnega ustavnega političnega in volilnega sistema, velika nezaposlenost, revščina in sistemska zaščita oblastnega kriminala, kjer se kurjim tatovom legalno krade njihovo premoženje in natika lisice ter preko pravne regulative, represivnega sistema ali policijske države načrtno zmanjšuje onsnovne človekove pravice. Izrazita funkcionalna nepismenost prebivalstva o demokraciji, oz. aktivnem državljanstvu je imelo, ima in bo imelo usodne posledice za večino delovnih in poštenih Slovencev, ki smo v globalističnem kapitalističnem imperializmu, ali nedemokratičnem družbenem sistemu, prisiljeni v podrejanje in izumiranje.

Volivci imamo zelo veliko priložnosti, da na vsakih volitvah, ko se volijo poslanci, župani, občinski svetniki...uveljavimo neposredno svoje politične pravice. Tako kot imajo poslanci (koalicijska –vladna večina poslancev-46) pravico in dolžnost izvoliti in kadarkoli odstaviti ministre, vlado, zamenjati-razveljaviti, spremeniti star ali sprejeti nov zakon, tako imamo volivci pravico da volimo in smo voljeni in seveda tudi uveljaviti enako pravico do odpoklica izvoljenega politika kadarkoli! Pravica enakopravnosti volivca-politika z izvoljenim volivcem-politikom je mogoča le v pravi ali neposredni demokraciji oz. novemu družbenm sistemu Bio.humanizmu.

Danes je v Sloveniji formalno v veljavi le navidezna (lažna) predstavniška strankokracija ali parlamentarna demokracija, ko imamo pravico voliti, ne pa pravico biti izvoljen ali neposredno odpoklicati oz. razrešitve politika kadarkoli! Najhujša kršitev mednarodnega prava, ki določa temeljna pravila demokracije, je da na volilno kandidatno listo ljudstvo nima izvirne pravice enakopravno oblikovati kandidatne liste ali uveljaviti neposredno ljudske volje, ne le pravico voliti, ampak primarno prvico biti voljen,  kajti ta pravica je omejena in pogojena s politično voljo-pisno podporo drugih. Ta pogojna pravica, pa popolnoma izniči pravico posameznega volivca do svobodne izbire in do pravice biti voljen-brezpogojno. Pravica da voliš nima v naši sedanji volilni zakonodaji nobenega pogoja, a primarna pravica biti voljen, pa je pogojena in diskriminirana, kar je nedopustno in nesprejemljivo za vsko pravično družbo! Splošna človekova pravica je tisto, kar lahko uveljavljaš brez pogojevanja!

Kaj nam je storiti v dobro vseh, da uveljavimo SVOJE PRAVICE v neposredni demokraciji in novm družbenm sistemu v Sloveniji??

Za parlamentrno demokracijo in partitokratske-strankarske volitve je že leta vsem jasno, da ne potekajo po volji ljudstva, temveč po volji, ki so jo sebi v prid zapisale politične stranke, zato je že skrajni čas narediti konec tej burleski ali tragi-komediji v škodo ljudstvu (večini) in posmeh pravi demokraciji! Dovolj je lažne demokracije in nasilja kriminalne združbe, ki si je prilastila pravico vladati večini ter nas sistematično izkoriščati za svoje koristi, saj nam odvzeli skoraj vse pravice o samoodločanju. Čas je za spremembe, za novo sodoben družben sistem s katerim bo končno zadoščeno temeljni pravici delovmih in poštenih ljudi, da oblast v tej državi prevzame ljudstvo in uveljavlja neposredno voljo ljudstva, kjer ne bo več prostora za sovraštvo, prezir, ponižanja, kjer bomo "vsi različni in enakopravni", srečni in odgovorni pri soustvajanju nove skupnosti, ne glede na pripadnost in razlike. Vse to pa lahko dosežemo, le če se bomo pričeli povezovati, sodelovati, oblikovati in uresničevati skupne cilje razvoja v katerem sodelujemo in napredujemo vsi v skladu z znanjem, svojimi sposobnostmi in delovnimi rezultati, ki bodo osnova za sožitje, socialno varnost in napredek vsakega posameznika nove skupnosti svobodnih srečnih in ponosnih ljudi.  

Povežimo se in sodelujmo za skupno dobro!!!

NIČ NI TEŽKO, ČE SE HOČE, LE SVOJE IZVIRNE  PRAVICE MORMO UVELJAVITI V PRAKSI IN SE POTRUDITI,  DA S SODELOVNJEM IN SKUPNIMI MOČMI NAREDIMO NAŠO NACIONALNO SKUPNOST, SPET VARNO, SUVERENO IN SVOBODNO!

Le zakoni, ki jih oblikuje in sprejme ljudstvo v neposredni demokraciji, veljajo, se spoštujejo in jih varujejo ljudje, vsi drugi nimajo instituta legitimnosti in posledično legalnosti, torej pravne veljave. Za veljavnost kateregakoli zakona se zahteva oba instituta - legitimnost se veže na voljo ljudstva ali od ljudstva pooblaščen organ in legalnost veže na postopek sprejema zakona v skladu javno sprejetimi pravili in normami s katerimi se ne krši pravice kogarkoli!

Potrebno se povezovati, združevati za uresničevanje skupnih ciljev in ne deliti, da bi bili lahko bolj varni, svobodni, uspešnejši in učinkovitejši pri uveljavljanju naših pravic in dolžnosti, saj le tako lahko gradimo skupno srečno in zdravo prihodnost v kateri bomo bolje živeli, in prav zato potrebujemo spremembe na pozitivnih vrednotah življenja vsi ne pa nove stranke ali institucije repreisje in zla, ki nam omejujejo pravice, svobodo in iz nas delajo sodobne sužnje, povzročajo bolečino in trpljenje ter krojijo kruto usodo življenja. 

Nov družben sistem Bio-humanizem je naša skupna nova pot, saj nam omogoča ustvarjti pogoje z sožitje vseh tistih ljudi, ki v glavi dobro mislijo in s srcem dobro delajo. vendar ne le zase, temveč tudi za vse nas - vas, za vse ljudi, za sočloveka in vsa bitja na zemlji s katerimi želimo živeti v miru- sožitju, z ljubeznijo in to je naša pot v srečno in človeka vredno prihodnost.

Vsi, ki si želite sodelovanja in stopiti na novo pot lastnih pozitivnih sprememb in skupnega napredka ter aktivno sooblikovati za nov družben sistem Bio-humanizem in neposredno demokracijo v praksi, ste dobrodošli v novi skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi, zato ne čakajte na druge ali prepustite svoje usode drugim, da vam omejujejo vaše osnovne človekove prvice ter se aktivirajte  in postanite aktiven član nove skupnosti v kateri boste spoštovani in v sožitju z drugimi uživali vse dobrine življenja!   .

Še enkrat, DOBRODOŠLI VSI NAPREDNI, POGUMNI IN ODLOČNI, ki si želite živeti v svojem domu in na svoji zemlji - v svobodni skupnosti, ki ustvarja pogoje in sprejema pozitivne spremembe za naše skupno boljše življenje! 


Za svobodno, srečno in ponosno Slovenijo!

"OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
5
Srečko Prislan
0
Oct 10, 2019
Spoštovani!

A mogoče veste kako korporacije in institucije v družbenem sistemu razredne družbe (politika in oblast je odtujena od ljudi). kot jo imamo pri nas in vseh zahodnih državah parlamentarne demokracije (stranko-kracije) grenijo življenje človeku ali delovnim in poštenim ljudem?

Takšne vrednote uveljavlja obstoječi družben sistema na vseh področjih življenja, ne le pri zdravju človeka (enako v pravosodju, državni upravi - vladi, parlamentu, izobraževanju, profitnemu gospodarstvu, bančništvu,...itd).

Osnovni pogoj, da ta zločinski družbeni sistem odpravimo je uvedba neposredne demokracije ali brezrazredne družbe, kot jo opredeljuje nov družben sistem Bio-humanizem!

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Gm26TxQ9_JI&fbclid=IwAR1zJcUOpS292iK8DxrGaQM2Kc9l5bpp704aJ3rVSIsoG6Q2eX20hzMVT5M&app=desktop

Farmaceutska industrija je organizovan kriminal - Dr Peter Gøtzsche - YouTube

Knjiga šokantnog naslova “Smrtonosni lekovi i organizovani kriminal: Kako je farmaceutska industrija korumpirala zdravst
#5
Srečko Prislan
0
Jun 12, 2019
Spoštovani!

Demokracija v antiki ali stari Grčije popolnoma nekaj drugega, kot v današnji sodobni družbi! Zakaj? Takrat je še veljala razredna družba svobodnih ljudi in sužnjev in pravica soodločati je bila dodeljena le svobodnim ljudem, ne pa sužnjem!

V ustavi RS piše, da oblast pripada ljudstvu (ali vsem državljanom brez izjeme), ne pa le političnim strankam!

Tudi v sprejeti deklaraciji ZN o človekovih pravicah je jasno definirano, da pravica soodločati o skupnih pogojih dela in življenja pripada vseh državljanov, saj izhaja iz osnov pravne države in mednarodnega prava, da smo pred zakonom vsi enaki!

S sprejeto deklaracijo ZN je nedopustna kakršnakoli diskriminacija med ljudmi, zato je na tej osnovi tudi potrebno odpraviti obstoječo razredno družbo ali formalno diskriminacijo!

Prava demokracija je le neposredna demokracija v kateri smo vsi člani neke družbene skupnosti enaki oz. enakopravni in ena takšnih družbenih skupnosti o kateri govori deklaracija ZN je država!!!

In takšno družbeno skupnost v kateri velja neposredna demokracija ali prava (ne lažna) demokracijo, v kateri oblast dejansko pripada ljudstvu, prvič v zgodovini človeštva uveljavlja še-le nov družben sistem Bio-Humanizem.

Z novim družbenim sistemom Bio-Humanizmom se uveljavlja brezrazredna družba, ali oblast ljudstva (kot opredeljuje ustava RS), zato se bo prvič v zgodovini človeštva tudi zgodilo, da se delovni in pošten človek reši okov svojega suženjstva razredne družbe!
#4
Srečko Prislan
0
Jun 12, 2019
Ko bi ljudje vedeti kaj je prava demokracija, potem ne bi podpirali strankokracije ali laži o demokraciji, saj bi ločili demokracijo od laži, ki se potrjuje v strankokraciji.

Demokracija je le neposredna, kjer ima vse izvirne pravice ljudstvo, ne strankokracija pri kateri gre za fornalno laž ali prevaro, ne pa demokracijo!

Prava demokracija naredi iz poštenega in delovnega človeka junaka, a parlamentarna se iz njega norčuje in dela bedaka!
#3
Srečko Prislan
0
Jun 02, 2019
Največja revolucija vseh časov!!!

Zakoni, ki so bistvo življenja so nenapisani zakoni narave, ki omogočajo življenje na Zemlji!

Na teh zakonih je zgrajen nov družben sistem Bio-humanizem, ki človeka ponovno poveže s svojim bistvom "biti in obstati" kot sestavina univerzalne celote življenja!

Od rojstva do smrti, zato velja osnovno pravilo ali sinteza bivanja in sožitja - en človek, ena človeška skupnost, ena Zemlja, eno vesolje ali osnovno načelo sožitja "vsi različni - vsi enakopravni" !!!

To nam omogoča edini ne napisan "zakon življenja" iz narave in deluje, preko evolucije razvoja brez napisane ali izgovorjene besede, v naravi sami ali brez človeške pameti, kajti človek je sestavina narave in vesolja v katerem biva in živi!

Zato je univerzalni družben sistem, ki temelji na paradigmi zakona življenja - nov družben sistem Bio-humanizem ali preprosto:

"OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM!"

Za novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi - Slovenijo!
#2
Srečko Prislan
0
Jun 02, 2019
Spoštovani, vse odgovore vam daje nov družben sistem Bio-humanizem!

OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMAQNIZEM !!!

Spoštovani, ugotovitve kakšno je stanje pri nas v Sloveniji in podobno v svetu, je točno, saj to že vrabčki čivkajo!

Vprašanje pa se glasi kako in kaj storiti, da se to negativno stanje (ali trendi razvoja) spremeni v pozitivne in tako omogoči evolucijo razvojnega procesa. kot je v naravi in posledično pozitivno naravno selekcijo!

Ali veste kaj je to pozitivna naravna selekcija?

To ni to kar imamo danes je negativna umetna selekcija, ki jo povzroča naša moralno deformirana ali zasvojena ter prizadeta človeška pamet, ki sledi našemu egoizmu in ta vodi in usmerja našo pamet in misli, ki povzročajo takšen posledice ali naše obnašanje in ravnanje!

Kaj to pomeni?

To pomeni, da je vse to kar imamo, le posledica našega obnašanja in ravnanja pod vplivom našega ega in prav ta povzroča negativno umetno selekcijo in je v nasprotju z naravnimi zakoni.

In kakšna je naravna ali pozitivna selekcija v naravi sami?

"DOBRO SE NAGRAJUJE - SLABO SE IZLOČA ALI KAZNUJE!"

Zdaj veste kakšna je razlika med naravno in umetno selekcijo in kakšne so posledice!

Človek (in njegova pamet, ki jo vodi ego) je razlog za negativno selekcijo, zato imamo preprosto vse realne pogoje, da spreminjamo sebe v skladu z naravnimi zakoni in namesto umetne (škodljive) bo dominirala naravna (pozitivna) selekcija.

Vse odgovore najdete v novem družbene sistemu Bio-humanizmu!

Z njim boste spoznali kaj delamo narobe in lahko ali moramo spremeniti, če si želimo živeti človeka vredno življenje (biti in obstati) ter soustvarjati novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Rešitev ni v NASILJU!!!

To nam dokazuje obstoječi dominantni družben sistem, ki temelji na egoizmu človeka in tudi super sile, ki za svoj obstoj in negativno vlogo morajo uporabljati represivni aparat - orožje, vojsko, policijo sodišča,...1 Z več orožja in vojske ali nasilja se ne rešuje temveč le poglabljajo problemi in težave ter vodi cel svet v katastrofo ali samouničenje!
#1
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-05-31 16:22:08 (May 31, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Skupni cilj
Biti boljši!
Novo, ni staro
Bitje ni stroj
Novo in boljše
Razvoj zavesti
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj