Prebudi se!

OddajSrečko Prislan, dne 2018-05-27 ob 09:47:18

Diktatura političnih strank je diktatura kapitala!

Parlamentarna demokracija je le prevara za formalno vzdrževanje razredne družbe in izkoriščanja večine!

Sistem razredbe družbe, ki ga vzdržujejo politične stranke s palamentarno demokracijo je za to le  prevara za naivne, da se legalizira kraja vladajoče tehnokratsko-birokratske strukture ali manjšine vladajočega razreda na račun delovne in poštene večine ali izkoriščanega razreda. 

Zdravo in objektivno razmišljanje, nova družbena organizacija in družbeno-politično aktiviranje naroda bo omogočilo pozitivne spremembe za vse! Dokler bodo ljudje v sendviču cerkve in države (ali obeh institucij oblasti) bodo žrtve stalne manipulacije ali polarizacije na "naše in vaše".

Gonilna sila načrtne manipulacije naroda je obstoječi sistem parlamentarne demokracije (ali stranko-kracije), kjer je človek okraden za osebno odgovornosti in postavljen v vlogo žrtve (subjekt izkoriščanja) brez političnih pravic tvornega sodelovanja pri soupravljanju skupnih zadev. Klasičen model družbene ureditve (parlamentarne demokracije) temelji na konfliktu pozicije in opozicije, kjer je bistvo privilegij vladanja (za svoje koristi) in ne sodelovanje, zato obstoječi sistem na konfliktu deli celotno družbo na "naše in vaše" (pripadnike opozicije ali pozicije in vernike ter nevernike).

Narod v obstoječem sistemu ostaja izločen od soupravljanja skupnih zadev, zato je lahka žrtev manipulacij cerkve in države (oz. njenih institucij v rokah samozvane politične elite, ki si v imenu naroda sistemsko prisvoji vso oblast in narod sistemsko loči od informacij oz. soupravljanja ali soodločanja o vseh skupnih zadevah!

Obstoječi družben sistem za to sistematično poneumlja delovnega človeka, saj ga  blokira - onemogoča sodelovanje in postavlja v podrejeno vlogo (brez informacij in kompetenc odločanja),.Takšna sistemska rešitev na drugi strani omogoča samovoljo privilegirane strukture na oblasti, ki se v borbi za oblast in privilegije odtujuje od lastnega naroda ter postaja njegov rabelj. Tehnokratsko-birokratska struktura na oblast nima nadzora, volilnega telesa, zato ji privilegij vladanja služi za samovoljo - korupcijo in kriminal oz. delovanje v funkciji služenju kapitalu ali lastnikom kapitala - ne delovnemu človeku.

O tem sta veliko pisala Marx in Kardelj!

Prvi je svoje teze in spoznanja oz. slabosti kapitalistične države napisal v delu "odmiranje države", kjer je ugotovil, da si birokratsko-tehnokratska elita (beri mafija) v kapitalističnem sistemu prisvoji državo, odtuji oblast ljudstvu ter postane sluga ali v službi finančnega kapitala. Ker lastniki finančnega kapitala financirajo politične stranke, ali formalno od ljudi odtujeno oblast, ta vlada v njihovem interesu in podpira izkoriščanje ljudi (ali legalno krajo) ter dejansko zastopa interese kapitala ali omogoča izkoriščanje v škodo delovnih in poštenih ljudi.

In prav to se nam v praksi dogaja, kar je zapisal Marx , da plenilska birokratska-tehnokratska horda v imenu države legalno krade delovne in poštene ljudi,zato se povečuje revščina in izkoriščanje večine ter veča bogatenje privilegirane manjšine. Podobno je Kardelj, kot glavni teoretik razvoja socialističnega samoupravljanja ali socialistične neposredne demokracije, govoril o pluralizmu političnih interesov, ali soupravljanju delovnih ljudi in občanov, s ciljem, da vsak človek v novi družbeni skupnosti postane politični subjekt soodločanja v vseh skupnih zadevah in posledično neposredni odločevalec o vseh skupnih pogojih dela in življenja v družbeni skupnosti.

Ta proces se je pričel z razvojem samoupravljanja, ne le v delovnih procesih, temveč tudi v bivalnem okolju (lokalna skupnost - občina - država ali zbori krajanov-občanov in delovnih ljudi).

Da bi ta proces razvoja samoupravljanja ali soupravljanja skupnih zadev delovnih ljudi in občanov bil učinkovit, smo tudi v učno-vzgojni proces uvedli samoupravljanje s končnim ciljem podružbljanje politike oz. odpravo politične stranke ali partije z SZDL ali socialistične zveze delovnih ljudi.

Prenos pristojnosti političnega odločanja od partije na SZDL in ljudi se ni zgodil , ker je partija (ali partijska struktura na oblasti) samoupravljanje ter SZDL zlorabila za utrjevanje svojega monopola vladanja, kar je imelo za posledico vedno večjo samovoljo  partije in uveljavljanje političnega kadrovanja namesto strokovnega. S tem procesom se je pričel krepiti birokratsko-tehnokratski aparat partije, ki je vedno bolj zlorabljal svojo privilegirano vlogo in si prisvajat izključno pravico vladati. Na ta način je partija sistematično rušila samoupravljanje in po-tiho uvajati partijsko diktaturo. Partijska diktatura je imela cilj le krepitev svoje birokratsko-tehnokratske strukture in stopnjevanje prisvajanja privilegijev vladanje, kar je znotraj partije med članstvom aktiviralo boj za privilegije vladanja (beri prisvajanje funkcije oblasti) še posebej po Kardeljevi in Titovi smrti.

Tako je ZKJ postala generator razpada družbeno-političnega in ekonomskega sistema bivše države in preko svoje infra strukture,saj je preko političnih subjektov sistematično nadzirala in obvladovala vse procese v družbi ter z lahkoto manipulirala množico delovnih ljudi. Na ta način se je pričel razkroj družbeno-političnega in ekonomskega sistema z razpadom države oz. vedno hujšim konfliktom znotraj partije za prisvajanje privilegije oblasti ali vladanja. Takšno delovanje partije je povzročilo načrtno odpravljanje samouprave ali potenciranje borba za oblastne pozicije, centralizacija vladanja, nacionalizem,....itd!

Ker je ZKJ (s svojimi republiškimi strukturami) imela popolni nadzor in dominantno vlogo na vseh oblastnih pozicijah je z lahko manipulirala z množico ljudi in jih pod vplivom nacionalizma ter birokratsko-tehnokratskih prevar sistemsko prisilila v samoodločbo na nacionalni osnovi in večstrankarski sistem, ki naj bil bil demokratični odgovor na enopartijski sistem ali politično diktaturo partije!

Ljudje so takšno delovanje partije nemo spremljali, saj so bili s popkovino samoupravljanja vezani na ZKJ in njeno infra strukturo ter slepo in naivno sledili svojemu birokratsko-tehnokratskemu vodstve, ki je zasedalo vse vodilne družbene-ekonomske položaje!

Na drugi strani več-partijskega in kapitalističnega sistema niso poznali, saj jih je novo vodstvo, s pomočjo pomladnikov, preko medijev in svoje infra strukture prepričalo, da je to prava demokracija (oblast ljudstva preko svojih poslancev ali množico političnih strank)!

Preden so ljudje dojeli, kako so bili izigrani od svojega (bivšega) vodstva so postali sužnji oblasti (političnih strank) in žrtev novega izkoriščevalskega družbenega sistema ali nove birokratsko-tehnokratske strukture na oblasti po direktivi kapitala ter sistematično pokradeni za skoraj vse premoženje, ki so ga generacije skupaj soustvarjale v bivši državi.

Vsi državljani Slovenije in bivše države SFRJ se lahko prepričajo, da so v novih državah in novem družbenem sistemu na vodilnih položajih stare politične strukture in vodilni kapitalisti potali bivši člani ZKJ in sočasno tudi vodilni predstavniki novih političnih strank!!!

Še le ko bodo ljudje dojeli in spoznali, da se ne more in ne sme zaupati nobeni oblastni strukturi odtujeni od ljudi, bodo pripravljeni za tvorno sodelovanje in prave spremembe, saj bodo svojo usodo ter ekonomske in politične pravice ponovno prevzeli v svoje roke ter v novi skupnosti (na neposredni demokraciji - nadgradnja samoupravljanja) tudi prevzeli vso soodgovornost za svoje in skupno življenje pri sooblikovanju in graditvi novega družbenega sistema Bio-humanizma ter preko skupnega razvojnega procesa sooblikovali novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Najhujšo "revščino" poštenim in delovnim ljudem povzroča - "politična nepismenost"!

V Bio-humanizmu upravljanje skupnih zadev prevzamejo delovni in pošteni ljudje, zato za kriminal in korupcijo ni več nobenih pogojev, kajti :

*Politične pravice postanejo osnovne pravice vsakega človeka!*

 OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
12
Srečko Prislan
0
Jan 02, 2019
Prijatelj je napisal: "Kdor laže, tudi krade"!

To pomeni, da kdor ne upošteva te modrosti in na drugega prenaša svoje osebne pravice in dolžnosti, na koncu ostane brez pravic, da se lahko komu žali ali ga kritizira.

Posledica neodgovornega dejanja volivca je njegovo trpljenje (zaradi neodgovornosti in) v njegovo breme, zato se nima komu pritoževati ali kritizirati, kajti za svoje neodgovorno dejanje (prenos pravic na drugega) mora nositi vsak sam posledice!

Voliti neko zločinsko hordo, ali moralno pokvarjene ljudi na odgovorne družbene položaje, je prav tako neodgovorno ali zlonamerno dejanje, kot dejanje tistega, ki tako pridobljeno priložnost ali pooblastilo zlorabi za svoje koristi!

Zame je tisti, ki je izvolil barabo ali lopova na pomembne položaj, še bolj moralno pokvarjen, kot tisti, ki je bil izvoljen in je izkoristil neumnost volivca ter sebi zagotovil priložnost, da lahko živi na tuj račun ali uživa na osnovi trpljenja drugih (slaba dejanja povzročijo pač slabe posledice)!

Žal, dokler neodgovorni volivec naseda prevari, ali se bedaku ne posveti na dilah, mu pač ni pomoči, saj žanje, kar je sejal in trpi posledice svojih napačnih ali moralno spornih odločitev!

Takšno, kot je volilno telo ali volivci, takšna je tudi oblast! Ali kakršni so volivci - takšna je tudi oblast! Prav za to!

Samo tisti volivci, ki na volitvah niso oddali svoj glas (ali predali svoje pravice in dolžnosti, oz. svoje usode drugim) imajo pravico kritizirati, saj niso nikogar pooblastili, da v njihovem imenu (ali s pooblastilom) dela zlo dejanja ali karkoli v njihovo škodo!

"Bedaki, ki gredo na volitve in volijo druge, ne vedo, da za dobra dela in dejanja nihče ne potrebuje pooblastila !!!"
#12
Srečko Prislan
1
Aug 02, 2018
Kdo in zakaj je imel interes likvidirati nekdanjo državo!?

Več na linku : http://webtribune.rs/evo-koji-su-politicari-obavili-zadatke-u-prodaji-i-unistenju-srbije/
#11
Srečko Prislan
0
Jun 30, 2018
Spoštovani!

Pa bi mogoče kdo znal odgovoriti, zakaj stara partijska nominklatura, ki je uničila bivšo državo s svojim podrepniki tako vulgarno in primitivno blati človeka, ki ima, kot vsak svoboden človek pravico do sovjega mnenja, stališča in mišljenja!

A nista o ten govorila tudi K. Marx in E. Kardelj?!

Zanimivo in poučno iz tega video zapisa je, kako smo od l. 83 do danes prešli nazaj na stanje pred II. WW, ne pa 40 let naprej in realizaciji zastavljenih ciljev ali vsebin 11. kongresa ZSMS!


https://www.facebook.com/toschmihael/videos/10216359969209180/
#10
Srečko Prislan
0
Jun 23, 2018
Ja, spoštovani imeli smo socialističen in danes imamo kapitalističen oz. takšen družben sistem v katerem danes živimo, to je dejstvo!!!

Oblast odtujena od ljudi in privilegiran razred (obstoječega sistema), ki si je prisvojil preko pravne države vse pravice samovoljno odločati o usodi večine (brez njihovega soglasja) in vse atribute, da vzdržuje razredno družbo in vodi celotno človeško skupnost v samouničenje!

Zakaj že je Karl. M. pisal o nujnosti odmiranja države in Edvard K. o pluralizaciji političnih interesov ali o podružbljanju politike (kot jo definira nov družben sistem Bio-humanizem, ki odpravlja politične stranke in uvaja neposredno demokracijo) !!!!
#9
Srečko Prislan
0
Jun 23, 2018
Spoštovani,

se kdo mogoče vpraša zakaj je večina ljudi izločena iz sistema soodločanja in soupravljanja vseh pomembnih družbenih zadev in pravno formalno (s pravno državo ali zakoni) postavljena v položaj drugo-razrednih ljudi (ali raje za izkoriščanje oz. sistemska žrtev mafije na oblasti)!

Zakaj, kaj in kako potekajo obstoječi družbeni procesi je dejansko stroga tajna vladanja in večini ljudi popolnoma nedostopno, kajti če bi ljudje to dojeli in spoznali bi se temu lahko uprli!

Večini ljudi je obstoječe stanje v svetu prikazano in povedano pristransko in zavajujoče na osnovi režiranih laži in prevar, zato tudi nerazumljivo in nedosegljivo, saj jim obstoječi sistem tega ne omogoča.

Nasprotno, vsi sodobni sistemi so pod kontrolo oblasti (ali mafije na oblasti, ki je očem javnosti prikrita), prav z namenom učinkovite manipulacije množice ljudi (sodobnih sužnjev), ki so žrtev te sistemske manipulacije.

Ali preprosto povedano, kot je nekdanja partija samoupravljanje izkoristila za učinkovit nadzor in obvladovanje množic (da jih je lahko žejne peljala preko krize) v kapitalizem, tako obstoječe oblastne strukture koristijo demokracijo za množično medijsko manipulacijo s katero učinkovito obvladujejo ljudske množice za uspešno izkoriščanje (ali legalno krajo).

Seveda ljudske množice tega ne smejo vedeti, kajti to je "stroga tajna", ki omogoča načrtovanje in uspešno vladanje ali izvajanje obstoječega zločinskega družbena sistema v korist manjšine (oblastniške klike) na škodo eksploatirane množice poštenih delovnih ljudi!

V obstoječem sistemu so iz navedenega razloga so prav politične stranke in formalna oblast, le prostitutka (vzdrževalci razredne družbe in) mafije na oblasti, do obstoječei izkoriščevalski sistem lahko učinkovito deluje v škodo zlorabljene večine večine poštenih in delovnih ljudi!

Zaradi "stroge tajne" vladanja (mafije na oblasti) postaja izkoriščana množica vedno bolj neuka žrtev sistemskega genocida!

#8
Srečko Prislan
0
Jun 23, 2018
Iz spoznanj in analitičnega dela družbenih procesov ter izhodišč za nov družben sistem Bio-humanizem je popolnoma jasno, da je obstoječi družben sistem utemeljen na negativnih vrednotah življenja oz. moralno pokvarjen in temelji na egoizmu človeka, zato tudi deluje na sili ter nasilju, ker se mora braniti in vzdrževati s silo in nasiljem, sicer sploh ne bi deloval!

To pa pomeni, da mora načrtno sistemsko ustvarjati konflikte (pozicija-opozicija) s katerimi se ustvarja psihološko vojno in spodbuja izkoriščane k nasilnemu uporu, kajti to (prav upor ali nasilje izkoriščanih) je razlog, da si z davko-plačevalskim denarjem oblastna struktura krepi svoj represivni aparat za svojo zaščito in zaščito izkoriščevalskega družbenega sistema (beri - razredne družbe)!

Kdor s silo vzdržuje neko stanje, le dokazuje, da je nesposoben opravljati svoje obveznosti in dolžnosti ali živeti v skupnosti na miren in kulturen način ter prav za to tudi stopnjuje svojo zaščito in varnost (krepi represivni aparat), da lahko zlorablja formalne privilegije za svoje egoistične potrebe in koristi na račun dela in trpljenja drugega (ali izkoriščanje večine)!

Fizično silo, kot najbolj primitivno obliko delovanja, brez žrtev, lahko premaga le modrost (narava - srce in ljubezen) in ne pokvarjena človeštva pamet (egoizem), ta je vzrok za človekovo trpljenje in uničevanja življenja in prav za to nov družben sistem Bio-humanizem učinkovito odpravlja obstoječi zločinski družben sistem na pozitivnih vrednotah življenja (in ne nasilju)!
#7
Srečko Prislan
0
Jun 07, 2018
Nekaterim je najbolj pomembno, da Janša ne zmaga na volitvah 2018! Vprašajmo se iskreno, kdo i zakaj se boji Janše?

Odgovor je na dlani ali drugače rečeno, zakaj je tako?

Moje mnenje ni toliko pomembno, kot je pomembno, da položimo vse karte nam mizo in med sabo primerjamo vse politične akterje, ki tekmujejo za privilegije vladanja!

Osebno sem prepričan, da bi bilo mnogo boljše, če ne odlično, da bi manjšinsko vlado sestavil Janša, kajti še-le takrat bi se pravi rodoljubi in revolucionarji prebudili ter organizirali za akcijo, ki bi rodila najboljše plodove!

Večina se iz zgodovine ni nič naučila in ima očitno rajši počasno kuhanje ali umiranje na obroke, kot pa aktivno vlogo za pozitivne spremembe!

V Sloveniji imamo, le kvazi levico na jeziku, ki govori da dela za ljudi in družben napredek, a v resnici svojo politično kariero dela na konfliktu s kvazi desno opcijo, da si zagotavlja privilegirano vlogo v oblastnih strukturah na škodo večine ljudi!

Vsi (levi in desni) so obsedeni z vladanjem ali borbi za privilegije oblasti na škodo naroda, saj se večina (tudi kvazi levičarjev) le trka po prsih, da je boljša od desnice, zato ji pripada privilegiji vladanja (beri izkoriščanje množic), namesto razvojnih družbenih sprememb, ki koristijo vsem!

Levičar, ki ne pozna samokritike in mu je glavni cilj privilegij vladanja namesto napredek in blagostanje ljudi, niti noben levičar, ampak je po domače navaden prevarant in parazit, ki bolj škodi kot desničar, kajti pod krinko samozvanega levičarja se skriva karijerist (ali pohlepnež), kar je še slabše, kot se pod krinko demokrata v kapitalizmu skriva pravi kriminalec in sadist!

Me zanima kakšno je tvoje mnenje Romano Rajkov, kdo je boljši, tisti, ki ti v obraz pove svoje nehumano ali zmotno prepričanje ali tisti, ki ti v obraz laže in te z lepimi besedami zavaja, da lahko uživa od tvojega dela in na tvoj račun!

Zame so v lastnih vrstah prevaranti (ali pohlepneži - karijeristi in tisti, ki se sprenevedajo) bolj nevarni in škodljivi, kot tisti, ki se iskreno predstavi ali izrazi svoje zmotno prepričanje, ki je posledica okolja v katerim je živel in takšne življenjske nazore, navade ali običaje tudi prejel!

S tem, ko se v Sloveniji kvazi levica bolj ukvarja z desnico (ali Janšo), kot za napredek in blagostanje ljudi, le dokazuje da ni nobena levica, temveč le parazit družbe, ki zlorablja (simbole revolucije za) privilegije oblasti in za svoje koristi na škodo večine!
#6
Srečko Prislan
0
Jun 02, 2018
Za zaključek še modrost, ki nam jo sporoča nov družben sistem Bio-humanizem in ta se glasi:

"Kdor je odprete glave dobro sprejema in slabo zavrača, saj mu tako na uho šepeta mati narava!

Če veste kje je vaš dom, potem živite tako, kot vam veleva vaše srce, kajti le ono je tisto, ki lagati ne zna!

In kaj srce sporoča vsem, ki mu prisluhnejo in ga poslušajo :

"Da dobra misel, beseda in dejanje, vedno dobro mesto, čas in prostor najde" - in tam je naš DOM !!!"
#5
Srečko Prislan
0
Jun 02, 2018
Potrebno je vedeti, da na srečo država ni last politikov ali tistih, ki gredo na volitve, ampak vseh državljanov!

Žal resnica je tudi takšna, da politiki res volijo sami sebe, pa lahko kdorkoli misli drugače, seveda k temu svoj lonček pristavijo še podrepniki in mera je polna, da lahko laž premaga resnico!

Imamo tako čudovit družben sistem, da je vsak lopov in kriminalec nedolžen, če se mu krivda ne dokaže in kriv je vsak nedolžen poštenjak in siromak, če ga lopov na oblasti javno obsodi, lahko tudi na podlagi lažnih dokazov!
#4
Srečko Prislan
0
Jun 02, 2018
Vsi politiki in podkupljeni medijo trobijo "non stop" vsi na volitve - VI odločate!!!

Politični podrepniki, pa so pravi inovatorji, saj pravijo:

"Slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne gredo na volitve!"

Drži - Seveda najbolj pijani je tisti, ki alkohola sploh ne pije, posluša pa politike in tiste, ki gredo na volitve!

Tudi to se ve, da politiki in njihovi podrepniki vedo, da so za vse lopovščine in barabije krivi pošteni ljudje, saj če njih ne bi bilo, tega nihče ne bi opazil!

A modri ljudje vedo v katerem grmu tiči zajec:

Kaj je bistvo volitev v parlamentarni demokraciji?

Da vedno zmagajo politiki in izgublja narod, zato se povečuje siromaštvo in suženjstvo večine!!!
#3
Srečko Prislan
0
May 27, 2018
Se strinjam z vsemi tistimi, ki prihajajo do spoznanja, da bo za prave spremembe in nov bolj pravičen družben sistem potrebno mobilizirati organizirano civilno družbo, ki se bo usposobila za aktivno politično delovanje!

Ta organizirana civilna družba (mladi, starejši, brezposelni, kulturniki, svobodo-miselni intelektualci,...) bo prevzela vodilno vlogo nosilca revolucionarnih (socialno inovativni) rešitev za uvajanje ter uveljavljanje pozitivnih moralno etičnih vrednot modernega in svobodnega človeka, ki gradi novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!
#2
Srečko Prislan
0
May 27, 2018
Spoštovani prijatelj, da ne bo kdo zaveden, če v besedilu omenjam Marx-a in Kardelja, bi večini predlagal, da se seznani z delom dr. Janeza Ev. Kreka.

dr. Janez Ev. Krek v bistvu ne govori o ideologiji, ampak je bil eden najbolj izobraženih in socialno usmerjenih duhovnikov na Slovenskem, ki je prebujal in ozaveščal Slovence za kulturni in gospodarski napredek!

Kultura je eno (osveščenost) in delo ali stroka in gospodarstvo drugo, saj eno brez drugega ne gre in tu ni prostora za neko ideologijo!

Odprta in zdrava človeška glava vedno sprejema dobro in zavrača slabo, ne glede na čas ali okolje.Zame osebno so pomembna dejanja, ki omogočajo pozitivno spremembo razmer na boljše, tega pa ni mogoče doseči brez kulture in znanja!

Žal večina Slovence po več kot 100 leti ne dosega nivoja dr. Janeza E. Kreka, saj tisti, ki zna brati in poslušati izpolnjuje osnovne pogoje, da se lahko kaj dobrega tudi iz preteklosti nauči!

Ko predstavitvi (spodaj) izločimo krščanstvo, kot ideologijo bomo dojeli vsebino misli dr. Kreka, ki je aktualna tudi za današnji čas! lp

https://www.youtube.com/watch?v=5ixkz4vjGeM

Predstavitev knjige Janez Evangelist Krek za Slovence 1.del - YouTube

Ob stoletnici smrti duhovnika in narodnega voditelja dr. Janeza Evangelista Kreka (1865-2017) med bralce prihaja izbor K
#1
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2018-05-27 09:47:18 (May 27, 2018)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Ovce in bedaki!
Svoboda in demokracija
Prevara!
Kraljestvo življenja
Kriza družbenega sistema
Življenje
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
marec 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj