PRAVNI POUK:

Zoper to sodbo je dopustna pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka sodbe. Pritožbo je treba vložiti pisno v dveh enakih izvodih ali jo podati ustno na zapisnik pri tem sodišču. Pritožba se šteje za pravočasno, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno na pošto. O pritožbi odloča Višje sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 13. april 2017

Zapisnikarica:                                                                                                                                                  Predsednica senata:

Anita Čater                                                                                                                                                    mag. Špela Koleta, l.r.

< nazaj